תלהק רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי


"ך"נתב םויה יקרפ "תרגסמב" לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ


ותישארמ רבד תירחא בוט :ז 'ספ ,ח קרפ

םה םיבוטש וא ,םתושעל בוטש םירבד - "םיבוט" םירבד לש הרדסב חתופ תלהק רפסב ז קרפ
:םתיירב םצעמ
בוט ןמשמ םש בוט
התשמ תיב לא תכלמ - לבא תיב לא תכלל בוט
קוחשמ - סעכ בוט
...םיליסכ ריש עמוש שיאמ - םכח תרעג עומשל בוט
ותישארמ - רבד תירחא בוט
חור הבגמ - חור ךרא בוט
.רחאה רבדה רשאמ בוט דחא רבד :םנבמב םימוד הלאה םיטפשמה תשש ,הנושאר האירקב
.התשמה תיבב תוהשה לע הפידע לבאה תיבב תוהשה .בוטה ןמשה לע ףידע בוטה םשה
ךכו .השעש םינוגמ םישעמ לע ותוא חבשל רשאמ תוסועכ םינפ דימלתל תוארהל בטומ
.האלה

םיטפשמה ראשל ההז - "ותישארמ - רבד תירחא בוט" יוטיבהש ירה ,וז ךרדב ךישמנ םא
רשאמ ,המישמ לש המויסב תויהל בוט רתוי .תישארה לע הפידע תירחאה :המישרב
.התישארב
:י,ומ והיעשיב ,והנה .ךכ שרפל ונל עירפמ רחא קוספ לבא
.ושענ-אל רשא םדקמו ,תירחא תישארמ דיגמ
.השעא יצפח לכו ,םוקת יתצע רמוא
לע הז קוספ תינבת תא שיבלנ םא .תירחאב הרקי רשא תא תישארמ רמוא 'ה ,הז קוספ יפל
רבכ - רבד תירחא בוט - "ותישארמ - רבד תירחא בוט" שוריפה היהי ,תלהק רפסב ונקוספ
.התישארמ ךכ עבקנ םא ,הבוט איה תירחאה :רחא ןושל .ותישארמ

אמש וא ,ןושל ישנא לש תוינע יקודקיד ןאכ שי םאה ?הלא םישוריפ ינש ןיב לדבהה המ
?תיתועמשמ ,המלש םלוע תפקשה םינושה םישוריפב היובח

ןב עשילאו ,ריאמ יבר :תירצונה הריפסל היינשה האמב םימכח ינש וקלחנ קוספה שוריפב
רופיס הזו .אביקע יבר םשב קוספה תא שרפמו ,אביקע יבר תא ותרזעל סייגמה ,היובא
:תירבעל םוגרתב ב/ט ףד הגיגח תכסמ ,ימלשוריה דומלתב עיפומ אוהש יפכ ,השעמה
סוס לע בוכר ,ובר עשילא רבע .הירבטב שרדמה תיבב שרודו בשוי היה ריאמ יבר
.וילא אציו השרדה ןמ קספ .ץוחב ךבר :ול ורמא ואב ,תבשה םויב
...?םויה שרוד תייה המ :ול רמא
."ותישארמ רבד תירחא בוט" :ול רמא
?וב תחתפ המו :ול רמא
רבד תירחא בוט" ירה .ומייקתנו ותונקזבו ,ותמו ותורענב םינב דילוהש םדאל :ול רמא
בוט" ירה .רכתשנו ותונקזבו ,דיספהו ותודליב הרוחס השעש םדאל ."ותישארמ
ירה .המייקו ותונקזבו ,החכשו ותורענב הרות דמלש םדאל ."ותישארמ רבד תירחא
."ותישארמ רבד תירחא בוט"
בוט" אלא ,ןכ שרוד היה אל ךבר אביקע .םיאצמנ םניאו םידבואה לע לבח :רמא
.ותישארמ בוט אוהש ןמזב - "ותישארמ רבד תירחא
המ :טוריפ רתיב וא ,"ותישארמ" הלמה שוריפ המ :ינשרפ חוכיווכ הארנ חוכיווה ץוח יפלכ
,ותישאר רשאמ רתוי הבוט רבדה תירחאש הנווכה םאה ?"ותישארמ" הלמב 'מ תואה שוריפ
וז אלו ,יתימאה חוכיווה הז אל ךא ?ותישארמ רבכ תכרובמ התייה רבדה תירחאש וא
אל םא ,ותירחאב ךרובמ היהי רבדש ןכתיי םאה :הניינעו ,תיפוסוליפ איה הלאשה .היעבה
לע הטילש םדאל םאה ?הנתשי לרוגש ,הנתשי םדאש ןכתיי םאה ?ותישארמ ךרובמ היה
?ולרוג

,תיטסינימרטד םלוע תסיפת גציימ אוה .ריאמ יבר לש השרדה תא לבקמ וניא עשילא
תא שרפמו ,אביקע יבר תא ותרזעל איבמ אוהו .ולרוג לע הטילש לכ םדאל ןיא יכ הרובסה
בוט אוהש ןמזב - ותישארמ רבד תירחא בוט" :תיטסינימרטדה ותפקשה יפ לע קוספה
ןב עשילא :הזה חוכיוה קתרמ המכ .תונתשהל תלוכי ןיא ,תונשל תלוכי ןיא ."ותישארמ
טפשמבש אביקע יבר הז ,אביקע יבר תא ולש תיטסינימרטדה הסיפתה תרזעל סייגמ ,היובא
תושרהו ,יופצ לכה" :הנממ הלעמל ןיאש תיצמתב תידוהיה םלועה תפקשה תא הצימ דחא
!תיטסינימרטדה הפקשהה תבוטל סייגל היובא ןב עשילא הסנמ אביקע יבר תאו ."הנותנ

:ולש תישיאה היפרגויבה ךותמ קרפ םהש םירבד ,רמאש השרדה לע םירבד ףיסומ עשילאו
לכל ארק ,ינלהמל אבש םויב .היה םלשורי ילודגמ ,יבא היובא :השעמה היה יבו
רחאל .דחא תיבב עשוהי יברלו רזעילא יברלו ,דחא תיבב ןבישוהו םלשורי ילודג
ןיקוסע ולאש דע :עשוהי יברל רזעיל יבר רמא .ודקרו וחפט ורש ,ותשו ולכאש
ןמו םיאיבנל הרותה ןמ ,הרות ירבדב וקסעתנו ובשיו .ונלשב ונא קוסענ ,ןהלשב
.םתוא הפיקהו םימשה ןמ שא הדריו ,םיבותכל םיאיבנה
אלא ,םולשו סח :ול ורמא ?יילע יתיב תא ףורשל םתאב המ ,ייתובר :היובא ןהל רמא
ויהו ,םיבותכל םיאיבנה ןמו םיאיבנל הרותה ןמ ,הרות ירבדב ןירזוחו ונייה ןיבשוי
רקיעו .יניסמ ןתכיחלכ ןתוא תכחלמ שאה התייהו ,יניסמ ןתניתנכ םיחמש םירבדה
".םימשה בל דע שאב רעוב רההו" :שאב אלא ונתינ אל יניסמ ןתניתנ
,הזה ןב יל םייקתנ םא ,הרות לש החוכ איה ךכ םא ,ייתובר :אבא היובא םהל רמא
.ושירפמ ינא הרותל
.שיאה ותואב ומייקתנ אל ךכיפל ,םימש םשל ותנווכ התייה אלש יפל
ויה םינימ ירפס יכ רפסמ ימלשוריה דומלתה ?היובא ןב עשילא לש םיינחורה ויתורוקמ םהמ
:הלא םינימ ירפסב עשילא ארקש המ הנה .וקיחמ םירשונ

:וטסירא ירבד םה הלא
לוכי הז שיא .ויאפור תצעב עמש אלו תוצירפב יחש רחאל ,ונוצרמ הלוח םדאש חיננ
לכות אלש ומכ ,ותעש תא דביאש רחאל ,וישכע דוע אל ךא ,תולחל אלש ותעשב היה
.(69 'מע ,סביל םוגרת ,תיכאמוקינה הקיתאה ,וטסירא) .תקרזש ןבאה תא ריזחהל
לוכי םדא :התומלשב התוא לבקמ עשילאו ,הרורב תיטסינימרטד םלוע תפקשה וטסיראל
ןבאה תא ריזחהל לוכי ךניא .הנממ רוזחל לוכי וניא בוש ,העבקשמ ךא ,וכרד תא עובקל
.רוזחל לוכי וניא בוש - וב דרמו ארובה חכ תא עדיש ימ .תקרזש

תוטלחה טילחהל תלוכי ןיא םדאל :ןעוט דחאה .ריאמ יבר לומ דמוע היובא ןב עשילא
.וישעמ תא ןווכמו וילע ץבורה לרוג לש האצות םה וישעמ .שארמ ץרחנ ולרוג ,תויתימא
.וייח תא ,ולרוג תא הנשי םדא יכ ןכתיי .תישארה ןמ הבוט תירחאה יכ ןכתי - ןעוט רחאהו
הריחבה תמאל הדיחיה החכוהה איה ונתשוחת יכ ,ותנעט תא חיכוהל לוכי םהמ דחא ןיאו
יכו ,ןיטולחל תישפוח איה ונתריחבש ךכל תינוציח החכוה ונל ןיאו .ונבלבש תישפוחה
.תוינפמו הייפכמ הייקנ ,האלמ הריחב תפקשמ ,ונבלבש הריחבה תשוחת

הז קוספ .תלהק רפסבש רצקה קוספב תפקתשמ ,ונתשוחת תא חיכוהל תלוכי רסוח התואו
.עשילאל ריאמ יבר ןיב חוכיוב תולועה תויורשפאה יתש תא ולש תועמשמה לפכב גיצמ
,תישפוח הריחב וא םזינימרטד חיכומ אוה םאה :קוספה לש ושוריפב שיש תומימע התוא
הריחבה תשוחת יכ תצרמנ החכוה חיכוהל םילוכי ונא ןיא :ונשפנב םג תמייק תומימע התוא
תומימעהו ,ונתשוחתבש תומימעה :םיינשה םידכלתמ ךכו .איה תיתימא םנמא ונבלבש
בוט .תלהקב קוספה לש ,יתימאה ,דיחיה שוריפה והמ חיכוהל םילוכי ונא ןיאו .קוספבש
.ותישארב ןכ היה םא :ילואו ,ותישארב רשאמ רתוי - ותישארמ רבד תירחא

תלהק ןכות

תונשרפ ןכותל הרזח