א"סשתה - רבדמב רפסב יצראה ןחבמה

א"סשתה ןוויסב ז"ט
9.00-10.00 תועשב

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת.י"שר שוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקלו שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל דעונ הז ןחבמ
.תולאשה ןמ תודחא לע בישהל ידכ (י"שר שוריפבו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופא ךילע היהי

!תעדה בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא


ותועמשמו ארקמה - 'א קלח

1 הלאש
('ג-'א םיקרפ) םידקפמה
.םידקפמ השולש םיראותמ 'ג-'א םיקרפב
?ודקפ ליג הזיאמ
______________________
______________________
______________________
?ודקפ ימ תא
______________________ .1
______________________ .2
______________________ .3
הבושת
2 הלאש
(ד"י-ו ג"י םיקרפ) םילגרמה תשרפ
.םירעלו םעל ,ץראל םירושקה םירבדל בל םישלו ץראה תא רותל וחלשנ םילגרמה
:קודבל םילגרמה ושקבתנ המ ,ךינפלש הלבטב ,בותכה ןושלב םושר

םירעה
םעה
ץראה
.1
.1
.1

.2
.2


.3

"...םינאתה ןמו םינמרה ןמו ...דחא םיבנע לוכשא..." :לארשי ץראמ םתא ואיבה םילגרמה
(!בותכה ןושלב בותכ) ?ךכב ומייק םה השמ לש יוויצ הזיא
_____________________________________________________

.ץראל רשקב תקולחמ הלפנ בלכו עשוהי ןיבל םילגרמה ןיב
"...התא רותל הב ונרבע רשא ץראה" :בותכה ןושלב םלשה
____________________________________________ :םילגרמה ירבד
__________________________________________ :בלכו עשוהי ירבד
הבושת


3 הלאש
(ט"י קרפ) המודא הרפ
:המודא הרפ תריחבב םהילע דיפקהל שיש םירבד השולש ןייצ
______________________ .1
______________________ .2
_____________________ .3


____________________________________________ ?םייחה םימב ושע המ

?םיאמטה תא רהטל הרפה רפאב ושמתשה דציכ
________________________________________________________________
הבושת
4 הלאש
םעלבו קלב
ללקל ידכ םעלב לא קלב חלשש תוחלשמה לע רפוסמ כ-ה םיקוספ ,ב"כ קרפב
:לארשי תא

היינשה תחלשמה
הנושארה תחלשמהוחלשנש םישנאה םה ימ
?םעלב לא


עיצה המ ךנושלב בותכ
.תחלשמ לכל םעלב


.םעלבל 'ה בישה המ ךנושלב בותכ

י"שר יפ לע) ןותאה תא שבח ומצעב אוהש הדבועהמ םעלב לע דומלל רשפא המ
?(אכ קוספ ,ב"כ קרפב
_________________________________________________________
הבושת
5 הלאש
רבדמב שמוחב םישיא
:הלאה םישיאה ןמ דחא לכ השע המ הרצקב בותכ
____________________________________________________ :סחנפ .1
________________________________________________ :דדימו דדלא .2
_______________________________________________ :דחפלצ תונב .3
________________________________________________ :תלפ ןב ןוא .4
_____________________________________________ :לאוער ןב בבוח .5
הבושת
6 הלאש
רבדמב שמוחב תווצמ
:םיקוספה ןמ דחא לכל המיאתמה הווצמה תא הטמלש המישרה ןמ רחב

?רבודמ הווצמ וזיאב
קוספה

"...הדפת שדח ןבמ ויודפו" .1

"...לארשי ינב תא וכרבת הכ..." .2

"...ותוא ושעי ...םוי רשע העבראב ינשה שדחב" .3

"...םיולל יתתנ ...לארשי ינב רשעמ תא יכ" .4

"...המורת ומירת ...םכיתסרע תישאר" .5

"...'ה תוצמ לכ תא םתרכזו ותא םתיארו..." .6
/ ןושאר רשעמ / םינהוכ תכרב / ינש חספ / ןבה ןוידפ / ןיליפת / תיציצ
המורת / הלח תשרפה
הבושת
7 הלאש
:הלאה תומוקמה ןמ דחא לכב הרק המ בותכ
__________________________________________ :הוואתה תורבק .1
________________________________________________ :תורצח .2
_______________________________________________ :רהה רה .3
______________________________________________ :הבירמ ימ .4
הבושת

י"שרו ארקמ - 'ב קלח

8 הלאש
.(דכ קוספ ,'ח קרפ) "דעומ להא תדבעב ...הלעמו הנש םירשעו שמח ןבמ..."

:י"שר
אב ה"כ ןבמ דציכ אה הנש םישולש ןבמ רמוא רחא םוקמבו
...דבוע םישולש ןבו םינש שמח דמולו הדובע תוכלה דומלל

_________________________ ?ושוריפב הלעמ י"שרש ישוקה והמ
_______________________________________________________

- יוול ןב השוע המ י"שר לש ורבסה יפל
_______________________ ?םישולש ליג דעו הנש שמחו םירשע ליגמ .1
______________________________________ ?הנש םישולש ליגמ .2
הבושת
9 הלאש
(א קוספ ,'ט קרפ) "...ןושארה שדחב ...תינשה הנשב ...השמ לא 'ה רבדיו"
:י"שר
םדקומ רדס ןיאש תדמל רייא דע הרמאנ אל רפסה שארבש השרפ
לכש לארשי לש ןתונג ינפמ וזב חתפ אל המלו הרותב רחואמו
.דבלב הז חספ אלא ובירקה אל רבדמב לארשי ויהש הנש םיעברא

?"רפסה שארבש השרפ" םילימב י"שר תנווכ המ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
?רבדמב שמוח תא חותפל יואר היה ןיינע הזיאב ,םינמזה רדס יפל
__________________________________________________________
?םהלש םינמזה רדס יפל םירבדה תא הרותה הבתכ אל עודמ
__________________________________________________________
:"הרותב רחואמו םדקומ ןיא" םילימה תא ראב
הבושת
10 הלאש
.(חי קוספ ,'כ קרפ) "ךתארקל אצא ברחב ןפ יב רבעת אל םודא וילא רמאיו"
:י"שר
'ה לא קעצנו םתרמאו םכיבא םכשירוהש לוקב םיאגתמ םתא
ךברח לעו" יבא ינשירוהש המב םכילע אצא ינאו ונלוק עמשיו
."היחת

_________________________ :םה םהיבא םהל שירוהש לוקב םיאגתמה
_______________________________ :אוה לוקה תא םהל שירוהש באה
______________________ :אוה "היחת ךברח לעו" תא וינבל שירוהש באה
_____________________________________________ :םה םינבה
הבושת
11 הלאש
:ליגר די-בתכב ותוא קתעה .י"שר ךותמ עטק ךינפל

.םפטל םהינקמ ומידקהש םהיתונבו םהינבמ רתוי םנוממ לע ויה םיסח
...לפט לפטהו רקיע רקיעה ושע ןכ אל השמ םהל רמא

_______________________________________________________
_______________________________________________________
הבושת

הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח

:ךינפלש םיקוספה ךותמ םיינש םלשה
:שקבמו 'ה לא ללפתמ השמ םילגרמה אטח רחאל
________ ________ ________ ________ ________ אנ חלס"
.________ ________ ________ הזה םעל התאשנ רשאכו
".________ ________ :'ה רמאיו

םהינפ לע םילפונ ןרהאו השמ .לארשי םע תא תולכל הצור ה"בקה חרק אטחב
:םירמואו
________ ________ ________ דחא שיאה רשב לכל תוחורה יהל-א ל-א"
"?________ ________

:רמואו לארשי תא ךרבמ םעלב
.'ה ________ ________ םעזא המו ל-א ________ ________ בקא המ"
ונרושא ________ ________ םירוצ ________ יכ
".בשחתי ________ םיוגבו ________ ________ םע ןה

:רמואו לארשי תא ךרבמ םעלב
.________ ________ ________ ________ ובט המ"
________ ________ תונגכ ________ םילחנכ
".םימ ________ םיזראכ ________ ________ םילהאכ

:תרמואו השמ לש ויתונוכת תא תראתמ הרותה
________ ________ םדא לכמ ________ ________ השמ שיאהו"
".המדאה ________
הבושת


א"סשתה - רבדמב רפסב יצראה ןחבמל ןובושתתודוקנ 69 - ותועמשמו ארקמה - 'א קלח


1 הבושת
תודוקנ 12 - םידקפמה
.הלעמו הנש 20 ןבמ - אבצ אצוי לכ .1
.הלעמו שדוח ןבמ - םייולה .2
.הלעמו שדוח ןבמ - לארשי ירוכב .3
.(וינכתבו ונושלב ארקמב יקב אוה םאה ןיפוליחלו ,דמלש םינכתה תא יתועמשמ ןפואב ןגראל לגוסמ דימלתה םאה תקדוב)
האבה הלאשה
2 הבושת
תודוקנ 9 - םילגרמה תשרפ
ןיא םא ץע הב שיה / הזר םא איה הנמשה / הער םא איה הבוטה :ץראה  
בר םא אוה טעמה / הפרה אוה קזחה :םעה     
םירצבמב םא םינחמבמה :םירעה     
"ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו"
איה היבשוי תלכוא ץרא :םילגרמה ירבד  
דאמ דאמ ץראה הבוט :בלכו עשוהי ירבד     
םימיאתמה םיעטקה תריחב .בותכה ןושלב ותבושת תא םושרל דימלתה ןמ שקבל ונדפקה תאז הלאשב)
ןיב רושקל דימלתה תא תובייחמ ג-ב תומישמ .בותכה תנבה לע עיבצת ['א המישמ] הלבטב םצובישו
.(םנכות ןיבל םירבדה תרימא תרוצ ןיבש רשקל בל םש דימלתה םאה וקדביו םינושה רופיסה יקלח
האבה הלאשה
3 הבושת
תודוקנ 10 - המודא הרפ
המימת המודא .1
םומ הב ןיא רשא .2     
לוע הילע הלע אל רשא .3     
.תאטחה תפירש רפע םע דחי ילכב םימה תא םימש
.םיאמטה לע הרפה רפאב םיברועמה םימה תא וזיה
דימלתה תא תובייחמ ג-ב תומישמ .דמלש המ תא ןיבהש חיכומ םירבד השולש ןייצל חילצמה דימלת)
"םוגרת" ונושלב םירבדה תא םושרל דימלתה ןמ ונשקיב ןאכ .הדנה ימ תנכה יכילהתב הנבה תוארהל
.(הנבה לע דמלמ ונושלל םירבדה
האבה הלאשה
4 הבושת
תודוקנ 14 - םעלבו קלב
ללקל אלו םתא תכלל אל / רקובה דע ולצא ןשיל / ןידמו באומ ינקז :הנושארה תחלשמה  
המ קר רבדל ךא ןכ תכלל / ...קלב יל ןתי םא / רתוי םידבכנו םיבר םירש :היינשה תחלשמה     
ךתוא הווצאש     
.לארשי לע םעלבל היהש האנשה לדוג לע
ץבשל תלוכיה .ןנכתב תוליבקמ תוישרפב םינוש וא םיווש םידדצל םירבסה עיצי" הרטמה תגשה תקדוב)
.וזכ הנחבה תלוכי לע העיבצמ הלבטב ונושלב םירבדה תא
.("זמרב ורמאנש םיעינמ וא םימרוג ,תוערואמ לש תוביס רחא הקחתיו לאשי" :הרטמל תנווכמ 'ב המישמ
האבה הלאשה
5 הבושת
תודוקנ 10 - רבדמב שמוחב םישיא
:םיאבה םישיאה ןמ דחא לכ השע המ הרצקב בותכ
.'ה תאנק תא אנק .יבזכ תאו אולס ןב ירמז תא (רקד) גרה :סחנפ .1
.האובנל וכז ,םינקזה םיעבש םע ואצי אלש תורמל :דדימו דדלא .2
.ןהידוד ינבל ואשינ ,םינב ול ויה אלש ,ןהיבא תלחנ תא תשרל וצר :דחפלצ תונב .3
.חרוק תקולחמב השמ לע םיקלוחהמ :תלפ ןב ןוא .4
לא ףרטצהל ונממ שקיב השמ .(השמ ןתוח :וא) (השמ ןתוח לש ונב) :לאוער ןב בבוח .5
.וצראל רזוח אוה ךא ,ךרד-הרומ םהל תויהל ידכ עסמה
האבה הלאשה

6 הבושת
תודוקנ 6 - רבדמב שמוחב תווצמ

?רבודמ הווצמ וזיאב
קוספה

ןבה ןוידפ
"...הדפת שדח ןבמ ויודפו" .1

םינהכ תכרב
"...לארשי ינב תא וכרבת הכ..." .2

ינש חספ
"...ותוא ושעי ...םוי רשע העבראב ינשה שדחב" .3

ןושאר רשעמ
"...םיולל יתתנ ...לארשי ינב רשעמ תא יכ" .4

הלח תשרפה
"...המורת ומירת ...םכיתסרע תישאר" .5

תיציצ
"...'ה תוצמ לכ תא םתרכזו ותא םתיארו..." .6
האבה הלאשה
7 הבושת
תודוקנ 8 - ?הרק המ
.םיואתמה םעה תא ורבק םש... - הוואתה תורבק
.השמ לע ורבד ןורהאו םירמ - תורצח
.ןרהא תתימ - רהה רה
."םב שדקיו 'ה תא לארשי ינב ובר רשא..." וא עלסה תאכה - הבירמ ימ
."וינכתבו תונושלב ארקמב איקב היהי" :לעה תרטמב תוסחייתמ ןה .תואיקב תולאש ןה 7-5 תולאש)
.(הרותב ודמל םהילעש תווצמל ל"זחב לבוקמה חונימה תא םיריכמ םידימלתה םאה תקדוב 6 הלאש
האבה הלאשה

תודוקנ 31 - י"שרו ארקמ - ב קלח

8 הבושת
תודוקנ 6 - "...םירשעו שמח ןבמ"
.25 ליגב הדובעה תלחתה תא עבוקה קוספה ןיבל 30 ליגמ דבוע יול ןבש רמואה קוספה ןיב הריתס שי
.הדובע תוכלה דמול - 25 ןבמ .1
.םייוולה תדובע דבוע - 30 ןבמ .2     
תוארקמב תולגל לוכי דימלתה םאב תקדוב הלאשה .םיקוספה ןיבש הרואכל הריתסה תא בשיימ י"שר)
:הרטמל תסחייתמ איה ןכ ומכ .ןשרפה יפ לע קוספה תא שרפל עדוי אוה םאהו שוריפ ךירצהש ישוקה תא
.(ןיינעב םיקלח ןיב (תיניינע וא תיריבחת) המאתה יא לע דומעי דימלתה"

האבה הלאשה
9 הבושת
תודוקנ 12 - ןושארה שדוחב
.לארשי ינב דקפמ
.ןסינ שדוחב אוהש חספה ןברק תשרפב
.רפסה תליחתב לארשי לש םתונג תא גיצהל אל ידכ
.רחא ןורקיע יפל אלא תושחרתהה יפל ובתכנ אל הרותב תוערואמה
תקדוב הלאשה ."םירבסה עיציו ארקמב רחואמבו םדקומב ןיחבי דמולה" :הרטמל תסחייתמ הלאשה)
הלא םע 'וכו ינשה ,ןושארה שדוחה] ארקמב םירכזנה םישדוחה תא םגרתל דימלתה לש תלוכיה תא
רחואמו םדקומ ןיא" לש ןורקיעה תא ןיבה םאהו [ןסינ ול םירכומה הלא םעו (רייא) ריכזמ י"שרש
.("הרותב
האבה הלאשה
10 הבושת
תודוקנ 8 - "...ברחב ןפ..."
לארשי ינב
וניבא בקעי
ושע
םודא ינב
םיאצמנה םינותנ ךמס לע דחא קוספ ראבמ אוה םהבש י"שר ירבד תא וניבה םידימלתה םאה תקדוב הלאשה)
.רחא קוספב
.(הנשה ודמלש המ םע ('ב התיכ ,םידלי ןג) תומדוק םינשב ודמלש המ ןיב רושקל םיכירצ םידימלתה
האבה הלאשה

11 הבושת
תודוקנ -5ב הכזמ הנוכנ הקתעה - י"שר בתכ
האבה הלאשה

תודוקנ 10 - ןוניש - ג קלח


12 הבושת
ךדסח - לדוגכ - הזה - םעה - ןועל
הנה - דעו - םירצממ     
ךרבדכ - יתחלס     

.ףוצקת - הדעה - לכ - לעו - אטחי. ב

אל / ןוכשי - דדבל / תועבגמו - ונארא / שארמ / םעז - אל / הבק - אל . ג

/ לארשי - ךיתונכשמ - בקעי - ךילהוא . ד
/ ילע / 'ה - עטנ / / רהנ - ילע / ויטנ     

/ ינפ - לע - רשא / דאמ - ונע . ה

.תודוקנ 2 = ןוכנ אלומש ףיעס לכ