בירחנסו והיקזח

רומדת םייח 'פורפ

טי-חי ,'ב םיכלמ

1974 ,ילאיבצ ןימינב ךרועה ,םימיה ירבדו םינושאר םיאיבנ ,ארקמב תוחיש


ותומ .הילוטנאב םחלנש המחלמ תעשב 705 תנשב גרהנ ,ןורמוש תא הלגהש ,רושא ךלמ ןוגרס
- תירושאה היריפמיאה תודלותב דיחיו ןושאר הרקמ אוהש - ברקה הדשב רושא ךלמ לש
םעפה ויה ברעמב דרמל תופתושה .החרזמבו תירושאה הכלממה לש הברעמב תודירמ לג ררוע
הלק העשל םצעתה חרזמב וליאו .רוזאב ודרש דועש תוטעמה תויאמצעה תונידמה ןתוא
.ןוגרס וחידהש דע ,לבב לש הכלמ היהש ,ידשכה ןדאלב ךדארמ - זאמ רושא לש הביוא

ןכש .ותעשב ויבא ןוגרס בצינ הינפבש וזמ התיה הנוש ,בירחנס התע בצינ הינפבש הנידמה
,היטילשו (תישוכה) תיבונה תלשושה איה - םירצמב השדח תלשוש המצעתהו המק םייתניב
הפיקהש ,וז תירב שארב .לארשי ץראבש תירבה ילעב תא התע ורזע ,בטיה ןמואמה אבצ םהל
לש התרזע לע ןעשנש ,הדוהי ךלמ והיקזח בצינ ,ןולקשאו ןורקע ,תשלפ ירע תאו הדוהי תא
.םישרפבו בכרב םירצמ

לא ול קלתסהש ןדאלב ךדארמ תא הכהו לבבב הליחת םוחלל הלע ,תוכלמל בירחנס הלעשמ
דגנ לארשי ץראלו הירוסל בירחנס הנפ 701 תנש ביבאבו ;יסרפה ץרפמה דילש תוציבה ןיב
.ותירב ילעבו והיקזח

,תוטרופמ תוירוטסיה תובותכ בירחנס ימימ ועיגה ןכש ,םיבר םיטרפ ודרש ,הז עסמ לע
ררבתמ ."ידוהיה והיקזח" תא חצינש ןוחצנה תאו לארשי ץראב המחלמה תא תוראתמה
והנחמ לא .(תדרומה ןודיצב רדס טילשהש רחאל הזו) תיתשביה רוצ דיל הנחו עיגה בירחנסש
דודשא ,לבגו דורא יכלמ :םהו ,ודרמ אלש לארשי ץראו הירוס יכלמ ואבו ועיפוה רוצ דילש
.רושאל םתודבעתשה לע וזירכהו םהיתוחנמ תא ול ואיבה ,םודאו באומ ,ןומעו

ויה תוכיישש םיה ףוח ירע תא שבוכ אוהשכ הדוהיו תשלפ - דרמה דקומל בירחנס הנפ ןאכמ
ןורקע דגנ ,המורד אבצה הנפ םשמ .רוזאו קרב ינב ,ופי - ןהו ןולקשא ךלמל םימיה םתואב
.דרמל ויה םיפתוש הירשש

יבונה םירצמ ךלמ לש רזעה ליח ;תחטבומה הרזעה העיגה ,הלא תוערואמ לש םמוציעב הנהו
תוברק ,םוקמ לכמ .ןוחצנה היה ימל תעדל השקו הקתלא דיל ךרענ עירכמה ברקה .ויתובכרמו
ךכ לעו .ושפנל רתונ ,דרמה שאר ,והיקזחו ,עסמ ותואב םירצמ םע רושא ךלמל ויה אל םירחא
- תורוצבה וירע 46 לע ,ילועל ענכנ אלש ידוהיה והיקזחל רשאו :תירושאה תבותכה תרמוא
תוללוסב ןתוא יתדכלו רוצמ יתמש ןהיתוביבס רפסמ ןיאל תונטקה םירעה לעו המוח ירע
יתאצוה .תומלוס לע תורעתסהבו תורתחמב ,תוצרפב ,המוחל םירכ תשגהב רפעמ תושובכ
ריע ,םילשוריב יתרסא בולכב רופצכ ותואו ... םישימחו האמו שפנ ףלא םיתאמ ללש ןכותמ
."הבעותל ול יתישע וריע רעשמ האיציה תאו תוללוס וילע יתכפש .ותוכלמ

רושא ךלמ לא הדוהי ךלמ היקזח חלשיו" :14 ח"י קרפב רמאנש והזו .והיקזח ענכנ ןאכ
ךלמ והיקזח לע רושא ךלמ םשיו .אשא ילע ןתת רשא תא ,ילעמ בוש ,יתאטח :רמאל השיכל
עיתפמ עויס הל תאצומ םיכלמ רפסב וז העידי ."בהז רככ םישלשו ףסכ רככ תואמ שלש הדוהי
לע ףסונ יתלשממ ריע הונינ ירחא חלשיו" :בירחנס לש ,תיתוכלמה תבותכה ךשמהב רפוסמב
,םיבהנש ,םיליפ רוע ,ןש תוטמ ,םיידע ,ךופ ,תובוט םינבא םג ,ףסכה רככ 800 -ו בהזה רככ 30
."תורשו םירש ,וישגלפו ויתונב תא םג ןכו רקי רצוא לכו עורכשא

תורצואמ לטינ רשא בהזהו ףסכה תא ךא בותכה שיגדה ןכש םיכלמ רפסב רפוסמ אל הז לכ
.שדקמה תיב

ונכ לע ראשוה והיקזח ךא ,וברחנ הירעמ תובר ,הדבעתשה הדוהי .םלשנו עסמה םת ךכו
ןולקשאו דודשא ,ןורקע ,הזע יכלמל ורסמנו וערקנ הנממ םידבכנ םיקלח .הדכלנ אל םילשוריו
הכישמה רושאל תדבעושמהו הנטקה הדוהי ןכאו .התע בירחנס היה ןינועמ םקוזיחבש
.בירחנס עסמ רחאל הנש 120 -כ דוע המייקתהו

תא לבלבש" ימכ בירחנס תא אקוד רושא יכלמ ללכמ רכזש שרדמה דע עיגמ הלא תולילע דה
."תומואה