ט"נשתה - רבדמב רפסב יצראה ןחבמה

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת


שוריפבו וב בותכה תא ןיבהלו אורקל ,שמוחב אצמתהל ךתלוכי תא קודבל אב הז ןחבמ
ןמ תודחא לע בישהל ידכ ,(י"שר שוריפו םיקוספב) שמוחב ןייעל אופיא ךילע היהי .י"שר
.תולאשה

תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
!תעדה בושייבו

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא


ותועמשמו ארקמה - א קלח

1 הלאש

!י-א םיקוספ ,א"י קרפב ןייע .'ה תבוגתו לארשי ינב תונולת
.לארשי ינב לש תונולת םיאצומ ,הלא םיקוספב

?וללה תונולתהמ תחא בותכ .א
____________________________________________________ :הנולתה

!בותכה ןמ תאז חכוה .'ה יניעב תוקדוצ וארנ אל תונולתהש דומלל רשפא ,'ה תובוגת יפ-לע .ב
___________________________________________________ :'ה תבוגת
1 הבושת

2 הלאש

.(ד-א םיקוספ ,ה קרפ) "...הנחמל ץוחמ-לא םתוא וחלשיו לארשי ינב ןכ-ושעיו"...

_____________________ ?ויה תונחמ המכ .א

______________________________________ ?הניכש הנחממ וחליש ימ תא .ב
_____________________________________ ?לארשי הנחממ וחליש ימ תאו

______ ?ונלש עטקה יפ-לע ,תונחמה ןמ םיאמטה תא חלשל לארשי-ינב ווטצנ עודמ .ג
__________________________________________________________
2 הבושת

3 הלאש

(א"כ-א םיקוספ ,ו קרפ) ריזנ תשרפ
:תואבה תולאשה לע הנעו עטקה תא ארק

?"ורזנ ימי לכ" רהזהל ריזנה הוטצנ םהמ םירבדה תשולש םהמ ,ךנושלב בותכ .א
___________________________________________________ :ד-ג םיקוספב
___________________________________________________ :ה קוספב
___________________________________________________ :ז-ו םיקוספב

םיקוספה ןמ החכוה אבה .בוט אל וא ריזנ תויהל בוט םאה ,ונימכח לצא תונוש תועד שי .ב
______________________________________________ !וללה תועדהמ תחאל
_____________________________________________________________
3 הבושת

4 הלאש

.(ז"י ,ז"ט םיקרפ) ותדעו חרק
!א"י-א םיקוספ ,ז"ט קרפב בותכה יפ לע ותדעו חרק תנולת התיה המ ,ךנושלב בותכ .א
___________________________________________________________

?תרוטקה יריטקמ םישימחו םייתאמ לש םשנוע היה המו םריבאו ןתד לש םשנוע היה המ .ב

__________________________________________ :םריבאו ןתד לש םשנוע
__________________________ :תרוטקה יריטקמ םישימחו םייתאמ לש םשנוע

."שבדו בלח תבז ץרא" יוטיבה תא םיימעפ םיריכזמ םריבאו ןתד ,ו"ט-ב"י םיקוספ ז"ט קרפב .ג
________________________________ ?הנושארה םעפב םינווכתמ םה ץרא וזיאל
_________________________________ ?היינשה םעפב םינווכתמ םה ץרא וזיאלו

!היחמ םגו התיממ םג איהש תרוטקה לע רמול ןוכנש ז"י ,ז"ט םיקרפב רפוסמה ךותמ חכוה .ד
_______________________________________________________ :התיממ
________________________________________________________ :היחמ
4 הבושת

5 הלאש

םעלבו קלב
.םעלב ילשממ לשמ םיאצומ ונחנא ג"י-'א םיקוספ ,ד"כ קרפב
:תואבה תולאשה לע הנעו עטקה תא ארק

______________________ .לארשי םע חבשב רבדמה ,ונלש עטקהמ דחא קוספ בותכ .א
_____________________________________________________________

- "...'ה יפ תא רובעל לכוא אל בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל ןתי םא" :קלבל רמוא םעלב .ב
____________________________________ ?קלבל םעלב תאז רמוא המל רשקב
_____________________________________________________________
5 הבושת

6 הלאש

:רמאנ ןיינע הזיאל רשקהב

_______________________________ "םכרבא ינאו לארשי-ינב לע ימש תא ומשו" .א

_________________ "...ויטפשמ לככו ויתקח לככ ודעומב ותוא ושעת םיברעה ןיב..." .ב

____________________________ "...איה השקמ החרפ דע הכרי דע בהז השקמ..." .ג

__________________________________ "...םומ הב ןיא רשא המימת המודא..." .ד

_________________________ "...ןב ול ןיא יכ ותחפשמ ךותמ וניבא םש ערגי המל" .ה
6 הבושת

7 הלאש

הוצמה םש תא קוספ לכ דיל בותכ .הוצמל רושק םהמ דחא לכ רשא רפסמ םיקוספ ךינפל
!ול המיאתמה

_____________________________ "...המורת 'הל ונתת םכיתסרע תישארמ" .א

_______________________________ "...יתוצמ לכ לא םתישעו ורכזת ןעמל" .ב

________________________________________ "םכל היהי העורת םוי..." .ג

______________________________________ "ויחאל ותלחנ תא םתתנו..." .ד

_____________________ "...רקבה תחנמכ םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו" .ה
7 הבושת

י"שר - ב קלח


8 הלאש

.(ג-א םיקוספ ,ג קרפ) "...ןרהא ינב תומש הלאו ...השמו ןרהא תודלות הלאו"

הרות ןדמלש יפל השמ תודלות וארקנו ןרהא ינב אלא ריכזמ וניאו :י"שר
ודלי ולאכ בותכה וילע הלעמ הרות וריבח ןב תא דמלמה לכש דמלמ

_________________________________________ ?ןרהא תודלות םה ימ .א

____________ !י"שר יפל ,השמ תודלות םג ןרהא תודלות וארקנ עודמ ךנושלב בותכ .ב
__________________________________________________________

___________ ?השמ תודלות םג םיארקנ ןרהא ינבש ךכמ ,י"שר יפל דומלל רשפא המ .ג
__________________________________________________________
8 הבושת

9 הלאש

.(ח קוספ ,ב"כ קרפ) "...רבד םכתא יתובישהו הלילה הפ וניל םהילא רמאיו"

...םלועה תומוא יאיבנ לכל ןכו הלילב אלא וילע הרוש שדקה חור ןיא :י"שר

_____________ ?דימ םהל הנוע וניאו "הלילה הפ וניל" :קלב יחילשל םעלב רמוא עודמ .א
_________________________________________________________

"?םלועה תומוא יאיבנ לכל ןכו" וירבדב י"שר ןווכתמ המל .ב
_________________________________________________________
9 הבושת

10 הלאש

"ןבואר ינב ...באילא ינב םריבאו ןתדו יול ןב תהק-ןב רהצי-ןב חרק חקיו"
.(א קוספ ,ז"ט קרפ)

וינבו תהקל ןכש הנמית םתיינחב יורש ןבואר טבש היהש ליבשב :י"שר
ונכשל יוא עשרל יוא ותקולחמב חרק םע ופתתשנ הנמית םינוחה

?ונכש אוה ימו ונלש הרקמב עשרה אוה ימ .א
___________________ :ונכש ________________ :עשרה

__________________________________ :"הנמית" הלימה תא רבסה .ב

__________________ ?י"שר יפל ,תהק ינבל ןבואר טבש ןיב תונכשה המרג המל .ג
________________________________________________________
10 הבושת

11 הלאש

!ליגר די-בתכב ותוא קתעה .י"שר ךותמ עטק ךינפל

ןרהא ינפלו השמ ינפל


__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________


הפ-לעב ןוניש - 'ג קלח

12 הלאש

םעלב תכרבמ עטק

!םלשה

לק ______________ ______________ בקא המ .1

'ה ______________ ______________ ______________ המו .2

______________ _____________ ונארא _____________ _____________ יכ .3

__________ __________ םיוגבו __________ __________ __________ ןה .4

_____________ _____________ _____________ ימ .5

_____________ _____________ _____________ רפסמו .6

_____________ _____________ _____________ תמת .7

_____________ _____________ יהתו .8
12 הבושת

םינחבמ ןכותל הרזחרבדמב רפסב יצראה ןחבמל ןובושתותועמשמו ארקמה - א קלח

1 הבושת

'ה תובוגתו לארשי-ינב תונולת
לא יתלב לכ ןיא השבי ונשפנ התעו ...םירצמב לכאנ רשא הגדה תא ונרכז ,רשב ונליכאי ימ" .א
"וניניע ןמה
.ל"נה עטקהמ ובתכיש הנולת לכ לבקל שי :הרעה

...דאמ 'ה ףא רחיו .ב
.(לודג עטק ךותב יפיצפס ןיינע רתאל תלוכיה תא תקדוב הלאשה)
האבה הלאשל

2 הבושת

"הנחמל ץוחמ לא םתוא וחלשיו..."
תונחמ השולש .א

.שפנל אמטו בזה ,עורצה תא :וחליש הניכש הנחממ .ב
.עורצה וחליש לארשי הנחממ

.םכותב ןכוש 'ה רשא תונחמה תא ואמטי אלש ידכ .ג
(.ןודנ אשונ לש םיבושח םיטרפ תעידי תקדוב הלאשה)
האבה הלאשל

3 הבושת

ריזנ תשרפ
.תמל אמטיהל אל / רפתסהל אל / ןפגהמ אצויש המ לכו ןיי תותשל ריזנל רוסא .א

"...תאטחל תחא השבכו..." :בוט אל ריזנ תויהל .ב
"...היהי שודק ...ורזנ רדנ ימי לכ" :החכוהה ,ריזנ תויהל בוט הזש העדל
(.הנבה תלוכיו ,בתוכה ןושלב םעיבהלו ,םיטרפ רתאל תלוכיה תא תקדוב הלאשה)
האבה הלאשל

4 הבושת

ותדעו חרק
.(הנוהכו תוגיהנמ) בר דובכ םמצעל םיחקולו םיאשנתמ ןרהאו השמ עודמ .א

םישימחו םייתאמה לש םשנע .םתוא העלבו היפ תא החתפ ץראה :םריבאו ןתד לש םשנוע .ב
.םתוא הלכאו 'ה תאמ האצי שא :תרוטקה יריטקמ

.לארשי-ץראל םינווכתמ םה היינשה םעפבו םירצמ ץראל םינווכתמ םה הנושארה םעפב .ג

םעה תא ליצה ,תרוטקה םע ,ןרהא וליאו .ופרשנ תרוטקה יריטקמ שיא םישימחו םייתאמ .ד
.הפיגמהמ
(.הנבהו תואצמתה תקדוב הלאשה)
האבה הלאשל

5 הבושת

םעלבו קלב
.רחא חבש לכ וא ,"לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהא ובוט המ" .א

שולש םתוא ךרב םעלב וליאו לארשי םע תא ללקל ידכ םעלבל ארק אוהש קלב תנעטל רשקב .ב
.םימעפ
(.תואיקבו תואצמתה ,םיוסמ ןיינע רותיא תלוכי תקדוב הלאשה)
האבה הלאשל

6 הבושת
:רמאנ ןיינע הזיאל רשקהב
םינהכ תכרב (א

חספ ןברק (ב

הרונמה (ג

המודא הרפ (ד

.השורי - דחפלצ תונב (ה
(.ארקמב תואיקב תקדוב הלאשה)
האבה הלאשל

7 הבושת

תווצמ - םיקוספ
.דימת ןברק (ה ;השוריה קח (ד ;הנשה שאר (ג ;תיציצ (ב ;הלח תשרפה (א
האבה הלאשל

י"שר - ב קלח


8 הבושת

ןרהא תודלות
.רמתיאו רזעלא ,אוהיבאו בדנ .א

.הרות םתוא דמיל השמ יכ .ב

.ודלי וליאכ בשחנ ורבח ןבל הרות דמלמה םדא לכש .ג
.(בושח יכרע ןורקע תעידיו הנבה תקדוב הלאשה)
האבה הלאשל

9 הבושת

"רבד םכתא יתובישהו הלילה הפ וניל"
.הלילב קר אלא םויב םעלב לא הלגתמ אל 'ה יכ .א

.הלילב אלא םויב הלגתמ אל ,םייוגה יאיבנ ראשל םג ךכ ,םעלבל ומכ .ב
(.י"שר לש ינייפואה ןונגסה תרכה תקדוב הלאשה)
האבה הלאשל

10 הבושת

...םריבאו ןתדו ...חרק חקיו
.ונכש - ןבואר / עשרה - חרוק .א

.המורד .ב

.השמ םע ותקולחמב חרוק םע ופתתשה ןבואר ינבש .ג
(הנבה תקדוב הלאשה)
האבה הלאשל

הפ-לעב ןוניש - ג קלח


12 הבושת

הבק-אל .1

םעז - אל - םעזא .2

ונרושא-תועבגמו - םירוצ-שארמ .3

בשחתי-אל - ןוכשי - דדבל - םע .4

בקעי - רפע - הנמ .5

לארשי - עבור - תא .6

םירשי - תומ - ישפנ .7

והומכ - יתירחא .8