ז"נשתה - רבדמב רפסב יצראה ןחבמה

ז"נשתה ןויסב 'ד
10.00 - 09.00 תועשב

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת.י"שר שוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקלו שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל דעונ הז ןחבמ
.תולאשה ןמ תודחא לע בישהל ידכ (י"שר שוריפבו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופא ךילע היהי

!תעדה בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא


ותועמשמו ארקמה - 'א קלח


1 הלאש
םתשודקו תונחמה
!םישרתב םירסחה תומשה תא םלשה .רבדמב תונחמה רדס ךינפל

____________ ____________ ____________ תא וחלש 1 - הנחממ
____________ ___________ תא וחלש 2 - הנחממ  
___________ תא וחלש 3 - הנחממ  

2 הלאש
:תואבה תולאשה לע הנעו טי-א םיקוספ ,בל קרפ ארק
?השמל םינופה םיטבשה םה ימ
?השממ םתשקב יהמ
?השמ לא ונפש םיטבשה םמצע לע ולבק המ

3 הלאש
דחפלצ תונב
:תואבה תולאשה לע הנעו ח-א םיקוספ ,זכ קרפ ארק
?השממ דחפלצ תונב ושקב המ
!תקדצומ ןתשקבש םידמול ונא ןהמש םילימה תא קתעה
?ןהיבא תלחנ תא תושרוי תונבה הרקמ הזיאב

4 הלאש
.ינש חספ לע ןכו רבדמב לארשי-ינב ושעש חספה לע רבודמ גי-א םיקוספ ,ט קרפב
!ךינפלש הלבטב ןתוא ןיימ .ינש חספל וא ןושאר חספל תועגונה תורימא וא תווצמ ךינפל
.ינש חספב םגו ןושאר חספב םג תוגהונ תווצמהמ קלח !בל םיש

ינש חספ ןושאר חספ
    תיבב ץמח אצמיי וא הארייש רוסא .1
    .ותליכאב "ללה" םירמוא .2
    .הנש ןב םימת הש .3
V   .ינשה שדוחל רשע העבראב .4
  V .ןושארה שדוחל רשע העבראב .5
    .רקוב דע ונממ ריתוהל רוסא .6

?ינש חספ תושעל בייח יתמ
?ובירקה אלו (ונמזב) ודעומב חספ ןברק בירקהל היה לוכיש םדא לש ושנוע המ

5 הלאש
:תואבה תולאשה לע הנעו גכ-די םיקוספ ,כ קרפ רבדמב רפסב ןייע
.וצראב רובעל םודא ךלמ ןיבל השמ ןיב ןתמו אשמ להנתמ ולא םיקוספב
?הנושארה ותיינפב השמ עיצהש םיאנתה ויה המ
?םודא ךלמ תבוגת התיה המ
?השמ לש היינשה ותיינפב ,םישדחה םיאנתה םהמ
?היינשה םעפב םודא ךלמ תבוגת התיה המ

6 הלאש
:םיאבה םיקוספה ורמאנ ןיינע הזיאב
"...ונמיקי ימ איבלכו יראכ בכש ערכ"
"...םעה תא וכשניו םיפרשה םישחנה תא םעב 'ה חלשיו"
."הל אנ אפר אנ ל-א :רומאל 'ה לא השמ קעציו..."
."םילגר ש.לש הז ינתיכה יכ ךל יתישע המ"
."שוכרה לכ תאו ...םהיתב תאו םת.א עלבתו היפ תא ץראה חתפתו"
."ךנחיו ךילא וינפ 'ה ראי"
."חל.דבה ןיעכ וניעו אוה דג ערזכ..."

7 הלאש
:םיאבה םיקוספב רבודמ תווצמ ולא לע
.(בי ,חי קרפ) "םיתתנ ךל 'הל ונתי רשא םתישאר ןגדו שורית בלח לכו רהצי בלח לכ"
"...ךל היהי המהבבו םדאב 'הל ובירקי רשא רשב לכל םחר רטפ לכ"
"...םישודק םתייהו יתוצמ לכ תא םתישעו ורכזת ןעמל"
.(אכ ,וט קרפ) "םכיתורודל המורת 'הל ונתת םכיתוסירע תישארמ"
."ותוא ושעי םיברעה ןיב םוי רשע העבראב ינשה שדחב"


י"שר - 'ב קלח


8 הלאש
(גי ,בי קרפ) "הל אנ אפר אנ ל-א רמאל 'ה לא השמ קעציו"

רמול ךירצ ורבחמ רבד לאושהש ץרא ךרד ךדמלל בותכה אב .הל אנ אפר אנ ל-א" :י"שר
."ויתולאש שקבי ןכ רחאו םינונחת ירבד השולש וא םינש

!'המ השמ לש ותשקב יהמ ,בותכו הלעמל ןיוצש קוספה תא ארק
!םינונחת העיבמה קוספב הלימה תא ןייצ
."ץרא ךרד ךדמלל בותכה אב" :טפשמה תא ךנושלב רבסה

9 הלאש
(א ,ט קרפ) ...ןושארה שדחב ...תינשה הנשב ...השמ לא 'ה רבדיו

םדקומ רדס ןיאש תדמל רייא דע הרמאנ אל רפסה שארבש השרפ .ןושארה שדחב :י"שר
"...הרותב רחואמו

!"הרותב רחואמו םדקומ רדס ןיא" :ללכה תא רבסהו י"שרב ןייע

:תושר תלאש
!ליגר די-בתכב ותוא קתעה .י"שר ךותמ עטק לש םוליצ ךינפל


10 הלאש
(ה"כ ,אי קרפ) "ופסי אלו ואבנתיו ...םינקזה שיא םיעבש לע ןתיו ...וילע רשא חורה ןמ לצאיו..."

.ודבל םויה ותוא אלא ואבנתנ אל" - "ופסי אלו" : י"שר
."םהמ האובנ הקספ אלש - ןיקספ אלו םגרת סולקנואו

:ךנושלב רבסה .םישוריפ ינש י"שר איבה "ופסי אלו" םילמל
:א שוריפ
:ב שוריפ


הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח

םעלב תכרבמ עטק
!םלשה
לק ____________ ____________ בקא המ .1
'ה ____________ ____________ ____________ המו .2
____________ ____________ ונארא ____________ __________ יכ .3
________ ________ םיוגבו _________ _________ _________ ןה .4
____________ ____________ ____________ ימ .5
____________ ____________ ____________ רפסמו .6
____________ ____________ ____________ תמת .7
____________ ____________ יהתו .8