הארון

לחץ על פריט כדי לראות אותו בהגדלהחזרה לתוכן המשכן וכליו