ב"סשתה - רבדמב רפסב יצראה ןחבמה

'ד תותיכ

!רקי דימלתשוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקלו שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל דעונ הז ןחבמ
ןמ תודחא לע בישהל ידכ (י"שר שוריפבו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופא ךילע היהי .י"שר
.תולאשה

בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
!תעדה

תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה
.היכרדב

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונאותועמשמו ארקמה - 'א קלח

1 הלאש
בצ תולגע
.('ז קרפ) םייוולה תוחפשממ קלחל רקבו בצ תולגע ןתנ השמ
?רקבה תאו תולגעה תא השמל ןתנ ימ
!רקבו תולגע השמ ןתנ ןהלש םייוולה תוחפשמ יתש תא ןייצ
?רקבו תולגע השמ ןתנ אל םייוולה תוחפשממ החפשמ וזיאל
!עודמ רבסה
הבושת
2 הלאש
(י קרפ) תורצוצחה
"תונחמה תא עסמלו הדעה ארקמל ךל ויהו ...תרצוצח יתש ךל השע"
?תורצוצחה תא ושע רמוח הזיאמ
!"השקמ" הלימה תא ראב ."םתא השעת השקמ" רמאנ תורצוצחה לע
?תורצוצחב עקת ימ

!האבה הלבטה תא םלשה
?םיעקות תורצוצח המכב
?םיעימשמ לוק הזיא
העורת / העיקת
?םיעקות ךרוצ הזיאל
קוספ
 
 
הדעה לכ תא סנכל
ג
 
העיקת
 
ד
("תרצצחב") םיתש
 
 
ט
הבושת
3 הלאש
!ה"ל-א םיקוספ ,ז"ט קרפב ןייע .ותדעו חרק
!ןרהאו השמ לע חרק לש הנעטה התייה המ :ךנושלב בותכ
:לש םשנוע היה המ
:חרק   
:םריבאו ןתד   
:תרוטקה יריטקמ םישימחו םייתאמ   
."שבדו בלח תבז ץרא" :יוטיבה תא םיימעפ םריבאו ןתד םיריכזמ ,וט-בי םיקוספב
?הנושארה םעפב םינווכתמ םה ץרא הזיאל   
?היינשה םעפב םינווכתמ םה ץרא וזיאל   
הבושת
4 הלאש
תומוקמ
רחב) !הרושק איה דציכו תומוקמה ןמ דחא לכל הרושק תוישיא וזיא האבה הלבטב םושר
(!הטמלש המישרה ןמ תומשה תא

/ הזה םוקמב הרק המ
?םוקמל תומדה הרושק דציכ
תוישיאה
םוקמה
 
 
תורצח
 
 
רהה רה
 
 
םירבעה רה
 
 
רועפ לעב

חרק / םעלב / םירמ / ןרהא / ןונ ןב עשוהי / רזעלא ןב סחניפ / ונבר השמ
הבושת
5 הלאש
הבירמ ימ
:תואבה תולאשה לע בשהו גי-א םיקוספ 'כ קרפב ןייע
?לארשי ינב לש םתנולת התייה המ
(גי-בי םיקוספ יפ-לע) !עודמ רבסה ."הבירמ ימ" ארקנ ןרהאו השמ לש םאטח
?השמ לש ושנוע היה המ
(!'א קוספב רזעיה) ?הז עוריא שחרתה םירצממ לארשי ינב תאיציל הנש וזיאב
הבושת
6 הלאש
רבדמב שמוחב תווצמ
:םיקוספה ןמ דחא לכל המיאתמה הווצמה תא הטמלש המישרה ןמ רחב

?רמאנ הווצמ וזיאל רשקב
קוספה
 
ןגדו שורית בלח לכו רהצי בלח לכ
םיתתנ ךל 'הל ונתי רשא םתישאר
 
תכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ...
םכל היהי העורת םוי ושעת אל הדובע
 
שדק ארקמ הזה יעיבשה שדחל רושעבו
םכיתשפנ תא םתינעו םכל היהי
 
שבכה תאו רקבב השעת דחא שבכה תא
םייברעה ןיב השעת ינשה
 
... שדחל םוי רשע העבראב ןושארה שדחבו
...םימי תעבש גח הזה שדחל םוי רשע השמחבו
 
... 'ה תוצמ לכ תא םתרכזו ותא םתיארו...
טלקמ ירע
"...ךל לידבת םירע שלש"
אמגוד

םירופיכה םוי / הלח תשרפה / ןושאר רשעמ / תוצמה גחו חספ / תיציצ
טלקמ ירע / הנשה שאר / המורת / דימתה ןברק
הבושת
תושר תלאש
?םיאבה םיקוספה ורמאנ ןיינע הזיאל רשקהב
"םהל אצמו םהל ףסאי םיה יגד לכ תא םא םהל אצמו םהל טחשי רקבו ןאצה"
"םילגר שלש הז ינתיכה יכ ךל יתישע המ"
"םולש יתירב תא ול ןתנ יננה רמא ןכל..."
"ןמשה דשל םעטכ ומעט היהו..."
הבושת


י"שר שוריפו ארקמ - 'ב קלח

7 הלאש
(א קוספ ,ז"ט קרפ) "...םריבאו ןתדו ...חרק חקיו"

:י"שר
הנמית םינוחה וינבו תהקל ןכש הנמית םתיינחב יורש ןבואר טבש היהש ליבשב
.ונכשל יוא עשרל יוא ותקולחמב חרק םע ופתתשנ

"הנמית" אוה דצ הזיא
?הז דצב ונכש םיטבש וליא
?י"שר רבדמ םהילעש םינכשה םה ימ
?"ונכשל יואו עשרל יוא"ש י"שר דמל ןינמ
הבושת
8 הלאש
(א קוספ ,ג קרפ) "...רביד םויב השמו ןרהא תודלות הלאו"

:י"שר
לכש דמלמ הרות ןדמלש יפל השמ תודלות וארקנו ןרהא ינב אלא ריכזמ וניאו
.ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ הרות וריבח ןב תא דמלמה

?"השמ תודלות" הרותה ןושלב וארקנ ימ
?י"שר יפל ךכ םיארקנ םה עודמ
?רכזנ ונניאו קוספב רכזומ תויהל ךירצ היה י"שר תעדל ימ
הבושת
9 הלאש
(זי קוספ ,זכ קרפ) "...םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי רשא"

:י"שר
המחלמל םהיתולייח תא ןיחלשמו םהיתבב םיבשויש תומואה יכלמ ךרדכ אל
".ותוא ארית לא" רמאנש גועו ןוחיסב יתמחלנש ינא יתישעש ומכ אלא
ןכו ".'וגו התא ונלה ול רמאיו וילא עשוהי ךליו" רמאנש עשוהי השעש ךרדכו
.שארב סנכנו שארב אצוי ".םהינפל אבו אצוי אוה יכ" רמוא אוה דודב

?המחלמל האיציה תעב םייוגה יגיהנמ םיגהונ דציכ
?לארשי יגיהנמ םתמועל םיגהונ דציכ
?י"שר ריכזמ לארשי יגיהנממ ימ
הבושת
10 הלאש
!ליגר בתכל םיאבה י"שר ירבד תא קתעה


הבושת


הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח

:ךינפלש םיעטקה 6 ךותמ השולש םלשה
תא בלכו עשוהי םיערוק ,םילגרמה ירבד תובקעב םירצמל רוזחל שקבמ םעה רשאכ
:רומאל לארשי ינב תדע לכ לא ורמאיו .םהידגב
דואמ ץראה ____________ התא ____________ הב ____________ רשא ץראה"
".דואמ
:שקבמו 'ה לא ללפתמ השמ םילגרמה אטח רחאל
____________ ____________ ____________ ____________ אנ חלס"
____________ ____________ הזה םעל התאשנ רשאכו ____________
".____________ ____________ :'ה רמאיו .____________
לע םילפונ ןרהאו השמ .לארשי םע תא תולכל הצור ה"בקה ותדעו חרק אטח תובקעב
:םירמואו םהינפ
לכ לעו ____________ ____________ שיאה רשב לכל ____________ יהול-א ל-א"
"?____________ ____________
:רמואו לארשי תא ךרבמ םעלב
.'ה םעז אל ____________ המו לא __________ אל בקא המ"
____________ ____________ םע ןה ונרושא תועבגמו ____________ םירוצ שארמ יכ
____________ עבר תא רפסמו בקעי ____________ הנמ ימ .____________ אל םיוגבו
".____________ יתירחא יהתו םירשי תומ ישפנ תומת
:רמואו לארשי תא ךרבמ םעלב
ךורב ____________ ____________ ימ איבלכו ____________ ____________ ערכ"
".____________ ____________
:השמ לאוש ,םעה לכל רשב 'ה חיטבמ רשאכ
לכ תא םא םהל ____________ םהל ____________ ____________ ןאצה"
".םהל ____________ םהל ____________ ____________ ____________
הבושת


ב"סשתה - רבדמב רפסב יצראה ןחבמל ןובושת1 הבושת
בצ תולגע
.לארשי יאישנ ונתנ רקבהו תולגעה תא
.יררמו ןושרגל רקבהו תולגעה תא ןתנ השמ
תהק ינבל רקבו תולגע ןתנ אל השמ
ךכיפלו ('וכו הרונמהו ןוראה ,ןכשמה ילכ תא םיאשונ םה) םהילע שדוקה תדובע יכ
.םהיפתכ לע םתוא תאשל םהילע
האבה הלאשה
2 הבושת
תורצוצחה
.ףסכ תויושע ויה תורצוצחה
.ילכ םירצוי תחא רמוח תכיתחמ אלא הקיצי ידי לע אל :השקמ
.תורצוצחב ועקת םינהוכה ןורהא ינב


?םיעקות תורצוצח המכב
?םיעימשמ לוק הזיא
העורת / העיקת
?םיעקות ךרוצ הזיאל
קוספ
("ןהב ועקתו") םיתש
העיקת
הדעה לכ תא סנכל
ג
"ועקתי תחאב..."
העיקת
םיאישנה תא סנכל
ד
("תרצצחב") םיתש
העורת
המחלמ תעב
ט
האבה הלאשה
3 הבושת
ותדעו חרק
.הנוהכה תא ןורהאו ,תוגיהנמ ומצעל לטנ השמ :חרוק תנעט
.ול רשא לכ תאו ותוא העלב המדאה :חרק לש ושנוע
.םהל רשא לכ תאו םתוא העלב המדאה :םריבאו ןתד לש םשנוע
.שאב ופרשנ :תרוטקה יריטקמ םישימחו םייתאמ לש םשנוע
םירצמ ץראל הנווכה "שבדו קלח חבז ץרא" הנושארה םעפב
.לארשי ץראל הנווכה "שבדו קלח חבז ץרא" היינשה םעפב
האבה הלאשה
4 הבושת
תומוקמ
/ הזה םוקמב הרק המ
?םוקמל תומדה הרושק דציכ
תוישיאה
םוקמה
.הערטצנ
םירמ
תורצח
תמ
ןורהא
רהה רה
.המש תמ / ותומ ינפל ץראה תא האר
השמ
(ובנ רה) םירבעה רה
.םיאטוחה תא רקדו 'ה תאנק תא אנק
רזעלא ןב סחניפ
רועפ לעב
האבה הלאשה
5 הבושת
הבירמ ימ
.תומל םילולע ונאו םימ וב ןיאש רבדמל םירצממ ונאצי עודמ :י"נב תנולת
.םב שדקנ 'הו 'ה תא ובר לארשי ינבש ינפמ "הבירמ ימ" ארקנ אטחה
.לארשי ץראל לארשי םע תא סינכי אל אוה :השמ לש ושנוע
.םירצמ תאיציל םיעבראה תנשב שחרתה עוריאה
האבה הלאשה
6 הבושת
רבדמב שמוחב תווצמ

?רמאנ הווצמ וזיאל רשקב
קוספה
המורת
ןגדו שורית בלח לכו רהצי בלח לכ
םיתתנ ךל 'הל ונתי רשא םתישאר
הנשה שאר
תכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ...
םכל היהי העורת םוי ושעת אל הדובע
םירופיכה םוי
שדק ארקמ הזה יעיבשה שדחל רושעבו
םכיתשפנ תא םתינעו םכל היהי
דימתה ןברק
שבכה תאו רקבב השעת דחא שבכה תא
םייברעה ןיב השעת ינשה
תוצמה גחו חספ
... שדחל םוי רשע העבראב ןושארה שדחבו
...םימי תעבש גח הזה שדחל םוי רשע השמחבו
תיציצ
... 'ה תוצמ לכ תא םתרכזו ותא םתיארו...
טלקמ ירע
"...ךל לידבת םירע שלש"
האבה הלאשה
תושר תלאשל הבושת
.רשב םעל ןתייש השמל 'ה חיטבמ רשאכ
.היפ תא חתפ 'הש רחאל םעלבל תאז תרמוא ןותאה
.ויהול-אל אנקש רחאל ןהכה רזעלא ןב סחנפל חיטבמ ה"בקה
.וילע ןנולתמ םעהש ןמה לע רמאנ
האבה הלאשה
7 הבושת
םריבאו ןתד
.םורד דצ :הנמית
.דג ,ןועמש ,ןבואר :ונכש םורדב
חרק ואצי םהמש םייוולה תהק ינב ינכש םה ןבואר טבשמ באילא ינב םריבאו ןתד
.ותדעו
ףאו ותדע לשו חרק לש םאטחל ופרטצנ םריבאו ןתדש ךכמ דמלנ ונכשל יואו עשרל יוא
.םמע ושנענ
האבה הלאשה
8 הבושת
השמו ןרהא תודלות הלא
."השמ תודלות" הרותב וארקנ ןרהא ינב
ינב תא דמל השמו ודלי וליאכ בותכה וילע הלעמ הרות ורבח ןב תא דמלמה לכ ןכש
.ןורהא
ינב קר ורכזנ ךא ,קוספב רכזיהל םיכירצ ויה ויתודלות םהש השמ לש וינב י"שר תעדל
.ןרהא
האבה הלאשה
9 הבושת
םהינפל אצי רשא
.םחלהל אבצה תא םיחלושו םהיתבב םיראשנ ויה םייוגה יגיהנמ
.המחלמב םתוא םיליבומו המחלמל םהיתואבצ שארב םיאצוי לארשי יגיהנמ
.דוד ,עשוהי ,השמ :תא ריכזמ י"שר
האבה הלאשה
10 הבושת
ליגר בתכל םיאבה י"שר ירבד תא קתעה
הלעמ יפלכ ןילכתסמ לארשי ויהש ןמזב אלא היחמ וא תיממ שחנ יכו וניתובר ורמאו
.םיקומנ ויה ואל םאו םיאפרתמ ויה םימשבש םהיבאל םבל תא ןידבעשמו
האבה הלאשה
ג קלח
הפ לעב ןוניש
דאמ ץראה הבוט התא רותל הב ונרבע רשא ץראה :רמאל לארשי ינב תדע לכ לא ורמאיו
.דאמ
רמאיו :הנה דעו םירצממ הזה םעל התאשנ רשאכו ךדסח לדוגכ הזה םעה ןועל אנ חלס
.ךרבדכ יתחלס 'ה
?ףצקת הדעה לכ לעו אטחי דחא שיאה רשב לכל תחורה יהול-א ל-א
?'ה םעז אל םעזא המו ל-א הבק אל בקא המ
.בשחתי אל םיוגבו ןוכשי דדבל םע ןה ונרושא תועבגמו ונארא םירוצ שארמ יכ
.והומכ יתירחא יהתו םירשי תומ ישפנ תומת לארשי עבר תא רפסמו בקעי רפע הנמ ימ
.רורא ךירראו ךורב ךיכרבמ ונמיקי ימ איבלכו יראכ בכש ערכ
םהל אצמו םהל ףסאי םיה יגד לכ תא םא םהל אצמו םהל טחשי רקבו ןאצה