פרשת לך לך

פרשה לט: הציווי לאברהם לך לך
א [ה' נגלה אל אברהם]
ב [שמו של אברהם נתגדל]
ג [מסירותו של אברהם רמז לבניו]
ד [אברהם היחיד שדיבר עמו ה' אחרי נח]
ה [הדורות לא לקחו מוסר מן העבר]
ו [אברהם מלמד זכות על הרשעים]
ז [ה' פתר את אברהם ממצות כיבוד אב ואם]
ח [יציאת אברהם ממקום הולדתו לא"י]
ט [נסיונותיו של אברהם]
י [בזכות הצדיקים נזכרו גם הרשעים]
יא [הברכות שנתברך אברהם בצאתו לדרך]
יב [חס הקב"ה על כבודם של צדיקים]
יג [אברהם עוזב את חרן]
יד [אברהם ושרה מגייירים]
טו [אברהם עובר בארץ]
טז [המזבחות שבנה אברהם]

פרשה מ: הרעב בארץ ואברהם יורד מצרימה

א [ירידת אברהם למצרים]
ב [הנסיון שנתנסה אברהם בבואו לארץ]
ג [עשרה ימי רעב באו לעולם]
ד [יופיה של שרה]
ה [ביאת אברהם ושרה למצרים]
ו [מעשה אבות סימן לבנים]

פרשה מא: אברהם ולוט

א [פרעה לוקה בגין לקיחת שרה]
ב [פרעה נענש]
ג [לוט זכה בזכות אברהם ובניו גמלו לישראל רעה]
ד [לוט זכה שיצאה ממנו אמה של מלכות]
ה [ריב בין רועי אברהם לרועי לוט]
ו [דרכו של אברהם היא דרך הימין]
ז [לוט בוחר לגור בחברתם של אנשי סדום]
ח [אברהם נפרד מלוט]
ט [הבטחת הארץ לזרעו של אברהם]
י [קניינו של אברהם בארץ]

פרשה מב: מלחמת ארבעת המלכים בחמישה

א [אברהם נלחם בארבעת המלכים]
ב [מפלת ד' מלכים כנגד ד' מלכויות שיפלו]
ג ["ויהי" לשון צרה, "והיה" לשון שמחה]
ד [משמעות השם אמרפל]
ה [שמותם של חמשת המלכים ומשמעותם]
ו [מרד חמשת המלכים בארבעת המלכים]
ז [מטרת המלכים להלחם באברהם]
ח [אברהם העברי]

פרשה מג: אברהם יוצא להציל את לוט

א [הבוטח בה' לא ירא רע]
ב [אברהם ואליעזר יוצאים להציל את לוט]
ג [הנסים שנעשו לאברהם באותו לילה סימן לדורות]
ד [אברהם משיב את הרכוש]
ה [גאוותו של מלך סדום]
ו [מלכי צדק מקבל את פני אברהם בשובו מהמלחמה]
ז [אברהם הכיר את ה' לפני באי ביתו]
ח [בזכות ויתן לו מעשר מכל]
ט [אם מחוט ועד שרוך נעל]

פרשה מד: הבטחת הארץ והבנים

א [המצוות נתנו ע"מ לצרף בהן את הבריות]
ב [אל תירא אברהם]
ג [ה' בחר באברהם ובזרעו]
ד [אנכי מגן לך]
ה [אברהם ונוח]
ו [ה' דיבר אל אברהם במחזה]
ז [שם ואברהם]
ח [ויאמר אברם, ה' אלהים מה תתן לי]
ט [אברהם ודוד בקשו שבניהם לא יכעיסו]
י [שינוי שמם של אברם ושרי]
יא [ה' מודיע לאברהם על הולדת יצחק]
יב [תשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה]
יג [הקב"ה הוציא את אברהם מאור כשדים]
יד [בזכות הקורבנות ירשו את הארץ]
טו [שעבוד מלכויות]
טז [ישראל נגאלים בזכות התשובה ובזכות אבות]
יז [בשורת השעבוד לד' מלכויות]
יח [מתוך גזרת הגלות מסתמנת הגאולה]
יט [בעתיד יפרע הקב"ה מהגויים ששיעבדו את ישראל]
כ [שכרם של ישראל לאחר השיעבוד]
כא [השכר והעונש תלויים זה בזה]
כב [ה' מגלה לאברהם את העתיד]
כג [הקב"ה הבטיח לאברהם לרשת ארצות של עשרה עממין]

פרשה מה: הגר בבית אברהם

א [הגר שפחת שרי]
ב [ה' עצר בעד שרה מלדת]
ג [שרי נותנת את הגר שפחתה לאברהם]
ד [הקב"ה מתאווה לתפילתן של האמהות]
ה [טענותיה של שרה כלפי אברהם]
ו [הגר מתענה תחת ידה של שרי]
ז [מלאך ה' מדבר עם הגר]
ח [ה' קורא בשמו של ישמעאל]
ט [סופו ונפילתו של ישמעאל]
י [שרה זכתה שה' דיבר עמה]

פרשה מו: מצוות מילה

א [אברהם נצטווה על המילה]
ב [הקב"ה קבע מתי שימול אברהם]
ג [קיום העולם בזכות מצות מילה]
ד [התהלך לפני והיה תמים]
ה [מקום המילה]
ו [פעמיים לא מלו ישראל את עצמם]
ז [נוטריקון מן התורה מנין?]
ח [ולא יקרא עוד שמך אברם]
ט [המילה היא תנאי לקבלת עול מלכות שמים ולירושת הארץ]
י [הערלה מזיקה]
יא [עובר של עכו"ם שקנה ישראל ימול לשמונה ימים]
יב [מדיני המילה]
יג [המושך עורלתו - מפר ברית]

פרשה מז: ברכת ה' לשרה

א [חשיבותה של שרה]
ב [ה' מברך את שרה לעת זקנתה]
ג [שתי נפילות נפל אברהם]
ד [אברהם אינו דורש מה' דבר]
ה [ברכת בן הגבירה ובן השפחה]
ו [הנפרד מחבירו צריך ליטול ממנו רשות]
ו [הערלות שנמולו ילידי ביתו של אברהם נחשבים כקטורת וכעולה]
ח [אברהם הוצרך רק למילה וישמעאל למילה ופריעה]
ט [אברהם קיים את מצות המילה בעצם היום]
י [חביבה ארץ ישראל]