תלהק לע שוריפ
( ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

'א קרפ
לכמ םכחתנו םדק ינב לכמ תומכח להיקש םש לע ,תלהק ארקנ המלש ,תלהק ירבד
ןב רוגא ירבד ('א 'ל ילשמ) רמאנש ,תומכח רגאש ינפמ ,רוגא ארקנ רחא םוקמב םג יכ .םדאה
.הקי
.םילשוריב ךלמ היה רשא ,ךלמ

שרפלו לולכל רמול ונושל לפוכו ,הלמ תלחת קר רמא אל ןיידע ,רמא םילבה לבה
ואשנ 'ה תורהנ ואשנ' ('א ו"טק םילהת) 'ונל אל 'ה ונל אל' אמגוד הז ארקמ .לבה לכהש ורבד
,הלמב הלחת חתופש ,('י ב"צ םש) 'ךיביוא הנה יכ 'ה ךיביוא הנה יכ' ,('ג ג"צ םש) 'תורהנ
ליחתמ ןכ ירחאו ,ותלמ ךותב וריכזמו ,םשה תא ריכזהל טוהל אוהש תמחמ םשה תא ריכזמו
יתש .הרמוגו הב ליחתמ ןכ ירחאו ,הלמה תליחתב תלהק םש ריכזמ התע ןכו .השרפל הב
םירבדה רדיסש ותוא םא יכ ,תלהק ןרמא אל םילבה לבה ,תלהק ירבד וללה תוארקמ
.ןהש תומכ
.לבה םלוכ םאצמו ,םלועה ינינעב רותלו שורדל ובל ןתנ ,םילבה לבה

,'וגו התשו לכאיש םדאב בוט ןיא לע הטמל םיבסומ וללה םירבדה לכ ,ןורתי המ
.וקלחב חומשלו תותשל קר םדאה תאנהל השעמ בוט ןיאו ,םה לבה םדאה ישעמ ולא לכ רמול
ופוס ירהש ,שמשה תחת למע אוהש ולמע לכב םדאל ול שי חוירו רכש הזיא ,ןורתי המ
.התטישב הלמה תבסומ הז ןינעב ,ול היהי אל בושו ,םלועה ןמ לטבו רבע
.םימשה תחת ביתכ ולאכ אוה ירהו ,הז ןושל זחא ותמחמ רתסנ ןיאש יפל ,שמשה תחת

.רפעה לא םיבשו םיתמ םלוכש,אב רודו ךלוה רוד
.המוקממ הזז הניאש תמייקו ,תדמוע םלועל ץראהו

ךלוהו ,ברעמב עקושו אב ברע תעלו ,חרזמב ומוקמב חרוז אוה רקובל ,שמשה חרזו
םגו .םויה חרז רשא ומוקמב רקוב תעל עיגמ אוהש דע ריהמו ףאוש אוהש תמחמ הלילה לכ
בבוס אוהש דע ברעמו םורד ךלוהו ,םורד דצל חרזמה ןמ םויב ךלוהו ,םש חרוז אוה רחמל
.חרזמב ומוקמב עיגמש דע ,ןופצה לא ךלוהו
ףוקיה ןושל רמול וב לפונ ,חרזמה דצל ךלוהו ,בורק אוהש ןופצב שמשה רשאכ ,בבוסו
.בוביסו

בבוס אוהש רמול ,בבוסו םורד לא ךלוה לע הלופכ הלמ ,חורה ךלוה בבוס בבוס
,םלועבש תוחורה לכ ךלוהו
בש אוהש ,ויבוביסו ויתופקה לכב םלועל הלילח בבוסו רזוח ןכו ,חורה בש ויתוביבס לעו
,דוע רכזי אלש ,ןיקספנ וישעמו ,רבקב רחמו ןאכ םויה ,םדא לבא .םלועבש תוחורה לכב ךלוהו
.'םדאל ןורתי המ' רמאנ ןכ לע

.וילא דוע םיכלוה םילחנה ויהי אל אלמתי םאש ,אלמ ונניא םיהו
,םיה לא םיכלוהו םיבש םה רחמל םג ,תכלל םיבש םה םש םיכלוה םילחנהש םוקמ לא
בסומ לכה .ומלועמ לטב תויהל ותסוו וגהנמ חינמ םדא לבא .ןצורמו ןגהנמ םילחנה וחיני אלש
.'ןורתי המ' לע

.םלוכ רבדלו רפסל לוכי שיא ןיאש ,םה םיעיגי םלוע השעמ לכ ,םירבדה לכ
.תודלונה תא הפצמ אוה דימת יכ,תוארל ןיע עבשת אל
.םלועב םישענש םישעמה תא עומשל הבאתו תעמוש ןזא דימת ,עומשמ ןזא אלמת אלו
.יואלימ ןושל הב לפונ הלולח ןזואהש םש לע ,אלמת אל
.(ח"י ה"כ םירבד) עיגיו ףיע ןושל ,םיעיגי

המ ,אבהל דוע היהיש אוה רבכ היהש המ ,הלא לכב םדאל ןורתי המו ,היהש המ
.שמשה תחת שדח רבד ןיאש ,אבהל דוע השעיש אוה ,רבכ השענש

ןיאו ,םלועב אוה שדח רבד הז האר ורבחל םדא רמאיש םלועב דחא רבד ךל שי ירהש
.הזה רבדכ ונינפל היה רבכש ןיתימא וירבד

.םדאל ןורתי המ לע בסומ ,םינושארל ןורכז ןיא .אי
.םרכז דבאו ותמ רבכש ,ןורכז םהל ןיא ,םלועב ונינפל וארבנש םדא ינב ,םינושארל
ויהיש ןתוא םע ,דוע ןורכז םהל היהי אל םלועב ונירחא ואוביש םינורחאל םגו
םדא תומי םאש .דוע ורכזי אלו ותומי םלוכ יכ ,םינורחא לש םימיה תירחאב ,הנורחאל
תותמ תוירב ראש לבא .הזל הז ןימוד םדא ינב ןיאש ,והומכ םדא םלועל דלוי אל ,םויה דחא
םיאורה ורמאי ןכ לעו ,םלועב ןתמגוד רחמל ודלוות ,םויה ולא ותומת םאש ,ןורכז םהל שי
ןיאש המ .תוירב ראשל ןורכז םהל שיש אצמנ ,םלועה ןמ הרבעש תינולפ הירבל המוד וז הירב
.םדאל ןורתי המ רמאנ ןכ לע םדאב ןכ

.יונפ יבל היה יתלודג ינפמו ךלמ יתייה ירהש ,תלהק ינא .בי

ה"בקה ןתנ ער ןינע אוהש יתאצמו ,םלוע השעמב ,המכחב רותלו שורדל והיתתנו .גי
לע לפונ אוה ןכ לעו ,'הנע' ןמ 'תונעל' לכו .הנע י"ה לש לעפהמ 'ןינע' .םב גהנתהל םדא ינבל
ןמ 'תונעל' 'ןינע' רמאי ןכ ,'הנב' ןמ 'תונבל' 'ןינב' ,'הנק' ןמ 'תונקל' 'ןינק' רמאי רשאכ ,ונושל
.םהינשל דחא ןושל .'הנע'

'הער' ןמ 'תוער' 'המד' ןמ 'תומד' ומכ ,הער לש לעפ ןמ תוערו חור ןוצרו ,חור תוער .די
.ז"עלב ט"נלט חור .'הנע' ןמ 'תונע'

וישעמב ןקותמ תויהל לוכי וניא ,וישעמ תא םדא תווע םאש ,ןוקתל לכוי אל תוועמ .וט
.ה"בקה ינפל הליחתבכ
יונימ דוע תויהל לוכי וניא ןורסח ותוא ,רבד םוש רסח םאו ,ותלמ לפוכ ,לכוי אל ןורסחו
.רייתשנש רתומה םע רופסו

.ז'עלב ימיישניפ ,יבל םע ינא יתרבד .זט
.יתרמא ךכו ,רמאל
.יתדלונש םדוק םילשוריב ינפל ויהש םימכחה לכמ רתוי ,לכ לע

.תעדל ומכ לארשי השעי המ תעד ןכו ,תעדלו ומכ ,תעדו .זי
.ללוהמ יתרמא קוחשל ומכ ,תוללוה
.המכח תעדל לע ונושל לפוכו המכח ,תולכשו
'ןוילע' ,'הבא' ןמ 'ןויבא' ,'הבצ' ןמ 'ןויבצ' רמאי רשאכו .חור תוערו ומכ יוציר ןושל ,ןויערו
.יוציר ןושל ,'הער' ןמ 'ןויער' רמאי ןכ ,'הגה' ןמ 'ןויגה' ,'הלע' ןמ

סעוכ ךכ ךותמו ויניע תואר לע קימעמו בשחמ ותמכח בורב ירהש ,המכח בורב יכ .חי
.סעכ בורב
וישעמב קימעמו בשחמ ,הברה תעדו הרתי המכח ףיסומ אוהש ךותמש ,הלמ לפוכ ,ףיסויו
בור ךותמו ,םהילע דומעל לוכי וניאש ,םתוא השוע אוה המ לע ,םלועב השוע אוהש ה"בקה לש
:בואכמ ףיסומו סעוכ ויתובשחמ