הערפ תבו המלש

טמלמ םהרבא 'פורפ


קקזנ דוד רבכ .ינידמ רישכמכ ןומדקה חרזמב םילבוקמ ויה םיימואלניב םייתוכלמ םיאושינ
איבהל הברה המלש וליאו ,רושג ךלמ ימלת תיבב ןתחתהו ,הז ןיממ םיאושינ לש תוינידמל
דלונ ,םעבחר ,המלש לש ושרוי ףא .חרזמה תוצרא יכלממ המכל המודב תוירכנ םישנ ורצחל
ינידמ ערואמ תניחבב ויה הערפ תב םע םיאושינה םלוא .(אכ ,ד"י ,א םיכלמ) תינומע השיאל
,הארנה לככ ,ונל ןיא יכ ,םירצמ לש היתודלותב ףא אלא ,לארשי תודלותב קר אל יוצמ יתלב
,םיכופה םירקמ םיבורמ יכ ףא ,ירכנ םיטילש תיבל הערפ תב לש םיאושינל שממ לש המגוד דוע
השקיבש ןומע-תנע -תות תנמלא לש השעמה םג .םירז םילשומ תונב םע םינוערפ יאושינ - ונייה
םיאושינה ןיממ אלא וניא םיתחה ךלמ ,(Shuppiluliyuma) המיללפש ינבמ דחאל אשניהל
הכיסנ יאושנל הנימב הדיחי המגוד .תורוקמה ןמ שרופמב הלועש יפכ ,םינוערפה לש םיינידמה
שממ הערפ תבל ,הארנכ ,הנווכה ןיא ןאכ וליפא םלוא .תירגואב התלגתנ ירכנ לשומל תירצמ
יפכ ,ןכ לע רתי .תירגוא ךלמ ,ינשה (Niqmadu) ודמקנל הערפ ןתנש ןומרהה ישנמ תחאל אלא
בוריסב לקתנ אוהו ישילשה פתוחנמא לש ותב די תא לבב ךלמ שקיב הנרמע לא יבתכממ עודיש
עמתשמ סוטודורה לש ורופיסמ םג ."שיא םושל םירצמ ךלמ תב הנתינ אל םלועמ" :שרופמ
סיסמא בריס ינוויה ןוירוטסיהה ירבדל .תירצמה תרוסמל דוגינב ויה רז ךלמל הערפ תב יאושינש
לע האב סיסמאל יזובנכ לש ותיינפ .סרפ ךלמ יזובנכל ותב תא אישהל םירצמ ךלמ (Amasis)
רזל הערפ תב יאושינש םירצמ ינבל היה עודי יכ ,הערפב םקנתהל שקבש ירצמ אפור תצע יפ
ךלמה לש ותב תא סרפל סיסמא רגיש םיסרפה םע יאבצ ךוסכס עונמל ידכ .לוספ רדגב םה
21-ה תלשושב וכרענ םוקמ לכמ .הלגתנ תימרתה השעמ םלוא ,ואסיכמ חדוהש םדוקה ירצמה
.םמצע ןיבל םירצמה ןיב קר ללכ ךרדב םיינידמ םיאושינ המלשו דוד ימיב הטלשש

םנמאו ,לקשמ תבר תינידמ תועמשמ תעדונ הערפ תיבב המלש לש ונותיחל יכ ,אופא ,םיאור ונא
בהא המלש ךלמהו" :בותכה דיעמש יפכ המלש ישנ ראש ןיב דחוימ םוקמ הערפ תבל דחייתנ
ןומרא ,דבלב הל - הארנכו ,הל הנבש אלא ,דוע אלו (א א"י) "הערפ תב תאו תובר תוירכנ םישנ
.(ח 'ז) "המלש חקל רשא הערפ תבל השעי תיבו" :בותככ

יכ ,רוכזל ונילע .המלשו דוד תכלממכ המצעמ םירצמ לובג לע המק אל זא דעש אלא תאז ןיא
םורדב ןומא-אונב םינהוכ ןוטלש .תוביטח יתשל הגלפתנ איהו םירצמ לש הנרק הדרי םהה םימיב
הלודג זא התייהש לארשי תכלממ םע עגמב האבש איה תינופצה הכלממה .ןופצב ןעוצ תכלממו
םיכומס םיחטש רשפאו ,רזג - הלש הינודנה רמולכ ,הערפ תב לש היחוליש םג .הידממב הנממ
המלש תכלממל עדונש הרוכב דמעמל ןמיסכ םשרפל שי םמצע םיאושינה ומכ - (זט 'ט א"מ) הל
.םירצמ תכלממ תמועל

תויושע ילוא ןעוצ תוילגת .ןמזמ םירקוחה וטבחתה רבכ ,המלש ןתוח הערפ לש ויוהיז תייעבב
טילבת ךמס לע .21-ה תלשושב םיכלמה ןורחאל םדקש ןומאיס אלא וניאש החנהה תא ששואל
עסמ ךרע הז הערפ יכ ,םוקמה רפוח ,יטנומ קיסה ןעוצ תוריפחב הלגתנש ןומאיס ךלמה לש
ןיינעלש הארנכו .לארשיו תשלפ לובגבש רזג ריעה תא םג שבכ עסמ ותואבו םיתשלפה דגנ יאבצ
ריעב בשויה ינענכה תאו שאב הפרשיו רזג תא דוכליו הלע םירצמ ךלמ הערפ" :בותכה ןווכתמ הז
.(זט 'ט א"מ) "המלש תשא ותבל םיחלש הנתיו גרה