ןוגד לילאה


יצרא סחניפ ר"דארקמב תורוקמ השולשמ םידמל ונא ךכ ,םיתשלפה יהלא היה ןוגד לילאה
"ןוגד יתב" ויהש םידמלמ םירומאה תוארקמה תשולש .ונחלופ תא םיריכזמה
,הזע :רתויב םיבושחה םייתשלפה םיזכרמה תשולשב םייאמצע םישדקמ ונייהד
:23 ,זט קרפ םיטפושב םיארוק ונא ןוגד ןחלופ לע .ןאש תיבו דודשא
החמשלו םהיהלא ןוגדל לודג חבז חבזל ופסאנ םיתשלפ ינרסו"
."ונביוא ןושמש תא ונדיב וניהולא ןתנ ורמאיו
אופא וקדצ אל .הזע אוה תוערואמה םוקמש רורב קרפ ותואב 21 קוספ ךותמ
.ןוגדל היה דחא שדקמ קרש ורבסש םירקוחה

לאומש ךותמ טורטורפב וילע םידמל ונא ,דודשאב ןוגד לש יזכרמה שדקמל רשא
ויהש םימסוקו םינהוכ ,ןחלופ תודמעמ ובו ןוגד תיב דמע דודשאב .'ה קרפ 'א
ינרס ונא םיאור ןאכ .וילא ונפוהש תולאש לע לילאה תובושת םירסומו םישחנמ
התייה יכ" :איה הביסה .הדרחו המיא ךותמ "ןוגד תיב"ב םיפסאנ םיתשלפ
ןוגד שדקמב לארשי יהלא 'ה ןורא תקזחה ללגב (11 ,'ה) "ריעה-לכב תומ-תמוהמ
.םיתשלפ הדשב

ימיב םיתשלפה לש ינוציקה יחרזמה ןוטלשה זכרמ ,ןאש תיבב ןוגד תיבל רשא
וילכ תא ומישיו" 'א םימיה ירבדב לואש תלפמ תשרפב שוריפב רכזנ ,םתלודג
קוספל תניינעמ הלבקה .(9 ,'י) "ןוגד תיב ועקת ותלגלג תאו םהיהלא תיב
האמב התישאר רשא תישימחה הבכשב םוקמב ושענש תוריפחה יאצממ וארה רכזנה
ינש םש ולגתנ ,המודקה תילארשי-תיתשלפה הפוקתב ונייה ,הריפסה ינפל א"יה
ךכ לעו ,הלאל הארנכ שדקוה "ינופצה" הנוכמה דחאה ;הזל הז םידומצה םישדקמ
תנע תינענכה הלאל תשדקומ םירצמ הלטסא ןכו תרתשע ילספ לש םיאצממה םידיעמ
,םהינשב לודגה ,"ימורדה" הנוכמה ינשה שדקמה .תירגוא תולילעב בטיה העודיה
אופא הלוכי וללה םישדקמה ינש תוכימס .ןוגד שדקמ םירקוחה תרבס יפל אוה
חצונמה ביואה לש ושאר תא .ותומ רחאל ךלמה לואשב םיתשלפה ישעמ תא ריבסהל
תאו תרותשע תיבב ,'א לאומש ףוסב בותככ ,ומש וילכ תא ,ןוגד תיבב ועקת
.ריעה תמוח לע ועיקוה ותייווג

עקר לעו ןוגד לאה לע רתוי הפיקמ הנומת תארקל ונתוא הכילומ וז השרפ םלוא
,הרקיעב םיתשלפה תלא הניא ,תנע וא ,תרותשע הלאהש יפכ .םודקה חרזמב ודמעמ
תעב םיתשלפה םהל וצמיא ונחלופ תא ,םיתשלפל דחוימ וניא ןוגד לאה םג ךכ
םלוא .הז לא לש םיקיתווה םיינחלופה םיזכרמה תא םשבוכב ןענכ יחטשל םתרידח
.תוקיתע תודועתמ שוריפב תעכ םידמל ונא ןאש תיב תוריקחבו ארקמב זמרנש המ

ינפל ד"כ-ה האמב ךרעב) דכא ךלמ ןוגרס תפוקתמ איה וניתועידי תישאר
.ןוגד לאה ץרא בשחנ ןוילעה תרפה לש רוזאהש םידמל ונא ויתובתכמ ,(הריפסה
תרפה לבח יבשוי ,ןוגד ישדקמ םהה םימיב רבכ ואשנתה םיירהנ םראב לבח ותואב
שדחתנ ןוגד לש ונחלופ רקיע יכ םידמל ונאצמנ .םימש ויה םהה םימיב ןוילעה
םלוא ,הימטופוסמב הקיתווה תימשה הבכשה ,"םידכאה" ברקב הליחת ,ימשה בחרמב
ףלאה ףוסב ,םייברעמה םימשה לש םאוב םע הז ןחלופ רבגתהו קזחתה ךכ רחא
לודגה יברעמה ימשה זכרמה ,יראמ תודועת ךותמ .ינשה ףלאה תישארבו ישילשה
תוכלמה תיב לע םש ץרענ היה ןוגד יכ םידמל ונא ,ח"יה האמב תרפה תפש לע
ךישמה ןוגד .םירחא תומוקמבו יראמו הכרת םירעב ודמע םייזכרמ םישדקמו
תואבנתה יגהנמו םינחלופ םג םירושק ויה ובו רוזאה ינודאכ בשחיהל
ימשרה ןחלופב ןושארה היה אל ןוגדש יפ לע ףא .םייברעמ םיימשל םיינייפוא
םהה םיימשה תעונת םע עיגה םשמ ,תרפ רהנה תולילגב יראלופופ הארנכ היה
.ןענכל יללכ ןפואבו ,הירוסל ,הברעמ

ויהש םיילילאה םימעה ךרדכ ןוגד ןחלופ תא םהל וצמיא םישבוכה םיתשלפה
דגנ הסחמלו רזעל םהל היהיש ידכ םוקמה ינודא ימוקמה לאה תא םילבקמ
ץראב לחנתהל םיאבה לארשי ינב תא ארקמה ריהזמ הינפמש הנכסה יהוז .םהיביוא
,ימוקמה ןוגד ןחלופב םיירוקמה םהיגהנמ תא הארנכ ובליש םיתשלפה .ינענכה
לש תיבב אלא ןוגד שדקמב אל הארנכ ךרענ רשא הזעב חבזה לשמל דיעמ ךכ לע
םכותבש םימודקה םיינוויה הפיסאה יתב גהנמכ הנבנ הז תיבש ןכתיי ,םידומע
ונייהד ,ןגד הלמל ומש תברק איה ןוגד לש תויראלופופל תודע .ריעז שדקמ היה
גשומ ןיבו הניב רשקל תזמורו תיברעבו תינענכב תיתירגואב היוצמ הלמ ;האובת
האובת גשומה ןיב רשקה יכ דואמ ןיינעמ .ול םיקוקז לכה רשא ינויחו ידוסי
תרותשע הלאה ןיבש רשקל המוד ,ןוגד םשה ןיבלו (ךרובמ לוביו ריצק ונייהד)
ונאצמ הז ןודינב ןיינעמ בוליש .ןאצה ןוירפ - ןאצה תורתשע גשומה ןיבלו
ןאכ ,(הריפסה ינפל תישימחה האמה ביבס) םינודיצ ךלמ רזענמשא תבותכב
ןגד תוצרא ופיו רוד תא" ול ןתנ סרפ ךלמ יכ ןודיצ ךלמ עידומ ,19-ה הרושב
אופא םינוכמ האובת לודיגב הלא םיירופ םירוזא ;"ןורש הדשב רשא תורידאה
רוזאה תוירופל קר אל ןאכ ןווכתמ ינודיצה טילשה יכ ןכתייו ;ןגד תוצרא
.וכותב ןוגד ןוטלשל םג אלא


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות