פרשת יתרו
פרשה כז: בואו של יתרו
א [ביאת יתרו וביאת עמלק]
ב [כבוד חכמים ינחלו, זה יתרו]
ג [יתרו זכה לברכות משהתחתן עם משה]
ד [הגויים התקרבו לישראל בזכות הנסים]
ה [בחוץ לא ילין גר]
ו [עונש עמלק וביאת יתרו]
ז [יתרו זכה לאכול עם גדולי ישראל]
ח [משמעות שמותיו של יתרו]
ט [בזכות השמיעה]

פרשה כח: בהר האלוהים

א [משה במרום]
ב [זכות אבות; שכר הנשים]
ג [הקב"ה נגלה לישראל במתן תורה]
ד [בדיבור אחד]
ה [התגלות ה' בכמה פנים]
ו [כל דברי הנביאים נאמרו בסיני]

פרשה כט: מעמד סיני

א [התגלות ה' בהר סיני]
ב [המלאכים ירדו עם הקב"ה]
ג [קבלת מלכות ה' תנאי ליציאת מצרים]
ד [הקב"ה נגלה לישראל מתוך חיבתם]
ה [אתם עדי נאם ה']
ו [בריאת שמים וארץ עדות לה']
ז [ה' הודיע לישראל את הנהגתו]
ח [כוחו של הקב"ה]
ט [כל הברואים רעדו מפני כבוד ה']