מדרש רבה לתורה
תוכן מפורט

חומש שמות

פרשת שמות

פרשה א: ואלה שמות
א [חושך שבטו שונא בנו]
ב [יורדי מצרים היו צדיקים]
ג [ישראל משולים לכוכבים]
ד [הבאים מצרימה]
ה [שמות השבטים מרמזים על הגאולה]
ו [כל השבטים שווים]
ז [יוסף לא נתגאה על אחיו]
ח [השעבוד]
ובני ישראל פרו וישרצו
[פרו וישרצו]
[ויקם מלך חדש]
ט [מידה כנגד מידה]
[ועלה מן הארץ]
י [שרי מסים, ערי מסכנות]
יא [וכאשר יענו אותו.. ויקוצו.. וימררו]
יב [גזרות פרעה]
[המילדות]
יד [ציווי פרעה למיילדות]
טו [ותחיין את הילדים]
טז [כי חיות הנה... וייטב אלהים למילדות]
יז [ויעש להן בתים]
יח [אף על עמו גזר]
יט [וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי]
כ [הולדת משה]
כא [תבת גומא]
כב [ותתצב אחותו מרחוק]
כג [בת פרעה מצילה את משה]
כד [הצלתו של משה]
כה [משה סירב לינוק מן המצריות]
כו [משה בבית פרעה]
כז [ויגדל משה ויצא אל אחיו]
כח [משה תקן להם את השבת למנוחה]
כט [ויך את המצרי]
[והנה שני אנשים עברים נצים]
ל [הויכוח בין משה לדתן ואבירם]
לא [וישמע פרעה ויברח משה מפני פרעה]
לב [משה על יד הבאר ובנות יתרו]
לג [משה בבית יתרו]
לד [ויאנחו בני ישראל]
לה [כי ידעתי את מכאוביו]
לו [וירא אלהים... וידע אלהים]

פרשה ב: הקדשתו של משה

א [וחנותי את אשר אחון]
ב [ומשה היה רועה]
[ובמה הוא בוחנו? במרעה צאן]
ג [נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן]
ד [וינהג את הצאן אחר המדבר]
ה [וירא מלאך ה' אליו]
[מתוך הסנה]
ו [כי סר לראות]

פרשה ג: התגלות בסנה

א אנכי אלהי אביך
ג אנכי ארד עמך ואנכי אעלך
ד [מי אנכי]
ה [משה בקש לדעת את שם ה']
ו [אהיה אשר אהיה]
ז [בזכות האבות נוהג ה' במידת הרחמים]
ח [שבחן של ישראל ולשון הגאולה]
ט [הקב"ה מודיע למשה שיכביד את לב פרעה]
י [הענשת פרעה]
יא [קיום ההבטחה שיצאו ברכוש גדול]
יב [האותות שעשה משה לפני ישראל]
יג [ידו של משה לקתה בצרעת]
יד [משה מסרב ללכת בשליחות ה']
טו [הנס שיעשה ה' עם משה בשליחותו]
טז [מפני כבוד אהרן סרב משה ללכת]
יז [משה נענש על שסירב ללכת בשליחות ה']

פרשה ד: משה ויתרו

א [נקי כפים ובר לבב]
ב [בכל עת אוהב הָרֵעַ]
ד [מתי הלך משה אל יתרו?]

פרשה ה: שנות השעבוד

א [אהבת משה ואהרן]
ב [ויאמן העם]
ג [יתרו נפרד ממשה לשלום]
ד [משה הלך למדין להתיר שבועתו]
ה [משה שב למצרים]
ו [משה לוקח את מטה האלוהים]
ז [ואני אחזק את לבו]
ח [צפורה מלה את בנה בדרך]
ט [ה' מצווה את אהרן לצאת לקראת משה]
י [פגישתם של משה ואהרן בהר האלוהים]
יא [משה מגלה לאהרן את כל דברי ה']
יב [ה' חלק כבוד לזקנים]
יג [וישמעו כי פקד ה']
יד [משה ואהרן בבית פרעה]
טו [משה ואהרן חולקים כבוד למלכות]
טז [תשובת פרעה למשה ואהרן]
יז [עם ישראל רב הוא]
יח [פרעה מכביד עולו על ישראל]
יט [העם נפוץ בכל מצרים לחפש תבן]
כ [ויכו שוטרי בני ישראל]
כא [השוטרים מתלוננים כנגד משה ואהרן]
כב [למה הרעותה לעם הזה]
כג [התרעומת גורמת למשה שלא להכנס לארץ]


פרשת וארא

פרשה ו: משה מתדיין עם ה'
א [מה האדם שיבא אחרי המלך]
ב [בא לכלל כעס - בא לכלל טעות]
ג [חששו של משה]
ד [בקשת משה ואמונת האבות]
ה [ולא שמעו אל משה]

פרשה ז: משה ואהרן

א [אל משה ואל אהרן]
ב [נתייחד הדיבור על אהרן עמו]
ג [בני סרבנים הן, רגזנין הן, טרחנין הן]
ד [קילוסו של הקב"ה מגן עדן ומגיהנם]
ה [הנושא אשה צריך שיבדק באחיה]

פרשה ח: נקמה בפרעה

א [ראה נתתיך אלהים לפרעה]
ב [ארבעה מלכים עשו עצמם אלוה]
ג [לך והפרע ממנו]

פרשה ט: המופתים שעשה משה

א [פרעה מקבל מופת]
ב [אותות ומופתים במטה]
ג [השלך לפני פרעה יהי לתנין]
ד [פרעה הוא התנין]
ה [משה ואהרן - מי גדול]
ו [חכמי פרעה עושים כשפים]
ז [כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה]
ח [ויחזק לב פרעה]
ט [הקדוש ברוך הוא מתרה לפרעה על כל מכה]
י [מכת דם]
יא [ויעשו כן חרטומי מצרים]
יב [זמן ההתראה וזמן המכה]
יג [עתיד ה' להכות אומות העולם]

פרשה י: מכת צפרדע

א [מכת הצפרדע - א]
ב [מכת הצפרדע - ב]
ג [מכת הצפרדע - ג]
ד [מכת הצפרדע - ד]
ה [מכת הצפרדע - ה]
ו [משה מתפלל להסרת הצפרדעים]

פרשה יא: ערוב דבר ושחין

א [משה מתייצב השכם בבקר לפני פרעה]
ב [מכת הערוב - א]
ג [מכת הערוב - ב]
ד [מכת הדבר]
ה [מכת השחין - א]
ו [מכת השחין - ב]

פרשה יב: מכת ברד

א [ההתראה לפני מכת הברד - א]
ב [התראה לפני מכת הברד - ב]
ג [מכת הברד - א]
ד [מכת הברד - ב]
ה [ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים]
ו [והפשתה והשעורה נכתה]
ז [משה מתפלל להסרת המכה]


פרשת בא

פרשה יג: בא אל פרעה
א [כובד אבן ונטל החול, וכעס אויל כבד משניהם]
ב [אני הכבדתי את לבו- א]
ג [אני הכבדתי את לבו - ב]
ד [התראה לפני מכת הארבה]
ה [לכו נא הגברים]
ו [ארבה למה הביא עליהן?]
ז [לא נשאר ארבה אחד]

פרשה יד: וימש חושך

א [שלח חשך ויחשיך, ולא מרו את דברו]
ב [חשך, שבא על המצרים, מתוך גיהנם היה]
ג [חשך למה הביא עליהן?]

פרשה טו: החודש הזה לכם

א [הנצנים נראו בארץ]
ב [קידוש המועדות נמסר לישראל]
ג [בזכות משה ואהרן נגאלו ישראל]
ד [בזכות זקני ישראל נגאלו ישראל]
ה [גדולה חיבתן של ישראל]
ו [מי זאת הנשקפה כמו שחר]
ז [ישראל מופרשים מהאומות ונגאלים]
ח [אברהם קבל את המקדש כסמל לעולם]
ט [מנין החדשים מיציאת מצרים]
י [כיון שנגעה בגופו, התחיל פרעה מרגיש וצווח]
יא [כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות]
יב [לי ולכם היא הגאולה]
יג [בי מלכים ימלוכו]
יד [ואשלח לפניך את משה ואהרן ומרים]
טו [שלח משה עבדו אהרן אשר בחר ב]
טז [ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים]
יז [כשם שנגאלו ממצרים כן הם עתידין להיגאל]
יח [הקדוש ברוך הוא נגלה בשביל עצמו]
יט [הקדוש ברוך הוא נגלה מפני כבודו של משה]
כ [קידוש החודש ועיבור השנה]
כא [עשרה דברים עתיד הקב"ה לחדש]
כב [בריאת העולם בבראשית ובתהלים]
כג [קידוש החודש לישראל בלבד]
כד [ה' קידש את ישרל והם מקדשים את החודשים]
כה [חוקיו ומשפטיו לישראל]
כו [מלכות ישראל ושקיעתה כמילוי הירח וחיסורו]
כז [בני בכורי ישראל]
כח [ארבעה דברים הראה הקב"ה למשה באצבעו]
כט [חדשים מתנה הם לישראל]
ל [כיון שעמדו ישראל, מסר להם הכל]
לא [לימות המשיח מוסר להן את הכל]

פרשה טז: משכו וקחו לכם צאן

א [למה זכו הזקנים שיגאלו ישראל על ידיהן?]
ב [בשובה ונחת תושעון]
ג [יבושו כל עובדי פסל]
ד [מידה כנגד מידה]

פרשה יז: ולקחתם אגודת אזוב

א [כל פעל ה' למענהו]
ב [כתפוח בעצי היער]
ג [דם פסח ודם מילה]
ד [ומה אעשה כי יקום אל]
ה [ועבר ה' לנגוף את מצרים]

פרשה יח: ויהי בחצי הלילה

א [מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים]
ב [חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך]
ג [טעמה כי טוב סחרה - הצלתה של בת פרעה]
ד [רגע ימותו וחצות לילה]
ה [אזכרה נגינתי בלילה]
ו [מצרים לשממה תהיה]
ז [כשם שעשיתי לכם עכשיו, כך אני עתיד לעשות לכם לעתיד לבא]
ח [הקב"ה קדוש וטהור, ופשט ידיו בטמאים]
ט [כיון ששעבדו המצרים את ישראל בלילה נענשו בלילה]
י [בלילה זה נעשו נסים רבים]
יא [ויסעו בני ישראל מרעמסס]
יב [ליל שימורים]

פרשה יט: זאת חקת הפסח

א [לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר]
ב [חוקת הפסח וחוקת התורה]
ג [ג' דברים עשה משה וה' הסכים עמו]
ד [בחוץ לא ילין גר]
ה [בזכות דם פסח ודם מילה נגאלו ישראל]
ו [כי בחפזון יצאת מארץ מצרים]
קדש לי כל בכור
ז [שמחו בה' וגילו צדיקים]
ח [והעברת כל פטר רחם לה']


פרשת בשלח

פרשה כ: היציאה ממצרים
א [המכות שקבל פרעה]
ב [פרעה התחרט על ששלח את ישראל]
ג [פרעה ביקש ממשה שיתפלל עליו]
ד [עונשו של פרעה]
ה [פרעה התחרט על ששלח את ישראל]
ו [ישראל מצאו קן בארץ]
ז [בזכות ישראל זכה פרעה לשליחי ה']
ח [משה צעק ווי שלא זכה להיכנס לארץ]
ט [משל למוצא מרגלית ומאבדה]
י [פרעה חיזר אחר ישראל לשלחם]
יא [טעותם של בני אפרים]
יב [הקב"ה התנחם כאשר הטביע את פרעה]
יג [אין ניחומים לאלה שמתו]
יד [הקב"ה לא התנחם עד שטיבע את המצרים]
טו [קבלת תורה לפני ארץ ישראל]
טז [עיכוב הכניסה לארץ - לטובת ישראל]
יז [הארכת הדרך - שלא יראו מלחמה]
יח [הארכת הדרך - לשמרם]
יט [ארונו של יוסף]

פרשה כא: קריעת הים

א [בזכות האבות שמע ה' צעקתם]
ב [צדיק גוזר והקב"ה מקיים]
ג [הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים]
ד [כולם שווים לפני ה']
ה [הקב"ה מתאווה לתפילתם של ישראל]
ו [תנאי התנה הקב"ה עם הים שיבקע]
ז [להקדים תפילה לצרה]
ח [מה תצעק אלי?]
ט [משה בוקע את הים בידו]
י [נסים שנעשו בים]
יא [טביעת המצרים בים - א]

פרשה כב: טביעת המצרים

א [טביעת המצרים בים - ב]
ב [טביעת המצרים בים - ג]
ג [זכרון יציאת מצרים]

פרשה כג: שירת הים

א [כסא ה' נתיישב בעת שאמרו שירה]
ב [ישראל האמינו בה' וזכו שתשרה עליהם שכינה]
ג [משה בשירה תיקן את חטאו]
ד [משה וישראל - ראשונים שהודו בשירה]
ה [בזכות אמונת אברהם זכו ישראל לומר שירה]
ו [השירה כהכנה לעתיד לבוא]
ז [ה' עיכב את המלאכים מלומר שירה]
ח [התינוקות הכירו את הקב"ה]
ט [מספר המכות במצרים ובים]
י [במה שחטאו בו תקנו]
יא [שירה בלשון נקבה; בעתיד - בלשון זכר]
יב [בזכות מילה וטהרה היו ראויים לומר שירה]
יג [ה' חלק מכבודו לאדם שיכירו בכבודו]
יד [הקב"ה הטביע סוס ורוכבו]

פרשה כד: בים סוף

א [הלה' תגמלו זאת?]
ב [חטאם של ישראל בים סוף]
ג [ישראל נמשלו לצאן]
ד [משמעותו של מדבר שור]

פרשה כה: המן - לחם שמים

א [מן השמים]
ב [ה' קובע את דמות העולם]
ג [במן היו כל הטעמים]
ד [הקב"ה סיפק לישראל כל צרכם]
ה [מעשי החסד של אברהם נעשו לבניו]
ו [אין כמוך באלוהים]
ז [בזכות קבלת התורה זכו למן ומים]
ח [מן מן השמים - לרומם את ישראל]
ט [המן - בזכות התורה]
י [דתן ואבירם - חסרי אמונה]
יא [שביתת המן בשבת]
יב [סגולת השבת]

פרשה כו: ויבוא עמלק

א [ביאת עמלק]
ב [חטא ישראל גרם לביאת עמלק]
ג [יהושע נבחר להלחם בעמלק]


פרשת יתרו

פרשה כז: בואו של יתרו
א [ביאת יתרו וביאת עמלק]
ב [כבוד חכמים ינחלו, זה יתרו]
ג [יתרו זכה לברכות משהתחתן עם משה]
ד [הגויים התקרבו לישראל בזכות הנסים]
ה [בחוץ לא ילין גר]
ו [עונש עמלק וביאת יתרו]
ז [יתרו זכה לאכול עם גדולי ישראל]
ח [משמעות שמותיו של יתרו]
ט [בזכות השמיעה]

פרשה כח: בהר האלוהים

א [משה במרום]
ב [זכות אבות; שכר הנשים]
ג [הקב"ה נגלה לישראל במתן תורה]
ד [בדיבור אחד]
ה [התגלות ה' בכמה פנים]
ו [כל דברי הנביאים נאמרו בסיני]

פרשה כט: מעמד סיני

א [התגלות ה' בהר סיני]
ב [המלאכים ירדו עם הקב"ה]
ג [קבלת מלכות ה' תנאי ליציאת מצרים]
ד [הקב"ה נגלה לישראל מתוך חיבתם]
ה [אתם עדי נאם ה']
ו [בריאת שמים וארץ עדות לה']
ז [ה' הודיע לישראל את הנהגתו]
ח [כוחו של הקב"ה]
ט [כל הברואים רעדו מפני כבוד ה']


פרשת משפטים

פרשה ל: עשות משפט
א [עוז מלך משפט אהב]
ב [הוו מתונים בדין]
ג [ואלה המשפטים]
ד [שלשה דברים נתן משה נפשו עליהם]
ה [כמה משובחת פרשה זו]
ו [בכל דבר ודבר התורה מזהרת לישראל]
ז [למה בשור נותן חמישה ובשה ארבעה?]
ח [אבי יתומים ודיין אלמנות]
ט [חוקיו ומשפטיו לישראל]
י [בא וראה כמה חיבב הקב"ה למשה]
יא [בבקר ניתנה התורה ובערב נתנו המשפטים]
יב [מגיד דבריו ליעקב]
יג [מלך במשפט יעמיד ארץ]
יד [אם אין בו יראת חטא, אין בידו כלום]
טו [אחר הדברות הזהיר הקב"ה על המשפטים]
טז [מחיבת ה' את ישראל ציוה אותם על המשפט]
יז [שמירת המשפט מצילה מרעה]
יח [כל המיצר לישראל נידון בסנהדרין של מעלה]
יט [כל התורה תלויה במשפט]
כ [המצוות נתנו לישראל בשכר קיום המשפטים]
כא [בין אדם לחבירו ובין אדם למקום]
כב [בין שופטי ישראל ושופטי האומות]
כג [ציון במשפט תפדה]
כד [בעשית משפט תשרה שכינה ותקרב הגאולה]

פרשה לא: הלוואה לעני

א [אם כסף תלוה את עמי]
ב [מתן אדם ירחיב לו]
ג [עושר שמור לבעליו לרעתו]
ה [ונתת לאיש ככל דרכיו]
ו [כל מי שלוקח רבית אין ירא אלהים]
ז [ביומו תתן שכרו]
ח [סמיכות איסור קללת הדיין לדיני מעשרות]
ט [קדש ישראל לה']
י [המאוס מאסת את יהודה]
יא [מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים יקבצנו]
יב [אין בעולם קשה מן העניות]
יג [לא תנשוך את העני, כשם שנשך הנחש את האדם]
יד [גלגל חוזר בעולם]
טו [כל הברואים לווין זה מזה]
טז [אלהים לא תקלל]
יז [נבהל להון איש רע עין]

פרשה לב: הנה אנכי שולח מלאך

א [אילו המתינו ישראל למשה]
ב [איך אשיתך בבנים]
ג [שליחות המלאך התעכבה עד לימי יהושע]
ד [כי שמי בקרבו]
ה [בגדה אשה מרעה]
ו [בזכות המצוות שומרים המלאכים על האדם]
ז [בגלל חטאיהם נמסרו ישראל לידי שרים של מעלה]
ח [אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה]
ט [בכל מקום שהמלאך נראה השכינה נראית]


פרשת תרומה

פרשה לג: התורה והמשכן
א [לקח טוב נתתי לכם]
ב [עלית למרום שבית שבי]
ג [ה' שוכן בתוך ישראל]
ד [חביבין כל מה שלמטן משל למעלן]
ה [זמרי ופנחס, מרדכי והמן]
ו [הקב"ה נתן תורה לישראל ושמח]
ז [התורה ארוסה לישראל]
ח [נדבות למשכן]

פרשה לד: כבוד ה' ועשיית המשכן

א [הקב"ה נגלה לאדם כפי כוחו]
ב [הארון והתורה]
ג [הקב"ה רועה, נוטר ואב]

פרשה לה: בניית המשכן

א [הזהב והארזים נבראו לצורך המשכן]
ב [איסור השחתת עצי פרי לצורך המשכן]
ג [משה עשה את המשכן]
ד [המשכן משכון על חטאי ישראל]
ה [זהב וכסף ונחשת]
ו [כשם שאתה רואה למעלה, כך עשה למטה]


פרשת תצוה

פרשה לו: ישראל - זית רענן
א [ישראל נמשלו לזית]
ב [ישראל מאירים למי שמאיר לכל]
ג [דברי תורה מאירין לאדם]
ד [למעשה ידיך תכסוף]

פרשה לז: אהרן הכהן

א [ממנו פנה ממנו יתד ממנו קשת מלחמה]
ב [כוונתו של אהרן במעשה העגל היתה לטובה]
ג [אשרי תבחר ותקרב]
ד [גדול כתר תורה מכתר כהונה]

פרשה לח: כהונת עולם

א [כהונת אהרן כהונת עולם]
ב [הסר ממנו המות]
ג [עשה הקב"ה כבוד לאהרן]
ד [קחו עמכם דברים]
ה [כבוד חכמים ינחלו]
ו [הבטחת ה' אינה חוזרת]
ז [יבא קדוש ויכנס לקדוש]
ח [באיזה זכות נכנס אהרן לקדשי הקדשים?]
ט [האבות והשבטים חקוקים על אבני החשן]


פרשת כי תישא

פרשה לט: ישראל לוו מה'
א [חייבין לי ישראל מה שלוו הימני]

פרשה מ: בצלאל עושה המשכן

א [קראתי בשם בצלאל]
ב [בצלאל נקרא לעשות את המשכן]
ג [התקנתיו מראש שיעשה המשכן]
ד [שמותיו של בצלאל]

פרשה מא: התורה ניתנה לישראל

א [לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים]
ב [מתן אדם ירחיב לו]
ג [כי ה' יתן חכמה]
ד [וענותך תרבני]
ה [תלמיד חכם צריך להיות צנוע ככלה]
ו [לימוד התורה של משה]
ז [כי בושש משה]

פרשה מב: תפילתו של משה

א [משה מבקש על ישראל]
ב [ה' רומז למשה איך לבקש על ישראל]
ג [מעמדו של משה וחטאם של ישראל]
ד [משה ברדתו מן ההר]
ה [מרדות הם צריכים]
ו [שחת עמך]
ז [חטא העגל קינן בתוכם]
ח [היו עומדים בסיני, ולבם מכוון לעבודת כוכבים]
ט [עם קשה עורף]

פרשה מג: ויחל משה

א [משה מהפך בזכותם של ישראל]
ב [משה בתפילתו משיב את חרון אף ה']
ג [משה מוסר נפשו להציל את ישראל]
ד [משה התיר את שבועת ה']
ה [ה' פתח למשה פתח תשובה]
ו [למה ה' יחרה אפך - א]
ז [למה ה' יחרה אפך - ב]
ח [מה ראה להזכיר כאן יציאת מצרים? - א]
ט [מה ראה להזכיר כאן יציאת מצרים? - ב]

פרשה מד: זכור לאברהם

א [ישראל נמשלו לגפן]
ב [זכות האבות במיתתן]
ג [זכות האבות לדורות]
ד [זכות עמידתו של אברהם בניסיונות]
ה [למה מזכיר כאן שלשת אבות? - א]
ו [למה מזכיר כאן שלשת אבות? - ב]
ז [למה מזכיר כאן שלשת אבות? - ג]
ח [למה מזכיר כאן שלשת אבות? - ד]
ט [משה אינו מבקש טובה לעצמו]
י [הקב"ה נשבע לאבות שלא יכלה את בניהם]

פרשה מה: כבודו של משה

א [משה מבקש להנהיג את ישראל]
ב [אין אתה יכול להזיז אהבתך מהן]
ג [ומשה יקח את האהל]
ד [כצאת משה אל האהל יקומו כל העם]
ה [הראני נא את כבודך]
ו [הנה מקום אתי]

פרשה מו: לוחות שניים

א [הם חטאו ואני חטאתי, ששברתי הלוחות]
ב [פסל לך]
ג [עשה משה מדעתו, והסכימה דעתו לדעת הקב"ה]
ד [אמר משה: עמך הם, ואי אתה יכול לכפור בהם]
ה [ועתה ה' אבינו אתה]

פרשה מז: משה במרום

א [המקרא בכתב, והמשנה והתלמוד והאגדה בעל פה]
ב [לוחות שניים - כתוב אתה]
ג [בזכותך אני נותן להם את התורה]
ד [ברית כרת ה' עם ישראל לקיים את התורה]
ה [משה במרום]
ו [הראשונים והאחרונים היו שוים]
ז [כתב לך את הדברים האלה]
ח [מנין היה משה יודע כמה ימים עשה?]
ט [כתב לך]


פרשת ויקהל

פרשה מח: בצלאל
א [טוב שם טוב משמן טוב]
ב [הקב"ה קורא לבצלאל בשם]
ג [בצלאל זכה להבחר בזכות מסירותו של חור]
ד [בזכות מסירותה של מרים זכה בצלאל בחכמה]
ה [ה' נתן לבצלאל חכמה]
ו [נדבותם של ישראל למשכן כתרופה למעשה העגל]

פרשה מט: המשכן כסמל אהבת ה'

א [מאהבת ה' לישראל ירד לשכון בתוכם במשכן]
ב [המשכן כפרה למעשה העגל]

פרשה נ: ארון העדות

א [עשית הארון לפני עשית המשכן]
ב [חכמתו של בצלאל בעשית הארון תחילה]
ג [הארון עשוי היה מעצי שיטים]
ד [עשית הפרכת והארון]
ה [בצלאל מסר נפשו על המשכן וזכה שיקרא על שמו]


פרשת פקודי

פרשה נא: משמעותו של המשכן
א [משה איש אמונות]
ב [משה עשה שלא יבוא לידי חשד]
ג [המשכן נתמשכן שני פעמים]
ד [עדות הוא לכל באי עולם, שיש סליחה לישראל]
ה [התגרות האומות במקדש ובישראל - כנגד כבוד ה']
ו [אמר משה: נגמר המשכן, אתן לכם חשבון]
ז [בזכות התורה והקרבנות אני מציל אתכם מגיהינום]
ח [חרות על הלוחות]

פרשה נב: סיום עבודת המשכן

א [בגמר המשכן הביאוהו אל משה]
ב [תאלמנה שפתי שקר]
ג [ותשחק ליום אחרון]
ד [המשכן והמקדש הוקמו בנס]
ה [ביום חתונתו וביום שמחת לבו]


לעמוד השער לתוכן המקוצר לתוכן הראשי