אוהי דרמ ןמזב םיבכרה ינב

יקסמרבא לאומש ר"ד

ה"ל והימרי 'י ,'ב םיכלמ

1974 ,ילאיבצ ןימינב ךרועה ,םימיה ירבדו םינושאר םיאיבנ ,ארקמב תוחיש


בדנוהי תא ,חצנמה רשוקה ,ישמנ ןב טפשוהי ןב אוהי שגופ ,ירמע תיב תריב ,ןורמושל וכרדב
תוכלמ דגנכ דרמ לש םא ,קוידב תעדל ןיא םהיניבש םירצקה םירבדה יפוליח יפ לע .בכר ןב
.היקינפ םע םירשק תמייקמה לארשי

,שדחה ךלמה ,אוהי לש וירבד םה הלא - (15) "ךבבל םע יבבל רשאכ ,רשי ךבבל תא שיה"
טקונ ,דחאכ םירבחבו םיביריב גיעלמ רובידב עוגפל עדויה ירזכאה דרומה ,בכר ןב בדנוהיל
.לארשי יהלא לש רתויב םיצרמנה םיאנקה דחא דמוע וינפל .שפנב םיער לש הדוסח ןושל התע
דמועה ,דרומה .בבל תנומאל אלא ,דבלב תישיא הכרעהל יוטיב םניא אוהי לש תוערה ירבד
ותבושת ."ךבבל םע יבבל רשאכ" :בדנוהי לש ותעד םע םלש אוהש ,יולגב רמוא ,ונוחצנ תגספב
"די תתל" ןושלה ."ךדי תא הנת שיו שי" :םינשה ןיב םכסה לע תורוהל האב בדנוהי לש
לע םאו שממב םא ,תירב וליפא וא המכסה לש עמשמב םג תוארקמ המכו המכב תשרפתמ
די ונת םכיתובאכ םכפרע ושקת לא התע" - לארשיל ךלמה והיקזח רבד :לשמל .למסה ךרד
ונא ןיאש אלא .םיבותכבו םיאיבנב ךכל המודבו .(8 ל ,ב םימיה ירבד) "ושדקמל ואבו 'הל
א םיירוטסיה תולכשומ יפ לע תעד קוחירב וללה םיטעמה םיבותכה תא סופתל םיאשר
יתכלממ רבסהב אוהי ןיבל בדנוהי ןיבש השיגפה תשרפתמ םילבוקמה עדמה ירפסב .ירוירפ
,ובש היחה חורה ויה םהש אלא דוע אלו ותישארמ דרמל ויה םירושק םיבכירה .ינויגה
.ויחיפממו ויחפטממ

ותארוה וז .אוהי לש ועסמל ףרטצה םויסב קרו רשקב קלח בדנוהי לטנ אל דוע ןכל םדוק
תא הנת שיו שי" :רמוא בדנוהי .הפיקע תונשרפ לש ןיינב וב עיקשנ אל םא ,בותכה לש הדיחיה
ובכריו 'הל יתאנקב הארו יתא הכל רמאיו הבכרמה לא וילא והלעיו ודי ןתיו" :ךשמההו "ךדי
.(16) "ובכרב ותוא

יאנקמ בדנוהי .לעבה ידבועב 'ה ינמאנ תמחלמ :ותילכתל אוהי עיגמ הכרעמה לש הפוסב ,התע
ריעבש לעבה תיבב חבטה תעשב חכונו ןורמושל וכרדב אוהיל רבחתמ רתויב םיינוציקה 'ה
אב אל השעמה לכש תנתונ תעדהו .אוהי השעמ לע ודי ךמוס בדנוהיש קפס ןיא .הכולמה
ינבמ 'ה ינמאנ לש םבל תא תונקלו ,רמגומה דרמל הנומא לש הטעמ תוושל אלא ורקיעמ
,וללה םיקוספב יכ ,ןויצל יואר .םהל םיברוקמ ,יאדווה לככ ,ויהש םיאיבנה ינבמו םיבכירה
,'הל האנק ןושל הייוטיב לע האב ,ןושיק לחנ די לע הטיחשב ותליחתש ,השעמ רמג םניינעש
.(17) "והילא לא רבד רשא 'ה רבדכ" :בותכב רכזנ אוה ףא ;יבשתה והילאל רקיעב תינייפואה

ונל עדונ (ה"ל קרפ) איבנה והימרי יפמ .וז הרבסל םידי ןתונ ירוטסיהה לוקישה םגש הארנו
ונב אל ,ןיי ותש אל ;םעה ינב רתימ ולדבנ ,בדנוהיב םהלש ןיסחוי ןליא ולתש םיבכירה ינבש
,בושיה ילושב םבשומו ,הערמה אוה םוקסיעש הארנ .הדש תדובע ודבע אלו םרכ ועטנ אל ,תיב
יפל ,התישאר - וז םתשירפ .בגנה ימוחתבו הדוהי רהבש םיניקל םתברקמ דומלל רשפאש יפכ
ויחת ןעמל םכייח ימי לכ ובשת םילהאב יכ" :התואנ םייח ךרד - הרקיעו בדנוהי ימיב ,והימרי
.(7 ה"ל והימרי) "םש םירג םתא רשא המדאה ינפ לע םיבר םימי

אובל (םיכלמ רפסל ושורפב ירמוגטומ לשמל השועש יפכ) ירוטסיה הדימ-הנק הז ןיאש יאדווב
לש יתרבחה םלוסל םוקמ לכ ןאכ ןיא .תיתרבח וא תיתד תויביטימירפ לש םינמיס םהב תתלו
תונורתי הלותה תילארשיה תרוסמה יפ לע םיבכירה הב ורחבש םייח ךרד וז .תואלקחו הערמ
תיקינפה תוברתהמ העפשוה לארשיש העש ,ירמע תיב ימיב אקוודו .להא יבשויב םיירסומ
יבושימ תושירפ ךות רבדמה ילושב וזכ החפשמ לש התוזחאיהל םוקמ היה תירחסמ-תינוריעה
תא בברעל ןיא םלוא ,עשילאו והילא לש םגוסמ םיאנקל םיבורק ויהש יאדוו .עבקה
ןקתל אלא ואב אל וללהו ,םיכלמ יכילממו ןוטלשב םידרומ ,םימחול ויה םיאיבנה .םימוחתה
.(םש) "המדאה ינפ לע םיבר םימי ויחת ןעמל" :הוולש ייחב םמצע תא

ירחא וליפא ,הררש ירחא םיטוהל אלו ,ויה המחלמ ישנא אל ,דרמב וחפתסה הליחתכל אל
רוקיעבו לעבה ידבוע לש םתלפמב תוארל אלא ,ןורמושל בדנוהי אב אל .םירשוק לש הררש
,םיבכירה יבא בדנוהיש ,הירוטסיהה לש הינוריא םושמ ךכב שיו .לארשי ברקמ רזה ןחלופה
די ותא תושעל ידכ ,דרומ טילש לש המחלמ תבכרמל הלוע ,השרחממו םרכמ תיבמ םישורפה
תוכיפשל השעמל םיפתוש בכר תיבמ להואה יבשוי ויה ירמע תיבב המחלמה תוכופהתב .תחא
.ןורמושב לעבה תיבבש םימד