פרשת חיי שרה

פרשה נח: מותה של שרה
א [ימי חיי שרה]
ב [וזרח השמש ובא השמש]
ג [שרה ואסתר המלכה]
ד [השם קרית ארבע ומשמעותו]
ה [אברהם סופד לשרה]
ו [בקשת אברהם מבני חת]
ז [פניית אברהם אל עפרון]
ח [שדה עפרון ומערת המכפלה]
ט [אברהם תפס אומנותו של הקב"ה]

פרשה נט: זכויותיו של אברהם

א [בזכות הצדקה זכה לזקנה]
ב [העוסק בתורה זוכה לאריכות ימים]
ג [ואברהם זקן]
ד [בזכות גמ"ח זוכים לכבוד]
ה [אברהם זוכה לברכת ה']
ו [אברהם קנה בזקנותו שני עולמות]
ז [הברכות שנתברך אברהם]
ח [אליעזר ואברהם]
ט [אין ארור מתדבק בברוך]
י [אזהרת אברהם את אליעזר]
יא [גמלי אברהם יצאו זמומים]
יב [אליעזר על עין המים]

פרשה ס: שליחותו של אליעזר

א [אליעזר מבקש מה' שיצליח דרכו]
ב [אליעזר נענה בתפילתו בזכות אבות]
ג [אליעזר נענה למרות ששאל שלא כהוגן]
ד [אליעזר נענה תוך כדי בקשתו]
ה [מעלותיה של רבקה]
ו [פגישת אליעזר עם רבקה]
ז [רבקה מספרת בביתה על אליעזר]
ח [יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים]
ט [דברי אליעזר בבית בתואל]
י [מה' יצא הדבר]
יא [הצידה שיש לאדם לקחת בצאתו לדרך]
יב [עונשו של בתואל]
יג [הברכה שברכו את רבקה]
יד [רבקה ונערותיה הולכות עם אליעזר]
טו [פגישת רבקה את יצחק]
טז [הברכות באהלה של שרה ורבקה]

פרשה סא: אברהם לעת זקנותו

א [אברהם לוקח את קטורה לאשה]
ב [תולדות אברהם בזקנותו]
ג [אברהם העמיד בנים בזקנותו]
ד [קטורה אשת אברהם]
ה [בני קטורה]
ו [ברכת אברהם ליצחק]
ז [הויכוח על הבכורה]

פרשה סב: מות אברהם

א [ימי אברהם היו מושלמים]
ב [אברהם מת בשיבה טובה]
ג [קבורת אברהם]
ד [ה' מברך את יצחק לאחר מות אברהם]
ה [סופו של ישמעאל]