ה קרפ תלהק

ינארטמ והיעשי יבר

,רודת ךאיה ,ךיפ ירבד לע רהזה ,רדנב איבהל הצרתו ימנ אטחת אל םא םג :להבת לא
,ךרדנ לע רבוע תאצמנו ,ומייקל לכות אלש רדנ רידת אמש להבנ היהת לאו

,הנוע "ךיפ לע להבת לא" :םולחה אב יכ .ךממ ערפיל אוה קזחו :םימשב םיהולאה יכ
בורב אב ליסכה לוק ךכ ןינע בורב אב םולחה ומכ יכ ,ךרדנב ליסכ היהת אלש רהזיה :רמולכ
רמולכ :רודת רשאכו ,ליסכה ומכ השעת אלש ךרדנב רהזיהל ךל שי ךכיפל :םילטב םירבד
.ומלשל רחאת אלש רהזיה תרדנש רחאלו ,ךרדנ תעשב הלחת רהזיה
.םהיכרדבו םהישעמב ץפח ארובה ןיא םיליסכב ץפח ןיא יכ

,םהילע רודיל ךרטצתש םהמ דחפת לא ךילע םיאבש :הברה םירבדו תומולח בורב יכ
.ער לכמ ךליצי אוהו ,ארי םיהולאה תא ,השעת המ אלא

ארובה ץפח ךיאה :ץפחה לע הלעמל הנוע וניאו אוה ומצע ינפב רבד :'וגו שר קשע םא
.המעמ :רמוש .רבדב
.םהילע איבמ תונערופ לש םיהובג םישעמ :םיהובגו

איה םדא לכב עקרק לע חבשהו ןורתיה רמולכ ,ומצע ינפב רבד אוה הז םג ץרא ןורתיו
אוהש ימ ירהש ,הדשל דבענ אוה ךלמה וליפאש ,הכירצ

בהואש ימו ,עקרקה ןמ אצויה אלא ומייקמו ועיבשמ ףסכה ןיאש ףסכ עבשי אל ףסכ בהוא
.עקרקל דבענ תויהל ךירצ אוה וחרכ לע אלא ונממ האובת ול ןיא ןוממ לש יובירב ןומהב
לבה ימנ אוה םג ,ןורתיה לכמ חבושמו לודג אוה ץראה ןורתיש פ"עא :רמולכ :לבה הז םג
ירהש ,הב קסועל

תואר םא יכ ,הב םיקסועלו הילעבל ןורשכ המ רמאת םאו ,הילכוא ובר הבוטה תוברב
,ויניע

קוסעל בוט רתוי םוקמ לכמ ,םולכ ץראה ןורתי ןיאש פ"עא ,דבועה תנש איה הקותמ .אי
וילע דחפתמ דימתש ,ןושיל וליפא םילעבל חינמ וניא ,רשועה ירחא ףודרלמ ץראה תדובעב
ונדיספיו בנגי אמש

:ךלי ןכ אבש ומכ רמולכ :אבש תמוע לכ .וט

ךכיפל ,הברה םניא יכ וייח ימי תא רוכזי ,אוה סרוסמ ארקמ ,'וגו רוכזי הברה אל יכ .טי
,ובל תחמשב םיכסמו הנעמ םיהולאה םא ,וייחב חומשל ול שי
.(ןכ ארקי םא ומכ אוהש) ךינפל רופצ ןק ארקי יכ ומכ ,"םא" ומכ אוה :םיהולאה יכ