פרשת בהר

פרשה לג: לא תונו איש את עמיתו

א [מוות וחיים ביד לשון]
ב [וכי תמכרו ממכר]
ג [גזל]
ד [הקב"ה תובע את עלבונם של הנעלבים]
ה [העונש על אונאת דברים]
ו [עתידים אתם להימכר לאומות העולם]

פרשה לד: וכי ימוך אחיך

א [ביום רעה ימלטהו ה']
ב [מלוה ה' חונן דל]
ג [גומל נפשו איש חסד]
ד [רש ואיש תככים נפגשו]
ה [העשירים זוכים לחיי עוה"ב בזכות העניים]
ו [פעמים רבות יצילם]
ז [שיחתן של בני א"י תורה היא]
ח [שכרם של עושי צדקה]
ט [הקדוש ברוך הוא עומד על ימינו של העני]
י [להחזיק טובה לרמאין]
יא [אל תהי מצות עני קלה בעיניך]
יב [צדקה מצילה מחסרון ממון]
יג [עניים מרודים תביא בית]
יד [ומבשרך לא תתעלם]
טו [שכר נותן הצדקה]
טז [שכרם של נותני צדקה]