חתפי - ב"י-א"י םיטפוש


גרבנזיא הדוהיםתמחלמב ןדריה רבעב ובשיש םיטבשה תא עישוהו טפש אוה .יחרזמה ןדריה רבעב לעפ חתפי
.וברעממ ,ןדריל בורק ונכשש םיטבשה תאו ןומע ינב ךלמב

ותוכז לע ןומע ינב ךלמ םע להינש יפוסוירוטסיה חוכיו :םירבד ינש אוה חתפי תורוק תא דחיימה
אצויה תא הלועל תולעהל עבשנ רשאכ ,ונוחצינ לש יגארטה ופוסו וצראב קיזחהל לארשי לש
.ותארקל האציש וז התייה ותבו ,ותארקל ןושאר

.חתפי לש ותלועפל עקרה
םישנא" וביבס ףסוא אוהו ,ותוא םישרגמ ויחא .(א :אי) "הנוז השיא ןב אוהו ,ליח רובג" אוה חתפי
תא להנלו ןיצק תויהל חתפימ םישקבמ דעלג ינקזו ,לארשי םע המחלמל םיאצוי ןומע ינב ."םיקיר
םכל היהא יכנא" - ןומע ינב תא חצני םאש יאנתב ,םיכסמ ףוסבלו ,הליחת ברסמ חתפי .המחלמה
רשאכו ,המחלמב חצינ ןועדג :חתפי ןיבל ןועדג ןיבש לדבהב דימ םיניחבמ ונא .(ט :אי) "שארל
,חצינ אל דוע חתפי וליאו ,(גכ :ח) "םכב לשמי 'ה" רמאו בריס אוה ,לארשיב טולשל ול ועיצה
.ןוטלשה תלבק תא ןנכתמ אוה רבכו

ןומע ינב ךלמ םע חוכיווה
:הנוע ןומע ךלמ .לארשי תא ףיקתמ אוה עודמ לאושו ,םיחילש ןומע ךלמל חלוש חתפי
,םירצממ ותולעב יצרא תא לארשי חקל יכ"
(גי :אי) ".םולשב ןהתא הבישה התעו ,ןדריה דעו קביה דעו ןונראמ
:ןהב תבשלו תוצרא שובכל םימע לש םתוכז יבגל קמונמו ךורא םואנב חתפי בישמ וז הנעט לע
:חתפי רמא הכ :ול רמאיו"
...ןומע ינב ץרא תאו באומ ץרא תא לארשי חקל אל
,ןובשח ךלמ ,ירמאה ךלמ ןוחיס לא םיכאלמ לארשי חלשיו
.ימוקמ דע ךצראב אנ הרבענ :לארשי ול רמאיו
,ולבגב רבע לארשי תא ןוחיס ןימאה אלו
.לארשי םע םחליו .הצהיב ונחיו ,ומע לכ תא ןוחיס ףסאיו
,םוכיו לארשי דיב ומע לכ תאו ןוחיס תא לארשי יהל-א 'ה ןתיו
,איהה ץראה בשוי ירמאה ץרא לכ תא לארשי שרייו
.ןדריה דעו רבדמה ןמו קביה דעו ןונראמ ירמאה לובג לכ תא ושרייו
,לארשי ומע ינפמ ירמאה תא שירוה לארשי יהל-א 'ה ,התעו
?ונשרית התאו
,שרית ותוא ךיהלא שומכ ךשירוי רשא תא אלה
....שרינ ותוא ונינפמ וניהל-א 'ה שירוה רשא לכ תאו
םירעה לכבו היתונבבו רוערעבו היתונבבו ןובשחב לארשי תבשב
"?איהה תעב םתלצה אל עודמו .הנש תואמ שלש ןונרא ידי לע רשא
(וכ-וטי :אי םיטפוש)
:םיקומינ השולש ןאכ שי
לא אובל לוכי ךניא .ןומעמ ץראה תא שבכש ,ירומאה ךלמ ןוחיסמ ץראה תא שבכ לארשי .1
. - .םהל המדקש הפוקתב השענש שוביכ לע תונעטב לארשי
.ול שירומ ויהלאש המ תא שרוי םע לכ .ירומאה דימ תוצראה תא שבכש אוה 'ה .2
?תאזה הפוקתה לכ ךשמב תונעטב םתאב אל עודמ .הנש 300 רוזאב םיבשוי לארשי ינב .3

קדצ אלב המחלמ הרגתמ אוה יכ ןומע ינב ךלמל תוארהל :תחא הרטמל ונווכ חתפי לש ויתונעט
.ףיקתמה דצה אוה יכו

רדנהו המחלמה
רצק ןאכ המחלמה רואית .המחלמל חתפי אצי ,חתפי תונעט תא לבקל ןומע ךלמ בריסש רחאל
:וירחא ררג ןוחצינהש תוערואמה אלא ,רקיעה אוה ונוחצינ אל חתפי ייח רופיסב יכ ,רתויב
,ידיב ןומע ינב תא ןתת ןותנ םא :רמאיו 'הל רדנ חתפי רדיו"
,ןומע ינבמ םולשב יבושב יתארקל יתיב יתלדמ אצי רשא אצויה היהו
.הלוע והיתילעהו 'הל היהו
.ודיב 'ה םנתיו םב םחלהל ןומע ינב לא חתפי רבעיו
,םימרכ לבא דעו ,ריע םירשע ,תינמ ךאב דעו רעורעמ םכיו
.לארשי ינב ינפמ ןומע ינב וענכיו ,דאמ הלודג הכמ
ותארקל תאצי ותב הנהו ,ותיב לא ,הפצמה חתפי אביו
.תב וא ןב ונממ ול ןיא ,הדיחי איה קרו ,תולחמבו םיפתב
,וידגב תא ערקיו ,התוא ותוארכ יהיו
.ירכעב תייה תאו ,ינתערכה ערכה ,יתב ,ההא :רמאיו
(הל-ל :אי םיטפוש) ".בושל לכוא אלו ,'ה לא יפ יתיצפ יכנאו
.תועמשמ ברו ,ןבומ יתלב אוה המכ דע הלגתמ תישילשו היינש האירקב לבא ,ןבומ הארנ רופיסה

:םיארוק ונא ?חתפי רדנ קוידב המ
היהו ,ןומע ינבמ םולשב יבושב יתארקל יתיב יתלדמ אצי רשא אצויה היהו"
".הלוע והיתילעהו ,'הל
'הל היהי אמש וא ?הלוע הלעי םגו 'הל היהי :"הלוע והיתילעהו 'הל היהו" ףוריצה רשפ המ
?ןברק ילוא וא ,ריזנ וא ,ןהוכ היהי םאה ?"'הל היהו" יוטיבה שוריפ המ ?הלועל הלעי וא
?ןברקל היוארה המהבל וא םדאל סחייתמ הז יוטיב םאה - "הלוע והיתילעהו" שוריפ המו
?אוה המהב םא "הלוע והיתילעהו" ,אוה םדא םא "'הל היהו" רמול חתפי תנווכ ילואו

הזיא :ותארקל תאצויה איה ותבש ךכל ותבוגתל םג בל םישנ .םייעמשמ דח םניא חתפי ירבד
תשדקומו הריזנ תויהל ותב תא שידקהש ךכמ להבנ םאה ?ותוגהנתה תקזחמ וירבדל שוריפ
גורהל ,הלועל ותב תא בירקהל התיה ותנווכ יכ הדיעמ השקה ותבוגת אמש וא ,'ה תדובעל
?התוא

.םיהל-אה תדובעל ותב תא שידקהל רדנ חתפי יכ םיניבמ םישדחהו םימודקה םינשרפה ןמ םיבר
.'ה לא ךיפ תא התיצפ ,יבא :וילא רמאתו"
,ךיפמ אצי רשאכ יל השע
.ןומע ינבמ ךיביאמ תומקנ 'ה ךל השע רשא ירחא
:הזה רבדה יל השעי ,היבא לא רמאתו
,םירהה לע יתדריו הכלאו ,םישדח םינש ינממ הפרה
.יתוערו יכנא ,ילותב לע הכבאו
.יכל :רמאיו
,םישדח ינש התוא חלשיו
.םירהה לע הילותב לע ךבתו היתוערו איה ךלתו
,היבא לא בשתו םישדח םינש ץקמ יהיו
.שיא העדי אל איהו ,רדנ רשא ורדנ תא הל שעיו
.לארשיב קח יהתו
ידעלגה חתפי תבל תונתל לארשי תונב הנכלת המימי םימימ
(מ-ול :אי) ".הנשב םימי תעברא
לבאה המ ,'ה תדובעל השדקוה חתפי תב םא .ונשרפש שוריפה תא רשאמ וניא רופיסה ךשמה
תב לע ןנוקל תואצוי לארשי תונב ובש םוי ,ימואל לבא םוי הז ערואמ היהי ךיא ?הילע לודגה
?םיהל-אה תדובעל הייח תא השידקהש חתפי

:בתוכ ,13 -ה האמה ןמ דרפסמ לודגה ןשרפה ,ן"במר
הילותב לע הכובה ותב התייה ,'ה תדובעל השדקוה חתפי תבש ןכ רבדה םא"
.ןנתא סלקל תונוזכ המע היתוערו
,הנשב םימי העברא חתפי תבל תונתל לארשיב קוח היהיש הלילחו סחו
"...הרהטב 'ה תא תדבוע התייהו ,לעבל תאשינ אלש ינפמ
(טכ :זכ ארקיול ן"במר)
ירוחאמ .םדא ןברק בירקמ חתפי .הלועל ותב תא בירקמ חתפי :ארונ רתוי הברה והשמ ןאכ שי
יכ הארנ דימו ,ןברקל ותב תא בירקמה בא לע םימיא רופיס רתתסמ לפרועמהו םימתה רופיסה
:לפרועמה חוסינב השעמה תא ריתסמ קוספהו .ןברקה היה תועט ןברק יכ ,םייתעבש ארונ רבדה
?הל השע קוידב המ .ורדנ תא םייק באה ".שיא העדי אל איהו ,רדנ רשא ורדנ תא הל שעיו"
".הלוע והיתילעהו ,'הל היהו" :לופכה חוסינה לפרעב םיראשנ ונא .טרפמ בותכה ןיא תאז תא
.הלועל התלעוהש ךכ ידי לע ?דציכ .'הל התייה חתפי תב :םיינשה תא השע יכ םיניבמ ונאו

?רדנה תא ריתהל היה רשפא םאה
תב לש וא השיא לש םירדנ יכ שרופמ םש .תוטמ תשרפ ,רבדמב שמוחמ ונל םיעודי םירדנ יניד
לכ טעמכ ריתי םכחש תורשפא שי השעמלו ,הז ןידל הבחרה שי הפ לעבש הרותב .רפהל ןתינ
ררבתמ םא ,רדנ ריתהל ןתינ יכ ,עבוק םירדנ תרתה לש יללכה ןורקיעה .םימיוסמ םיאנתב רדנ
.תועט ךותמ רדינ רדנה ןכלו ,םירבדה וחתפתי דציכ ועדי אל ותוא ורדנש העשבש

ותב יכ ותעד לע הלעה אל חתפי .תועט ךותמ רדינש רדנ לש יסאלק הרקמ אוה חתפי לש והרקמ
ריתהל םכחמ שקבל חתפי היה לוכי אל םאה .היארמל וידגב תא ערק אוה :הדבוע .ותארקל אצת
תא םיראתמ אבר שרדמב ל"זח .ןהוכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ :םימי םתואב היה םכח ?ורדנ תא
:ךכ בצמה
?ורדנ תא ול ריתיש סחניפ םש היה אלו"
?ולצא ךלא ינאו ,יל ךירצ אוה :רמא סחניפ אלא
?סחניפ לצא יל ךלוה ינאו ,לארשי יניצק שאר ינא :רמא חתפיו
".הרענ לש הימדב ושנענ םהינשו ...איהה הרענה הדבא ןידל ןיד ןיב
(ג :ס הבר תישארב שרדמ)
:םיפסונ םידבר הל ףיסומו ,ותבל חתפי ןיבש החישה תא ביחרמ רחא שרדמ
...ותב תא דביא ,הרות ןב היה אלש יפלו"
?תושפנ ובירקיש הרותב בותכ אמש :ותב ול הרמא
?"רקבה ןמ המהבה ןמ" ביתכ אלהו
"...אצויה היהו" יתרדנ ,יתב :הל רמא
"...ךירדנל [הרתה] חתפ ואצמי אמש ,ןיד תיב לצא ךלאו ינחינה :ול הרמא
(זס םיטפוש ,ינועמש טוקלי)
המלשהה :שרדמה ןמ םיעמוש ונאש המ ןיבל קוספב םיארוק ונאש המ ןיב םיניינעמ םילדבה שי
םיקוספבש רואיתב .שרדמב תמלענ ,קוספב ותוא םיאור ונאש רבד ,הלרוג םע המילשמ חתפי תבש
:ונאצמ
ירחא ,ךיפמ אצי רשאכ יל השע ,'ה לא ךיפ תא התיצפ ,יבא :וילא רמאתו"
(ול :אי םיטפוש) ".ןומע ינבמ ךיביאמ תומקנ 'ה ךל השע רשא
ענכשל הסנמ איה .הילע רזגנש תא לטבל הסנמו ,היבא םע תחכוותמ תבה ,תאז תמועל ,שרדמב
.היבא תובייחתהמ התוא ררחשיו רדנה תא ריתיש והשימ אוצמל הסנמו ,ורדנ תועט יכ היבא תא
.םדא ןברק בירקהל ,ותב תא תימהל שקעתמ ,ורדנ תא םייקל שקעתמ באה :תלעות אלל ךא

המחלמ ירדנ
ושוריפב .ן"במר ןתונ ,רדנה תא ריתהל תורשפאה רבדב חוכיווה לע רוא ךפושה ,ןיינעמ רבסה
ירדנ :םתוא רפהל רשפא יאש םירדנ לש דחא גוס שי יכ ,ן"במר ריבסמ (טכ :זכ ארקיו) שמוחל
.המחלמ

:םיגוס ינשמ םה המחלמ ירדנ
.ומרחוי הדגנ םימחלנש ריעב םיאצמנה םיביואה לכש רדנ (א)
.םרחוי תאז השוע אלו המחלמב ףתתשהל ךירצש ימ לכש רדנ (ב)

,ןימינב טבש לע המחלמל לארשי ינב םילוע השעמ ותואב .העבגב שגליפ השעמ רבסומ וז ךרדב
שבי ישנא לע לארשי ינב םילוע ךכ לע שנועכ .המחלמל םיפרטצמ םניא דעלג שבי יבשוי קרו
.םתוא םיגרוהו דעלג

בשח אוה .וריתהל רשפא יאו המחלמ רדנ אוה ורדנ םג יכ בשחש ,ן"במר ריבסמ ,חתפי לש ותועט
,ןבומכ ,ןוכנ וניא הז רבד .ףקות לעב הז רדנ םג יכו םדא ןברקב רושקה רדנ רודיל ותוכמסב יכ
:שרדמה ריעמ ךכ לעו
"...ותב תא דביא ,הרות ןב היה אלש יפלו"

לארשי יטבש ברקב ברקה תואצות
םירבוע ,ברקב ופתתשה אלש ,םירפא טבש ישנא .ול םיפתוש תויהל לוכה םיצור ןוחצינה רחאל
:חתפי דגנ םינעוטו ,ןופצ ריעל ,דעלגל ןדריה תא
?ךמע תכלל תארק אל ונלו ןומע ינבב םחלהל תרבע עודמ"
(א :בי) ".שאב ךילע ףרשנ ךתיב
,ןועדגל המוד הנעט ,קוידב טבש ותוא ,םירפא ינב ונעט דחא רוד ינפל .ונל תרכומ וז הנעט
:ןידמ תא הכהש רחאל
,ונל תוארק יתלבל ונל תישע הזה רבדה המ"
(א :ח) "?ןידמב םחלהל תכלה יכ
ינבל םתונמאנ לע הרמה תמאה תא םפוצרפב החיטמו ,םירפא ינבב הרגתמ חתפי לש ותבושת
:םמע
.דאמ ןומע ינבו ימעו ינא ,יתייה ביר שיא"
.םדימ יתוא םתעשוה אלו ,םכתא קעזאו
,יפכב ישפנ המישאו ,עישומ ךניא יכ האראו
.ידיב 'ה םנתיו ,ןומע ינב לא הרבעאו
(ג-ב :בי) "?יב םחלהל הזה םויה ילא םתילע המלו
הרשע הנומש .דעלגה יבשויב ןומע ינב םיטלוש םינש הרשע הנומש :תקדצומ חתפי לש ותבושת
ןוחצינה רחאל ,וישכעו .דעלגה יבשויל רוזעל םיאב םניאו ,םצראב הוולשב םירפא ינב םייח םינש
?םחליהל םהל אורקל וחכשש םירפא ינב םירכזנ ,ןומע ינב לע

תקדצומ יתלב ,המוד הנעטל ןועדג לש ותבושת תא וירבדל הוושנ ךא .חתפי לש ותבושת תקדוצ
:איה םג
?םככ התע יתישע המ :םהילא רמאיו"
.רזעיבא ריצבמ םירפא תוללע בוט אלה
(ג-ב :ח) "...ןידמ ירש תא םיהל-א ןתנ םכדיב
,תאז תמועל .יוסיכה תרסח םתוואג תא הלטיבו ,םירפא ישנא תא הכיבה ןועדג לש ותבושת
"םיקיר םישנא" לש םרבחכ קוספה ותוא רידגה םניחל אל .ןוסא תרה התייה חתפי לש ותבוגת
םחליהל אצויו ,ברקה תפונת תא ךישממ אוה ןומע ינב לע חתפי לש ונוחצינ רחאל .(ג :אי)
.ותוא ובילעהש לע ,םירפא ינב...ב

תורבעמ לע איה תירקיעה המחלמה ליגרכו ,םירפא ינב תא הכמו ,דעלגה ישנא תא ףסוא חתפי
תא םירכוז ונא .הגיסנהו הפקתהה תלוכיבו םיכרדב טלוש ןדריה תורבעמ תא ספותש ימ .ןדריה
אוה םג ספות חתפי .ןדריה ברעמב באומ ילייח תא דימשהל ידכ ןדריה תורבעמ תא ספתש דוהא
םיטבש ןיב איה המחלמהש ןוויכ .םצראל בושל םירפא יטילפמ עונמל ידכ ,ןדריה תורבעמ תא
אטבל ולכי אל םירפא ינב :אצמנ הז ןמיסו ,םירפא טבש ינב תא תוהזל רכיה ןמיס ךירצ ,םיידוהי
:ןדריה תא רובעלו דעלגה ינבמ םהש םינפ דימעהלו רחא טבש ינבל שפחתהל וסינ םה .'ש רוציעה תא
,הרבעא םירפא יטילפ ורמאי יכ היהו"
?התא יתרפאה :דעלג ישנא ול ורמאיו
.אל :רמאיו
,"תלבש" אנ רמא :ול ורמאיו
.ןכ רבדל ןיכי אלו ,"תלבס" רמאיו
.ןדריה תורבעמ לא והוטחשיו ,ותוא וזחאיו
(ו-ה :בי) ".ףלא םינשו םיעברא םירפאמ איהה תעב לפיו
.חתפי לש ותנובת רסוחו ותוריהי ללגב ולפנ שיא ףלא םיינשו םיעברא
חתפי לש ותוישיא
גישמו ,דעלג ינקז םע ןתמו אשמ להנמ אוה :ןתמו אשמ להנל עדוי חתפי .ויפב חתפי לש וחוכ
ןיאש תונעט ןעוטו ,ןומע ינב ךלמ םע ןתמו אשמ להנמ אוה ."שארל םהל תויהל" תובייחתה םהמ
.ןהילע הבושת ןומע ינב ךלמל

הלועל תולעהל רדנ רדונ אוה תוזיזפב :ויפ ירבדב ונולשכ םג ךכ ,ויפב חתפי לש וחוכש םשכ ךא
אלש םיבלענה םירפא ינב םע רתוימ תומיעל סנכנ אוה חוכיווה טהלבו ,ותיב חתפמ אצויה תא
ןסומלופו רתוי עורג םאונ היה ול ,טעמ ססהמ היה ול .ןומע ינב תמחלמל ףרטצהל םהל וארק
ותב התייה ,ונוחצינ ךרעמ טיעמהל עדיש ,ןועדג לשכ חור תולדג וב התייה ול ,רתוי שלח
.םייחב םירתונ ויה םירפא ינבמ ףלא םיינשו םיעברא םגו ,םייחב תרתונ

אל" ול םירמוא ויחא רשאכ :רבידה ונממ לטינ םירקמ ינשב קרו ,ויפב חתפי לש וחוכ ךא
.םהינפמ חרוב אוהו ,ויפב םילימ ןיא - (ב :אי) "התא תרחא השיא ןב יכ ,וניבא תיבב לחנת
,הזה רבדה יל השעי תשקבמו ,הלרוג רמ םע המילשמ ותב רשאכ ויפמ רבידה לטינ בושו
.(זל :אי) "יתוערו יכנא ילותב לע הכבאו ,םירהה לע יתדריו הכלאו ,םישדח םינש ינממ הפרה
םימי םיישדוח .ויפב םימוחינ ןיא ".יכל" :תחא הלימ אלא ויפמ איצוהל לוגסמ וניא חתפי
חילצמ וניא ןרבדה שיאהו ,םירבוע םיישדוח .ותב תא ליצהל ידכ רבד השוע חתפי ןיאו םירבוע
.ותב תא ליצהל תוסנלו םימכח לואשל

לעמ םמורתהל חילצה אל ךא ,לארשי תא ליצהל רחבנ אוה .חתפי לש וירבח ויה םיזחופו םיקיר
:םרמאב חתפי לש ותוישיא תא םימכסמ ל"זח .ליחתה הבש הדוקנל
...הרותב שר היהש ,חתפי הז "םילד קשועו שר רבג"
(יתוקוחב ףוס ,אמוחנת שרדמ) ...םילדה תא קשוע היהש


םיטפוש רפס ןכות