733 תנשב הדוהיב םירפאו םרא תמחלמ

רמייהנפוא ןימינב ר"ד

ח"כ ,'ב םימיה ירבד ;'ז והיעשי, 'זט ב םיכלמ

1974 ,ילאיבצ ןימינב ךרועה ,םימיה ירבדו םינושאר םיאיבנ ,ארקמב תוחיש


,ז"ט .'ב םיכלמל ונכתב ליבקמ אוה .הדוהי תודלותב םיילרוגה םיעגרה דחא ראתמ ח"כ קרפ
ףרצנ םאו .וללה תורוקמב רפוסמה לע םיבושח םיטרפ ףיסומ אוהש אלא ,'ז והיעשילו
ךותמ דחוימבו ,רסאלפ תלגת לש םילאנאה ךותמ הלועש המ תא םג םייארקמה תורוקמל
רהבתת ,םירהנ םראבש (חלכ) דורמנ-לת תוריפחב בר אל ןמז יפל התלגתנש תבותכ ירייש
הקיטילופב הנושארה םעפב ברעתה רשאכ 733 תנשב והיעשי לעפ הב תירוטסיהה היצאוטיסה
.הדוהי תוכלמ לש

,םרא ךלמ ןיצרו ,לארשי ךלמ והילמר ןב חקפ לש תפתושמה םתמחלמ לע ןאכ רבודמ
רפוס וליאו ,הדצב רבסה אלל יניינע ןפואב םיכלמ רפסב תראותמ וז המחלמ .הדוהי תכלממב
לכ היפלש תדחוימה תיגולואית-תירוטסיהה ותפקשהל םאתהב התוא ראבמ םימיה ירבד
.שנועו רכש לש ןורקע יפל םירבתסמ תוערואמה

התיהש םילילאה תדובע לע שנועכ תרבסומ תירבה ילעב ידימ הדוהי אבצ לחנש הסובתה
ונממ ובשיו וב וכיו ,םרא ךלמ דיב ויהלא 'ה והנתיו :רמאנכ 'ה תביזע לעו ,זחא ידיב הטוקנ
.ליח ינב לכה ,דחא םויב ףלא םירשעו האמ הדוהיב והילמר ןב חקפ גרהיו ...הלודג היבש
תרבסה םשל הרתי השגדה ןאכ שגדומה תולילאה ביטומ .(6) "םתובא יהלא 'ה תא םבזעב
םשמ םיכלמ רפסבש םירבדה תאצרהב ידדצ םוקמ אלא ספות וניא ,הדוהי אבצ לש הלפמה
,תירבה תואבצ לש הפקתהה ןכש ,זחא ימי תישארב הדוהי לע הבסוה וז הלפמ יכ ,ראבתמ
תאו םרא ךלמ ןיצר הדוהיב חילשהל 'ה לחה םהה םימיב" :ויבא םתוי ימי ףוסב דוע הלחה
תא םג דירמהל וחילצה תירבה ילעב יכ ,םשמ ראבתמ ןכ ומכ .(37 ז"ט ,ב"מ) "והילמר ןב חקפ
(ןיצר בוש) לשניו םראל תליא תא םרא ךלמ ןיצר בישה איהה תעב" :רמאנכ הדוהי דגנ םודא
ונקרפמ .(6 ,ז"ט ,ה"מ) "הזה םויה דע םש ובשיו תליא ואב םימודאהו ,תוליאמ םידוהיה תא
יכ םידמל ונאצמנ .הלפשה ירע תא ושבכ רשא םיתשילפה םה ,יעיבר ביוא הדוהי לע אבש אצוי
םורדהמ :םראו לארשי ידיב חרזמ-ןופצמו ןופצמ :םינווכ השולשמ תחא תבב הפקתוה הדוהי
.הזעו ןולקשא תויוכלמל הנווכהש ,הארנ .םיתשלפה ידיב ברעממו םודא ידיב

םלוא .םראו לארשי ידודג םה ,ןופצה ןמ םדקתהש אבצה היה םיפקותה לש ירקיעה ץחמה חכ
הקתירו דחא ןוויכב החוכ זוכיר תא הדוהימ הענמ ברעממ םיתשלפהו ,םורדמ םימודא תשילפ
,רבסוי ןאכמ .ןופצמ הפקתהה תפידה םשל ינויח ןפואב םיצוחנ ויהש םיטעמ אל םידודג
םילשורי ירעש ינפל ועיגהש דע תיסחי תולקב הדוהי תא ושבכ לארשי תואבצו םימראהש
.הריבה

ךכל המרג .םימיה ירבד רפסבו םיכלמ 'סב ןיפיקעב תנתינ הבושתה ?תאזה המחלמל םרג המ
תא םדקל ידכ תיאבצ תירבב רוזיאה ימע ונגראתהש העשב הדוהי ךלמ זחא לש דגנמ ותדימע
לע .תאזה היצילאוקל חכב םתוא ףרצל ידכ הדוהי לע ולע תירבה ילעב .תירושאה הנכסה ינפ
השעש דעצה לע רפוסמ וב םיכלמ 'ס אוה ןושארה ,םידע ינש ודיעי תירושאה הנכסה תושממ
ןושל וזו .רסאלפ תלגתל ןוצרמ דבעתשהו םירפאו םרא דגנ ותמחלממ שאיתהש העשב זחא
ףכמו םרא ךלמ ףכמ ינעישוהו הלע ,ינא ךנבו ךדבע" :רושא ךלמ לא רגיש אוהש העינכה תרגא
ףרצ אוהש דחושה תא ראתמו ךישממ ןוירוטסיההו .(7 ז"ט ,ב"מ) "ילע םימוקה לארשי ךלמ
.תרגאל

,734 תנש תוערואמ םיראותמ םש .דורמנ-לת תוריפחב התלגתנש תבותכ רבש אוה ינשה דעה
.תשלפ דגנ עסמ תנשכ תימינונאה הקינורכב המושרה

ףוח ךרואל יאבצ עסמ איהה הנשב רסאלפ תלגת ךרע ,תבותכה יעטקמ ריכהל רשפאש יפכ
תויקיניפה ףוחה ירע לכ תא רבעו ףטש אוה ,הירוס ןופצב לחה הז ןוחצנ עסמ .םיה
ריעב ךלמה תבצמ תמקה תאו הזע שוביכ תא ריכזמ אוה רתיה ןיב .תוישלפהו תוילארשיה
תא קיתעהל רסאלפ תלגת ץלאנ ןכמ רחאל דימ םנמא .חיפר הארנכ איהש "םירצמ לחנ"
ועגפנש רוזיאה ימע .ירוסה רבדמב םיברעה יטבש דגנ המחלמל תאצל ידכ הנופצ ויתוחוכ
ךלמ ךכו .ןכמ רחאל הנשכ הז היה .תירבב ודגאתהו רשוכה תעשב ושמתשה ,ועורז תחנמ
תייעב ארקמב העיפומ הנושארה םעפב .תררועתמה הוקתה תא הזב סרהו דגנמ דמע הדוהי
תשרופה הריבכ תימלוע הכלממ תושבגתה רואל הנטקה הכלממה לש תיטילופה היצטינירואה
.רוזאה ימע לכ לע הלצ