ס"שתה - רבדמב רפסב יצראה ןחבמה


!רקי דימלת

.י"שר שוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקלו שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל אב הז ןחבמ
.תולאשה ןמ תודחא לע בישהל ידכ (י"שר שוריפבו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופא ךילע היהי

!תעדה בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא


ותועמשמו ארקמה - א קלח

1 הלאש

(י-א םיקוספ ,'י קרפ) תורצוצחה

:תונוש תורטמל ושמיש תורצוצחה .א
___________________________________ (1) :רבדמה תפוקתב ןהמ םייתש
_______________________________________________________ (2)
_______________________________ (1) :ץראל םעה תסינכ רחאל םייתשלו
_______________________________________________________ (2)

"...םתוא השעת השקמ..." :רמאנ תורצוצחה תיישעב .ב
_____________________ ?השקמ ותושעל היה ךירצ ןכשמב היהש ףסונ ילכ הזיא

1 הבושת

2 הלאש

(ד"י-ו ג"י םיקרפ) םילגרמה תשרפ

.םירבד המכ קודבל םילגרמהמ שקבמ השמ .א
_______________________ ?"הפרה אוה קזחה" ותלאשב השמ תנווכ התייה המ
_________________________________ ?ךכ לע םילגרמה תבושת התייה המו
__________________ ?"םירצבמב םא םינחמבה" ותלאשב השמ תנווכ התייה המ
__________________________________________________________
_________________________________ ?ךכ לע םילגרמה תבושת התייה המו

_____________________ ?ץראה לע םילגרמה ואיצוהש הערה הבידה התייה המ .ב
___________________________________________________________

.םילגרמה ירבד לע םעה לש תובוגתהמ תחא תא ראתמה דחא טפשמ הרותה ןושלמ טטצ .ג
____________________________________________________

2 הבושת

3 הלאש

(זט קרפ) חרק תשרפ

.(חכ קוספ) "...הלאה םישעמה לכ תא תושעל ינחלש 'ה יכ ןועדת תאזב השמ רמאיו"

?הלאה םירבדה תא רמול ךירצ השמ היה עודמ .א
____________________________________________________________
____________________________________________________________

_________________________________ ?ותוא חלש 'הש חרקל השמ חיכוה דציכ .ב
_____________________________________________________________

.(י קוספ ,ז"י קרפ) "...עגרכ םתא הלכאו תאזה הדעה ךותמ ומרה" :השמ לא רמוא 'ה .ג
?תאזה םעפב לארשי תא תולכל 'ה הצר עודמ
_____________________________________________________________

3 הבושת

4 הלאש

(ח קוספ ,'ט קרפ) "םכל 'ה הוצי המ העמשאו ודמע השמ םהילא רמאיו"

?הז קוספ רמוא השמ ימל .א
_________________________________________

?הז קוספ רמול ךירצ השמ היה הללגבש היעבה התייה המ .ב
___________________

___________________________________________________________
__________ .תרחא היעבל ןורתפ שקבל ידכ 'ה לא השמ תיינפ לש תפסונ המגוד ןת .ג

___________________________________________________________

4 הבושת

5 הלאש

(גי-א םיקוספ ,'כ קרפ) "...השמ-םע םעה בריו"

________________________________ ?השמ םע םעה לש הבירמה התייה המ לע .א
_____________________________________________________________

________________________ ?םעה תשקב תא אלמל ידכ תושעל השמל 'ה רמא המ .ב
_____________________________________________________________

__________________________________________ ?'ה יוויצמ השמ הניש המב .ג
_____________________________________________________________

_______________________________________ ?ןרהאו השמ לש םשנוע היה המ .ד
_____________________________________________________________

5 הבושת

6 הלאש

(ו-ה םיקוספ ,ב"כ קרפ) "...ול-ארקל ומע-ינב ץרא ...רועב-ןב םעלב-לא םיכאלמ חלשיו"

____________________________ ?םעלבל אורקל םיכאלמ קלב חלש הרטמ וזיאל .א
_____________________________________________________________

__________________________ ?םעלבל אקווד ותיינפ תא קלב (ריבסה) קמינ דציכ .ב
_____________________________________________________________

6 הבושת

7 הלאש

:הלאה םיקוספה ורמאנ ןיינע הזיאב

__________________________ "לכאי אל ...םיבנעו ...התשי אל רכש ץמחו ןיי ץמח" .א
_____________________________________________________________

__________________ "...ראב ימ התשנ אלו םרכבו הדשב רבענ אל ,ךצראב אנ-הרבענ" .ב
_____________________________________________________________

__________________________________ "לארשי ךיתנכשמ בקעי ךילהא ובט-המ" .ג
_____________________________________________________________

____________________________________________ "...דאמ ונע השמ שיאהו" .ד

_______________________________________________ "םיניעל ונל תייהו..." .ה

__________________________________ "...םתא עלבתו היפ-תא ץראה חתפתו" .ו

7 הבושת

י"שרו ארקמ - ב קלח

8 הלאש

תדע-לכ שאר תא ואש :...םירצמ ץראמ םתאצל ...ינשה שדחל דחאב ...השמ-לא 'ה רבדיו"
(ב-א םיקוספ ,'א קרפ) "לארשי-ינב

:י"שר
אבשכ ...ןאנמ לגעב ולפנשכו ,ןאנמ םירצממ ואצישכ העש לכ םתוא הנומ וינפל ןתביח ךותמ
...םאנמ םכותב ותניכש תורשהל

____________________ (1) ?י"שר יפל לארשי ונמנ םהבש םיעוריאה תשולש םה המ .א
____________________________ (3) ___________________________ (2)

______________________ ?י"שר יפ-לע ,(םידקפמל) םיניינמל תפתושמה הביסה יהמ .ב
_____________________________________________________________

____________________________________ ?ריבסהל אב י"שר בותכב ישוק הזיא .ג
_____________________________________________________________

8 הבושת

9 הלאש

(א קוספ ,א"י קרפ) "...ופא רחיו 'ה עמשיו 'ה ינזאב ער םיננאתמכ םעה יהיו"

:י"שר
םימי השולש הזה ךרדב ונטבל המכ ,ונל יוא :ורמא ...'ה ינזואב הער איהש הנאות :" 'ה ינזואב ער"
.ךרדה יוניעמ ונחנ אלש
.דימ ץראל וסנכיתש ,םכתבוטל ןווכתמ יתייה ינא :"ופא רחייו"

____________________________________ ?י"שר יפ-לע ,לארשי וננולתה המ לע .א
_____________________________________________________________

____________________________________ ?י"שר יפל ,לארשיב 'ה ףא הרח עודמ .ב
_____________________________________________________________

9 הבושת

10 הלאש

(בי קוספ ,ז"ט קרפ) "...םריבאלו ןתדל ארקל השמ חלשיו"

:י"שר
.םולש ירבדב םמילשהל םהירחא רזחמ השמ היהש ,תקולחמב ןיקיזחמ ןיאש ןאכמ

________________________________ ."תקולחמב ןיקיזחמ ןיא" יוטיבה תא שרפ .א
_____________________________________________________________

________________________________________ .הז ללכ דמל י"שר דציכ רבסה .ב
_____________________________________________________________

10 הבושת

11 הלאש

!ליגר די-בתכב ותוא קתעה .י"שר ךותמ עטק ךינפל

.השמו ןרהא תודלות הלאו_________________________________________________________

_________________________________________________________


הפ-לעב ןוניש - ג קלחםעלב תכרבמ עטק

!םלשה

לק ______________ ______________ בקא המ .1

'ה ______________ ______________ ______________ המו .2

______________ _____________ ונארא _____________ _____________ יכ .3

__________ __________ םיוגבו __________ __________ __________ ןה .4

_____________ _____________ _____________ ימ .5

_____________ _____________ _____________ רפסמו .6

_____________ _____________ _____________ תמת .7

_____________ _____________ יהתו .8

הבושת

םינחבמ ןכותל הרזחס"שתה - רבדמב רפסב יצראה ןחבמל ןובושתותועמשמו ארקמה - א קלח

1 הבושת

תורצוצחה

.תונחמה עסמל / הדעה ארקמל :רבדמב
.םידעומבו םיגחב / המחלמ ןמזב :ץראל הסינכה רחאל

הרונמה .ב
.(תואיקב (ב) ;ומצע ארקמה ךותמ ארקנה תנבה (א) תקדוב הלאשה)

האבה הלאשל

2 הבושת

םילגרמה תשרפ

.ץראב בשיה םעה זע - םהיניעב םעה הארנ דציכ .א
.דאמ תורוצב תולודג םירעה - ץראבש םירעה ביט המ

...איה היבשוי תלכוא ץרא .ב

.וכביו םלוק תא ונתיו הדעה לכ אשתו .ג

.םעה תבוגת תא תראתמה הנוכנ הבושת לכ לבקל שי :הרעה)
עדי (ג) ;םירושקה אשונה יקלח תא אוצמל עדי דימלתה (ב) ;ארקמה תנבה (א) תקדוב הלאשה)
.(הלאשל ךיישה ירקיע טפשמ בותכב רתאל

האבה הלאשל

3 הבושת

חרק תשרפ

תא םמצעל וחקלו לארשי םע להק לע םיאשנתמ םהש ןרהאו השמ לע וננולתה ותדעו חרק יכ .א
.םידבוכמה םידיקפתה

....ןותומי םדא לכ תומכ אלש .ב

.חרק לא ףרטצמה םעה לש רומחה דרמה ללגב .ג

(קרפ ותואב אשונל םיכיישה ,םיטרפ ףוסיא ידי-לע בותכה תנבה תא תקדוב הלאשה)

האבה הלאשל

4 הבושת

ינש חספ

דחפלצ תונב ןיינעב (ג .םתאמוט ללגב חספה תושעל ולכי אלש (ב .שפנל םיאמט (א
.(תואיקבו אשונה לש עדי תקדוב הלאשה)

האבה הלאשל

5 הבושת

השמ אטח

.תותשל םימ םהל היה אלש לע .א

תא תוקשהל םימ איצוי עלסה ;הדעה לכ יניעל עלסה לא ורבדי ןורהאו השמשו הטמה תא תחקל .ב
.םעה

.עלסה לא רבדל הוטצנ אוהו ,עלסה תא הכיה השמ .ג

.ץראל לארשי םע להק תא וסינכי אלש .ד

הנושה תא אוצמלו םיבותכ ןיב תוושהל תלוכיה (ב) ;דמלנה אשונה תנבה (א) :תקדוב הלאשה)
.(םהיניב

האבה הלאשל

6 הבושת

םעלב תשרפ

.ראוי ראת רשאו ךרבמ ךרבת רשא תא יתעדי יכ (ב .םעה תא ללקל (א

האבה הלאשל

7 הבושת

?ןיינע הזיאב

םעלב תוכרבב (ג ;םודא ץרא ךרד לארשי ינב םע רובעל הצר השמ רשאכ (ב ;ריזנה ירוסא (א
תישוכה השיאה ןיינעב השמ לע ורביד ןרהאו םירמש רחאל (ד ;(תישילשה הכרבב) לארשיל
ותדעו חרק שנוע ןיינעב (ו ;רבדמב לארשי ינב עסמל ףרטצהל ורתימ שקיב השמ (ה ;חקל רשא

האבה הלאשל

י"שר - ב קלח

8 הבושת

לארשי לש ןתביח

.(םקוהש רחאל שדוח) ןכשמב ותניכש תורשהל אבשכו ,לגעה אטח רחאל ,םירצממ ואצישכ .א

.לארשי םעל ותביח ךותמ .ב

.לגעה אטח רחאל םתוא הנמ הנש יצחכ ינפל ירהו וישכע לארשי ינב תא 'ה הנומ עודמ .ג
(שרפמ ותוא קוספה ןיבל שוריפה ןיב רושקל תלוכיו י"שר ירבד תנבה תקדוב הלאשה)

האבה הלאשל

9 הבושת

...םיננואתמכ

.הקספה אלל םימי השולש וכלהש .א

.וז הפוצר הכילה לע וננולתה םהו ץראל דימ םסינכהל ןווכתה אוה .הבוט ייופכ ויהש .ב

.(הבוט תייפכבש תונגה - יכוניח רסמ (ב) ;י"שר יפ-לע ארקמה תנבה (א) :תקדוב הלאשה)

האבה הלאשל

10 הבושת

תקולחמב ןיקיזחמ ןיא

.םילשהל םיסנמ אלא תקולחמ םירמוש ןיא .א

חרק לא רביד רשאכ םתיא רביד רבכ ירהו ,םילשהל ידכ םהל אורקל חלשו ודובכ לע לחמ השמש .ב
.ותדע לכ לאו

.(רבד ךותמ רבד תנבה (ב) ;י"שר ןושל תנבה (א) :תקדוב הלאשה)

האבה הלאשל

הפ-לעב ןוניש - ג קלח


הבק-אל .1
םעז - אל - םעזא .2
ונרושא-תועבגמו - םירוצ-שארמ .3
בשחתי-אל - ןוכשי - דדבל - םע .4
בקעי - רפע - הנמ .5
לארשי - עבור - תא .6
םירשי - תומ - ישפנ .7
והומכ - יתירחא .8