ןורמוש ןברוח

רומדת םייח 'פורפ

ח"י ,'ב םיכלמ

1974 ,ילאיבצ ןימינב ךרועה ,םימיה ירבדו םינושאר םיאיבנ ,ארקמב תוחיש


השענ ןושארה ןברוחה .םינש רשע תודירפמ םהיניבו ;לארשי תכלממ לש הנברוחב םיבלש ינש
.720 - 722 םינשב ,ןוגרסו רסאנמלש ידיב ינשהו רושא ךלמ רסאלפ תלגת ידיב

םירוזאה תא ךפה ,לילגהו דעלגה ינב תא רושאל רסאלפ תלגת ךילוה ןושארה ןברוחה בלשב
דוע רתונש קלחבו ,לאערזי קמעל התעמ תסוה רושא תכלממ לש הלובג .תוירושא תוחפל וללה
הצרפ דרמה שאו םימיה וכרא אל ךא .הלא ןב עשוה ךלמוה םירפא רהב לארשי תכלממל
תעגופ דציכ הדרחב טיבהש םירצמ ךלמ לש ותרזע לע ןעשנ אוהשכ דורמל לחה עשוה .תינש
םה .עתר אלל םירושאה ולעפ םעפהש אלא .תשלפבו הירוסב םירצמ לש הינינע ימוחתב רושא
הארנכ ,ירושאה ךלמה ינפב עיפוה עשוה .הדיחאה תיזחה שבגתת םרטב דוע לארשי לע ולע
.ןורמוש דגנ הנפ רושא אבצו ,רסאנ אוהו ,ענכהל וא קדטצהל

רושאב המחלמב וכישמה - רסאנו רצענ םכלמש ןורמוש ישנא ,ללכ יופצ יתלב רבד עריא ןאכו
.תופוצר םינש שלש הב ודמעו - ךלמ אלל -

ח"י ,ב"למב בותכה .וניתורוקמב םינותנ ודרש אל ןורמוש לש היתודלותב וז הנורחא השרפ לע
- עשוה תא רסאש ךלמ ותוא אוה ןורמוש לש דכולה ."םינש שולש הצקמ הודכליו" :רמוא
אוה) - ,ןיארמש ריעה תא שבכ אוה :תילבב הקינורכ תרמוא וילע .ישימחה רסאנמלש אוה
אל ישימחה רסאנמלש ,722 תנש לש ויתסב וא ץיקב הלפנ ןורמוש .(ןורמוש לש ימראה המש
,חדוה אוהש הארנכו ,ךלמה תמ 722 תבטב שוביכה רחאל דימ .ונוחצנ ירפ תא רוצקל חילצה
.ינשה ןוגרס - ושרוי ידיב חצרנ

האב ןורמושלו ץראה ןמ ירושאה אבצה גוסנ - רושאב תומוהמה וצרפשמו רסאנמלש תמשמ
ךרדחב ףא הירוס יבחר לכב תודירמ וצרפ - רושאב ןוטלשה יפולח תעב ,העש התואב .הלקה
(התואמצע לע הרמש דועש רוזיאה תונידמב הנורחאה) תמח הדמע הדירמה שארב ,קשמדבו
העייסש ףא איהו םירצמ הבצנ םידרומה ירוחאמ .הזע ןשארבו תשלפ ירעמ המכ ופרטצנ הלו
עיגה 720 ביבאב .תודירמה תא אכדל אציש דע םייתנשכ הכח ןוגרס .שממ לש עויסב םהל
ליחנהו הזע תא שבכ ,השבכו תמח לע רצ ,קשמד תאו ךרדח תא שדחמ שבכ ,הירוסל ןוגרס
ליח ידיב הדכלנ איה ןורמוש לש הפוס אב העש התוא .חיפר דיל םירצמ ךלמל הדבכ הלפמ
.רושא

הנומתה תא המילשמו ןורמוש ריעב וישעמ תא המ טוריפב תראתמ ןוגרס לש השדח תבותכ
:םיכלמ רפסבש
תא תולעהל אלו ,םידבעושמ תויהל אלש יל ןייוע ךלמ םע תחא די ושעש ןורמוש ישנא"
יתחקל ,הלפמ םהל יתלחנהו םהב יתמחלנ ,ידגנ הביא ישעמב וליחתהו ,דובעשה תחנמ
.וחטב םהב םילאהו ,םבכר ,הב ובשיש שיא םיעשתו םייתאמו ףלא העבשו םירשע :ללש
ךותב יתבשוה םתיראש תאו ילש יתוכלמה בכרה ליחל ימצעל יתלטנ תובכרמ םישימח
תוצראמ םישנא .םינפל התיהשמ הלודג היתישעו שדחמ יתינב ןורמוש תא .רושא ץרא
."רושא ינב לע םתוא יתינמו החפכ םהילע יתדמעה ירצח-רשו הב יתבשוה ידי ושבכש