פרשת תרומה
פרשה לג: התורה והמשכן
א [לקח טוב נתתי לכם]
ב [עלית למרום שבית שבי]
ג [ה' שוכן בתוך ישראל]
ד [חביבין כל מה שלמטן משל למעלן]
ה [זמרי ופנחס, מרדכי והמן]
ו [הקב"ה נתן תורה לישראל ושמח]
ז [התורה ארוסה לישראל]
ח [נדבות למשכן]

פרשה לד: כבוד ה' ועשיית המשכן

א [הקב"ה נגלה לאדם כפי כוחו]
ב [הארון והתורה]
ג [הקב"ה רועה, נוטר ואב]

פרשה לה: בניית המשכן

א [הזהב והארזים נבראו לצורך המשכן]
ב [איסור השחתת עצי פרי לצורך המשכן]
ג [משה עשה את המשכן]
ד [המשכן משכון על חטאי ישראל]
ה [זהב וכסף ונחשת]
ו [כשם שאתה רואה למעלה, כך עשה למטה]