לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
יתדה ךוניחה להנימ

ח"נשתה - רבדמב רפסב יצראה ןחבמה

ח"נשתה ןויסב 'י

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת
.י"שר שוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקל ,שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל אב הז ןחבמ
.תולאשה ןמ תודחא לע בישהל ידכ ,(י"שר שוריפו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופיא ךילע היהי
!תעדה בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה
.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

ותועמשמו ארקמה - א קלח

1 הלאש
.(ךליאו ז"י קוספמ ג"י קרפ) םילגרמה תשרפ
.םעלו םירעל ,ץראל :םירושקה םירבדל בל םישל ושקבתנ ,ץראה תא רותל חלש השמש ,םילגרמה
______________________________________ !ץראל רושקה דחא רבד ןייצ
______________________________________ !םירעל רושקה דחא רבד    
_______________________________________ !םעל רושקה דחא רבד    

!בותכה ןושלב ךתבושת בותכ ?ץראה ןמ םבושב ,השמל םילגרמה תבושת התייה המ
:רשקב     
_____________________________________________ ץראל (א    
____________________________________________ םירעל (ב    
_____________________________________________ םעל (ג    


2 הלאש
(ב"י-'ט םיקוספ ,'ט קרפ) ינש חספ
________________________________________ ?ינש חספ לש ךיראתה והמ

__________________________________ ?ינש חספ לע הווצמ ימ :ךנושלב בותכ
___________________________________________________________     

.(ךיראתהמ ץוח) !ינש חספל םירושקה ,ונלש םיקוספה ךותמ םיוויצ השולש בותכ
___________________________________________________________     
___________________________________________________________     
___________________________________________________________     


3 הלאש
םעלב תשרפ
_______________________________ ?םעלבל םיכאלמ חולשל ,קלבל םרג המ
__________________________________________ ?תושעל ונממ שקיב המ     

."ךמוקמ לא ךל חרב" :םעלבל רמא קלב
____________________________________ ?םעלבל תאז רמול קלבל םרג המ     
________________________ !ךנושלב בותכ ?הלא וירבד לע קלבל םעלב הנע המ     
___________________________________________________________     

________________________ ?ונתא תא ומצעב שבח םעלבש ,ךכמ דמל התא המ
___________________________________________________________     


4 הלאש
(ט"י קרפ) "המודא הרפ" תשרפ
!"המודא הרפ" תריחבב דיפקהל םיכירצ םהילע םירבד השולש ןייצ
_________________ (1)     
_________________ (2)     
_________________ (3)     

____________________________________________ ?הרפה רפא שמיש המל

םגדהו רבסה ."םיאמטה תא תרהטמו םירוהטה תא האמטמ" איהש ,המודא הרפל רשקב ורמא ל"זח
_______________________________________ !הלא םירבד ונקרפב םיקוספה ךותמ     
____________________________________________________________     
____________________________________________________________     


5 הלאש
!ועריא ובש ןמזה רדס יפל םיאבה םיעוראה תא רדס
.םירצממ האיצי ;ןכשמה תמקה ;םירמ תומ ;רבדמ חספ ;ןרהא תומ
__________________ (א)    
__________________ (ב)    
__________________ (ג)    
__________________ (ד)    
__________________ (ה)    


6 הלאש
:םיאבה םיקוספה ורמאנ ןיינע הזיאל רשקהבו רמא ימ
"...'ה יפ תא רובעל לכוא אל בהזו ףסכ ותיב אלמ ...יל ןתי םא"
___________________________________________________________     

"...ודעומב 'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל..."
___________________________________________________________     

"םילגר שלש הז ינתיכה יכ ךל יתישע המ..."
___________________________________________________________     

."םולש יתירב תא ול ןתנ יננה..."
___________________________________________________________     

"...ותחפשמ ךותמ וניבא םש ערגי המל"
___________________________________________________________     


7 הלאש
תמישר תאבומ םיקוספל תחתמ .הווצמ תרכזומ םהמ דחא לכב רשא ,רבדמב רפסמ ,םיקוספ ךינפל
!קוספל הווצמה תא םאתה .תווצמה

הווצמה םש
םיקוספה
"...המורת 'הל ונתת םכית.סרע תישארמ"
"...הדפת שד.ח ןבמ ויודפו"
"םכל היהי העורת םוי..."
"...'ה תווצמ לכ תא םתרכזו ות.א םתיארו..."
."םיתתנ ךל 'הל ונתי רשא םתישאר ןגדו שורית בלח לכו רהצי בלח לכ"

.(הנשה שארב רפוש / ןהכל הלח / ןהכל המורת / תיציצ / רוכב ןוידפ :תווצמה)

 `

י"שר - ב קלח

8 הלאש
(ז"כ קוספ ו קרפ) "םכרבא ינאו לארשי-ינב לע ימש תא ומשו"
."םינהכל םכרבא ינאו א"ד .םינהכה םע םיכסאו לארשיל .םכרבא ינאו" :י"שר
_________________________________________ ?'ה ךרבמ ימ תא ,'א שוריפ יפ לע
_________________________________________ ?'ה ךרבמ ימ תא ,'ב שוריפ יפ לע


9 הלאש
.('ז ,'ו םיקוספ אי קרפ) "חלודבה ןיעכ וניעו אוה דג ערזכ ןמהו"
ה"בקהו "וניניע ןמה לא יתלב" םירמוא לארשי .וז רמא אל וז רמאש ימ .דג ערזכ ןמהו :י"שר
..."דג ערזכ ןמהו" הרותב ביתכה
_______________ ?ושוריפב י"שר הנוע ,ז ,ו םיקוספ תאירקמ תררועתמה הלאש וזיא לע
___________________________________________________________     

_________________________________ :י"שר ירבד תא רבסהו ז ,ו םיקוספב ןייע
___________________________________________ ?המ תא - וז רמאש ימ     
____________________________________________ ?המ תא - וז רמא אל     


10 הלאש
.('א קוספ ,ט קרפ) "רמאל ןושארה שדחב םירצמ ץראמ םתאצל תינשה הנשב ...השמ לא 'ה רבדיו"
םדקומ רדס ןיאש תדמל רייא דע הרמאנ אל רפסה שארבש השרפ .ןושארה שדוחב" :י"שר
ויהש הנש םיעברא לכש לארשי לש ןתונג אוהש ינפמ וזב חתפ אל המלו הרותב רחואמו
."דבלב הז חספ אלא ובירקה אל רבדמב לארשי
______________________ !"הרותב רחואמו םדקומ רדס ןיאש" :טפשמה תא רבסה
____________________________________________________________     

!ךנושלב בותכ ?י"שר ירבד ךשמה יפל חספה (ןינעב) תשרפב רבדמב רפס תא חתפ אל המל
____________________________________________________________     
____________________________________________________________     


11 הלאש
!ליגר די-בתכב ותוא קתעה .י"שר ךותמ עטק ךינפל
'וגו הפגמה ירחא יהיו


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 

הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח

םעלב תכרבמ עטק
!םלשה
לק ______________ ______________ בקא המ .1
'ה ______________ ______________ ______________ המו .2
______________ _____________ ונארא _____________ _____________ יכ .3
__________ __________ םיוגבו __________ __________ __________ ןה .4
_____________ _____________ _____________ ימ .5
_____________ _____________ _____________ רפסמו .6
_____________ _____________ _____________ תמת .7
_____________ _____________ יהתו .8