המבחן הארצי בספר במדבר - התשס"ג

כיתות ד'חלק א' - המקרא ומשמעותו
1. חניית שבטי ישראל במדבר - המחנות וקדושתם
לפניכם ציור של מחנות ישראל במדבר.
השיבו על השאלות:
א. רשמו ליד כל כיוון-רוח (צפון, דרום, מזרח ומערב) שם אחד משמות השבטים הבאים (שהיו ראשי מחנות): ראובן, דן, אפרים, יהודה.
ב. משה ואהרן חנו במחנה שמספרו _______. המשכן היה במחנה שמספרו ________.

איך נקרא מחנה זה? ____________________________________________
תשובה
2. שילוח טמאים
עיינו בפרק ה' פסוקים א-ה, והשיבו על השאלה:
את הטמאים שילחו אל מחוץ למחנה:
ממחנה 1 שלחו את הצרוע, את הזב ואת טמא המת.

ממחנה 2 שלחו את (א) ____________________ (ב) ______________________

ממחנה 3 שלחו את _______________________
תשובה
3. המן (פרק י"א, פסוקים ד-ט)
א.
מה היו התלונות של בני ישראל בעניין האוכל? ___________________________

___________________________________________________________

ב.
העתיקו את הפסוק שבו התורה מתארת את המן: _________________________

___________________________________________________________
ג. עיינו בפסוקים ד-ז. חלק מן הפסוקים הם דברי התורה וחלק הם דברי העם. כתבו את המילה הראשונה של

דברי העם: _____________. כתבו את המילה האחרונה של דברי העם: ____________________.

ד. בפסוק ח התורה מספרת על פעולות שונות שנעשו בעת הכנת המן לאכילה. רשמו בלשונכם שלוש מן

הפעולות האלה: _____________________________________________________

_________________________________________________________
תשובה
4. פרשת נזיר (פרק ו', פסוקים א-ט)
ענו על השאלות:
א. כתבו בלשונכם, מה הם שלושת הדברים שהנזיר נצטווה להיזהר מהם "כל ימי נזרו" -

בפסוקים ג-ד: _________________________________________________

בפסוק ה: ____________________________________________________

בפסוקים ו-ז: _________________________________________________

ב. באיזה מקרה הנזיר צריך להתחיל שוב את ימי נזירותו? _____________________

___________________________________________________________
תשובה
5. מקומות
מלאו את הטבלה הבאה (שמות האישים שצריך לבחור מביניהם מובאים ב"תרמילון" שמתחת לטבלה):

המקום האישיות מה קרה במקום הזה?
מי מריבה    
קברות התאווה    
נחל אשכול    
קדש    

תרמילון: משה רבנו / פינחס / יהושע בן נון / העם / המרגלים / מרים / בלעם / קרח
תשובה
6. סדר האירועים
סדרו את האירועים הבאים לפי סדר הזמן שבו הם אירעו: מפקד בני ישראל, מות אהרן, פסח מדבר, הקמת המשכן:

(א) ___________________________________________________________

(ב) ___________________________________________________________

(ג) ___________________________________________________________

(ד) ___________________________________________________________
תשובה
7. מצוות בחומש במדבר
בחרו מן הרשימה שמתחת לטבלה את המצווה המתאימה לכל אחד מן הפסוקים, ומלאו את הטבלה:

הפסוק בקשר לאיזו מצווה נאמר הפסוק? האם זו מצוות "עשה" או "לא תעשה"? האם המצווה נהוגה היום?
א. וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְרָאֵל
וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם (ו' כז)
     
ב. ...מִקְרָא קדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל
מְלֶאכֶת עֲבדָה לא תַעֲשׂוּ יום
תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם
     
ג. וּפְדוּיָו מִבֶּן חדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכְּך
כֶּסֶף חֲמֵשֶׁת שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל
הַקּדֶשׁ (י"ח טז)
     
ד. בַּחדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּאַרְבָּעָה עָשָר יום בֵּין הָעַרְבַּיִם יַעֲשׁוּ אתו... (ט' יא)      
ה. הוּא יִתְחַטָּא בו בַּיּום הַשְּׁלִישִי... (י"ט יב)      
ו. ...וּרְאִיתֶם אתו וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוות ה'...      

ציצית / פסח שני / מעשר ראשון / הפרשת חלה / פדיון בכורות / ברכת כוהנים / תפילין / פרה אדומה / ראש השנה
תשובה
8. התמצאות בחומש במדבר

הנושא באיזו פרשה הוא נזכר?
מפקד בני ישראל נזכר בפרשת: _________________
שבעים הזקנים נזכר בפרשת: _________________
פסח שני נזכר בפרשת: : _________________
מרגלים נזכר בפרשת: _________________
פרה אדומה נזכר בפרשת: _________________
תשובה

חלק ב' - מקרא ורש"י
9. "...בהעלתך את הנרות..." (פרק ח', פסוק ב)
רש"י:
למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות.

א. רש"י שואל בדבריו שאלה. באיזו מילה השאלה מסתיימת? ______________________

ב. הסבירו את הביטוי "חלשה אז דעתו". ___________________________________

ג. כיצד הקב"ה מרגיע את אהרן? _________________________________________
תשובה
10. "...למה נגרע..." (פרק ט', פסוק ז)
רש"י:
וראויה הייתה פרשה זו להיאמר על ידי משה כשאר כל התורה כולה אלא שזכו אלו שתאמר על ידיהן שמגלגלין זכות על ידי זכאי.

א.
על איזו פרשה רש"י מדבר? עיינו בפסוקים! ________________________________

ב.
מי הם אלה שזכו שתיאמר פרשה זו על ידיהם?______________________________

ג.
בארו את המשפט "שמגלגלין זכות על ידי זכאי": ____________________________

_____________________________________________________________
תשובה
11. "ושמו את שמי... ואני אברכם" (פרק ו', פסוק כז)
רש"י:
ואני אברכם לישראל ואסכים עם הכוהנים. ד"א ואני אברכם לכוהנים.

את מי ה' מברך על פי פירוש א'? __________________________________________

את מי ה' מברך על פי פירוש ב'? __________________________________________
תשובה
12. לפניכם קטע מתוך רש"י. העתיקו אותו בכתב-יד רגיל:
פן בחרב אצא לקראתך. אתם מתגאים בקול שהורישכם אביכם ואמרתם ונצעק אל ה' וישמע קולנו ואני אצא עליכם במה שהורישני אבי (בראשית כז) ועל חרבך תחיה.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
תשובה
חלק ג' - שינון בעל-פה

השלימו ארבעה מתוך ששת הקטעים שלפניכם:

א.
כאשר העם מבקש לחזור למצרים בעקבות דברי המרגלים, יהושע וכלב קורעים את בגדיהם. "ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר:

הארץ אשר ____________ בה ____________ אתה ____________ הארץ מאד מאד."

ב. לאחר חטא המרגלים משה מתפלל אל ה' ומבקש:

"סלח נא ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

וכאשר נשאתה לעם הזה ____________ ____________ ____________.

ויאמר ה': ____________ ____________."

ג. בעקבות חטא קרח ועדתו, הקב"ה רוצה לכלות את עם ישראל. משה ואהרן נופלים על פניהם ואומרים:

"א-ל א-להי ____________ לכל בשר האיש ____________ ____________

ועל כל ____________ ____________?"

ד. כאשר ה' מבטיח בשר לכל העם, משה שואל:

"הצאן ____________ ____________ להם ____________ להם אם את כל

____________ ____________ ____________ להם ____________ להם?"

ה. התורה מתארת את תכונותיו של משה ואומרת:

"והאיש משה ____________ ____________ מכל האדם ____________ ____________

____________ האדמה."

ו. על החצוצרות נאמר:

"וכי-תבאו ____________ בארצכם על-הצר הצרר אתכם ____________ בחצצרת ____________

לפני ה' א-להיכם, ונושעתם ____________: וביום שמחתכם ____________ ובראשי ____________

____________ בחצצרת על ____________ ועל זבחי ____________ והיו לכם ל____________

לפני א-להיכם אני ה' א-להיכם."
תשובה


תשובון למבחן הארצי בספר במדבר - התשס"ג

חלק א' - המקרא ומשמעותו

1. חניית שבטי ישראל במדבר - המחנות וקדושתם
א. יהודה - מזרח; ראובן - דרום; אפרים - מערב; דן - צפון.
ב. משה ואהרון חנו במחנה שמספרו 2. המשכן היה במחנה שמספרו 1.
איך נקרא מחנה זה? מחנה שכינה.
השאלה הבאה

2. שילוח טמאים
ממחנה 2 - שלחו את: הצרוע והזב.
ממחנה 3 - שלחו את: הצרוע.
השאלה הבאה

3. המן
א. תלונות בני ישראל בעניין האוכל היו: מי יאכלנו בשר. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו.
כל פרשנות מתאימה של התלמידים תתקבל. למשל: האוכל משעמם, מן בבוקר מן בערב, האוכל חד גווני לעין. אנו רוצים קצת ירק קצת תבלינים, אנו תמיד צריכים לצפות למן ואיננו בטוחים באוכל למחרת.
ב. העתק את הפסוק שבו מתארת התורה את המן! והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח. שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן:
ג. המילה הראשונה בדברי העם: מי יאכילנו. המילה האחרונה בדברי העם: עינינו.
ד. אספו אותו מן השדה (ולקטו), טחנו אותו כמו שטוחנים קמח (וטחנו ברחים), כתשו אותו בעלי ומכתש (דכו במדכה), בשלו אותו בסיר (ובשלו בפרור), אפו אותו, או: צרו אותו בצורות עגולות (ועשו אתו עגות).
השאלה הבאה

4. פרשת נזיר
א. אסור לשתות יין וכל מה שיוצא מהגפן
אסור להסתפר ולהתגלח
אסור להיטמא למת.
ב. באיזה מקרה צריך הנזיר להתחיל שוב את ימי נזירותו? כאשר הוא נאלץ להפסיק באמצע את נזירותו למשל אם נטמא למת בתוך ימי נזירותו.
השאלה הבאה

5. מקומות

המקום האישיות מה קרה במקום הזה?
מי מריבה משה רבנו חטא משה. הכה בסלע במקום לדבר אליו. כעס על בני ישראל.
קברות התאווה העם שם קברו את העם המתאוים
נחל אשכול מרגלים כרתו משם אשכול ענבים
קדש מרים / משה מות מרים או חטא משה
השאלה הבאה

6. סדר אירועים
(א) הקמת המשכן
(ב) פסח מדבר
(ג) מפקד בני ישראל
(ד) מות אהרון
השאלה הבאה
7. מצוות בחומש במדבר

הפסוק בקשר לאיזו מצווה נאמר האם מצווה זו "עשה" או "לא תעשה"? האם נהוגה המצווה היום?
א. וְשָמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם (ו' כז) ברכת כהנים עשה כן
ב. ...מִקְרָא קדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲבדָה לא תַעֲשׂוּ יום תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם ראש השנה עשה (תקיעת שופר) (איסור מלאכת עבודה) תשובה אחת תתקבל כן
ג. וּפְדוּיָו מִבֶן חדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכְּך כֶּסֶף חֲמֵשֶׁת שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל הַקּדֶשׁ (י"ח טז) פדיון בכור אדם עשה כן
ד. בַּחדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּאַרְבָּעָה עָשָר יום בֵּין הָעַרְבַּיִם יַעֲשׁוּ אתו... (ט' יא) קרבן פסח שני עשה לא
ה. הוּא יִתְחַטָּא בו בַּיּום הַשְּׁלִישִי... (י"ט יב) פרה אדומה עשה לא
ו. ...וּרְאִיתֶם אתו וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוות ה'... ציצית עשה כן

השאלה הבאה
8. התמצאות בחומש במדבר

הנושא באיזו פרשה נזכר?
מפקד בני ישראל במדבר
שבעים הזקנים בהעלותך
פסח שני בהעלותך
מרגלים שלח
פרה אדומה חוקת
השאלה הבאה

חלק ב' - מקרא ורש"י

9. "...בהעלתך את הנרות..."
א.
השאלה מסתיימת במילה הנשיאים.
ב.
הסבר את הביטוי: "חלשה אז דעתו" הצטער וחשב שקופח או שחלקו בעבודת ה' קטן משלהם.
ג.
הוא מנחם אותו שעבודת ה' שלו (שהחלק שלו בעבודת המשכן) גדול (חשוב) משלהם שהרי הוא מיטיב את הנרות ומדליק את הנרות במנורה.
השאלה הבאה

10. "...למה נגרע..."
א.
על איזו פרשה מדבר רש"י? פרשת פסח שני
ב.
האנשים שהיו טמאים ואמרו למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו
ג.
כאשר דבר טוב צריך לקרות, מסובבים את הדברים משמים כך שיבצע אותו אדם הראוי ממילא לשכר על מעשיו הטובים.
השאלה הבאה

11. "ושמו את שמי... ואני אברכם"
על פי פירוש א', ה' מברך את עם ישראל.
על פי פירוש ב', ה' מברך את הכהנים.
השאלה הבאה

12. העתקה
פן בחרב אצא לקראתך. אתם מתגאים בקול שהורישכם אביכם ואמרתם ונצעק אל ה' וישמע קולנו ואני אצא עליכם במה שהורישני אבי (בראשית כז) ועל חרבך תחיה.
השאלה הבאה

חלק ג' - שינון בעל-פה
א. "הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד."
ב. "סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה. ויאמר ה': סלחתי כדברך."
ג. "א-ל א-להי הרוחות לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף?"
ד. "הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם?"
ה. והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה.
ו. וכי-תבואו מלחמה בארצכם על-הצר הצורר אתכם והרעתם בחצוצרות ונזכרתם לפני ה' א-להיכם, ונושעתם מאיביכם. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצוצרות על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני א-להיכם אני ה' א-להיכם.