"ינונטשי יתבהא תחת"

היעינמו דודל הביאה

ז"ט ,'א לאומשו יללכ לאומש

ןמסורג םהרבא 'פורפ75 וילדמ םימ :ךותמ
:תיצמת
דוד יפלכ הביאה תא רקוס רמאמה - "ירצ ובר המ 'ה" :'ב,'ג םיליהתב רמוא דוד
.הביאה לש היתוביס תא ריבסהל הסנמו םינושה וידיקפתב וייח ךלהמב

.ךלמה דודכ המע וביטיהש םיבר םישנא תידוהיה המואה לש היתודלותב ויה םא קפס
ןהו תיאבצ הניחבמ ןה ,הגרדמה לפשב לארשי םע היה הכולמה סכ לע ותולעב
וטלתשהו וינב תשולשו לואש םכותבו לארשימ םיבר וכה םיתשלפה .תילארומ הניחבמ
,םעה חור לע השקה הלפמה תעפשה לע תודע תורוקמב ןיא ,םנמא .לאערזי קמע לע
תא ומצמצש דבלב וז אל ,םיתשלפה ישוביכו וינבו לואש תליפנ יכ רעשל לקנ ךא
הנידמ השעמל התשענ לארשי תכלממ .תובבלה תא ופיר ףא אלא ,הכלממה תולובג
תא דוד הכה ,ןוטלשל ותולע רחאל רצק ןמז ךות .םיתשלפל םיסמ התלעהש תילאסו
היתולובג איש לא הכלממה תולובג תא ביחרה ,חרזממ לארשי יביוא תאו םיתשלפה
המלש תכלממ תישאר רואיתב .שדקמה תיב תיינבל תוישעמ תונכהב לחהו םלועמ
:רמאנ
.(כ ,ד א"למ) "םיחמשו םיתשו םילכא ברל םיה לע רשא לוחכ םיבר לארשיו הדוהי"
רחאלו להינש תומחלמה ומייתסנש רחאל ,דוד לש וימי ףוסל םג הפי הז ןויפא
לכ וליאכ ,םשור רוצילו תועטהל לולע םיבותכב יחטש ןויע .םימישרמה ויתונוחצינ
ךא ,םיבותכב ךכב הבורמה קוסיעה לשב תאז .תומחלמ ימי ויה דוד לש ונוטלש ימי
םימיה ךא .דוד לש תונושארה ונוטלש תונש םירשעב וכשמנ תומחלמה .ןכ רבדה ןיא
התואב שידקה דוד
(1) .הוולשו טקש ימי ויה - תונורחאה םינשה םירשע - םהירחאלש
.שדקמה תיב תיינבל תונכהלו ןוטלשה תודסומ תיינבל וחוכו וצרמ ברמ תא תע
ןה ,ורבע םינשל האוושהב תידוהיה המואה ייחב תיטמרד הכפהמ ללוח אוה ,השעמל
.טרפה לש ותחוור תניחבמ ןהו ימואלה לרוגה תניחבמ

דוגינב ,הנהו .ומע ינב לכ לע ץרענו בוהא היהי דודש םיפצמ ונייה תאז לכ רואל
ותליפת .םיבר םיביוא ילע ומק ,דודל תיללכ הצרעהל תויפיצלו בוטה בצמל עוושמ
הרמאנ איהש ףא .ןושל תצילמ הנניא ,(ב ,ג 'הת) "ילע םימק םיבר ירצ ובר המ 'ה"
איהש יפכ ,דוד לש תיללכה ותשוחת תא תפקשמ איה ,םולשבא ינפמ החירבה תעב
תולוכי ןניא ויאנוש לע תונשנו תורזוחה ויתונולת .םיליהתב םיבר םירומזממ הלוע
,רתוי םירחואמ םירומזמה ןמ תצקמ .לואש דצמ וירחא הפידרה יפלכ קר ןלוכ שרפתהל
תונשנו תורזוח הלא תונולתש הדבועה .ףדרנ םדא לש הקומע השוחת םיפקשמ םהו
םיזמר .ןלהל ךכל בושנ דועו ,דוד לש ושפנב תושרשומו תוקומע ויה ןה המכ דע תדמלמ
תאזו ,הבורקה ותביבס לע ףא בוהא היה אל דודש םידמלמ ארקמה יבותכב םינוש
ףאש תדמלמ לאומש רפסב דוד םע ונלש הנושארה השיגפה .וייח לש תונוש תופוקתב
םע שגפמל ללכ ותוא םינמזמ םניא ףא םיחאהו ישי ויבא .בוהא היה אל ותחפשמב
וב ףזנ באילא רוכבה ויחאו ,ךלמל ישי ינבמ דחא חשמיהל היה דיתע ובש ,לאומש
.תילוגב ותמחלמ ברע ,ברקה הדשל ואובב תושק

,ןונמא ולש םינבה .ותבהא לע הבהא םיבישמ םניא רתויב םיבורקה ותיב ינב םג
לש ויתושגר תא ללכ ןובשחב תחקל ילבמ םהיבאבו הזב הז םיעגופ ,הינודאו םולשבא
,וינב יניעב רקי ונניא באה דובכש רוריבב רכינ .ותוכלמבו וב העיגפה קמוע תאו דוד
.םהיפלכ שח אוהש הלודגה הבהאל עוושמ דוגינב תאז לכ .ללכ וילע םיסח םניא םהו
םע ואטח לע םינבה לש וללה םישעמב שנענ דוד ןוילעה יהול-אה דבורב ,םנמא
:עבש-תב
תא השעא ינאו רתסב תישע התא ...םלוע דע ךתיבמ ברח רוסת אל התעו"
.(בי-י ,בי ,ב"מש) "שמשה דגנו לארשי לכ דגנ הזה רבדה
.ישונאה דבורה תניחבמ םינבה לש תוגהנתהה תא ריבסהל ידכ ךכב ןיאש ,רורב ךא
לארשי םע בור לש הריהמה תופרטצהה ;לארשי ללכ לע איה ןלוכמ הלודגה ההימתה
הבוט ייופכ ושענ םה דציכה .האילפמ איה ירכב ןב עבשו םולשבא לש תודירמה לא
?דוד םמע למגש תובוטה לכ תא הרהמב וחכשו

,לארשי ץראל ,לארשי תרותל ,לארשי יהל-אל ותבהא .היה הבהא לש שיא ומצע דוד
רפסב ינשה טוחכ תרבוע איה .תולובג העדי אל ,ולש וינבלו לארשי םעל ,םילשוריל
ידכ הב שי וז הדבוע
(2) .דוד ידי לע ורמאנש םיליהת ירומזמבו םימיה ירבדב ,םיכלמ
ותבהא ןיב הזה לודגה דוגינה .דוד יפלכ הביאה יסחי לע ההימתה תא רתוי דוע קזחל
תאנש לע דוד לש תושקה תונלבוקה תא ריבסהל לוכי ויפלכ האנשה ןיבו דוד לש
ןתינ ל"זח ירבדב םג .םיליהת ירומזמב ינשה טוחכ תורבועה תונלבוק ,וילא םניחה
(3) .דודב תושקה תועיגפה רואיתל בחרנ םוקמ

ל"זח ישרדמו םיליהת ירומזמ יפ-לע דודל הביאה
,('ודכו 'דודל רומזמ') םתרתוכב רכזנ דוד לש ומשש ,םיליהתב םיבר םירומזמב
םידמלמ דוד טקנ םהבש םייוטיבה .ףדרנ םדא לש תושק תושוחת הבחרהב תוראותמ
וב עוגפל תונויסינה לע - תיביטקייבוסה ותייאר יפל - ויביוא לש בחרה ףקיהה לע
וידידיל םבשח אוהש םישנאב רבודמ .ולש לוכסתהו םעזה תושגר לעו תונוש םיכרדב
ול וביאכהש םה ודגנכ םירובידהו געלה .םיאנושכו םיביואכ ףוסבל ולגתנ םה םג הנהו
ףדרנ ומצע תא דוד שח המכ דע דיעהל ידכ ןהב שיש תואמגוד רפסמ איבנ .רתויב
:דגבנו
חותפ רבק תווה םברק" ;(ג ,ד) "קיר ןובהאת המלכל ידובכ המ דע שיא ינב"
היראכ ףרטי ןפ ינליצהו יפדר לכמ ינעישוה" ;(י ,ה) "ןוקילחי םנושל םנרג
;(ה ,גי) "טומא יכ וליגי ירצ" ;(ב ,בי) "םדא ינבמ םינומא וספ" ;(ג-ב ,ז) "ישפנ
"שאר ועיני הפשב וריטפי יל וגעלי יאר לכ" ;(ט ,זי) "ילע ופיקי שפנב יביא"
יתייה יררצ לכמ" ;(זי ,בכ) "ינופיקה םיערמ תדע םיבלכ ינובבס" ;(ז ,בכ)
ושבי ...רקש יביא יל וחמשי לא ...הבוט תחת הער ינומלשי" ;(בי ,אל) "הפרח
יעגנ דגנמ יערו יבהא" ;(וכ ,הל ;טי ,הל ;בי ,הל) "יתער יחמש ודחי ורפחיו
"ינונטשי הבוט תחת הער ימלשמו רקש יאנש וברו ...ודמע קחרמ יבורקו ודמעי
;(זט ,מ) "חאה חאה יל םירמאה םתשב בקע לע ומשי" ;(אכ-כ ,חל ;בי ,חל)
רשא ימולש שיא םג" ;(ח ,אמ) "יל הער ובשחי ילע יאנש לכ ושחלתי ילע דחי"
"ובל ברקו ויפ תואמחמ וקלח" ;(י ,אמ) "בקע ילע לידגה ימחל לכוא וב יתחטב
רעש יבשי יב וחישי" ;(ה ,טס) ,םנח יאנש ישאר תורעשמ ובר" ;(אכ ,הנ)
,ופ) "ישפנ ושקב םיצירע תדעו וילע ומק םידז" ;(גי ,טס) "רכש יתוש תוניגנו
;(ד-ג ,טק) "ינונטשי יתבהא תחת .םנח ינומחליו ינובבס האנש ירבדו" ;(די
ונמט ...שחנ ומכ םנושל וננש ...תומחלמ ורוגי םוי לכ בלב תוער ובשח רשא"
(4) .(ו-ג ,מק) "יל חפ םיאג
םימודה ןמו םהמ תומשרתהה .ויביוא דגנכ דוד ירבדמ ןטק קלח אלא ןאכ ונינמ אל
וילע הקיעה המכ דעו ףדרנ ומצע תא דוד שח המכ דע תדמלמו ,הרורב איה םהל
ינפמ דוד תחירב תעב ורמאנ הלא םירומזממ םיבר יכ חינהל שי ,םנמא .וז השוחת
עקר לע םלוכ תא שרפל השק ךא ,הדוהי רבדמב וירחא תופידרה תעבו וישנאו לואש
רקיעבו ,דוד לש ותוכלמ תפוקת לא םיסחייתמכ הלא תוארקממ םיבר ואר ל"זח םג .הז
.עבש-תב םע ואטח רחאל

ול וגעלש הלא דגנכו - וידידי םהש םינפ ודימעהש - םיעובצה דגנכ תושקה ויתונולת
םדאה רואיתבש הרקמ הז ןיאש ,רשפא .תדחוימ בל תמושתל םייואר ,םהיפב וב ועגפו
תרימש ביטומ תא שיגדהו דוד רזח ("ךילהאב רוגי ימ 'ה") וט רומזמב ילאידיאה
.רומזמ ותואב יזכרמה אשונה אוהו ,םימעפ שולש תוחפל םש רכזנ הז ןיינע .ןושלה
ואטח רחאל רקיעבו ,דוד לש ודובכב עוגפל תונויסינל טלוב םוקמ ןתינ ל"זח ירבדב םג
וילא תינצקועו הפיקע הזימרב ןה ,אטחה לא הרישי תוסחייתהב ןה תאז .עבש-תב םע
וללה םישרדמבו תורוסמב
(5) .יח דוד דוע לכ שדקמה תיינבב בוכיעה לע םירובידב ןהו
:ןוגכ ,געלה ירבד תובקעב דוד לש הלודגה שפנה תמגע תראותמ
יולג ע"שבר :ה"בקה ינפל דוד רמא - 'ומד אלו וערק ופסאנו וחמש יעלצבו"
אלא דוע אלו .ץראל תתוש ימד היה אל ,ירשב םיערקמ ויה םאש ךינפל עודיו
שיא תשא לע אבה דוד :יל םירמוא תולהאו םיעגנב ןיקסועש העשב וליפא
.(א"ע טנ ,אעיצמ אבב ,ילבב) "?המב ותתימ
ותייאר יכ ,חינהל שי (6) .וימימ בוט םולח םולחל הכז אל דודש ,רמאנ תוכרב תכסמב
,םויב רהרהי תאזבו ויביוא וברש ימ .הז שרדמ דוסיב תחנומה איה ףדרנו אונש שיאכ
איה הפידרהו לבסה תשוחת ?םיבוט תומולח םולחלו הלילב הוולשב ןושיל לכוי דציכ
:ןוגכ .םירחא םישרדמ לש םדוסיב םג תחנומה
;(וט צ ,בוט רחוש) "למעבו תורצב ויה יח דוד היהש םיעבש ןתוא לכש"

"הרצ וב ןיאש םוי ןיא ,העומש וב ןיאש שדוח ןיא ,רבש הב ןיאש הנש ןיא"
.(וט טיק ,םש)
:ותומ רחאל םג ואנושל וכישמהש ימכ םיראותמ דוד לש ויביוא
."הרידק ילושכ דוד יאנוש לכ ינפ וכפהנ (7) העש התואב"
םה .םהב קוסעל וברה ל"זחש ימודאה גאודו לפותיחא לע דחוימב לודג היה וסעכ
ויביוא לא ףוסבל ופרטצנש דוד לש םיבורק םידידיכו םימכח ידימלתכ םיראותמ
.םילודגה

תצקמש ףודר םדאכ דוד רייטצמ ל"זח ירבדב ןהו םיליהת ירומזמב ןה ,רבד לש וללכ
.םישק םיעגרב והושטנו הבוט תויפכבו תועיבצב ומע וגהנ וידידי

וירוה תיבב ,וירוענב דוד
םיחאה סחי .תחנ דוד עבש אל וירוה תיבב וירוענ ימיב רבכ יכ םידמלמ תורוקמ ינש
לאומש לש ורוקיב איה הנושארה תודעה .גיוסמ היה ,באה לש וסחי םג ילואו ,וילא
ןיא .ה"בקה לש ויוויצ יפ לע ךלמל ישי ינבמ דחא תא חושמל ואובב םחל תיבב איבנה
לפנש דובכה לודג המו ,לארשי לכ לע ץרענו בוהא לאומש היה המכ רמול ךירצ
ישיו ,לאומש לש חבזה לא שארמ דחוימב הנמוז איה רשאכ ישי תחפשמ לש הקלחב
:רמאנ רבכו .וינב תא םג דמעמ ותואל איבהל שרופמב שקבתנ
.(ד ,זט ,א"מש) "ותארקל ריעה ינקז ודרחיו םחל תיב אביו"
קר .בושח שגפמ ותואל דודל אורקל ןוכנל אצמ אל ףא ישי ,עיתפמ ןפואב ,הנהו
:לאומש לש ותשקב תובקעב
(אי זט ,םש) "הפ ואב דע בסנ אל יכ ונחקו החלש"
םע םחליהל לגוסמה רגובמ רוחב תע התואב רבכ היה דוד .דמעמ ותואל דוד אבוה
אבויש שרדמה יפל .ןתנוהי ךלמה ןב לש שפנ דידיו יתשלפה תילוג םעו בודהו יראה
,ונממ םלעתה ישי ויבאש ןכתיי דציכ .םינש הנומשו םירשע ןב זא היה אוה ,ןלהל
!?וינפל וינב לכ תא איבהל לאומש תשקב תורמל

רתויב השק ןושלב חיכוהש ,באילא ,רוכבה חאה לש םישקה וירבדמ הלוע המוד הנומת
:לארשי אבצ דגנכ תילוג בצינ הבש ,המחלמה לא דרי אוהש לע דוד תא
הנהה ןאצה טעמ תשטנ ימ לעו תדרי הז המל רמאיו דודב באילא ףא רחיו"
"תדרי המחלמה תואר ןעמל יכ ךבבל ער תאו ךנדז תא יתעדי ינא .רבדמב
.(חכ ,זי ,םש)
העודיו תרכומ הנוכתב רבודמ באילא לש ויניעב יכ דמלמ 'יתעדי' הלימב שומישה
אוה ירה ?הנחמה לא דריש דוד לש בלה עורו ןודזה לע רביד עודמ .םימיה רבכשמ
,ןכ לע רתי .ךכ לע םהל רפיס יאדוובו ,םיחאה םולש המ תוארל ויבא ידי-לע חלשנ
וחשמ לאומש ירהש ,לארשי םע לש ידיתעה ךלמה תויהל רחבנ דודש רבכ עדי באילא
:בותכב שרופמכ ,םיחאה לכ תוחכונב ךלמל
.(גי ,זט ,םש)"ויחא ברקב ותא חשמיו"
אבצ םע תויהל ךירצ ונניא לאומש ידי-לע חשמנ רבכו ךלמל וב רחב 'הש םדא ,םנמאה
לכב לארשי יביואבש םילודגה ,םיתשלפה םע המחלמב ,םיילרוג םימי םתואב לארשי
:ט טס םיליהתב בותכה תא וילא םיחאה סחי לע ושרדש ונימכחמ שי ?םיטפושה תפוקת
"ימא ינבל ירכנו יחאל יתייה רזומ"
םיבורק ויהש םישנא דוד ראית םהבש ,םה םילואש םייוטיבש רשפא טשפה יפלש ףא
דוד לש םילודגה ויחא תשולש תא ונמ ףא ל"זח .ול ורכנתה התעו ומע םידדוימו וילא
,הנ תבש) םירחאו לפותיחא ,לואש :םהבו ,תורודה לכבש םיקהבומה ויביוא תנומש םע
.(א"ע

.םיליהתל יריכמה טוקליב ןודנ וירוענ ימיב דוד לא החפשמה ינב לש רכנתמה סחיה
:ורוקמ והמ שרופמב ןיוצש ילבמ ,'שרדמ' םשב תיטמרד תולשלתשה םש תאבומ
אנ םיליהת) יתללוח ןוועב ןה :שרדמ .'הנפ שארל התייה םינובה וסאמ ןבא'
ןב דוד :רמא דח .אברעמב יארומא ירת הב יגילפ .ן"יוו ינשב ביתכ אלמ ,(ז
ןירדהנסל שאר ישי ?דציכ .היה האונש ןב דוד רמא דחו ,היה (הבוהא=) הביהא
הוואתנו האנ החפש ול התייה םינש 'ג רחאל .םינש 'ג ותשאמ שריפו ...היה
הכלה .רורחש טגב ילא יסנכתש ידכ הלילה ךמצע ינקת ,יתב :הל רמא .הל
המ :הל הרמא .םנהיגמ ינודאו ישפנו ךמצע יליצה :התרבגל הרמאו החפשה
.יב עגנ אל םינש 'ג םויהש השעא המ ,יתב :הל הרמא .לכה תא הל החש ?םעט
רמאישכ ברעלו ,ךכ ינא ףאו ךמצע ינקת יכל ,הצע (ךל=) ךיל ןתא :הל הרמא
תא (!) תבכו החפשה הדמע ברעל .התשע ךכו .ינא אצאו תא יסנכת תלדה ירגס
הלילה לכ ומע התשע .איה האציו התרבג הסנכנ תלדה תא רוגסל תאב ,רנה
'טל ...ויחא ןיבמ םודא דוד אצי ,החפש התוא לע ותבהא ךותמו ,דודמ הרבעתנ
םהל רמא
(8) .םודא אוהש וארש ןויכ ,דוד הנב תאו הגרהל הינב ושקב םישדח
.הנש ח"כ דע ןומט רבדה היהו .ןאצ העורו דבעושמ ונל היהיו ול וחינה :ישי
זט ,א לאומש) 'ימחלה ישי תיב לא ךחלשא ךל' :לאומשל ה"בקה ול רמאש ןויכ
רמא .וינב תעבש דע 'גהו 'בה בירקה ...באילא תא ול ובירקה ךלהש ןויכ ,(א
ול רמא ה"בקה :ול רמא
(9) .ומת :ול רמא '?םירענה ומתה' :ישיל לאומש ול
אוהו ןטקה ראשנ דוע :ול רמא !ומת רמוא התאו ,ישי לא ךחלשאו הכל (יל=)
.הלועו ץבצבמ ןמשה ליחתה אבש ןויכ .והאיבהו חלש :ול רמא .ןאצב העור
הז יכ והחשמ םוק ,דמוע יחישמו דמוע התא לאומש :לאומשל ה"בקה ול רמא
אלא לאומש אב אל :ורמא .המיאו תתרב ןידמוע ויה וינבו ישיו ...אוה
החמש דוד לש ומאו ,לוספ ןב (ונל=) ול שיש לארשיל עידוהלו וניתוזבל
וקשנו לאומש דמע .ןלכ וחמש תועושי סוכ לטנש ןויכ .ץוחבמ הבצעו םינפבמ
הרמא העש התואב .(ז ב םיליהת) 'התא ינב ילא רמא 'ה' :רמאו חתפ .ושאר לע
התייה ךיחא ךתוא וסאמש ןב יא :הרמא .ביתכ םינבה ,'םינובה וסאמ ןבא' :ומא
,'תאז התייה 'ה תאמ' :הינב הל ורמא .ןלכ לע תילעו הנפ שארל (תייה=)
(10) .'וב החמשנו הליגנ 'ה השע םויה הז' ךכיפל
- ד"יה האמב סנאבורפב ורפס תא בתכש - 'יריכמה טוקלי' לעב ,ירמ אבא 'רב ריכמ 'ר
ול ןיאו אוה דיחי שרדמ .וחקל ןיינמ עדנ אלו ,הז שרדמ לש ורוקמ והמ ןייצ אל
ועקשש םימודק םישרדמ וניצמ םנמא (11) .הפנעה שרדמה תורפסב םיזמר וא תוליבקמ
רזומ שרדמ םג םא בר קפס ךא ,םהיתובקע ולגתנ רתוי תורחואמ תופוקתב קרו ורתסנו
םעב הרבעש הקיתעו המודק תרוסמב רבודמ היה וליא ,םינפ לכ לע .םהמיע הנמנ הז
ותומד ירהש .םירחא םישרדמב םג ואצמיי ויתובקעש היה ריבס ,תורוד ירודמ לארשי
,תורודה לכב םעה ינומה לע הצרענו הבוהא התייה - לארשי תלואגל למס - דוד לש
הריתסב דמוע ףא יריכמה טוקליבש הז שרדמ .הב קוסעל וברה שרדמה תורפסבו
הנמנש ,דוד יבא ,ישי לש הלודגה ותלעמ לע (ב"ע ,הנ תבש) דומלתב תאבומה השרדל
ללגב קרו אטח לכ םהב היה אלש ,ונייהד ,'שחנ לש ויטעב ותמ'ש םישנא העברא םע
םג הרזגנ ,ךכ לשב ישונאה ןימה לע ה"בקה ליטהש שנועהו תעדה ץעמ הוח תליכא
.התימ םהילע

ןה' :בותכה ןמ עפשוה - אהי רשא ורוביח ןמז אהיו - הז רופיס הנבש ימש ,דאמ ןכתיי
םישוריפב ןיאו ,הומת אוה הז קוספ .(ז ,אנ 'הת) 'ימא ינתמחי אטחבו יתללוח ןוועב
תא ךרוצה יד ריבסהל ידכ םייניבה ימיב ארקמה ישרפמו םינשרדה ידי-לע םיעצומה
אטח לע וניינב תא תונבל ןשרדה אב ןאכמ
(12) .'ןווע'ו 'אטח' םייוטיבה תועמשמ
ןמ עפשוה אוהש ןכתיי ףא .דוד לש ומא תורבעתהב לוכיבכ היה רושקש והשלכ
ןמ דחוימבו ,ליעל טרופש יפכ ,וירוענ ימיב דוד לא םיחאה סחי לש השקה רואיתה
בותכה
.(ט ,טס 'הת) "ימא ינבל ירכנו יחאל יתייה רזומ"
סומלופה עקר לע לבבב םימדקומה םייניבה ימיב רצונ הז שרדמש איה תרחא תורשפא
זועב שטינ סומלופה (13) .יאנתסוב תיב לש ודמעמ לע לבבב הלוגה ישאר תיבב השקה
תא רהטל ידכ הפנע תורפס וחתיפ יאנתסוב תיבב םיכמותה יכ עודי .תורוד המכ ךשמב
רפסמ .הלוג ישארכ ושמיש םהמ המכש רחאל דחוימבו ,םרישכהלו החפשמה ינב
תורוסמה ןיבו ,יריכמה טוקליב ראותש יפכ ,הז השעמ ןיב םימייק םיפתושמ םיביטומ
התייה יאנתסוב השעמב םג .יאנתסוב הלוגה שאר לש םינבה דמעמ לע ךוסכסה לע
קפס וליטה הידוהיה השיאה ןמ םינבה יכו החפש השיאל ול חקל יאנתסובש הנעטה
ןכתיי .הלודגל ולעו ורשכוה ףוסבלש דע ,םידבע גהנמ םהב וגהנו םהיחא לש םסוחייב
תאנקו החפשהו ישי לע תרכזנה תרוסמה תא רציש אוה םהלש רצחה ירפוסמ דחאש
דוד - הלוגה שאר תחפשמ שאר יכ השגדה ךות ,החפשמה ינב תא רהטל ידכ םיחאה
שי םא בר קפס ,הכ ןיבו הכ ןיב
(14) .רהוטש דע המוד הינונקמ אוה םג לבס - ךלמה
וירבד תא .דוד לא םיחאה לש רכנתמה סחיל יתימא רבסה שמשל ידכ הז שרדמב
אוהש דודב האנק ךותמ שרפל רתוי הארנ ,הכרעמה הדשב דוד לא באילא לש םישקה
םירגובמ ויהש םירחאה םיחאה םגש חינהל שי .רוכבה אוהש ,באילא אלו ךלמל חשמנ
.תאז הביס לשב וב ואניק דודמ

רכזנ לאומש ףא .ותוריהי :ותחפשמב דוד יפלכ הביאל רחא רבסה אבומ לודגה שרדמב
:דודב הליחת לזלזש ימכ וב
רמואו אבנתמ היה ןטק היהשכ ינפמ ,ויבא יניעב סואמ היהש ןטק ארקנ המלו"
תילג ומשו לודג םדא םהמ גורהלו םיתשלפ תומוקמ תא בירחהל ינא דיתע
רמא .ןאצה תא תוערל וחינה ?ויבא וב השע המ .שדקמה תיב תונבל ינא דיתעו
בוטו םייניע הפי םע ינומדא אוהו והאיביו חלשיו ,ונחקו החלש ,לאומש ול
יכ והיחשמ םוק ול רמאו ה"בקה וילע ףצק דימ .וב לזלזמ לאומש ליחתה .יאור
ךלמשכו ?בשוי התאו דמוע יחישמ ,וינפלמ םוק :ול רמא .הרעגב םוק ,אוה הז
לאומש הז םינובה .הנפ שארל התייה םינובה וסאמ ןבא ?רמוא אוה המ
(15) ."ישיו

וינבו דוד
היה ןוכנ ,וב ועשפו ואטח הלא רשאכ ףא .לובג אלל התייה וינבל דוד שחרש הבהאה
תיסאלקה המגודה .יוארה שנועב ךכ לע םשינעהש וניצמ אלו ,םהיאטחמ ןיע םילעהל
.םהילא ותבהא תחת הבהא ול ובישה אל םינבה ךא .םולשבא לא וסחי איה ךכל
:םהמ השולש יפלכ תוחפל םינוכנ םירבדה

ויבא לע ליטי השעמהש השובה הלודג אהת המ עדויש ףא ,רמת ותוחא תא סנוא ןונמא
רשע לע אב ,דודב דרומ ,ןונמא ,ויחא תא גרוה םולשבא .ולוכ הכולמה תיב לעו
גורהל לפתיחא תצע תא לבקל ןוכנו
(16) ,לארשי לכ יניעל ויבא לש וישגליפ-ויתושנמ
תאו םולשבא לא דוד לש סחיה תא הז לומ הז דימעמ ארקמהש אוה הרקמ אל .דוד תא
ריהזמ ,רתויב השקה הרוצב וב עגפו ויבאב דרמ םולשבאש רחאל .וילא םולשבא סחי
םולשבא ,ותמועל .םולשבאב םינפ םושב עוגפל אלש אבצה ירש תאו באוי תא דוד
:ויבא תער תא שרוד
ותא יתדרחהו םידי הפרו עגי אוהו וילע אבאו ...םולשבא לא לפתיחא רמאיו'
םולשבא יניעב רבדה רשיו ...ודבל ךלמה תא יתיכהו ותא רשא םעה לכ סנו
.(ג-ב זט ,ב"מש) 'לארשי ינקז לכ יניעבו
ויבא לעו ומצע לע איבה אוהש העשב ,'םולש-בא' ומשב הנומטה הינוריאה הלודג המ
.המחלמו הלודג הער

ןיטולחל םלעתה אוה .תיגח ןב הינודא ונב לש וזגור וילע ץפק דוד לש וימי ףוסב
תא ךילמה ףא ףוסבלו רבד לכל ךלמכ גהנתה ,ותמכסה תא לואשל אלבו ,ךלמה ויבאמ
היה אוה ירהש ,וב הדירמכ הומכ דודמ תומלעתהה .(ב קרפ ,א"למ) ויבא ייחב ומצע
לע דודל השק הניט רמש םולשבאש חינהל שי .לארשי םע לש ימשרה ךלמה תע התואב
הקדצה ךכב ןיא ךא .םולשבא לש ותוחא ,רמת תא סנאש ןונמא תא שינעה אלש
והשלכ רבסה שמשל ידכ ךכב ןיאש יאדוובו ,ןונמא תגירהלו ומצעל ןיד תיישעל
וז הפוקתב רבכ םא .םילשוריל בושל ול ריתהו םולשבא תא ןנחש רחאל דודב הדירמל
,ןונמא תא 'קלסל' ףסונ ףחד ול היהש יאדו ,הכולמה תא תשרל תוינכות םולשבאל ויה
םולשבאש ,ןכתיי .וז השוריל םיירקיעה םידמעומה דחא היהש ,דוד לש רוכבה ןבה
עבש תבל דוד תעובש לע ועדיש חינהל שי .המלשמ םששח לשב םג דודב ודרמ הינודאו
תושקה תוביסנה .הכולמה תא סופתלו ומידקהל וצר םהו ,וירחא ךולמי הנב המלש יכ
דגנתהלו םהילא ףרטצהל םיפסונ םישנא דדועל ולכי ,עבש תבל דוד לש ןיאושינה לש
:ןוגכ ,הז ןיינע שגדומ ל"זח ישרדמב םג .המלש תכלמהל
תא הבשו העורה תא גרהש הז ואר ול ורמאש - (ז ,ו 'הת) 'יתחנאב יתעגי'"
.(ט ,ו בוט רחוש) "לארשי אישנ אוהו ןומע ינב ברחב לארשי ליפהו השבכה
לשב ךכ גהנש ןכתיי :םיינשב ריבסהל ןתינ וינב לא דוד לש בהואהו ינחלסה וסחי תא
ךרדב רוחבלו וחיכשהל ןוצרל ואיבהש ,וירוענ ימיב ותחפשמב וילא ןיועה סחיה
ןה הלא ןיעמ תוביסנב תוינוציק תובוגת .וירוענ ימיב ולבס תא ורכזב ,ןיטולחל הכופה
ריפחמה סחיב ןיפיקעב םשא ומצע תא האר אוהש ,רתוי רבתסמ ךא ,תורכומו תוישונא
תיגרטה תולשלתשהל האיבהש הנושארה 'הנוילעה' הביסה ירהש .םינבה לש הזה
השעממ .עבש-תב םע דוד לש ואטחב הרוקמ ,םולשבאו ןונמאל סחיב דחוימבו ,תאזה
הללש אל ותרזגו ארובה תעידי ,םנמא .םלוכ םישקה םיעוריאה לכל דתיו הניפ - הז
עינמה אוה ,הובג לש ונובשחב יכ בטיה עדי דוד ךא
(17) ,תישפוחה הריחבה תא םהמ
,םינפ לכ לע .ותחכותב תאז ול רמא ןתנ איבנה ירהש ,םיעוריא םתוא לש בבוסמהו
.וללה םינבה לש השיבמה תוגהנתהה תא ,המואמב ולו ,קידצהל ידכ ךכב ןיאש רורב

לארשי יטבשו דוד
תישארב דוד יפלכ הצרעהו הבהא יסחי .תודרומו תוילע עדי דוד לא לארשי ינומה לש סחיה
,וב םידרומה לא ףרטצהל האילפמ תונוכנ ידכ דע הלודג הביא לא ורדרדיה ,גיהנמכ וידעצ
ךא ,תאז תורדרדיה הלח יתמ תולגל ידכ תקפסמ היצמרופניא םיבותכב ןיא .ויהי רשא ויהי
תישארב .דוד לש ותוכלמ תונש עצמאב האישל העיגהו תיתגרדה התייה איהש ,רבתסמ
:אוה שרופמ ארקמו ,םלוכ לע לבוקמו בוהא היה אוה לואש לש ורצחב אבצ שיאכ ותלועפ
(18).(זט חי ,א"מש) "םהינפל אבו אצוי אוה יכ דוד תא בהא לארשי לכו"
תא רתוי דוע ולידגה הכולמה סכ לע ותיילע רחאל םילודגה ויתונוחצינש ,רעשל שי
.דבלב לבגומ ןמז הכשמנ איהו ,רבדב היולתה הבהא וז התייה ךא .וילא הלודגה הדהאה
וילע ורבעש הערה ימי תא הרהמב חוכשל ,ול בטוהו םיבואכמו לבס עדיש םדא לש ועבט
הלודגה הרומתה תא ריבסהל ידכ הדבל וז הדבועב ןיאש ,רורב .הווהבש בוטב עוקשלו
דוד תוכלממ הלודג הבזכא קר .הביאב הבהאה הפלחתה תע ,דוד לא םעה סחיב הלחש
הנומתה .דודב םידרומה לא הרהמבו לקנב ףרטצהל העיתפמה תונוכנל רבסה שמשל הלוכי
ןב עבש לשו םולשבא לש דרמל ודי תא ןתנ םעה .השק איה ארקמב םיבותכה ןמ הלועה
וא םינומהה תובבל לש הרשכה אלבו הלא םירשוק ינש לש דחוימ ץמאמ אלב ירכב
לארשיו הדוהי ישנאל םולשבא ףינחה דציכ םירפסמ םיבותכה ,םנמא .שארמ םהיגיהנמ
ידכ ךכב יד ןיאש ,רורב ךא ,םבל תאו םתדהא תא שכר דציכו טפשמל דוד ינפל ואבש
:דרמב תיללכה הכימתה תא ריבסהל
וילא םולשבא ארקיו טפשמל ךלמה לא אובל ביר ול היהי רשא שיאה לכ יהיו"
האר םולשבא וילא רמאיו .ךדבע לארשי יטבש דחאמ רמאיו התא ריע הזמ יא רמאיו
ול תוחתשהל שיא ברקב היהו ...ךלמה תאמ ךל ןיא עמשו םיחכנו םיבוט ךירבד
ואבי רשא לארשי לכל הזה רבדכ םולשבא שעיו .ול קשנו ול קיזחהו ודי תא חלשו
.(ו-ב וט ,ב"מש) "לארשי ישנא בל תא םולשבא בנגיו ךלמה לא טפשמל
ילכ .וישנא ידי-לעו דוד ידי-לע הלגתי אלש ידכ ,סומכ דוסכ רמשיהל בייח הז ןיעמ דרמ
ישנא ללכ תא דרמה תזרכה תעב תיסהל ידכ םולשבאל ול ויה אל םיינרדומ תרושקת
:לארשי יטבש לכב םילגרמ 'לתש' אוה יכ רפוסמ ך"נתב .ויבא דגנכ לארשיו הדוהי
רפשה לוק תא םכעמשכ רמאל לארשי יטבש לכב םילגרמ םולשבא חלשיו"
.(י וט ,םש) "ןורבחב םולשבא ךלמ םתרמאו
תיללכ תופרטצהל איבהל ידכ םולשבא לש דרמה לע הזרכהבו רפוש תעיקתב היה יד דציכ
ץמוק םע תוריהמב חורבל ץלאנ דודש דע ,ומע רשא םירשוקה לאו וילא רתויב הריהמ
ויפלכ תורירמ ישגרו דוד ןוטלשמ השק הבזכא לש תיללכ השוחת קר ?םילשורימ םישנא
ויתונוחצנ ,ראופמה ורבע חכשנ די יחמב .וז העפות ריבסהל םילוכי לארשי יטבשבו הדוהיב
עתפל 'םירכזנ' םולשבא לש דרמה ןולשיכ רחאל .לארשי ינב םע למגש תובוטהו םילודגה
:וללה תולודגה תובוטב לכה
אוהו וניביא ףכמ ונליצה ךלמה רמאל לארשי יטבש לכב ןודנ םעה לכ יהיו"
ונחשמ רשא םולשבאו .םולשבא לעמ ץראה ןמ חרב התעו םיתשלפ ףכמ ונטלמ
.(בי-י טי ,םש) "ךלמה תא בישהל םישרחמ םתא המל התעו המחלמב תמ ונילע
זירכה רשאכ ,ןכ ינפל םירופס םימי ורמאנ אל עודמ ךא ,םיחוכנו םיטושפ םירבד
ירכב ןב עבש זירכמ םולשבא גרהנש רחאל רצק ןמז ,ןכ לע רתי !?דרמה לע םולשבא
(הדוהי טבש רשאמ ץוח) לארשי יטבש לכ םינוכנ בושו ,דודב שדוחמ דרמ לע
:וילא ףרטצהל
ןיא רמאיו רפושב עקתיו ינימי שיא ירכב ןב עבש ומשו לעילב שיא ארקנ םשו"
לארשי שיא לכ לעיו .לארשי וילהאל שיא ישי-ןבב הלחנ אלו דודב קלח ונל
.(ב כ ,םש) "ירכב ןב עבש ירחא דוד ירחאמ
היה אוה .לארשימ םדא לכ לש ויתורצל ותעד ןתיל דוד ידיב קפיס היה אל יכ רורב
םיבר לש תורמרמתהה תא ריבסהל ידכ ךכב שי .ובל תא ןתנ ךכלו ללכה יכרוצב קוסע
ןיא ךא .ולש הפונחה השעמב םבל תא 'בונגל' םולשבא לש ותחלצה תאו הדוהי ישנאמ
לא הרהמב ףרטצהל תונוכנל ירקיעהו ידיחיה םרוגה הז היהש תעדה לע תולעהל
.םירשוקה

:םולשבא לש דרמב הכימתה תרבסהל םיירקיע םיקומינ השולש ועצוה רקחמה תורפסב

םיתשלפב המחלמה .דוד לש תוכשמנה תומחלמה לשב דבכה יפסכהו ישונאה לועה (1)
דגנכ יחרזמה ןדריה רבעב תולודגה תומחלמה ךא ,תינויחכ הספתנ לארשיב וטלשש
ןדריה רבעבש םעה בור יניעב תוינויח ןניאש תומחלמכ וספתנ ןומעו באומ ,םרא
.םיבותכב הזיחא לכ ול ןיאו ,דבלב הרעשה רדגב אוה הז קומינ .יברעמה

תודסומ הכותבו תיזוכיר הכלממ הנב אוה .לארשי יטבש לע דוד ליטהש םיסמה (2)
םג וללכש םידבכ םיסמ תובגל וילע היה אבצה תקזחהו םתקזחה ךרוצל .םיינוטלש
םיסמ ויה אל ןשיה יטבשה הנבמב .ךלמה רובע ודבעיש םישנא םגו תיאלקח תרצות
הערהש ימכ ,ןכ םא ,הספתנ היכרצו היתודסומ לע דוד תוכלמ .םילבוקמ הלא ןיעמ
.םעה ינומה לשו םעה ידבכנ לש היחמה יאנת תא

םדקש יטבשה רטשמב .לארשיבו הדוהיב תוסחוימה תוחפשמה לש ןחוכב העיגפה (3)
הססבתנש לככ ועגפנ הלא .םיעירכמ העפשהו דמעמ הלא תוחפשמל ויה הכולמל
(19) .הלש יזוכירה הנבמה לע דוד תוכלמ הכלהו

ןיאש לארשי יטבש לש השוחתה :לקשמ דבכ קומינ םהילע ףיסוהל שי יכ ,רבתסמ
לשב םירמרוממ ויה לארשי יטבש יכ םידמלמ םיבותכב םינוש םיזמר .סמה לטנב ןויווש
ךכל בושח עויס .ךלמה ידי-לע הדוהי טבש תפדעה לשו חופיק לש הקומע השוחת
םיבותכה םנמא .ירכב ןב עבש לש דרמה לא תופרטצהל עקרה לע םירכזנה םיבותכב
:יעמשמ דח אוה םהמ הלועה רסמה ךא ,דאמ דע םירצק םכרדכ םה ארקמב
לארשי שיא לכ הנהו .לארשי םע יצח םגו ךלמה תא וריבעה הדוהי םע לכו
תא ורבעיו הדוהי שיא וניחא ךובנג עודמ ךלמה לא ורמאיו ךלמה לא םיאב
הרח הז המלו ילא ךלמה בורק יכ לארשי שיא לע הדוהי שיא לכ ןעיו ...ךלמה
לארשי שיא ןעיו ?ונל אשנ תאשנ םא ךלמה ןמ ונלכא לוכאה הזה רבדה לע ךל
ינתלקה עודמו ךממ ינא דודב םגו ךלמב יל תודי רשע רמאיו הדוהי שיא תא
שיא רבדמ הדוהי שיא רבד שקיו ?יכלמ תא בישהל יל ןושאר ירבד היה אלו
.(דמ-אמ טי ,םש) לארשי
תא דוד ךלמה תא הליחת ריבעהל יאכז היה ימ :ךכב המ לש בירב רבודמ ,הרואכל
לארשי יטבש לכ תא איבה הז סומלופש ,הדבועה ךא ?םילשוריל ובישהלו ןדריה
קר .םינועטו םישק תושגרה ויה המכ דע תדמלמ ,ירכב ןב עבש דרמ לא ףרטצהל
יטבש ויח עודמו .הז עוריאל רבסה שמשל הלוכי ךשמתמ חופיק לש הקומע השוחת
לככ ?הדוהי טבש תא הבוטל דוד הלפה םנמאה ?חופיק לש השק הכ השוחתב לארשי
.ןכ תושעל לקשמ ידבכ םיקומינ דודל ויה ךא ,תיבויח איה ךכל הבושתה הארנה

יכ ,םירקוח המכ לע תלבוקמה העד לא סחייתנ ,חופיקל םיזמרה תא קודבנש ינפל
הדוהי טבש בור לש תונוכנל עקרה והזו ,לארשי יטבשל אקווד דסח דוד הטנ הליחת
ישנא לש תורירמב דוד שחשכ ,דרמה ןולשיכ רחאל קר ,םתעדל .םולשבא דרמב ךומתל
,לארשי יטבש ינפ לע םתוא ףידעי התעמ יכ םהל וחיטבהב םסייפל טילחה אוה ,הדוהי
(20) .ירכב ןב עבש תא םהילע ךילמהלו וב דורמלו בושל םינורחאה וטילחה ןכלו
לש דרמה תזרכה ינפל דוע יכ ,רפוסמ ך"נתב ,רומאכ .קפוסמ אוה הז רבסה ,יתעדל
ועקת םה םכסומ דעומבו ,לארשי יטבש לכב םישנא 'לתש' אוה ןורבחב םולשבא
לכ ופרטצה וז הזרכה םע דימ יכ ,שגדומ ך"נתב .ךלמה אוה םולשבא יכ וזירכהו רפושב
םולשבא דרמ ינפלש הפוקתב ןכא םא .(גי-י וט ,ב"מש) םידרומה לא לארשי יטבש
לארשי יטבש םינוכנ ויה עודמ ,הדוהי טבש ינפ לע לארשי יטבש תא דוד ףידעה
ישגרו רתויב תושק תונלבוק ויה םהל םג יכ תאז ןיא ?םולשבא דרמ לא דימ ףרטצהל
.דוד יפלכ תורירמ

בושחה ?הדוהי טבש תא דוד ףידעהש הפדעהל םיבותכב ורתונש םיקדה םיזמרה םהמ
ךלמה יסמ תא תובגל היה םדיקפת רשאו ,המלש הנימש םיבצינה תמישר אוה םלוכמ
תייבגל המודק תירוזא הקולח תפקשמ וז המישר יכ ,םירובס םירקוחה בור .(ד א"למ)
:וז היגוסב ןיביי לש ומוכיס תא איבנ .ךלמה דוד ימיב דוע הדובעו סמ
התשענ רבכ המלש ימימ הרוסמה ץראה תוזוחמ תקולחש תוחיכומ םיידי שי
ונוטלש יחטש לש םתובחרתה םע טאל טאל החמצ הארנה לככו ,דיוד ידיב
תישדוחה הלכלכה תלטה םגש םירבדה םיארנו ,תוינידמה תוביסמה ךרוצ יפלו
ימי לש תוקלחמב הרוקמ רדסה יפל זוחמו זוחמ לכ לע ןוטלשה תכרעמ לש
תושעל ךרוצ שיש דיוד תא ןויסינה דמיל םימיה ךשמב ...(וט-א ,זכ ,א"הד) דיוד
םיאצומ ונא (זכ-גכ ,כ ,ב"מש) וירש לש היינשה המישרבו .הז ןוגראב םינוקית
הארנכו ,אבצה יניינעל םג ךומסה ןיינעכ ,סמה לע םרדא :ףסונ דחא רש דוע
היינבב ךלמה תודובעל םישנא סויג רמולכ ,דבוע סמב רקיעב ןאכ רבודמה
תיקשמה היצרטסינימדאה יניינעל םגו ,ולאב אצויכ תוירוביצ תודובע ראשו
(21) .תיפסכהו
:הכלממה גוליפ ינפל םעבחרמ העיבתל עקרה והזו ,דבכ סמ ולעה לארשי יטבש
רשא דבכה ולעמו השקה ךיבא תדבעמ לקה התע התאו ונלע תא השקה ךיבא"
.(ד בי ,א"למ) "ונילע ןתנ
טבש לעש הזמ רתוי ףא ,לארשי יטבש לע דבכ לוע לטוה דוד ימיב רבכ יכ ,דאמ ןכתיי
היה ךירצ ירהש ,לועה תדבכה םושמ םג הב היה הכלממה תבחרה ,רומאכ .הדוהי
.םיקוחר תומוקמב םג דוד לש ונוטלש תא ססבל ידכ םייפסכ םיבאשמו אבצ ישנא
,לארשי יטבש לע רתוי דבכ יפסכ לוע תלטהל הקדצה אוצמל היה לוכי דוד ,םנמא
לש הזמ רועיש ןיאל לודגו דחוימב דבכ היה הדוהי טבש אשנ ובש יאבצה לועה ירהש
הנמ אבצה יכ שרופמ (דכ ,ב"מש) באוי ךרעש אבצה ישנא לש דקפמב .לארשי יטבש
ודבל הדוהי טבש ,ונייהד .לארשי יטבש ראש לכמ 800,000 קרו הדוהימ שיא 500,000
רשא םיאולימה אבצב רבודמש הדבועה .דוד לש אבצה ללכמ 40% -ל בורק קפיס
לע רקיעב ואבצ תא ססבל ףידעה דודש ןכתיי .תאז הדבוע הנשמ הנניא
(22) ,דודל
םצע ,םינפ לכ לע .םירחא םיטבשמ רתוי ול ןמאנ היהי אוה יכ החנה לשב ,הדוהי טבש
ללכ לש טלחומ דוחיא לע תע התואב רבדל ןיא יכ דמלמ הדוהי טבש לש דרפנה ןיינמה
רבכו ,םינוש םימוחתב יוטיב ידיל אב לארשי ןיבו הדוהי ןיב לוציפה .לארשי יטבש
(23) .םירקוחה תאזב וכיראה

תורישב תוארל יואר היה אוה יכו דוד םע קדצה היה תינורקע הניחבמ יכ רשפא
ילכלכה לועב םהילע לקהלו יללכה לועה ןמ קלח הדוהי ישנא לש ףדועה יאבצה
םיטבשה ראש לע רתוי דבכ ילכלכ לוע ליטהלו ,('ודכו םישנא לש תוריש ,לובי ,םיסמ)
לארשי יטבש .תיגולוכיספה הניחבה ןמ אוה ןכ אל ךא ,ואבצל םילייח תוחפ וקפיסש
ןתוא הארש תויצרופורפב תושירדה ללכ תא ואר אלו ,וללה םיבושיחה לכ תא ושע אל
ברע םהירבדמ הלועה ןובלעה תשוחתב איה ךכל הרורב תודע .םיחפוקמ ושח םה ,דוד
ןמ םה ,ןובלעו חופיק לש השוחתו האנק .("ינתליקה עודמו") ירכב ןב עבש דרמ תזרכה
לואש תחפשמב העיגפהש ,חינהל שי .םדא לש ובלב םיננקמה רתויב םיזעה תושגרה
אל םא ףא ,לארשי יטבשמ םיבר יניעב דוד לש ותבוחל םה םג ופקזנ יתגרדהה הלוסיחו
,ב"מש) 'לעילבה שיאו םימדה שיא' ארג ןב יעמש והניכש יוניכה .ותמשאב רבדה היה
גורהל ךרד אוצמל ונב המלש לע דוד הוויצ ידכב אל .תאז החנהל אוה םג עייסמ (ז זט
ללוכ) עבש-תב םע השעמה .המלש תכלממל ןכוסמ דוסי וב האר אוה יכ ,יעמש תא
םולשבאל עייס הז רבד ףאו ,הדוהי יבחרב הרהמב םירבדה עבטמ םסרפתה (הירוא תומ
.ובל תורירשב ךלהמה םירוצעמ רסח יכונא שיאכ ורייצל םירחאה דוד יביואלו

:םוכיס
םג תמיוסמ הדימבו ,לארשיב תובחרנ תובכש ברקבו ותחפשמ ינב ברקב דודל הביאה
םימודק ,םהיגוסל ל"זח ישרדממ ןהו ארקמב םיבותכה ןמ ןה רוריבב הלוע ,הדוהיב
אלא ,םינושאר םיאיבנ ירפסב קר אל רורב יוטיב ידיל האב וז הביא .דחי םג םירחואמו
האצמש העפותב רבודמש תודמלמ תונווגמהו תוברה תויודעה .םיליהת ירומזמב םג
.וילא הביבסה סחיבו דוד לש ישגרה ומלועב םירכינ םידה

יפסכהו ישונאה לועה :וז הביא תרבסהל רקחמה תורפסב ועצוה םיירקיע םיקומינ ינש
לארשיב תוסחוימה תוחפשמה לש ןחוכב העיגפהו ;תוכשמנה תומחלמה לשב דבכה
הלא לע .דוד תוכלמל םדקש יטבשה רטשמב העפשהו חוכ תודמע ןהל ויהש ,הדוהיבו
רתוי דבכה םיסמה לוע לשב לארשי יטבש לש חופיקה תשוחת תא ףיסוהל ונתעדל שי
.יתמחלמה לועב רקיעב אשנש הדוהי טבשל האוושהב ,םהילע לטוהש

:החפשמה ינב ןיב האנק ררועל אלש םדא רהזייש ףסוי תא בקעי תפדעהמ ודמל ל"זח
ןתנש תלימ םיעלס 'ב לקשמ ליבשבש ,םינבה ןיב ונב םדא הנשי לא םלועל"
.(ב"ע י ,תבש ,ילבב) "ויחא וב ואנקתנ וינב ראשמ רתוי ףסויל בקעי
קר אל םינוכנ הלא םירבד יכ אוה וב תודירמה ןמו דוד יפלכ הביאה ןמ הלועה רסמה
הל שי םא ףא - חופיק לש השוחת .ויניתנ לא ךלמ יסחיב ףא אלא ,םינבו תובא יסחיב
:דוד ןב המלש ירבדכו ,הזע ןתמצעש האנשו האנק הדילומ - תוקדצהו םירבסה
.(ו ח ,ש"הש) "האנק לואשכ השק"


:תורעה
,דוד :ךרעה ,ןיביי 'ש :האר דוד לש ותוכלמ תונש םיעבראב םיעוריאב טרופמ ןוידל (1)
הלבטה דחוימב הארו ,645-629 'מע ,(3)ג"לשת םילשורי ,'ב ,תיארקמ הידפולקיצנא
הנש ידמ דוד ייחב םירעושמה תוערואמה הבו ,642-641 'מע ,םש היוצמה תיגולונורכה
רוזח .דוד תוכלמל 17 -ה הנשב איה םש תינמנה הנורחאה המחלמה .הנשב

ינחורה ומלוע לעו דוד לש ותומד לע הברה דמלל ידכ הב שי וז הלודג הבהא (2)
לכ" תניחבב ,עבש-תב םע ואטח דוסיב םג חנומה אוה תושגר לש הז רשוע .ישגרהו
ףא לע הז ןיינעש אלא .(א"ע בנ ,הכוס ,ילבב) "ונמיה לודג ורצי ורבחמ לודגה
ותומכב בר בושח רמוח ךא ,וילע בתכנ הברה .ןאכ וננויד אשונמ גרוח הברה ותובישח
.לארשי תא דוד לש הלודגה ותבהאל תודעכ דבלב תחא המגודב ןאכ קפתסנ .ןודנ םרט
המורתה לע םהל רפיסו לארשי תא ףסא דוד יכ ,רפוסמ (ךליאו א טכ ,'א) םימיה ירבדב
.ןכ םג םורתל הגרדהב םתוא ררועמ אוהו ,שדקמה-תיב תיינבל ולש הלודגה תיפסכה
תשגדומ ארקמב ,תיבה תיינבל םה םג םימרות םעהו םיגיהנמהו ,הלודג תובהלתהה
םבדנתה לע םעה וחמשיו" :המורתה תניתנ תעב םלוכ בלב התייהש הלודגה החמשה
הנופ דוד .(ט קוספ ,םש) "הלודג החמש חמש ךלמה דיוד םגו ,'הל ובדנתה םלש בלב יכ
:שקבמ אוהו ,תומורתה תניתנ תעב הלודגה החמשה תא שיגדמ ,הליפתב ה"בקה לא
ךמע בבל תובשחמ רציל םלועל תאז הרמש וניתובא לארשיו קחצי םהרבא יה-לא 'ה"
החמשב םיפסכ תניתנ לש לודג עגר ותוא ,ונייהד .(חי קוספ ,םש) "ךילע םבבל ןכהו
לא םינווכמ ויהי םהיתובשחמו םרציו לארשי םעל םלועל דומעת ותוכז ,תובהלתהבו
ותמורת רחאל ,תיבה תיינבל םוכסה תרתי תא םג םורתל דוד היה לוכי לקנב .ה"בקה
בשח אל אוה ךא .ותיינבב ראפתהלו ומש לע שדקמה תיבל אורקלו ,תערכמהו הלודגה
תיינבב ישיא קלח ול שיש שוחי םהמ דחא לכש הצרו ,לארשי םע לע אלא ,ודובכ לע
רוזח .לארשי לכ בלב תולודג וילא הברקה תשוחתו תיבה םע תוהדזהה אהת ךכ .תיבה

רדגב םה ןלהל םיאבומה םישרדמהו םיבותכה .הז בושח אשונ םכסל ןאכ ונאב אל (3)
רוזח .דבלב תואמגודכ םתוארל שיו הבורמה תא קיזחמה טעומ

,זנ ,דנ ,בנ ,אל ,אל ,חכ ,זכ ,הכ ,אכ ,אי ,י ,ו :םירומזמב תויוצמ תופסונ תואמגוד (4)
רומזמ") דוד לש ומש לע םיאבומ הלא לכ .גמק ,אמק ,חלק ,אק ,ע ,דס ,בס ,טנ ,חנ
הברה קסועו ,םתסב אבומה ,טיק רומזמ אוה ןיינע תבר תרחא המגוד .('ודכו "דודל
שי ,רומזמה יונב ןהילעש ,אתיב-אפלאהמ תיב לכב טעמכ .הרותה לש החבשב
רוזח .ררושמה לש ויביואל םג תוסחייתה

,ילבב ;א"ע הק ,תבש ,ילבב ;אע ,בכק ;ט ,ד ;ה ,ג בוט-רחוש שרדמ ,לשמל ,האר (5)
רוזח .ג ,ה ,הבר םירבד שרדמ ;א"ע טנ ,אעיצמ אבב

רוזח .ב"ע הנ ,תוכרב ,"בוט םולח האר אל דוד לש ויתונש לכ" (6)

לש ויתוליפת תוכזב קר תאזו ,םישדוקה שדוק ירעש המלש ינפב וחתפנ הב העשה (7)
רוזח .א"ע ל ,תבש ,ילבב .דוד ,ויבא

ןשרדה .ויבא ונניא ישיש ןאכמו ,םיחאה ראשמ (ורוע וא) ורעש עבצב הנוש ונייהד (8)
יפל ירהש ,ולש ונב דוד ןיאש ,וינב םע םיכסה ישיש איה ותחנהש רורב ךא ,רציק
רוזח .םינש שולש הז ותשא םע תושיא יסחי םייק אל ותבשחמ

רמאנ םהב ,םמצע ארקמה יבותכב שרופמה לע ןשרדה לש תניינעמ הפסוה תאז (9)
ןב ול שיש הדבועה תא ריתסהל הסינ אלו ,לאומש לש ותלאש רחאל דודל ארק ישיש
ןיפיקעב ךא ,דוד תריחבב יסנה טנמלאה תא לידגהל איה ןשרדה תורטממ תחא .ףסונ
רוזח .דודל הביאה תא רתוי דוע שיגדה

.214 'מע ,ס"רת בושטידרב ,רבוב 'ש תרודהמ ,ח"יק ,םיליהתל יריכמה טוקלי (10)
רוזח .'םינובה' :אוה חסונה ביתכב ןהו ירקב ןה ונלש תורודהמב

,תוכרב ,ילבב) "ןיסולכואב אציש" בושח שיאכ שרדמה תורפסב ראותמ ישי םנמא (11)
דוד לש ולרוג לע ושרדנ םיליהתב ח"יק רומזמבש םיבותכה ןמ המכ םג .(א"ע חנ
השעמל זמר לכ םהב ןיא ךא ,ןלהל 15 הרעה םג הארו ,ךלמל ןאצ העורמ ךפהנש
רוזח .וב ךורכה לכו החפשה

,םימלועה ןוביר :ה"בקה ינפל דוד רמא" :םימודק תורודב רבכ ותנבהב וטבלתנ (12)
,די ,הבר ארקיו) "ומצע ךרוצל אלא ןווכתנ אל אלהו ,ינדימעהל ישי אבא ןיוכתנ םולכ
ישרפמ בור וכלה המוד ךרדב .(חש 'מע ,ד"ישת םילשורי ,ב ,תוילגרמ 'מ תרודהמ ;ה
רוזח .םייניבה ימי

;179-145 'מע ,ג"פרת ןילרב ,א ,ריבד ,הלוגה שאר יאנתסוב ,יקסניצוקיט 'ח :האר (13)
.44-15 'מע ,ד"משת םילשורי ,םינואגה תפוקתב לבבב הלוגה תושאר ,ןמסורג 'א
רוזח .יאנתסוב תשרפל םינושה תורוקמה םש ואבוה

ולעפ ןכא םהינודא תא םמורלו ראפל ידכ יתמגמ ןפואב ובתכש םינוש רצח ירפוס (14)
רוזח .תמדוקה הרעהב תרכזנה תורפסב האר .הלוגה ישאר לש םתציחמב

רוזח .בל 'מע ,ה"לשת םילשורי ,שיפ 'ש תרודהמ ,זי ,א םירבד ,לודגה שרדמ (15)

רוזח .זי-גי םיקרפ ,'ב לאומש האר הלא םיעוריאל (16)

,ם"במר ,לשמל ,האר .םייניבה ימיב לארשי ימכח הברה ונד תאז תינורקע הלאשב (17)
רוזח .ה קרפ ,הבושת תוכלה ,הרות הנשמ

ןתנוי ,לואש לש וינבמ םיינשש הדבועב היוצמ וילא הברה הכרעהל תפסונ תודע (18)
רוזח .וז הבהא רפהל לואש ידיב הלע אלו ,דוד תא דואמ ובהא ,לכימו

;635 'מע ,(1 הרעה ,ליעל) ןיביי 'ש :האר ,דודב תודירמל םירעושמה םיעינמה לע (19)
ביבא-לת ,היפארגוירוטסיהב םינויעו הירוטסיהב םירקחמ ,דוד תוכלמ ,לאיסרג 'מ
'מע ,ט"לשת םילשורי ,ארקמה תפוקתב לארשי ,הכלממל בא תיבמ ,ביבר 'ח ;ה"לשת
רוזח .36-28 'מע ,ח"שת ביבא לת ,רקחמ ירבד - ,םולשבא דרמ לע ,רזייו 'א ;156-119

רוזח .19 הרעה ליעל ,לאיסרג :האר (20)

רוזח .635-633 'מע ,םש וירבד םג הארו .639-638 'מע ,(1 הרעה ,ליעל) ןיביי 'ש (21)

ץרא לש תיאבצ הירוטסיה ,המלשלו דודל רשא םיאולימה אבצ ,ןידי 'י :האר (22)
רוזח .361-350 'מע ,ד"כשת ביבא-לת ,רוויל 'י :ךרוע ,ארקמה ימיב לארשי

תפוקתב לארשי ,טמלמ 'א :לצא ןכו ,ליעל 19 הרעהב תרכזנה תורפסב לשמל האר (23)
רוזח .222-167 'מע ,ג"משת םילשורי ,ארקמה

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות