ו"נשתה 'ד תותיכל - רבדמב רפסב יצראה ןחבמה

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת.י"שר שוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקלו שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל דעונ הז ןחבמ
.תולאשה ןמ תודחא לע בישהל ידכ (י"שר שוריפבו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופא ךילע היהי

!תעדה בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

ארקמ - 'א קלח

1 'סמ הלאש
.רבדמב לארשי יטבש תיינח
.רבדמב לארשי תיינח טוטרש ךינפל


:תואבה תולאשה לע בשה
תומשמ דחא םש (ברעמ וא םורד וא חרזמ וא ןופצ) חור-ןוויכ לכ דיל םושר
.הדוהי ,םירפא ,ןד ,ןבואר :םיאבה םיטבשה
.תונחמ 3-ל קלחנ רבדמב לארשי הנחמ
3    2   1   לוגיעב ףקה ?ןכשמה היה הנחמ הזיאב
?הז הנחמ ארקנ ךיא
הבושת
2 'סמ הלאש
.ינש חספ לע ןכו רבדמב לארשי ינב ושעש חספה לע רבודמ גי-א םיקוספ 'ט קרפב

.ךינפלש הלבטב ןתוא ןיימ .ינש חספל וא ןושאר חספל תועגונה תורימא וא תווצמ ךינפל
.ינש חספב םגו ןושאר חספב םג תוגהונ תווצמהמ קלח !בל םיש

.תיבב ץמח אצמיי וא הארייש רוסא .1
.ותליכאב "ללה" םירמוא .2
.הנש ןב םימת הש .3
.ינשה שדוחל רשע העבראב .4
.ןושארה שדוחל רשע העבראב .5
.רקוב דע ונממ ריתוהל רוסא .6

ןושאר חספ ינש חספ
________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________

?ינש חספ תושעל בייח ימ
?ובירקה אלו (ונמזב) ודעומב חספ ןברוק בירקהל היה לוכיש םדא לש ושנוע המ
הבושת
3 'סמ הלאש
ג"י קרפ ,םילגרמה תשרפ
איה םאה הארוה לכ דיל ןייצ .םילגרמל השמ ןתנש תוארוה הבו הלבט ךינפל
.םיאתמה םוקמב v ןמס .םירעל וא ץראל וא םעל תסחייתמ
הארוהה תסחייתמ המ לא תוארוהה
םירעץרא םע
______ ______ ______ בר םא אוה טעמה .1
______ ______ ______ םירצבמב םא םינחמבה .2
______ ______ ______ ןיא םא ץע הב שיה .3
______ ______ ______ הפרה אוה קזחה .4

ןייע) השמ םהילע ליטהש תומישמל םילגרמה תובושת ויה המ האבה הלבטב םושר
.(חכ-וכ םיקוספב
םילגרמה תבושת תוארוהה
____________ ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו .1
____________ הפרה אוה קזחה .2
____________ םירצבמב םא םינחמבה .3
____________ הער םא איה הבוטה .4
הבושת
4 'סמ הלאש
גי-א םיקוספ 'כ קרפ
?(גי-בי םיקוספ יפ-לע) ןרהאו השמ לש םאטח ארקנ דציכ
בשיו ןושארה שדחב ןיצ רבדמ הדעה לכ לארשי ינב ואוביו" :בותכ 'א קוספ ,'כ קרפב
..."שדקב םעה
?הז עוריא שחרתה םירצממ לארשי ינב תאיציל הנש וזיאב
?השמ לש ושנוע היה המ
?(דבלב דחא רבסה םושר) שנענ עודמ
הבושת
5 'סמ הלאש
:םתושחרתה רדס יפל םיאבה םיעוריאה תא רדס
______________.1
______________.2
______________.3
______________.4
______________.5
הרות ןתמ
ןכשמה תמקה
תונחמה יפל עסמה תלחתה
ןרהא תומ
רבדמ חספ
הבושת
6 'סמ הלאש
:םיאבה םיקוספה ורמאנ ןיינע הזיאל רשקהב
"םולש ךל םשיו"
"גז דעו םינצרחמ"
"ןמשה דשל םעטכ ומעט היהו"
"לארשי ךיתנכשמ בקעי ךילהא ובוט המ"
"'ה להק לע ואשנתת עודמו..."
הבושת
7 'סמ הלאש
םיקוספל תחתמ .הווצמ תרכזומ םהמ דחא לכב רשא רבדמב רפסמ םיקוספ ינפל
.קוספל הווצמה תא םאתה .תווצמה תמישר תאבומ

הוצמה םש םיקוספה
__________ "...םדאה רוכב תא הדפת הדפ ךא..." .א
__________ "ישילשה םויב וב אטחתי אוה" .ב
__________ "םכל היהי העורת םוי " .ג
__________ ןגדו שורית בלח לכו רהצי בלח לכ" .ד
"םיתתנ ךל 'הל ונתי רשא םתישאר
__________ םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו" .ה
"...השעת וכסנכו רקבה תחנמכ

:תווצמה
.רוכב ןוידפ ,הנשה שאר ,(ןהכל) תומורת ,דימתה ןברק ,המודא הרפ
הבושת

י"שר - 'ב קלח


8 'סמ הלאש
"ופסי אלו ואבנתיו ...םינקזה שיא םיעבש לע ןתיו ...וילע רשא חורה ןמ לצאיו..."
.(ה"כ ,א"י)

:י"שר
.ודבל םויה ותוא אלא ואבנתנ אל - "ופסי אלו"
."םהמ האובנ הקספ אלש - ןיקספ אלו םגרת סולקנואו

.ךנושלב םתוא רבסה .םישורפ ינש י"שר איבה "ופסי אלו" םילמל
הבושת
9 'סמ הלאש
."םינהכ תכרב" הבותכ זכ-בכ םיקוספ 'ו קרפב

:י"שר
...ךנוממ לוטיל םידדוש ךילע ואובי אלש - "ךרמשיו"

?י"שר יפ לע ,ןושארה קלחבש הכרבה תא המילשמ "ךרמשיו" הכרבה המב
(תויורשפא יתש בותכ) ?ימ תא ךרבי ימ ."םכרבא ינאו" רמאנ ,םינהכ תכרב םויס רחאל

הבושת
10 'סמ הלאש
(א"כ ,ב"כ) ."באומ ירש םע ךליו ונותא תא שבחיו רקבב םעלב םקיו"

:י"שר
."ומצעב אוה שבחש הרושה תא תלקלקמ האנשהש ,ןאכמ - "ונותא תא שבחיו"

?ומצעב תאז השע עודמ ,ךנושלב הנע .ונותא תא שבח ומצעב םעלב ,י"שר יפ לע

הוש םבלכ ובל - "באומ ירש םע ךלה" :י"שר
?באומ ירש םע ותכילהב םעלב לש ותנווכ התיה המ
הבושת

הפ לעב ןוניש - 'ג קלח

11 'סמ הלאש
םעלב תכרבמ עטק
םלשה
ל-א _________ _________ בקא המ .1
'ה _________ _________ _________ המו .2
_________ _________ ונארא _________ _________ יכ .3
_________ _________ םייוגבו _________ _________ _________ ןה .4
_________ _________ _________ ימ .5
_________ _________ _________ רפסמו .6
_________ _________ _________ תמת .7
_________ _________ יהתו .8
הבושת

 

ןובושת
1 'סמ הבושת
תונחמה
.ןופצ - ןד ;ברעמ - םירפא ;םורד - ןבואר ;חרזמ - הדוהי
.הניכש הנחמ (1) רפסמ
האבה הלאשה
2 'סמ הבושת
חספ ןברק

ינש חספ ןושאר חספ
םוי רשע עבראב ינשה שדחב ןושארה שדחל םוי רשע עבראב
תיבב ץמח אצמיי וא רואש האריש רוסא
ותליכאב ללה םירמוא
רקב דע ונממ ריתוהל רוסא רקב דע ונממ ריתוהל רוסא
הנש ןב םימת הש הנש ןב םימת הש

בירקהל ונממ ענמנו הקוחר ךרדב אצמנ וא ,אמט ןושארה חספה ןמזב היהש ימ
.ודעומב חספה תא
(םימש ידיב התימ :וא) .(ג"י ,ט) "הימעמ איהה שפנה התרכנו" .תרכ אוה ושנוע
האבה הלאשה
3 'סמ הבושת
םילגרמה תשרפ


הארוהה תסחייתמ המ לא תוארוהה
םירעץרא םע
v בר םא אוה טעמה .1
v םירצבמב םא םינחמבה .2
V ןיא םא ץע הב שיה .3
v הפרה אוה קזחה .4םילגרמה תבושת תוארוהה
הירפ הזו ,ץראה ירפ תא םואריו ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו .1
ץראב בשויה םעה זע יכ הפרה אוה קזחה .2
דאמ תורוצב תולודג םירעהו םירצבמב םא םינחמבה .3
איה שבדו בלח תבז הער םא איה הבוטה .4
האבה הלאשה
4 'סמ הבושת
השמ לש ואטח
."הבירמ ימ"
.םירצמ תאיציל םיעבראה הנשב שחרתה עוריאה
(ב"י ,'כ) ץראה לא םעה תא איבי אל :ושנוע
.לארשי ינב יניעל ינשידקהל יב םתנמאה אל ןעי :אטחה
.השמ אטחל םישרפמה ירבסהמ דחא לכ לבקל שי
האבה הלאשה
5 'סמ הבושת
םיעוריא רדס
א הנש ,לארשי ינב תאצל ישילש שדוח - הרות ןתמ
ןכשמה םקוה שדחל דחאב תינשה הנשב ןושארה שדוחב - ןכשמה תמקה
םיברעה ןיב שדחל םוי רשע עבראב ןושארב חספה תא ושעיו - רבדמ חספ
ןכשמ לעמ ןנעה הלענ שדחב םירשעב ינשה שדחב תינשה הנשב יהיו - עסמה תליחת
.לארשי ינב ועסיו ,תדעה
ישימחה שדחב םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל םיעבראה תנשב םש תמיו - ןרהא תומ
שדחל דחאב
האבה הלאשה
6 'סמ הבושת
םינוש םיקוספ
םינהוכ תכרב (א)
ריזנ (ב)
ןמ (ג)
םעלב תכרב (ד)
ותדעו חרק (ה)
האבה הלאשה
7 'סמ הבושת
תונוש תווצמ
ןבה ןוידפ (א)
המודא הרפ (ב)
הנשה שאר (ג)
תומורת (ד)
דימת ןברוק (ה)
האבה הלאשה

י"שר - 'ב קלח

8 'סמ הבושת
"שיא םיעבש"ה
דוע אבנל ופיסוה אל (א)
אבנל וקיספה אל (ב)
האבה הלאשה
9 'סמ הבושת
םינהוכ תכרב
.ךדיב ורמשייש גאוד םג 'ה "הניתנ"ה לע ףסונ (א)
לארשי תא ךרבי 'ה (ב)
םינהוכה תא ךרבי 'ה
האבה הלאשה
10 'סמ הבושת
םעלב
.ומצעב שבחו זרדזה האנש בורמ (א)
.לארשי תא ללקל (ב)
האבה הלאשה

הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח


11 'סמ הבושת
הבק - אל .1
םעז - אל - םעזא .2
ונרושא - תועבגמו םירוצ - שארמ .3
בשחתי - אל ןוכשי - דדבל - םע .4
בקעי - רפע - הנמ .5
לארשי - עבור - תא .6
םירשי - תומ - ישפנ .7
והומכ - יתירחא .8