ה"נשתה 'ד תותיכל - רבדמב רפסב יצראה ןחבמה

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת.י"שר שוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקלו שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל דעונ הז ןחבמ
.תולאשה ןמ תודחא לע בישהל ידכ (י"שר שוריפבו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופא ךילע היהי

!תעדה בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

ארקמ - 'א קלח

1 'סמ הלאש
םינוש םיקוספ
?םיאבה םיקוספה ורמאנ ןיינע הזיאב
."הגגשב שפנ-הכמ לכ המש סונל..."
"...ותחפשמ ךותמ וניבא םש ערגי המל"
"לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהא ובט המ"

הבושת
2 'סמ הלאש
םידעומ
תא בותכ .לארשי (יגחב) ידעומב בירקהל שיש תונברוקה םיבותכ טכ-חכ םיקרפב
:םיאבה םיקוספה יפ-לע םהיכיראתו םיגחה תומש

ךיראתה(םויה לבוקמכ שדוחה םשו םוי)
גחה םש
קוספה
ןויס 'ותועובש ו"כ ,ח"כאמגוד
____________________ ______________ ז"י ,ח"כ
____________________ ______________ 'א ,ט"כ
____________________ ______________ 'ז ,ט"כ
____________________ ______________ ב"י ,ט"כ
___________________ ______________ ה"ל ,ט"כ

הבושת
3 'סמ הלאש
(ט-ו םיקוספ אי קרפ) רבדמב - "ןמה"

וניעו אוה דג ערזכ ןמהו" :וניניע ןמה לא יתלב לכ ןיא השבי ונשפנ התעו"
(ז-ו) "...חלדבה ןיעכ

?הרותה ותוא תראתמ דציכו ןוזמה ןיינעב םעה תונולת ןהמ
.הרותה ירבדב הנושארה הלמה תאו םעה ירבדב הנורחאה הלמה תא ןייצ
הבושת
4 'סמ הלאש
גי קרפ - םילגרמה
:השמל ורמא ץראה תא רותמ ורזח (םילגרמה) םיאישנה רשאכ
."...ץראב בשיה םעה זע יכ ספא ...איה שבדו בלח תבז םגו ...ץראה לא ונאב"
.םילגרמה לש םאטח היה המ בותכו,תשגדומה הלמל בל םיש

.םעה תבוגת תא םיאצומ ונא ה-א םיקוספ די קרפב
?םילגרמה ירבד תובקעב תושעל םעה הצר המ
הבושת
5 'סמ הלאש
.בכ קרפ - םעלב
.(אכ ,בכ) "באומ ירש םע ךליו ונותא תא שבחיו רקבב םעלב םקיו"
?םעלב היה ימ
לוכי התא .תושגדומה םילמל בל םיש ?ל"נה קוספהמ םעלב לע דמל התא המ
.ונלש קוספל י"שרב רזעיהל
הבושת
6 'סמ הלאש
םיעוריא רדס
:(ורקש רדסה יפל) םתושחרתה רדס יפל םיאבה םיעוריאה תא בותכ

______________.1
______________.2
______________.3
רבדמ חספ
םירמ תומ
ןושארה דקפמה
הבושת
7 'סמ הלאש
רבדמב רפסב תווצמ
.רבדמב רפס ךותמ תווצמ ךינפל
.(הלבטל תחתמ םימושרה םיקוספב רזעיה) האבה הלבטה תא םלשה

םויכ הוצמה הגוהנ םאה הווצמל רושקה הווצמה םש
ןכ 3 :רפסמ םינהכ תכרב .1 אמגוד
______________ :רפסמ שדקמב תורנ תאלעה .2
______________ :רפסמ ינש חספ .3
______________ :רפסמ הלח .4
______________ :רפסמ תיציצ .5
:םיקוספה
."...וריאי הרונמה ינפ לומ לא .1
"...'הל ונתת םכתסרע תישארמ..." .2
."םכרבא ינאו לארשי-ינב לע ימש תא ומשו..." .3
."...ינשה שדחב 'הל חספ השעו ...שפנל אמט היהי יכ שיא" .4
."...'ה תווצמ לכ תא םתרכזו ותא םתיארו..." .5
הבושת

י"שר - 'ב קלח


8 'סמ הלאש
(א ,ט) "...ןושארה שדחב ...השמ לא 'ה רבדיו

:י"שר
."הרותב רחואמו םדקומ רדס ןיאש תדמל .רייא דע הרמאנ אל רפסה שארבש השרפ"
."הרותב רחואמו םדקומ רדס ןיאש" י"שר ירבד תא ךנושלב רבסה

הבושת
9 'סמ הלאש

.(חל ,ג) ...וינבו ןרהא השמ ...המדק ןכשמה ינפל םינחהו"

:י"שר
בוט קידצל בוט .ןולובזו רכששי וילע םינוחהו הדוהי הנחמ לגד םהל ןיכומסו
.הרותב םילודג ושענ הרותב קסוע היהש השמ לש וינכש ויהש יפל ,ונכשל

?וינכש םה ימו קידצה ,י"שר יפל ,אוה ימ
הבושת
10 'סמ הלאש
."הל אנ אפר אנ ל-א" :םירמ ותוחא םולשל השמ ללפתמ גי קוספ בי קרפב
:י"שר
ירבד השולש וא םינש רמול ךירצ (ורבחמ) רבד לאושהש .ץרא-ךרד ךדמלל בותכה אב
.ויתולאש שקבי ךכ-רחאו םינונחת

?י"שר יפל ,השמ תליפתמ דומלל ונילע ץרא ךרד וזיא
הבושת

הפ לעב ןוניש - 'ג קלח

11 'סמ הלאש
םעלב תכרבמ עטק
םלשה
ל-א _________ _________ בקא המ
'ה _________ _________ _________ המו
_________ _________ ונארא _________ _________ יכ
_________ _________ םייוגבו _________ _________ _________ ןה
_________ _________ _________ ימ
_________ _________ _________ רפסמו
_________ _________ _________ תמת
_________ _________ יהתו
הבושת

 

ןובושת
1 'סמ הבושת
םינוש םיקוספ
(גגושב חצור) טלקמ ירע
דחפלצ תונב תשורי
םעלב תכרב
האבה הלאשה
2 'סמ הבושת
םידעומ
ןסינב ו"ט (חספ) תוצמה גח
ירשתב 'א (הנשה שאר) העורת םוי
ירשתב 'י םירופיכ
ירשתב ו"ט תוכוס
ירשתב ב"כ תרצע ינימש
האבה הלאשה
3 'סמ הבושת
רבדמב "ןמה"
יתלב לכ ןיא ,השבי ונשפנ התעו ...םירצמב לכאנ רשא הגדה תא ונרכז :םעה
.וניניע ןמה לא
.חלדבה ןיעכ וניעו אוה דג ערזכ ןמהו :הרותה
.םעה ירבדב הנורחאה - וניניע
.הרותה ירבדב הנושארה - ןמהו

האבה הלאשה
4 'סמ הבושת
םילגרמה
תא ודיחפהו ושקבתנ אלש המ ,בצמה לע םתעד תא ועיבהש ךכב ואטח םילגרמה
.םהירבדב םעה
.המירצמ הבושנו שאר הנתנ ...ורמאיו .המירצמ בושל
האבה הלאשה
5 'סמ הבושת
םעלב
םסוק
םללקל זרדזנו לארשי תא אנשש
האבה הלאשה
6 'סמ הבושת
םיעוריא רדס
רבדמ חספ
םירמ תומ
ןושארה דקפמה
האבה הלאשה
7 'סמ הבושת
רבדמב רפסב תווצמ
םויכ הוצמה הגוהנ םאה קוספה תא ןייצ
הווצמל רושקה
הווצמה םש
אל1 :רפסמ שדקמב תורנ תאלעה .2
אל4 :רפסמ ינש חספ .3
ןכ2 :רפסמ הלח .4
ןכ5 :רפסמ תיציצ .5
האבה הלאשה


8 'סמ הבושת
.ורקש רדסה יפל הרותב םיעוריאה םיבותכ דימת אל
האבה הלאשה
9 'סמ הבושת
.וינכש םה ןולובזו רכששי הדוהי ,קידצה אוה השמ
האבה הלאשה
10 'סמ הבושת
,השקבב דימ תונפל אל ,ונרבחמ והשמ שקבל םיאב ונא רשאכש ונדמלל אב בותכה
.םינונחת - השקב תולמ הליחת ףיסוהל אלא
האבה הלאשה

הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח


11 'סמ הבושת
הבק - אל
םעז - אל - םעזא
ונרושא - תועבגמו םירוצ - שארמ
בשחתי - אל ןוכשי - דדבל - םע
בקעי - רפע - הנמ
לארשי - עבור - תא
םירשי - תומ - ישפנ
והומכ - יתירחא