"ןורבח קמעמ והחלשיו"
השרדמ לעו השרפ לש הטושפ לע

ז"ל תישארב

ןוסנזור לארשי ר"ד

ג"נשת ,וילדמ םימ :ךותמ

:תיצמת
ז"ל קרפ תא ראבל עייסמ ורמאמ .ך"נתב הילארה תארוהב החמתמ ןוסנזור ר"ד
.היפרגואיגב ןויע ךות ,שרדמהו םינשרפה ירבד תאו ,תישארב רפסב

"המכש אוביו ןורבח קמעמ והחלשיו" :וילע רמאנש ,םירהה ינש ןיב קמעב אוהה ךרדה הנהו ...
.
(1) "וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא" :ל"ז וניתובר ורמאש המ םייקל (די ,זל תישארב)

תולאשהמ הנה ותארוהבו ארקמה דומילב תוינשרד תושיגו תוינטשפ תושיג ןיבש חתמה תלאש
,ותפשל רושקה לכבש - שרדמהש ררבתי תחא אל .דמלמהו דמולה לש םמלועב תודבכנ רתויה
הנקסמל ליבומ - ברעממ חרזמ קוחרכ טשפה ןמ קוחר ויניינע ראשו וירואית ,ונונגס ,ויחוסינ
בגא הלועה היעב בושייל שממ לש המורת םורתל היושעה (!תישארו תירקיע חרכהב אל םנמא)
הז רבד יהי לאו ,היעבה תגצהל אקווד וזכש ךרדב שרדמה עייסי םיתעל .בותכ לש וטושפב ןויע
ליבות ארקמ לש וטושפב תקדקודמ הריקח קרשכ ,ךופה בצמ םג ןכתיי תאז םע .וניניעב לק
.םיבותכב תושרופמ רמאנהמ דואמ םיקוחרה ,םיישרדמ תונויער תנבהל

הקיז ךותמ םהב ןויעו ,םינפ יברו םיבכרומ ושרדמל ארקמ לש וטושפ ןיב םירשקה ,רבד לש וללכ
.ולוכ לולכמה לש רתוי הבוט הנבהל ליבוהלו ,םהינש תא תורפהלו רישעהל ידכ וב שי תידדה
דחוימב ,שרדמ דומיל - ךופה חוסינמ םג םיעתרנ ונא ןיאו ,שיערמ שודיח לכ ןיא וז ונתנעטב
השק עוגפל ידכ וב שי טשפה לש הבוט הנבה אלל ,בותכל רתוי םיבורקה םיינשרפ םישרדמ
.ויתונויערו ויתורטממ תעדה תא חיסהלו שרדמה תנבהב

"ויחא תובקעב ךלוהה ףסוי" - תמסרופמ תיארקמ הדיחיב ונרחב ליעל רמאנה תא םיגדהל ידכ
תויפרגואיג תולאשל תויוסחייתה המכ גיצהל ונרחב טשפה ישוריפ ןיבמ .(חכ-בי ,זל תישארב)
תוביבסה ןויפאו םירתאה יוהיז תולאשל תוסחייתהש ,יאדוו .הלילעב ןירשימב תורושקה תונוש
ירהש ,טשפה ךרד לע דומילל תבשחנ תירוטסיהה היפרגואיגהו היפרגואיגה ילכב שומיש ךות
רכזנה םיוסמ םוקמ אצמנ ןכיה ,לשמ ךרד לאשנ םא ןכלו - ןתיווהכ תודבוע רוריבב ונא םיקסוע
אוה ןיא ללכ ךרדב ,םיוסמ קפס הז ןיינעב ךורכ םאו ;תחא הטושפ הבושת תירשפא - םיבותכב
.םיבותכה לש ןווכמ לופרעמ אלו ,ונלש ונתעידיב םגפמ אלא עבונ

ןדיצב גיצנו ,השרפה לש תויפרגואיגה תויעבב לופיטב הטושפה השיגה תא ררבל הסננ ןלהל
רסמל ליבוהל היושע הטושפה הריקחה םגש ,ררבתמ .ולא תולאשב תורושקה תוישרדמ תופקשה
תוישרדמה תופקשהה םגש ,ןייצל רתומל .הדיחא הנומת ללכל םיטרפה ףוריצמ הלועה בושח
תוכרעמה יתש תא וז לומ וז דימעהל אופא הסננ .ןיינעב םירושקה תונויער חתפל ידכ ןהב שי
.ןהיניב תמעלו תולבקתמה תוינויערה

ןיטינומה בר ושוריפב םיאבומש ולא תא ונרחב ,רשקמ טוח הב שיש ,םישרדמ תרדס גיצהל ידכ
הקיז ךותמ ,םהיניב םיוסמ רשק לע תדמלמ ןשרפה ידי לע םתריחב םצעש ,ונחנה .י"שר לש
.וז הטיש תנבהל רבדה תועמשמב םג ןודנ ןלהל .לוגדה ןשרפה לש ותטישל

ןתוד-ןורבח ךרדב םירתאו תומוקמ
םכש ריעה לש המורדב ,הטאלב לת לע ההוזמ תיארקמה םכש - "םכשב םיעור ךיחא אלה" (א
.
(2) הווהב
ההוזמ תיארקמה ןורבח .ןורבחל ךומסה קמעה וניינע ןורבח קמע - "ןורבח קמעמ והחלשיו" (ב
קמעה ונה ןורבח קמע הז יפל .
(3) הווהב ןורבח לש קיתעה הזכרמל ךומסה ,הדימור 'א לב'ג םע
תועטל ןיאו ,שממ קמעב רבודמ .וילא ךומס הדימור לתש - ןורבח לש לחנה - הניק-לא ידאו לש
תולובג לעב יררה שוגב תנכושה ןורבח תוביבס לש יללכה יפרגואיגה רואיתה ןיבל וניב ףילחהלו
רואיתבו לבחה לש הז יררה יפואל תועדומ שי ארקמב .
(4) "ןורבח רה" םשב םויה עודיה ,םירדגומ
.(ז ,כ עשוהי) "הדוהי רהב ןורבח איה עברא תירק תאו ...תא ושידקיו" - רמאנ טלקמ ריעכ ןורבח
טילבהל בותכה לש ותמגמ יפ לע שרפתהל היושע אקווד ןורבח קמעמ ףסוי לש וחוליש תשגדה
תמושת תא תכשומ איהו ,(5) תולודגה תוינענכה םירעל ץוחמ המ קחרמב תובאה לש םנכשמ תא
!התליחתב רבכ וז השרפל ירקיע וטומ שמשמה ,הערמב קוסיעל בלה
,רהה בג ךרדב ,(1 רפסמ הפמ האר) םכשל ןורבח ןיבש ךרדב םתסה ןמ ךלה - "המכש אוביו" (ג
יסחי ןפואב החונה ,רהה רוזא לש יזכרמה םימה תשרפ וק לש תובורקה ויתוביבס תא תלצנמה
.לארשי ץראב םיבושחה םיביתנה דחא איה וז תימוקמ ךרד .הרובעתל
,םימעפו ,יאלקח חטש ןייצמ אוה םימעפ .ריעל ץוחמ חטש וניינע "הדש" - "הדשב העות הנהו" (ד
ישעמ וב םישחרתמש ץורפ חטש לע הרומ אוה "הדש" ןיבל "ריע" ןיב הפירח הדגנה לע ססבתהב
.
(6) תורקפה וב תררושו הלווע
.ןתוד ןוויכל םכשל ץוחמ הדשהמ ךלנ - "הניתוד הכלנ" (ה
ןתוד קמע לש םייחרזמ-םיימורדה ויתואובמב ןא'תוד לת םע ההוזמ ןתוד - "ןתודב םאצמיו" (ו
.ןורמושה ןופצב (הברע להס)
הביבסה ןיגבו ,קמעה ילושב הובג םוקמב ודמע םיחאהש ,הארנ - "קוחרמ ותוא ואריו" (ז
.קוחרמ והאר תירושימה
.םימ תורוב עפש תובר םימעפ שי הערמ ירוזאב .הערמה רוזאב - "תורובה דחאב והכילשנו" (ח
.חלצומ רותסמ הווהמו רתויב ענצומ םוקמ אוה רובה םינפ
חטש וא ,םימשג טועימו חיחצ חטש וניינע רבדמ - "רבדמב רשא הזה רובה לע ותוא וכילשה" (ט
רבדמה .הערמ יחטשכ םילצונמ ,תואלקחל םייואר םניאש ,תיסחי םיחיחצ תוירבדמ .
(7) הערמ
ןבומב ןורמושה רבדמכ שרפתהל לוכיו ,יללכה ונבומב הערמ חטשכ שרפתהל לוכי קוספבש
ןבומכ ןכתיי .ןורמושה לש רבדמה רפס ערתשמ ןתוד קמעל תיחרזמש רוכזל שי .יפרגואיגה
.דחי םג םינבומה ינשב ןאכ רבודמש
.תרוצב יאנת לע ללכ ךרדב דיעמ קיר םימ רוב - "םימ וב ןיא קיר רובהו" (י
םילאעמשיה תא וארש ןכתיי הז הרקמב םג - "םילאעמשי תחרוא הנהו ואריו םהיניע ואשיו" (אי
.היתולגרמל ירושימה חטשהו החונה תיפצתה תדוקנ ןיגב ,קחרממ
תימואלניבה ךרדה לש ףיעס רבוע ןתוד קמעב - "המירצמ דירוהל םיכלוה ...דעלגמ האב" (בי
ץראל חרזממו ןופצמש תוצראה םע םירצמ תא תרשקמה (1 רפסמ הפמ האר - "םיה ךרד")
םשמו ,ףוחה רושימל דע ,הרדח לחנ לש םינוילעה וילבוי ךרואל ךרדה תרבוע ונממ .לארשי
.םירצמל המורד

(8)השרפב םייפרגואיגה םיניינעל י"שרב תינשרד תונשרפ
,(בכ ,גי רבדמב) "ןורבח דע אוביו בגנב ולעיו" :רמאנש !?רהב ןורבח אלהו - "ןורבח קמעמ" (א
יכ" :םירתבה ןיב םהרבאל רמאנש המ םייקל .ןורבחב רובקה קידצ ותוא לש הקומע הצעמ אלא
.(9) "ךערז היהי רג
הקלחנ םש ,הניד תא ונע םש ,םיטבשה ולקלק םש ,תונערופל ןכומ םוקמ - "המכש אוביו" (ב
ןירדהנס יפ לע השרדה ;אי ,י ,ב םימיה ירבד) "'וגו המכש םעבחר ךליו" :רמאנש דוד תיב תוכלמ
.(א"ע ,בק
.הווחאה ןמ ןמצע ועיסה - "הזמ ועסנ" (ג
ארקמ ןיאו ,אוה םוקמ םש וטושפ יפלו .םהב ךותימיש תותד ילכנ ךל שקבל - "הנייתד הכלנ (ד
.
(10) וטושפ ידמ אצוי
דומלת המ !?םימ וב ןיאש עדוי יניא ,קיר רובהו :רמאנש עמשממ - "םימ וב ןיא קיר רובהו" (ה
.(11) !וב שי םיברקעו םישחנ לבא ,וב ןיא םימ !?םימ וב ןיא רמול

טשפה עקר לע שרדמה
הליעה אהת - ןנד הרקמב !היגולוטואט וז ןיאו הטושפ אל תונשרפ גיצמ ותוהמ םצעמ שרדמה
תרגסמה תא ואבוהש םיישרדמה םישוריפה םיעיקפמ - אהת רשא השרד לכל תמיוסמה
רשאב דחוימב טלוב רבדה .תואיצמב תושממ הל םינקמ םניאו תואיצמה םלועמ תיפרגואיגה
לש תוינכותו ,תונוצר ,תומגמ ,תורטמל ,למסל םיכפוהה ,השרפב םירכזנה תומוקמה תומשל
- י"שר זירכמ הילעו ,טשפמ תוקחרתהל האלמ תועדומב תישענ תויתמגמה .רבדב םיעגונה
."אוה םוקמ םש וטושפ יפלו..."
םוקמ הניא ןתוד .ןתודו םכש ,ןורבח קמע .לארשי ץראב תומוקמ השולש םירכזנ ונתשרפב
לע דמלל ידכ ,תיגולומיטא השרדל ומצע םשה לצונמ םתסה ןמ ןכלו ארקמב חוורו םסרופמ
רידנה םוקמה לש ומש :לשמל .ולאכש םירקמב ותטישל י"שר ןמאנ וז הניחבמ .םיחאה תנווכ
היהו" :םיאתמ יגולודותמ דגיה םג ןאכ ףיסוה ןשרפה - ונתשרפב רכזנה "ביזכ" ארקמב תיסחי
?"ונדמלל אב המ ןכ אל םאו ...ביזכ ארקנ תדלמ הקספש םש לע ינא רמואו .םוקמה םש - ביזכב
הריזה תא םילימסמ םהבו ,םיעודיו םימסרופמ תומוקמל הפי וז הטיש ןיא תאז תמועל .
(12)
למסל הכפוהל ידכ ריעה לש היתורוק תולצונמ "םכש"ב .תורחא תוטישב הלילעה תשחרתמ הבש
הוולמה תיקולאה תינכותה תא למסל ידכ לצונמ "ןורבח קמע" ףוריצה וליאו ,תקולחמו גוליפל
.ןופצב ךרדה םא לע תנכושה ריע הנה םכש ,ארקמ לש וטושפ יפ לעש ,ןייצל רתומל .השרפה תא
,הז ןיעמ ינשרד שוריפ ןייצמה יתימא ישוק אוהש הזיא ררועמ "ןורבח קמע" ףוריצה יכ ןעוטהו
ואבוהש שיראפמ לאיחי ונבר תבישימ חילש בוקעי 'ר לש ורואיתל ובל ןתיי םע תושעל ביטיי
קמעמ והחלשיו' - וילע רמאנש ,םירהה ינש ןיב קמעב אוהה ךרדה הנהו..." :הז ונרמאמ תחיתפב
בוט ןיא ."'וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא' - ל"ז וניתובר ורמאש המ םייקל 'המכש אוביו ןורבח
יכ :ףיסומ אוה ,ויניע וזחש יפרגואיגה םקרמל םלוה ינויער רואיב עיצהל ידכו ,םייניע הארממ
תא חירטמ היה המל ףסוי ותוא לאשו ,קמעה ותוא דע ונב ףסויל בקעי והווילש רמול שי
היוול רכש הז :ול רמא ,ןקז אוהו רהה תולעלו רוזחל ךרטציו רהה ותוא לכ תדרל ומצע
!
(13) "שורדת שרדהו טשפה םייקתנו" - ...השנועו
תרחא הליע לכ ומכ תימיטיגל ,השרדל סיסבכ "ןורבח קמע" ףוריצה תסיפת ,רבד לש וללכ
תואיצמל רשק לכ ךכל ןיא ךא ,הזה תעדה םוחת לש ויתוטישו ויללכב תנגועמ איהו ,תונשרדל
!!קמע - קמעה יכ רמאיי וז לעו ,הטושפה תיפרגואיגה

?תוינויער תונקסמל תינטשפה היפרגואיגה הליבומה
התוארל ןתינו ,הז קרפ לש ודוסיב תחנומה הלאשה לש התובישחב םיזגהל םוקמ ןיאש המוד
ונתשרפב יפרגואיגה עדימה תעפשב תוארל ןתינ ,הרואכל .ארקמה תונשרפבש תובשחמהמ תחאכ
עקרה לע תטרופמ העידיש קפס ןיא .יארקמה רופיסה לש יתואיצמה יפואה לש ויבצעממ דחא תא
ונא ןיא .רופיסל תונימא תשוחת תיינקהב בושח ביכרמ תשמשמ איהו ותנבהל תעייסמ יפרגואיגה
ירקיעה וניינעש ,ארקמב הייוטיב ןיבל תירוטסיהה תואיצמה ןיבש בכרומה סחיב ןאכ ןודל םיאב
םרב .ירוטסיה רוקמכ רופיסה לש ותונימאב םיקסוע ונא ןיא ,תרחא ןושל ;יתדה רסמה אוה
.רופיסה לש העבהה יכרדו ןונגסה לע תובר תוכלשה הל שיו ,ומצעשכל בושח דוסי הנה תונימא
םג לוליכו יפרגואיגה טוריפה חותינמ איצוהל ןתינ תונימאה תשגדהל רבעמש ,המוד תאז םע
.ולוכ תישארב רפסו תובאה ירופיס לש םירסמב בלתשמה םיוסמ ידוחיי רסמ

תולעל הייושע וז .םיחאה לש הדידנה תרטמ תא ןוחבל ונילע המוש הז רסמ ףושחל ידכ
הביס תויהל הלוכי םירדע םע הנופצ הכילהל .השרפבש ןאצה יניינע לש תוברה תושגדההמ
תתחופ התעפשה ךא ,ץראה לש המורדב דחוימב הער התעיגפש תיקלח תרוצב :הטושפ תיפרגואיג
תפמב תומגמה תחא תא ףקשמ אוהו ,תיביטאוטניא ונל ןבומ הז ןיינע תיללכ .הנופצב תכלוהו
תכלוהו הלדג םימשגה לש תעצוממה תומכה .לארשי ץרא לש (יתנש בר עצוממ יווק) "םשגה"
ןייעל ונילע ,םיעצוממה תפמב יד ןיא תונקייד רתיב תאז תוארהל ידכ םלוא .םיניפצמש לככ
.
(14) תינוציק תרוצב תנשבו דואמ המושג הנשב מ"מ 200 וק לש ומוקמ תא תראתמה , 2 רפסמ הפמב
הערמו תמיוסמ תואלקח רשפאמה םומינימ וקכ ותוארל ןתינ .הבר תובישח לעב ונה מ"מ 200 וק
הכילהכ םיחאה לש םתרטמ תא רידגהל ןתינ ןכ לע ,םירפתשמו םיאנתה םיכלוה ול הנופצ .ןאצ
ךכ לע תרפסמ הניא הרותהש ,ןבומ ?םתרטמ תא וגישה םאה ,םלוא .םשגה תובקעב הנופצ
ואלמתנ תורובה לכ אלש ,דמלל ידכ הב שי "םימ וב ןיא ,קיר רובהו" השגדהה םרב ,תושרופמ
.רתוי םיינופצה םילבחב םג תרוצבה יאנת בטיה ושגרוה תמיוסמ הניחבמו ,(15) הנש התוא םימב
(די ,זל תישארב) "ןאצה םולש תא..." םג תוארל בקעי לש ותלאשמב יכ ,רמול לכונ וז הניחבמ
.תוימילקא תודונתל רושק הנופצ העונתל םרוגהש ,ןאכמ !תיתואיצמ הייאר לש ץמשמ רתוי היה
אל עודמו ,טרופמב תאזה העפותה תא הרותה הראית אל עודמ ,הלאשה תא דימ ררועמ הז חותינ
,הדבועה רוכזאב קפתסנ הז בלשב .םיירשפא םירבסה המכ תולעהל ןתינ ?שרופמה המשב הבקנ
לע קר תדמועו ,תונושה תוימילקאה תועפותל ןירשימב תסחייתמ הרותה ןיא תישארב רפסבש
תופצל ןתינ ,תמלוה וז תינוציק הרדגה ןיאש םירקמבש ןאכמו ,"דבכ בער" ,"בער" :ןהיתואצות
ךכש תויה ,אילפהל הכירצ הנופצ הדידנה ןיא וז הניחבמ .ולאכש תואצות ןייצת הרותה יכ
תואיצמה תא הווחש ימ לכל בטיה תנבומ וז האצות .תרוצב תותעב םיעור וא םידוונ םיגהונ
.תילארשי ץראה תיעבטה
ןתוד קמע ךרד הרבעמ ,רומאכ .המירצמ דעלגמ תכלוהה הריישה לש הניינע תניחבל אובנ ןאכמ
הריישה :תודחוימ תוביסנ ןאכ ורצונ .ומויב םוי לש רבד חרכהב וניא םלוא ,תעדה לע לבקתמ
הריבס הרוצב וראבל ןתינ ךא ,בותכה ידי לע רבסומ וניא ןבואר לש ורדעה .רדענ ןבוארו ,העיגה
.הערמב רושקה ךרוצ אוהש הזיאל םהלש יזכרמה להאמהמ אציש רעשל ןתינ .םיעורה ייח עקר לע
הדשב ףסוי לש ותייעת עקר לע טלבומ תילרוג הכ ךשמהה יבגל ותועמשמש הזה תוביסנה ףוריצ
הייעתה לש דובאה ןמזה הנהו .(וט ,םש םש) "הדשב העות הנהו שיא והאצמיו" ,םכשל ךומסב
ותייעת - םימרוג השולש ןאכ ורבחש ,אצמנ .ןוסאה הרה שגפמל םימרוג ךרדב הרתיה הייהשהו
.ףסוי תריכמל איבהל ידכ - םילאעמשיה תרייש לש האובו ןבואר לש ותוקחרתה ,הדשב ףסוי לש
הערפ סירס רפיטופל םירצמ לא ותוא ורכמ םינדמהו" ,השרפה תא םתוחה קוספה םיוסמ ןבומב
,המוד האצות גישמ ,
(16) תורבעהו תוריכמ לש ךרוצה יד הרורב אל תרשרש םייסמה ,"םיחבטה רש
ררבל תוחפ בושח ונתניחבמש אלא .ימל רכמ ימו הרק קוידב המ ןיבהלמ הרותה ינשרפ ואלנ רבכו
,תוכלמל ברוקמה רפיטופ תיבל עיגהל ידכש ,בותכה תמגמ רתוי הבושחו ,תוערואמה רדס תא
םדקש ,תולקלקע תוביתנבו לתפנ לולסמב וז האצותל םיליבומה םיבלש המכו המכ ףסוי רבע
.ךבוסמו בכרומ תוביסנ ףוריצ םהל
-ימילקאה םרוגה :םיינש וב ולעפש בכרומ ךילהת התייה המיירצמ ףסוי תדירי ,רבד לש וללכ
ןיינעל םירושקה םיישונא םימרוג לש הרדסו ;םיחאה תובקעב הנופצ ףסוי תא ליבוהש יעבטה
םיימילקא םימרוג תועצמאב תוערואמה תנווכה .המירצמ םשמ ותוא הליבוהש יתרבח-ירוטסיהה
'ה תחגשהל האנ המגוד תווהל לוכי ןאכ רומאה לכו ,תישארב רפס לש תוקהבומה ויכרדמ הנה
.היתולועפ תורוצלו תרתסנה

יפרגואיגה חותינה תונקסמ לומ י"שר לש תונשרדה
,רבתסמ .ליעלד תונקסמל י"שר לש ושוריפ ליבוי אל ישממה יפרגואיגה םקרמהמ ומלעתהבש ,ירב
תרבעהל עייסמ ,תועפותהו תומוקמה תלמסה תועצמאב ביבסמש תיתואיצמה תרגסמה ץופינש
רואיתל םוקמ רואיתמ "הזמ ועסנ" ךפוה ןאכ .המינפ שפנה יככות לא ןוציחה םלועהמ הלילעה
ךא וב ןיא םימש ,קיר רובה ."הניתוד הכלנו" - והומכו ;הווחאה ןמ םמצע ועיסה - הנווכו המגמ
.תאזה הרצל םהיחא תא םיסינכמה ולא לש םבל ןודזל למסכ שמשמ ,םיברקעו םישחנ ץרוש
ךשמהכ אב ארונה ופוסו ,קחרתהל םתטלחהב ותדילו ותרוה הנופצ םיחאה לש םעסמש ,אצמנ
.םהיחא תא גורהל ןוצרב ,ךכל רישי
לש ושוריפ ?יפרגואיגה ןיינעה חותינ יפ לע ליעל עצוהש ןוויכל הז הבשחמ ןוויכ ןיבש רשקה והמ
רבחמ אוה םקלח תאו םימיוסמ םישרדמ הדיפקב ול ררוב ,היפרגואיגה ילבכמ קתנתמה ,י"שר
תוגהבו תישארב רפס לש ומלועב דסומ דוסי ,םדאה לש תישפוחה ותריחב תא םיעטמ אוה .ומצעב
תיעבט החגשה - ה"בקה לש ותחגשה תא טילבמ ליעל עצוהש שוריפה ,ותמועל .היתורודל תודהיה
תואיצמב יברמ שומיש ךות וז הריחב לש השומימל תוביסנהו םיאנתה תא תרצויה ,תרתסנו
הז גשומ ךופהל ידכ םלוא ,לוכ יפב רוגש ןושל עבטמ הנה תרתסנו תיעבט החגשה .תינוציחה
.תלהנתמ איה תוביתנ ולאבו היקיפא םהמ ןוכנ ןיבהל שי ,תועמשמ אשונ דגיהל תימתס הרימאמ
דוחיי לכ הב ןיאש ,ןאצה יעור ייח לש תימוימויהו הטושפה תואיצמה דציכ ,חכוה הז השעמב
לע תירסומ הדמע טוקנל םיצלאנ רבדב םיעגונה לכשכ ,תדמתמ םירגתא תכרעמל תכפוה ,תוגירחו
הצור םדאש ךרדב" ,ןורקיעה לש הקמעהו הבחרהכ תאז תוארל ןתינ םיוסמ ןבומב .לעשו דעצ לכ
תימוימויה תואיצמה תפפכהכ אלא ,תישפוחה ותריחב לוטיבכ אל ונייה ,"ותוא ןיכילומ הב ךליל
:לאושה לאשי ןאכו .םדאה לש תישפוחה ותריחב בוציע תעב הבו ה"בקה לש תדמתמה ותחגשהל
,הרואכל ,דועו ?ןלנמ "תישפוח הריחב" - ךא ,ןרמאדכ איה החגשהה תלועפ - "ותוא ןיכילומ"
םהידי קזחמ ה"בקה םתוליעפל םיחונ םיאנת ורצויב ירהש ,הצקל הצקהמ הנוש הנומת תרייטצמ
תעינמב ה"בקה לש ותוברעתהש לככ .איה אלש האור ןיינעב קימעמה םלוא !הריבע ירבוע לש
ול ,הנה .םדאה לש תישפוחה ותריחב רתוי עגפיתו ללשית ךכ רתוי הטוב היהת ישונאה ךילהתה
דחאב ףסויל םיחאה תונאתה תא עונמל וב היהש תואיצמב ינוציק המ רבד לשמ ךרד הרוק היה
ףסויש בצמה תאז תמועל .ירסומ עונכש תמחמ אל ךא ,ךכמ םיענמנ ויה םהש רשפא - םיבלשה
שרפתהל לוכי ,ותוסח אלל םירוביגה ןיב רישי שגפמ רצונו םהיבאמ לודג קחרמב עתפל עיפומ
בצמ םיחאל םירשפאמה םיאנתה .ונממ רטפיהל התואנ תונמדזהו לק ףרט םהינפלש ןמיסו תואכ
ןיב זעה חתמה לע דומעל שי דועו .תויורשפאה יתש ןיב תיתימא תישפוח הריחבל ילמיטפוא
,םימיה תירחאב התמגמו רבעה יליפרעב םיצעונ הישרושש ,תכלה הקיחרמ תיקולאה תינכותה
ןיא וניתואר תדוקנמ .טרפה לש םיפטושה ויתוגהנהו וישעממ תבייחתמה הדומצה החגשהה ןיבל
ןפה עייסמ ונרופיסב םלוא .תואיצמב היוליג תא ןיבהל לק אלש יאדוובו ,הטושפ המליד וז
ףסוי עסמבו םיחאה עסמב דעצ לכ הוולמ תישפוחה הריחבה .תוריהבב השיחמהל יפרגואיגה
םשמש םלוע לש וכרדמ ךא ,הדמע טוקנלו עירכהל הבוחה תלטומ םהילעו ,ןתוד קמע לא הנופצ
םתוא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ" תא םייקל המירצמ תורייש תודרוי םג
וז תינכות הלת ,תישרדמה השיגה לע ונעשיהב ,י"שר .(גי ,וט תישארב) "הנש תואמ עברא
.ןורבחב רובקש ימב הרושקה "הקומע הצע" ,ןורבח קמעב
תנבהל הבר ותמורתו יפרגואיגה םוחתב ארקמ לש וטושפ חותינל יאמצע ינויער ךרע שיש ,אצמנ
קר .הז גוסמ הבישח ןוויכ חותיפ תעדה לע תולעהל השק .השרפבש םיעינמהו םימרוגה לולכמ
טשפהש םושמ תירשפא וז הבישח ,תואיצמהו ןושלה ימוסחמ תא רבושה ,ישרדמה יוריגה חוכב
הרתי .ומצעל הכרב עבוקה ינשרפ ילככ אלא ,רתויב תינטשפ המרב ארקנה תנבהכ קר ספתנ וניא
קר חמצת התלעות ,המינפ שפנה יכבנ לא תרדוחה ,ןאכ הגצוהש תישרדמה הסיפתה םג ,וזמ
הבצמ ןוגכ - תוינטשפ תוליעב הנגעל הסננ םא הרסח אצמיתו ,טשפהמ תטלחומה התעקפה ךותמ
וא ,ןשרדל .ויתונקסמל עיגהל ןשרדה תא לוכיבכ תוצלאמה - הזב אצויכו ןורבח לש יפרגואיגה
הל שיש "העד" ,השרפב םיבושחה םימרוגה לע ולשמ "העד" ןדיד םישרדמה ץבקמל קויד רתיל
וא וז הליעב התוא הלות אוהו ;םדאה שפנ תא ותנבהבו תדה םלועב ,ארקמב םינוש ןיכומיס
םיעינמ לש תללוכ היאר ךותמ השענ בותכל ולש רשקה .תיפרגואיג הליע וזש םימעפו ,תרחא
.טשפב ךכב תורחתהלו תוטושפ תולאש רותפל אבה ימוקמ ינשרפ ךרוצ ךותמ אלו ,םימרוגו

םוכיס
,ביחרהל תרגסמה וז ןיא .ןשרפכ י"שר לש וכרד לע תובושח תונקסמ תולעהל ןתינ ליעל רמאנהמ
הפקשה לעב ןשרפכ י"שר תסיפת תא קזחלו ססבל םוקמ שיש ,העדה תעבהמ ענמיהל השק ךא
תויכוניחהו תויתדה ויתופקשהבו ותוגהב .םינושה וישוריפב קומע יוטיב תאצומה ,תללוכ תינויע
ודמעש םיינושלו םייריבחת םיישק לש יטמטסיס חותינב קר אלו ,וישוריפמ םיברל חתפמה אצמנ
םיניינע ןיאש המוד םלוא ,רבכמ הז ןיררוע ואצי ןטשפכ י"שר לש ותסיפת לע .
(17) וינפל לוכיבכ
ולא םיניינעב אקווד ןכ לעו ,יפרגואיגה ןיינעב ומכ טשפהמ ךכ לכ הטס םהבש ,םיבר םיינשרפ
.ושוריפל סיסבכ תינויעה ותפקשה תרקדזמ

:תורעה


רוזח .13 הרעה ,ןלהל האר ,שיראפמ לאיחי ונבר תבישימ חילש ,בקעי 'ר .1

רוזח .םכש ךרע ,662 'מע ,ז ,1976 תנש ,תיארקמ הידפולקיצנא .2

רוזח .ןורבח קמע ךרע ,21 'מע ,ג ,1965 תנש ,תיארקמ הידפולקיצנא .3

רוזח .67 'מע ,ו"כשת ,ונצרא לש היפרגואיגה ,תרפא 'או ינבא 'א .4

הלהא טיו" - ךכ רחאו (ו ,בי תישארב) "הרומ ןולא דע םכש םוקמ דע" עיגמ םהרבא .5
ארממ ינולאב בשיו אביו םרבא להאיו" - ךכ רחאו ,(ח ,םש) "םדקמ יעהו םימ לא תיב
,קחצי םג ךכ .ןאכ תורכזנה םירעל ץוחמ רבודמש הארנו ,(חי ,גי םש) "ןורבחב רשא
תא ןחיו" - םכשב בקעיו (ו ,וכ םש) "הררג םיתשילפ ךלמ לא קחצי ךליו" רמאנ בערב
אלש םנוצרבו ,םיעורכ םהייח תוחרואב רושק רבדהש ,המודו .(חי ,גל םש) "ריעה ינפ
רוזח .ריעה ייחב הדימה לע רתי םלקאתהל

ויחא לבה לא ןיק םקיו הדשב םתויהב יהיו" :תורקפהל דעומו ץורפ םוקמכ הדש .6
הב קיזחהו השרואמה הרענה תא שיאה אצמי הדשב םאו" ;(ח ,ד תישארב) "והגרהיו
"הל עישומ ןיאו השרואמה הרענה הקעצ האצמ הדשב יכ ...ודבל המע בכשו שיאה
הדשב לפונ התשרל ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא המדאב ללח אצמי יכ" ;(זכ-הכ ,בח םירבד)
רוזח .(א ,אכ םש) "והכה ימ עדונ אל

טעמ תשטנ ימ לעו" ;(א ,ג תומש) "רבדמה רחא ןאצה תא גהניו" :הערמ חטשכ רבדמ .7
;(בנ ,חע םיליהת) "רבדמב רדעכ םגהניו" ;(חכ ,זי א לאומש) "רבדמב הנהה ןאצה
תוירבדמ לכ תא ךכל ףיסוהל שיו .(בל ,די רבדמב) "...רבדמב םיעור ויהי םכינבו"
וקסע הבש ,ריעל הירפירפ ןיעמ היה רבדמה יכ רייטצמ םהמש ארקמב םירכזנה םירעה
רוזח .הערמב היעור

רוזח .ו"משת ,לעוועש ד"ח תרודהמ ,הרותה לע י"שר שוריפ ךותמ םיטוטיצה .8

אלהו" :הבר תישארב ןושלב הרוקמ ,"רהב ןורבח אלהו" :הלאשה .גי ,וט תישארב .9
.הז שרדמ ןושלמ הניש םירחא םיטרפב םלוא ,(גי ,דכ) ?"רהב אלא הנותנ ןורבח ןיא
(א"ע ,אי הטוס) ילבבב ."האנ רבח=ןורבח" ןוקירטונהמ םלעתה דחוימב
רוזח .לילכ הלאשה הטמשנ

,ל"זח ירבדב קהבומ רוקמ "תותד ילכנ שקבלו" ,"הוחאה ןמ םמצע ועיסה"ל ןיא .10
רוזח .החכוה ןועט וניא ישרדמה םייפוא ךא

רוזח .א"ע ,בכ תבש ילבבב רמאנל ונושלב בורק .11

תושרדה ,יארפס 'ז :האר ,ןתועמשמו תויפרגואיג תושרד לע .ה ,חל תישארב .12
רוזח .93-74 'מע ,(ז"לשת) תודהיה יעדמל ימלועה סרגנוקה ירבד ,ירוטסיה רוקמכ תויפרגואיגה

רוזח .62 'מע ,ט"כשת ,תועסמ רצוא ,ןייטשנזניא ד"י .13

רוזח .1985 ,השדחה הרודהמה לארשי סלטא פ"ע םינותנה .14

רוזח .57-37 'מע ,(ח"כשת) הל ,ארקמ תיב ,הנשמהו ארקמה ימיב תרוצבה ,לבזא 'ד .15

םירחוס םינדמ םישנא ורבעיו" ;(דכ ,זל) "...םילאעמשי תחרוא הנהו ואביו" .16
ואיביו ףסכ םירשעב םילאעמשיל ףסוי תא ורכמיו רובה ןמ ףסוי תא ולעיו וכשמיו
רוזח .(חכ ,זל) "המיירצמ ףסוי תא

ןמחר 'י ידי לע ורקחנ הרותל וישוריפב יוטיב ידיל תואבה י"שר לש ויתופקשה .17
םייונישה לע דומעלו ויתורוקמל ושוריפ תא תוושהל שי ,התעדל .(1991 ,י"שר תדגא)
,םוקמ לכמ .םלש עטקב תועגונה תוללוכ תוינשרפ תויגוסב תדקמתמ וז השיג .םהב ךרעש
רוזח .(152 'מע ,םש האר) ןאכ ונילעהש ולאל תומוד היתונקסממ תודחא