רבדמב רפסב םייצרא םינחבמ
ד"ממ רפס יתבל


ב"נשת -רבדמב רפסב יצרא ןחבמ
ג"נשת -רבדמב רפסב יצרא ןחבמ
(תונורתפ ללוכ) ד"נשת -רבדמב רפסב יצרא ןחבמ

ו"נשת-ה"נשת םינשה ןמ םינחבמ
תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ףגא 'ד תותיכל רבדמב רפסב יצרא ןחבמ ב"נשת
ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הלאש םידקפמ .(רופסל ,דוקפל =) םידוקפה שמוח םג ארקנ רבדמב רפס .רבדמב תשרפב םיבותכה םידקפימ 3 ןייצ
2 'סמ הלאש (דכ-א םיקוספ ,גי קרפ) םילגרמה תשרפ םישל םהילע המל) קודבל םהילע המ םילגרמל רמוא השמ ,דכ-זי םיקוספ ,גי קרפב .ץראל ועיגישכ (בל םעל םירושק םיטרפ וליאו ,םירעלו ץראל םירושק םיטרפ וליא הלבטב בותכו םלשה .ןהב בשויה
ןהב בשויה םעל םירושקה םיטרפ םירעלו ץראל םירושקה םיטרפ
______________ ______________
______________ ______________
______________
______________
3 'סמ הלאש (הל-א םיקוספ ,זט קרפ) ותדעו חרק השמ דגנ דרמה תא ןגראש אוה חרקש םידמל ונא א קוספ זט קרפב םילמ וליאמ .א ?'ה דגנו .ןרהאו השמ לע חרק לש הנעטה התייה המ ךנושלב בותכו ג קוספב ןייע .ב ?םריבאו ןתד ,חרק לש םשנוע היה המ .ג 4 'סמ הלאש םיקוספ רואיב .ורמאנ ןיינע הזיאבו הלא םיקוספ ךנושלב רבסה "...םהל אצמו םהל טחשי רקבו ןאצה" .א "םילגר שלש הז ינתיכה יכ ךל יתישע המ ..." .ב 5 'סמ הלאש תונוש תווצמ ?הלא םיקוספב רבודמ תווצמ וליא לע "...ותוא ושעי םיברעה ןיב םוי רשע העבראב ינשה שדוחב .א "...המורת 'הל ונתת םכיתוסירע תישארמ" .ב "...'ה תווצמ לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו..." .ג "...הדפת שדוח ןבמ ויודפו" .ד "םכל היהי העורת םוי..." .ה 6 'סמ הלאש ריזנ תשרפ ?ריזנה לע םילחה םיירקיעה םירוסיאה תשולש םה המ
י"שר - 'ב קלח
7 'סמ הלאש .(ב ,א םיקוספ ,ג קרפ) "...ןרהא ינב תומש הלאו ;"...השמו ןרהא תודלות הלאו" :י"שר וילע הלעמ הרות ורבח ןב תא דמלמה לכש דמלמ... - השמו ןרהא תודלות הלאו ודלי ולאכ בותכה .הז טפשמ רבסה .א ?ישוקה אוה המ .ב-ו א םיקוספבש ישוק בשייל ידכ הז ל"זח רמאמ איבה י"שר .ב
8 'סמ הלאש (ב קוספ ,ח קרפ) "...תורנה תא ךתלעהב..." :י"שר םיאישנה תכונח ןרהא הארשכש יפל םיאישנה תשרפל הרונמה תשרפ הכמסנ המל ךלש ךייח ה"בקה ול רמא וטבש אלו אוה אל הכונחב םהמע היה אלש ותעד השלח .תורנה תא ביטמו קילדמ התאש םהלשמ הלודג .י"שר לש הז עטק (קוסיפ ינמיס בותכ) קספ .א .י"שר לש ותלאש תא ךנושלב רבסה .ב .י"שר לש ותבושת תא ךנושלב רבסה .ג 9 'סמ הלאש (אכ קוספ ,בכ קרפ) "...ונותא תא שבחיו..." :י"שר .ומצעב אוה שבחש הרושה תא תלקלקמ האנשהש ןאכמ ?י"שר תאז רמא ימל רשקב .א ?ונלש הרקמב "הרושה" איה המ .ב ?הרושה הלקלקתנ המב .ג
הפ-לעב - 'ג קלח
10 'סמ הלאש .(הלמ - וק לכ) םלשה .הפ-לעב תדמלש םיעטקה ךותמ המלשהל םיקוספ ךינפל םינהוכ תכרב .א :" _________ _________ לארשי ינב תא וכרבת הכ..." .א :"ךרמשיו ________ ________ " .ב :"ךנוחיו ________ ________ ________ ________ " .ג :"םולש ________ ________ ________ ________ ________ ________ " .ד :"םכרבא ינאו ________ ________ ________ ________ ________ ________ " .ה
11 'סמ הלאש םעלב תכרב _________ _________ _________ _________ ובוט המ .א _________ _________ _________ _________ םילחנכ .ב :םימ ילע _________ _________ _________ םילהאכ
ך"נת ןכות רבדמב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ףגא 'ד תותיכל רבדמב רפסב יצרא ןחבמ ג"נשת
ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הלאש תולחנתהו דקפמ "םישימחו תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא תואמ שש" .א ?הז רפסמ סחייתמ ימל (אי-א םיקוספ ,זכ קרפ) דחפלצ תונב .ב .ןהיבא תלחנב תוכזל ידכ דחפלצ תונב לש ןתנעט תא בותכה ןושלב בותכ (1) ?ןניינעב אוה ךורב שודקה בישה המ (2) ?הז ערואמ תובקעב שדחתהש ןידה המ (3) יול טבש .ג ?לארשי ינב דקפמ ךותב יול טבש הנמנ אל עודמ (1) ?לארשי-ץראב םייוולה ורוגי ןכיה (2) 2 'סמ הלאש (גי קרפ) םילגרמה אטח .ילילש ןפואב היבשוי תאו ץראה תא וראיתש ךכב היה םילגרמה אטח .א .הלאה םירואיתהמ השולש בותכ :םיאבה םייוטיבה תא רבסה .ב (טי קוספ) "םירצבמב םא םינחמבה" (1) (ל קוספ) "בלכ סהיו" (2) (בל קוספ) "תודמ ישנא" (3) 3 'סמ הלאש (די-א םיקוספ ,כ קרפ - הבירמ ימב השמ אטח) "הדעל םימ היה אלו" :תולאשה לע הנעו 'י דעו ז קוספמ כ קרפב עטקה תא ארק ?וללה םיקוספה יפ-לע השמ לש ואטח והמ .א .(י קוספ) "םירומה אנ ועמש" טפשמה תא רבסה .ב 4 'סמ הלאש רבדמב רפסב תווצמ הכוס ,הזוזמ ,ןיליפת ןוגכ) השע תווצמ ןהמ ,תווצמ ג"ירת תללוכ הרותה דומחת אל ,ורקשת אל ,בונגת אל ןוגכ) השעת אל תווצמ ןהמו (הלאב אצויכו ."השעת אל"ו "השע" תווצמל םיסחייתמה םיקוספ ךינפל .(הלאב אצויכו רבודמ הווצמ וזיאב ןייצ (א) .הנוכנה תצבשמב x ןמס ?"השעת אל" וא "השע" תווצמ איה םאה (ב)
תווצמ
השעת אל
השע תווצמהווצמ וזיאב
?רבודמ
קוספה
______ X תיציצ תווצמ "תיציצ םהל ושעו" אמגוד
____________ ______ "רשע העבראב ינשה שדוחב
ותוא ושעי םייברעה ןיב םוי"
____________ ______ "ונתת םכיתוסירע תישארמ
...המורת 'הל"
____________ ______ "אובי אל תמ שפנ לע"
____________ ______ "...הדפת שדוח ןבמ ויודפו"
י"שר - 'ב קלח
5 'סמ הלאש םיניינע תוכימס ןרהא ידי-לע הרונמב תורנה תקלדהל (אשנ תשרפ) םיאישנה תונברוק תוכימס .תולאשה לע בשהו י"שר ירבד תא ןויעב ארק .(ךתולעהב תשרפ) :י"שר (ב קוספ ,ח קרפ) "ךתולעהב" םיאישנה תכונח ןרהא הארשכש יפל םיאישנה תשרפל הרונמה תשרפ הכמסנ המל" אוה ךורב שודקה ול רמא וטבש אלו אוה אל הכונחב םהמע היה אלש ותעד השלח ."תורנה תא ביטמו קילדמ התאש םהלשמ הלודג ךלש ךייח ?"ותעד השלח" שוריפ המ .א ?"םהלשמ הלודג ךלש" שוריפ המ .ב 6 'סמ הלאש םישוריפ ינש ןהל שיש םילמ :שוריפ לכ ךנושלב בותכ .י"שר יפל םישוריפ ינש שי תושגדומה םילמל (חל קוספ ,וט קרפ) "...תיציצ םהל ושעו" .א תיציצ רחא רבד .ישאר תיציצב ינחקיו ומכ הב םייולתה םיליתפה םש לע" :י"שר ."םיכרחה ןמ ץיצמ ומכ ותוא םתיארו םש לע (הכ קוספ ,אי קרפ) "...ופסי אלו ואבנתיו" .ב אלו םגרת סולקנואו.ירפסב שרופמ ךכ ,ודבל םויה ותוא אלא ואבנתנ אל :י"שר ."םתאובנ הקספ אלש ,ןיקספ 7 'סמ הלאש הרתי ןושל "השמב ידבעב רבדל םתארי אל עודמו"... :י"שר וינפמ אוריל םתייה יאדכ ידבע וניא וליפא השמב ,השמ וניאש יפ לע ףא ידבעב" "...ידבע אוהש ןכש לכו ?בשיימ י"שר בותכב ישוק הזיא
ך"נת ןכות רבדמב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ףגא 'ד תותיכל רבדמב רפסב יצרא ןחבמ ד"נשת
ארקמ - 'א קלח
1 'סמ הלאש "...םתובא תיבל תותואב ולגד לע שיא" ?הז טפשמ רמאנ ןיינע הזיאב (א) ?ויה םילגד המכ (ב) הבושת 2 'סמ הלאש "...םתוא השעת השקמ ףסכ תורצוצח יתש ךל השע" .תורצוצחה ודעונ ןרובעש תורטמ 3 ןייצ (א) ."םתוא השעת השקמ..." רבסה (ב) ?"השקמ" אוה ןכשמה ילכמ ףסונ ילכ הזיא (ג) הבושת 3 'סמ הלאש (זט קרפ) ותדעו חרק .םעה יבושחמ ויה חרק לא םיפרטצמה יכ תודמלמה בותכה ןמ םילמ טטצ (א) תא בותכו םימיאתמה םיקוספב זט קרפב ןייע .ותדעו חרק תנעט תא החוד השמ (ב) .הנעטה דגנ השמ ןתנש קומינה ?תרוטקה יבירקמ שיא םישימחו םייתאמ םתוא לש םשנוע היה המ (ג) הבושת 4 'סמ הלאש םידקפמה .לארשי ינב דקפמ םיאצומ ונא א קרפב .לארשי ינב דקפמ תא בוש םיאצומ ונא וכ קרפב .דקפמ לכ ךרענ םוקמ הזיאב בותכו םיקוספב ןייע (א) .םתוא דוקפלו רוזחל ךרוצ היה עודמ אצמו בושח (ב) הבושת 5 'סמ הלאש םיקוספ רואיב .ןתוא רמא ימ בותכו םיאבה םיקוספב תושגדומה םילמה תא ראב
רבדמהתושגדומה םילימה רואב קוספה
_______________________:בקל ךיתארק יביוא בקל"
"...ךרב תכרב הנהו
_______________________ :אנקמה
_____________ :ןתי ימו
ןתי ימו יל התא אנקמה
"םיאיבנ 'ה םע לכ
_______________________ :היבשוי תלכא
____________ :תודימ ישנא
איה היבשוי תלכא ץרא"
הכותב וניאר רשא םעה לכו
"תודימ ישנא
הבושת 6 'סמ הלאש רבדמב רפסב תווצמ ?קוספ לכ ךייש הווצמ וזיאל
הוצמה םש קוספה
ןושאר רשעמ םיולל יתתנ ...לארשי ינב רשעמ תא יכ "אמגוד
__________ "םכל היהי העורת םוי"...
__________ "...'ה תווצמ לכ תא םתרכזו ותא םתיארו"
__________ "...לארשי ינב תא וכרבת הכ"...
__________"...המורת ומירת ...םכתסרע תישאר"
__________ "לוע הילע הלע-אל רשא םומ הב-ןיא רשא"...
__________"...ותוא ושעי ...םוי רשע העבראב ינשה שדוחב"
הבושת
י"שר - 'ב קלח
7 'סמ הלאש (הכ קוספ ,י קרפ) "...תונחמה-לכל ףסאמ ןד-ינב הנחמ לגד עסנו" י"שר הנורחאב עסונ היה ןיסולכואב הבורמ ןד לש וטבש היהש יפל :תונחמה לכל ףסאמ .ול וריזחמ היה רבד דבאמ היהש ימ לכו ?ףסאמה דיקפת היה המ (א) .הז דיקפתל ןד טבש רחבנ עודמ ךלש םילמב רבסה (ב)
הבושת 8 'סמ הלאש "...ןענכ ץרא - תא ורתיו םישנא ךל-חלש" י"שר הביד יקסע לע התקלש יפל םירמ תשרפל םילגרמ תשרפ הכמסנ המל :םישנא ךל חלש .רסומ וחקל אלו ואר וללה םיעשרו היחאב הרבדש ."תוישרפ תוכימס" יהמ ךלש םילמב רבסה (א) (ךרבסהב וללה םילמה יתשמ תחאב שמתשהל ןיא) .וזל וז תוכומס ולא תוישרפ יתש ,י"שר ירבדל ,עודמ ךלש םילמב בותכ (ב) הבושת 9 'סמ הלאש (ב קוספ ,אי קרפ) "...'ה-לא השמ ללפתיו השמ-לא םעה קעציו" :י"שר ובהוא לצא ןבה ךלהו ונב לע סעכש םדו רשב ךלמל לשמ :השמ לא םעה קעציו .אבאמ ילע שקבו אצ ול רמאו ויבא לש :םילמב לשמה ןווכתמ ימל (א) :ךלמ :ןב :ובהוא .םיישק 4 ךינפל .קוספב ונשיש ישוק לע תונעל ידכ לשמה תא איבה י"שר (ב) .לשמה תא י"שר איבה וללגבש ישוקה תא לוגיעב ןמס ?תחנב שקיב אלו קעצ םעה המל (1) ?ה"בקה לא אלו השמ לא םעה הנופ עודמ (2) ?ה"בקהל אקווד השמ הנופ עודמ (3) ?ללפתהל ךירצ השמ המל (4) הבושת
הפ-לעב - 'ג קלח
10 'סמ הלאש ראבה תריש .האולמב הרישה תא בותכ :תאזה הרישה תא לארשי רישי זא
הבושת
ןובושת
ארקמ - א קלח
1 'סמ הבושת ...ולגד לע שיא דעומ-להואל ביבס םיטבשה תיינח (א) םילגד 4 (ב)
האבה הלאשה 2 'סמ הבושת תורצוצחה 'ה ינפל לארשי םע תא ריכזהל ,םיאישנה ארקמל ,תונחמה עסמל ,הדעה ארקמל (א) .םידחוימ םימיב 'ה ינפל ןורכיזל תויהל ,המחלמ ןמזב היוצרה הרוצה תא םירצוי סנרוקה תשקהבש ,תכתמ לש שוג (ב) הרונמ (ג) האבה הלאשה 3 'סמ הבושת ותדעו חרק םש ישנא ,דעומ יארק ,הדע יאישנ (א) ...לידבה יכ םכמ טעמה (ב) ופרשנ (ג) האבה הלאשה 4 'סמ הבושת םידקפמה באומ תוברע :ינש דקפמ ,יניס רבדמ :ןושאר דקפמ (א) הפגמה ירחא ורתונ המכ תעדל ידכ (ב) האבה הלאשה 5 'סמ הבושת םיקוספ רואיב
רבדמהתושגדומה םילימה רואב קוספה
קלב ללקל :בקלא
השמ (יב העיגפה ליבשב) זגרתמ התא םאה :אנקמה
םוקנל הצור וא
ב
השמ יאוולה :ןתי ימו
םילגרמהלכש ןוויכ היבשוי תלכואכ התארנ ץראה :היבשוי תלכא
םיתמ םירבוק םישנא ויה ,ורבעש םוקמ
ג
םילגרמה (םיקנע) םיהובג םישנא :תודימ ישנא
האבה הלאשה 6 'סמ הבושת תווצמ הנשה שארב רפוש .א תיציצ .ב (םייפכ תאישנ=) םינהוכ תכרב .ג הלח תשרפה .ד תמ אמט תרהוט וא המודא הרפ .ה ינש חספ .ו האבה הלאשה
י"שר - 'ב קלח
7 'סמ הבושת ףסאמ ןהילעבל תודבא ריזחהל (א) לודג וטבש היהש םושמ (ב)
האבה הלאשה 8 'סמ הבושת ...חלש הז רחא הז םיאבה םיניינע ינש (א) אל ךא הז רבד ואר םילגרמהו השמ לע ער הרבידש לע השנענ םירמש םושמ (ב) .חקל ודמל האבה הלאשה 9 'סמ הבושת קעציו ה"בקה :ךלמ (א) לארשי ינב :ןב השמ :ובהוא (2) רפסמ (ב) האבה הלאשה
הפ-לעב - 'ג קלח
10 'סמ הבושת ראבה תריש :הל - ונע ראב ילע (1) םעה יבידנ הורכ םירש הורפח ראב (2) :הנתמ רבדממו םתנעשמב קקחמב :תומב לאילחנמו לאילחנ הנתממו (3) באומ הדשב רשא איגה תומבמו (4) :ןומישיה ינפ-לע הפקשנו הגספה שאר