מדרש רבה לתורה
תוכן מפורט

חומש ויקרא

פרשת ויקרא

פרשה א: נבואתו של משה
א [ה' מייחד את דיבורו עם משה]
ב [ישובו יושבי בצלו יחיו דגן]
ג [עשרת שמותיו של משה]
ד [אז דברת בחזון לחסידך]
ה [עד מתי את משפיל עצמך?]
ו [תכלית המשכן - דיבור עם משה]
ז [קראו לו [למשה] שיכנס לפני ולפנים]
ח [י"ח ציוויים היו במשכן]
ט [הדיבור למשה שונה מדיבור שהיה לפניו]
י [תוקפם של האזהרות והציוויים מרגע הישנותם באהל מועד]
יא [קול ה' - לישראל ומוות לאוה"ע]
יב [הנבואה לאוה"ע פסקה משהוקם המשכן]
יג [בין נביאי ישראל לנביאי אוה"ע?]
יד [דרגת נבואתו של משה]
טו [כל ת"ח שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו]

פרשה ב: אדם כי יקריב מכם קרבן

א [עשרה נקראו יקרים]
ב [הבן יקיר לי]
ג [לי אפרים]
ד [כמה חיבב הקב"ה את ישראל]
ה [ישראל אשר בך אתפאר]
ו [אף הכתובים חלקו כבוד לישראל]
ז [לא תקריב מן הגזילות]
ח ["אדם" - לשון חיבה]
ט [מקבלים קרבנות מהנכרי]
י [הקב"ה שיתף שמו עם ההולכים בדרכו]
יא [זכר עקידת יצחק]
יב [סדר הקרבת עולת הבקר ועולת הצאן]

פרשה ג: נפש כי תקריב מנחה

א [טוב מלא כף נחת ממלא חופנים עמל]
ב [כי לא בזה ולא שקץ ענות עני]
ג [הקב"ה מקבל שבים]
ד [אין להביא קרבן מן הגזל]
ה [עני המקריב קורבן כאילו הקריב את נפשו]
ו [אהרן ובניו זכו לברית כהונת עולם בזכות מידותיו]
ז [אשרי אדם שיש בו דברי תורה]

פרשה ד: נפש כי תחטא בשגגה

א [מקום המשפט שם הרשע]
ב [כל מה שבראתי בראתי בזכותך, ואת חוטאת?!]
ג [השגגה נחשבת לנפש כחטא]
ד [הנפש שלטת בגוף]
ה [נפש כי תחטא]
ו [כל ישראל ערבים זה לזה]
ז [ברכי נפשי את ה']
ח [הנפש]

פרשה ה: ואם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם

א [הקב"ה אינו נושא פנים בדין - א]
ב [הקב"ה אינו נושא פנים בדין - ב]
ג [הקב"ה אינו נושא פנים בדין - ג]
ד [חביבין הקרבנות הבאים מעמל ומיגיעה]
ה [כהן משיח שחטא]
ו [אם הכהן המשיח יחטא]
ז [זכות של זקני העדה]
ח [ישראל מרצים את בוראם]

פרשה ו: שבועת העדות

א [אל ימנע אדם מלהעיד]
ב [חיפוי על חטא חמור מן החטא]
ג [חומרת השבועה]
ד [שבועת העדות רמז לסוטה]
ה [פרשת העדות רמז לישראל שהם עדיו של הקב"ה]
ו [ישראל הם עדיו של הקב"ה]


פרשת צו

פרשה ז: זאת תורת העולה
א [משה מתפלל על אהרן]
ב [זבחי אלהים רוח נשברה]
ג [אין העולה באה אלא על הרהור הלב]
ד [חביבה עולתם של ישראל]
ה [ואש המזבח תוקד בו]
ו [שכל המתגאה אינו נידון אלא באש]

פרשה ח: זה קרבן אהרן ובניו

א [קרבו אהרן ובניו]
ב [רוח הקודש של שמשון]
ג [חביב קורבנו של אהרן כקרבן הנשיאים]
ד [הקב"ה חס על ממונם של ישראל]

פרשה ט: זובח תודה יכבדנני

א [חשיבותו של קרבן תודה]
ב [יְכַבְּדָנְנִי, כבוד אחר כבוד]
ג [קדמה דרך ארץ את התורה]
ד [ערכו של קרבן תודה]
ה [קרבן תודה עולה לרצון]
ו [קרבנות לפני מתן תורה]
ז [קרבן תודה אינו בטל]
ח [שלמים - קרבן של שלום]
ט [גדול השלום; ר' מאיר והאשה היורקת]

פרשה י: קח את אהרן ואת בניו

א [אהבת צדק ותשנא רשע - אברהם]
ב [אהבת צדק ותשנא רשע - ישעיהו]
ג [אהבת צדק ותשנא רשע - אהרן]
ד [הצל לקוחים למות]
ה [תשובה עושה מחצה ותפלה עושה הכל]
ו [כשם שהקרבנות מכפרים, כך הבגדים מכפרים]
ז [גלית נפל על פניו]
ח [שמן המשחה, מעשה נסים נעשו בו]
ט [מקומות שהחזיק מועט את המרובה]


פרשת שמיני

פרשה יא: חכמת נשים בנתה ביתה
א [חכמת נשים בנתה ביתה - בריאת העולם]
ב [חכמת נשים בנתה ביתה - גוג ומגוג]
ג [חכמת נשים בנתה ביתה - התורה]
ד [חכמת נשים בנתה ביתה - אומות העולם]
ה [עם חסיד תתחסד - אברהם, משה]
ו [משה נענש על שסירב ללכת למצרים]
ז [ויהי לשון צרה; והיה לשון שמחה]
ח [זקני ישראל]
ט [עתיד הקב"ה לעשות מחול עם הצדיקים]

פרשה יב: יין ושכר אל תשת

א [אל תרא יין כי יתאדם]
ב [אהרן שתק וקבל שכר על שתיקתו]
ג [אהרן זכה לדבר ה']
ד [סופו של המרבה בשתיית יין]
ה [אל למלכים שתות יין]

פרשה יג: החיה הנאכלת

א [ויקצוף משה]
ב [אומה שהייתה ראויה לקבל את התורה]
ג [אריסטוון עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעבדיו]
ד [זאת החיה אשר תאכלו]
ה [החיות כרמז לאומות העולם]


פרשת תזריע

פרשה יד: אשה כי תזריע
א [אחור וקדם צרתני]
ב [אשה כי תזריע]
ג [יצירת הוולד: חיים וחסד עשית עמדי]
ד [אשה כי תזריע - מהלך ההריון]
ה [אשה כי תזריע - הן בעוון חוללתי.]
ו [ממה נוצר הוולד]
ז [אם שמרת ימי נדה, אני נותן לך בן]
ח [צורת הולד כיצד?]
ט [יצירת הולד בעולם הזה ובעולם הבא]

פרשה טו: נגעים

א [לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה]
ב [הכל ניתן במידה ובמשקל]
ג [אדם כי יהיה בעור בשרו]
ד [רבים מכאובים לרשע]
ה [סמיכות פרשיות נגעים נידה ויולדת]
ו [לא הבאת קרבן לידה - אני מצריכך לבא אצל כהן]
ז [הנותן מממונו מתברך]
ח [כיצד ראית נגעים?]
ט [ ארבעה נגעי הצרעת - ארבעה מלכויות]


פרשת מצורע

פרשה טז: זאת תהיה תורת המצורע
א [הצרעת - עונש על חטאים]
ב [מי האיש החפץ חיים]
ג [הרחקה מן המצורע]
ד [אין הקב"ה חפץ בקילוסו של אדם רשע]
ה [אל תתן את פיך לחטיא את בשרך]
ו [ המדבר לשון הרע עובר על חמישה חומשי תורה]
ז [ולקח למטהר ציפור]
ח [חייב אדם לשמור שלא יבוא לידי חולי]
ט [תשובתו של המצורע וטהרתו]

פרשה יז: נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם

א [נגעי בתים]
ב [נגעי בתים - עונש על צרות עין]
ג [על עשרה דברים נגעים באים]
ד [אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחלה]
ה [ישראל חוטאין והארץ מתקללת]
ו [נגעי בתים - טובתן של ישראל]
ז [בבית ארץ אחוזתכם]

פרשה יח: איש כי יהיה זב מבשרו

א [באור קהלת י"ב]
ב [איום ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא]
ג [ביום שנטעתי אתכם לי לעם, עשיתם פסולת]
ד [מהיכן נתחייבו ישראל בזיבות וצרעת?]
ה [בחטאו לוקה אדם בגופו ונרפא בשובו אל ה']

פרשה יט: ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים

א [כתם פז, אלו דברי תורה]
ב [מי יכול ללמוד את התורה]
ג [דברי תורה ערבים לפני הקב"ה]
ד [בעצלתים ימך המקרה]
ה [צער גדול נתן הקב"ה לאשה]
ו [ענשו של יהויקים]


פרשת אחרי מות

פרשה כ: מות בני אהרון
א [מקרה אחד לצדיק ולרשע]
ב [עקדת יצחק]
ג [לשחוק אמרתי מהולל]
ד [תפלתו של כה"ג בצאתו מן הקדש]
ה [בניו של אהרן נכנסו להקריב ויצאו שרופים]
ו [בניו של אהרן הורו הלכה בפני משה רבן]
ז [אסור לתלמיד להורות בפני רבו]
ח [בשביל ד' דברים מתו בניו של אהרן - א]
ט [בשביל ד' דברים מתו בניו של אהרן - ב]
י [חטאם של בני אהרן]
יא [ירושת הכהונה הגדולה; קמחית ובניה]
יב [מיתת צדיקים מכפרת]

פרשה כא: בזאת יבוא אהרן אל הקודש

א [אורי וישעי - ה' מציל]
ב [הצלת דוד מגלית]
ג [הצלת דוד מעמלק]
ד [הצלה וסליחה בר"ה ויו"כ]
ה [בתחבולות תעשה לך מלחמה]
ו [כהן גדול בכניסתו לקדש הקדשים]
ז [ואל יבא בכל עת]
ח [בן חכינאי]
ט [במקדש ראשון 18 כהנים, בשני 80]
י [בגדי הכה"ג וזמן העבודה בהם]
יא [קרבנות יו"כ ובגדי כהונה]
יב [בגדי לבן]

פרשה כב: שחיטת קדשים בחוץ ואיסור במות

א [איסור שחיטת חולין במדבר]
ב [אין דבר מיותר בעולם]
ג [יתושו של טיטוס]
ד [כולם שלוחין של הקב"ה]
ה [הקרבה בבמה]
ו [שחיטת קדשים בחוץ]
ז [איסור שחיטת חולין במדבר מחוץ למשכן]
ח [הטעם לאיסור שחיטת חולין מחוץ למשכן]
ט [הבמה מותרת ע"י נביא]
י [דברים שאסרה התורה והתירה במקומם דבר אחר]

פרשה כג: כשושנה בן החוחים

א [רבקה]
ב [גאולת מצרים]
ג [תורה וישראל]
ד [גמילות חסדים]
ה [במלכיות, בגאולה]
ו [ישראל]
ז [כמעשה ארץ מצרים לא תעשו]
ח [ועתה לא ראו אור]
ט [מעשה ארץ מצרים - איסורי עריות]
י [שלשה הם שברחו מן העבירה]
יא [שלשה שגברו על יצרם בשבועה]
יב [עין נואף שמרה נשף]
יג [עוצם עיניו מראות ברע]


פרשת קדושים

פרשה כד: קדושים תהיו
א [הקב"ה וישראל מתקדשים זה בזה]
ב [קדושתם של ישראל לעולמים]
ג [ישלח עזרך מקדש]
ד [כשם שאני קדוש, כך תהיו קדושים]
ה [עשרת הדברות כתובים בה]
ו [כל הפורש מעריות נקרא קדוש]
ז [ולא יראה בך ערות דבר, ערות דבור]
ח [והתקדשתם והייתם קדושים]
ט [קדושתי למעלה מקדושתכם]

פרשה כה: לימוד תורה, מצוות מילה וערלה

א [עסקו בתורה ואין אתם מתייראים משום אומה]
ב [כי בצל החכמה בצל הכסף]
ג [כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחלה]
ד [שבחה וטובה של הארץ]
ה [לנטוע נטיעות לעתיד; אדרינוס והזקן]
ו [ערלה באילן, וערלה באדם]
ז [מצוות מילה]
ח [פרשיותיה של תורה נדרשות לפניהם ולאחריהם]


פרשת אמר

פרשה כו: אמרות ה' טהורות
א [אמרות ה' אמרות טהורות]
ב [חטא לשון הרע ועונשו]
ג [שתי פרשיות הכתיב לנו משה]
ד [אין אומר ואין דברים]
ה [כפל לשון "ויאמר"]
ו [אהרן ובניו זכו לכהונת עולם מיראתם את ה']
ז [שאול ובעלת האוב]
ח [ויאמר ויאמר]
ט [גדלתו של כה"ג]

פרשה כז: שור או כשב או עז

א [צדקתך כהררי אל]
ב [הגמול על קיום מצוות]
ג [ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון]
ד [כל מה שהקב"ה עתיד לחדש, עשה מקצתו ע"ינביאיו]
ה [והאלהים יבקש את הנרדף]
ו [הקב"ה מתוכח עם ישראל]
ז [אתם מאין ופעלכם מאפע]
ח [השור ראשון בין הקרבנות]
ט [קבלת הקרבנות בזכות האבות]
י [והיה שבעת ימים תחת אמו]
יא [מה הוא רחום אף אתה רחום]
יב [קרבן תודה לא ייבטל לעולם]

פרשה כח:קורבן העומר

א [משמעות קרבן העומר]
ב [כמה היו ישראל מצטערין על מצות העומר]
ג [אלא עומר אחד מכלכם]
ד [אשר קצירו רעב יאכל ושאף צמים חילם]
ה [הנפת העומר עוצרת רוחות וטללים רעים]
ו [בזכות העומר ניצולים ישראל]

פרשה כט: יום הדין ויום תרועה

א [ראש השנה - יום הדין לכל באי עולם]
ב [אל תירא עבדי יעקב]
ג [עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר]
ד [אשרי העם יודעי תרועה]
ה [לקט ופאה ור"ה]
ו [בחדש הזה שפרו מעשיכם]
ז [מזכירין זכות אבות וזוכין בדין]
ח [המצוות בחדש תשרי לכפר על עוונותיהם]
ט [בזכות עקידת יצחק]
י [איל אחר נאחז בסבך בקרניו]
יא [השביעי חביב לפני הקב"ה]
יב [יום תרועה וזיכרון תרועה]

פרשה ל: ארבעה מינים

א [בזכות ארבעה מינים מתברכין]
ב [שבע מצוות של שמחה בחג הסכות]
ג [אם קיימתם מצות לולב, נצחת לאומות העולם]
[פנה אל תפלת הערער]
[תכתב זאת לדור אחרון]
ד [יעלוז שדי וכל אשר בו]
ה [בכל יום ויום מקיפין את המזבח]
ו [לולב גזול פסול]
ז [ולקחתם לכם ביום הראשון]
ח [מצוות ד' המינים]
ט [ד' המינים מרמזים להקב"ה]
י [ד' מינים רמז לאבות ולאמהות]
יא [ד' מינים רמז למנהיגי הדור]
יב [איגוד ד' מינים רמז לאחדות ישראל]
יג [בזכות ד' מינים יתברכו בגשמים]
יד [ד' מינים רמז לאברי האדם]
טו [מסורת ד' המינים]
טז [שכר על נטילת לולב]

פרשה לא: נרות במקדש

א [אתה מתאוה לאורן של ישראל]
ב [פרשת הנרות נאמרה שלוש פעמים]
ג [למען תכסוף למעשה ידיך]
ד [אם הארת נרי, הריני מאיר נרך]
ה [משה זכה למלכות בזכות התורה]
ו [אינו בדין שיהא קלוסי עולה?]
ז [חלונות של בית המקדש כדי להוציא אורה גדולה]
ח [הדלקת הנרות לזכות את ישראל - ג]
ט [המאורות מאירים בציווי ה']
י [שמן הזית להדלקת הנרות]
יא [בזכות נר תמיד, אתם זוכים להקביל נרו של מלך המשיח]

פרשה לב: פסולי קהל

א [התורה פרסמה פסולי קהל לטהרתם של ישראל]
ב [גם במדעך מלך אל תקלל]
ג [מהיכן יצא המקלל?]
ד [בן איש מצרי]
ה [בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים]
ו [כדי שלא יתפרסמו החטאים]
ז [הקב"ה מכלה את הפסולים שלא יכשילו את ישראל]
ח [עתידים ממזרים להיטהר לעתיד לבוא]


פרשת בהר

פרשה לג: לא תונו איש את עמיתו
א [מוות וחיים ביד לשון]
ב [וכי תמכרו ממכר]
ג [גזל]
ד [הקב"ה תובע את עלבונם של הנעלבים]
ה [העונש על אונאת דברים]
ו [עתידים אתם להימכר לאומות העולם]

פרשה לד: וכי ימוך אחיך

א [ביום רעה ימלטהו ה']
ב [מלוה ה' חונן דל]
ג [גומל נפשו איש חסד]
ד [רש ואיש תככים נפגשו]
ה [העשירים זוכים לחיי עוה"ב בזכות העניים]
ו [פעמים רבות יצילם]
ז [שיחתן של בני א"י תורה היא]
ח [שכרם של עושי צדקה]
ט [הקדוש ברוך הוא עומד על ימינו של העני]
י [להחזיק טובה לרמאין]
יא [אל תהי מצות עני קלה בעיניך]
יב [צדקה מצילה מחסרון ממון]
יג [עניים מרודים תביא בית]
יד [ומבשרך לא תתעלם]
טו [שכר נותן הצדקה]
טז [שכרם של נותני צדקה]


פרשת בחוקותי

פרשה לה: אם בחוקותי תלכו - ונתתי גשמכם בעתם
א [חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך]
ב [אשרי דרכי ישמרו]
ג [הקב"ה הקדים לקיים מצוות לפני נתינתם]
ד [החוקים שחקק ה']
ה [החוקים נגד היצה"ר]
ו [החוקים מביאים לחיי העוה"ב]
ז [ת מצותי תשמרו ועשיתם אותם]
ח [ג' מתנות נתנו לעולם]
ט [ונתתי גשמיכם בעתם: ברביעית]
י [ונתתי גשמיכם בעתם: בלילות]
יא [ונתתי גשמיכם בעתם: בא"י]
יב [ברכת הגשמים]

פרשה לו: זכות אבות

א [שלשת האבות שקולים]
ב [ישראל נמשלו לגפן]
ג [אחז נמנה עם המלכים]
ד [הכל בזכות יעקב]
ה [מדוע נמנו האבות בסדר הפוך]
ו [עד מתי זכות אבות קיימת?]

פרשה לז: איש כי יפליא לנדור

א [נדרו ושלמו לה' אלהיכם]
ב [כי פועל אדם ישלם לו]
ג [נדרים והתרת נדרים]
ד [ארבעה פתחו בנדרים]


לעמוד השער לתוכן המקוצר לתוכן הראשי