פרשת מסעי

פרשה כג: פרשת מסעי

א [מסעות ישראל במדבר]
ב [נחית כצאן עמך]
ג [שבחם של ישראל בהליכתם למדבר - ב]
ד [למה זכו ליכתב בתורה כל המסעות]
ה [הראה הקב"ה למשה כל מה שהיה ועתיד להיות]
ו [זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה]
ז [הארץ חביבה עלי, וישראל חביבים עלי]
ח [לא איש אל ויכזב]
ט [והורשתם את כל יושבי הארץ]
י [מעלותיה של א"י]
יא [זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה]
יב [כח מעשיו הגיד לעמו]
יג [מרחמי ה' להכין ערי מקלט]
יד [שש ערי המקלט]