תלהק לע שוריפ
( ם"בשרה) ריאמ ןב לאומש וניברל

קעניללעי ןרהא

'ח קרפ
.ותומכ רבד לש רשפ עדויש אוה ימו ,םכחהכ םלועב בושח םדא אוה ימ ,םכחהכ ימ
ראות ןורק זועו ,ותחמשמו וינפ תא הריאמ םדא תמכחש ,המכחכ םלועב בושח רבד ךל ןיאש
.ותמכח תחמש בורמ תובוהצ םינפב הנתשמ וינפ

רומשל ,ה"בקה אוהש ,ךלמ יפ תורבד רומשל קסוע ינא דימת ,רומש ךלמ יפ ינא
.ויתוצמ
השעא ךכ רמול ,ה"בקה לש ומשב עבשנ ינאש רבד ותוא לעו ,םיקלא תעובש תרבד לעו
.םייקמו רמוש יתייה ,ומש תעובשב

וינפל לבא ,וילעמ קחרתהל ה"בקה לש וינפמ לוהב היהת אל ,ךלת וינפמ להבת לא
.ויתוצמ רומשל ךלת
ה"בקה ץופחי רשא לכ יכ ,ויתוצמ רומשת רשאכ ער ןינע השעמב דומעת לא זאו ,דומעת לאו
.ויתוצמ תושעל ויכרדב ךלת םא בוט לכ ךל השעיו ,השוע אוה

אוה ,םש ךלמ אוהש ,םש ה"בקה רבד רשא םוקמ ותואב ,ןוטלש ךלמ רבד רשאב
.ויניעב בוטה תושעל ותטילש תא הארמו טלוש
.ויתוצמ רומשל םדא ינבל שי ןכ לעו ,השעת המ ול רמאי ימו
.רבד םש ,ןוטלש

.ער רבד עיגי אלו עדי אל ויתוצמ רמוש אוהש ימ ,הוצמ רמוש
.ויתוצמ םירמוש םה ןכ לעו ,םכח בל עדי םלועל אבש ןידה תדוקפ תע ,טפשמו תעו

,טפשמו ןיד תושעל תע שי ה"בקה לש וצפח לכל ירהש ,ץפח לכל יכ
היהי רשא ןיד ותואב עדוי ונניא ירהש .ורכש ול םלשי ה"בקהו ,ומצע לע הבר םדאה תער יכ
.ותירחאב ונאצמי רשא וטפשמ תא ול דיגי רשא אוה ימ ,ףוסבל וב
.'םימשה תחת ץפח לכל תעו' רמאנש ומכ ,תע שי ץפח לכל יכ

הרסומל ותמשנ עונמל התימה םויל ותמשנב טילש םדא ןיא ,חורב טילש םדא ןיא
.ותומ םויב הטילשו תלשממ ול ןיאש ,תומה ךאלמל
ותמשנ חקי אלש תומה ךאלמ םע םחלהל וילייח תחלשמ חולשל ודיב חכ ןיאו ,תחלשמ ןיאו
.עשר לש וילעב אוהש ומצע תא השעש עשר טלמי אל ירהש ,ונממ
.'ךימחר אלכת אל' ,'איבהמ םעה אלכיו' ומכ ,עונמל ,אולכל

םדאהש תעה ותואב ,םישעמה לכב יבל לע יתתנו יתיאר הזה השעמה לכ ,הז לכ תא
הערל ול םיער וישעמ ויהיש ותדוקפ תעל אוה דיתע ,םיער םישעמ תושעל ומצעב טלוש
.וישעמ ילומגת םולשתכ
.לועפ ןושל ,ןותנו

יבלו ינא יתובס' ,'המכחב יתיסנ הז לכ' לע הלעמל בסומ ,םיעשר יתיאר ןכבו .אי-י
םיעשר םלועב יתיאר ,המכחב בשחמ יתייהש ןכבו ,וטושפ יפל ונורתפ ןכו ,'רותלו תעדל
םישוע ויה תובר תוערו תוברוחו ,שודק םוקממ םיכלוהו םיאב ויהש ,הרובקו התימל םייוארש
.ושע ןכ רשא ריע ותואב םרכזו םמש חכשנ ןפוסו ,וב
,הרהמ םתער רכש השעמ רבד םהל םלתשנ אלו ,השענ אלש םילבה ראש םע ,לבה הז םג
.ופא םהל ךיראמ ה"בקהש ןכ לע ירהש
ןיד תיל ,הער תושעל ונל שי דספה המ םירמואו ,הער תושעל םמצעב םדאה ינב בל אלמ
ףא ירהש ,ופא ול ךיראמ ה"בקהו ,םינש האמ דע לודג ןמז ער השוע אטוחה אוהש ,ןייד תילו
לצכ ,םימי ךיראי אלו הבוט היהי אל עשרלו ,ונממ םיאריה םימש יאריל הבוט היהיש עדוי ינא
.םימש ארי וניאש יפל ,םלועה ןמ רובעי רבוע
.ךכבו ומכ ,ןכבו
ןינעכ ,התימל םייואר ןהש יפל ,םירובק ןיאורק םהייחב ןדועב םיעשר ,םירובק םיעשר
.'לארשי אישנ עשר ללח התאו' רמאנש
.ואבו לע הלמ לפכ ,וכלהי
האיצמ ןושל ירבע ןושלב וניצמ אלש ,האיצמ ןושל שרפל רשפא יאו ,החכש ןושל ,וחכתשיו
.איה םוגרת ןושל ירהש ,הזכ
ןיעדוי ןניאו רוריבה לע דומעל ןילוכי ןניאש ,םדא ינבמ הסוכמ אוהש רבד ותוא ,לבה הז םג
.רבדה לע ןיממותשמו ןיהות םדא ינבש יפל ,לבה ארוק ,ךכ לכ ופא םהל ךיראמ ה"בקה המ לע

.רבד ,םגתפ .אי

,םינש וא 'םימי תאמ' רמול ,הריסחה הביתה לע אוה קובדו אוה רצק ארקמ ,תאמ .בי
אוה קובד 'ןיימ אלו תרוכשו' ןכו .לודג ןמז רמול םא יכ ,ותלמ קדקדל תאמ ונושלב זחא אלו
.ןיימ אלו ,רחא רבד תרוכש ,הריסחה הבית לע

גהונ אוהו וילע ןיממותשמו ןיהות םדא ינבש רבד שי ,ץראה לע השענ רשא לבה שי .די
םהל היהי אלש ,םיעשרה השעמכ םהילא עיגמש םלועב םיקידצ המכו המכ שי ירהש ,םלועב
יכ ,הער םהל היהי אלש ,םיקידצה השעמכ םהילא עיגמש םלועב םיעשר המכו המכ שיו ,הבוט
.דואמ דע הלודג הבוט םא
.םמותשמו ההות ינא תאז לע ,לבה הז םגש יתרמא

יכ םלועב םדאל בוט רבד ןיאש ,החמשה תא חבשמ ינאו ,החמשה תא ינא יתחבשו .וט
ןתנש וייח ימיב ,ולמעב ול רבוחמ היהי הז השעמו ,וקלחב חומשל החמשו היתשו הליכא םא
.םלועב ה"בקה ול
.'ילא ישיא הולי' ומכ ,רוביח ןושל ,ונולי

ירהש ,לבה וב יתיאר ,םלועה ןינע תוארלו המכח עדיל יבל יתתנשכ ,יתתנ רשאכ .זט
םדא אוה וליאכ ,בלה לע רבדמו ךלוה הזה ארקמה לכ .ויניעב הניש האר אל הלילבו םויב ףא
םוקמב וניצמ ןכו .ןינעה תא האור בלהש ,תוארלו הז ארקמב רמאנש והזו ,םיניע ול שיש
.'תעדו המכח הברה האר יבלו' רמאנש ,בלב הייאר רחא
םג' רמאנש ,בלב הניש ןושל וניצמו .ןשי היה אלו ובל בכש אלש ,האור ונניא ויניעב הניש
.'רע יבלו הנשי ינא' ,'ובל בכש אל הלילב

רוריבה לע דומעל לוכי םדא ןיאש ,ה"בקה לש וישעמ יתיאר ,השעמ לכ תא יתיארו .זי
רוריבה לע דומעל לוכי םדא ןיאש ,ה"בקה לש ויתודימ עדי אלו .םלועה ישעמ תא אוצמלו
.תוירבל דדומ אוהש ה"בקה לש ויתודימ עדי אלו ,םלועה ישעמ תא אוצמלו
םדאה ינב ועדי אלו ואצמי אל ,עדילו שקבל םדאה למעיש רבד ותואב ,למעי רשא לשב
עדילו אוצמל לכוי אל ,וישעמ עדיל םכחה רמאי םא ףאו ,ה"בקה לש וישעמו ויתודימ תא
:ותעד לע דומעל