:תומשה
ףוס םיו ףוס חמצה ,ברוח רה ,יניס רה

ינבוארה הנחו םירפא ר"ד

ח קוספ טי ,'א םיכלמ ;טי תומש

דעק-חסק 'מע בל ךרכ 'זט יניס :ךותמ

:תיצמת
רקחמה תועצהב ןויע ךות "ףוס םי" "ברוח רה" "יניס רה" תומשה תועמשמ
.ינושל רקחמו ,עבט ימרוג ,םייפרגואיג םימרוגבו ,ולא תומש רואיבל תומודקה
.םשה תאירק לע העיפשמ חמצה לש ןהו רהה לש ןה הרוצה איה םתנעט

.לבת אלמ םדובכו םהילא דרחי לארשימ שפנ לכ בל ףוס םיו ברוח ,יניס תומשה
םיבר תורוד ,תורחא תוזינג םע דחי ,ונתאמ הזנגינ הלא תומש לש םתארוה םרב
.םיברו

הרפע-תאו הינבא-תא ךידבע וצר יכ ;דעומ אב יכ ,הננחל תעה אוב" םע הנהו
.וללה תורקיה תוזינגה ןמ הלא ירחא הלא וניניעל םילגנו םיפשחנו םיכלוה - ,"וננוחי
ויה רשא ל"זרו םיאיבנה ירבדמ םתיא רשקבו יחה םלועב ןכ ,חמוצה םלועב ןכ
,םיבגשנה םיירוטסיהה וניתומוקמ לש הלא תומשל עגונב ןכו ונינפל םימותס
הרואכלש ,םיטושפו םירורב הכ םיארנ םהש ךכ םילגנ םירבדהש שיו .םישודקה
הלאכו תורוד ירוד ךשמ ונתאמ ומלענו לכ ןיעל םייולגו םיריהב תויהל םיכירצ ויה
ישרש לע וקחתה םינוש םירקוחו .ףוס םיו ברוח רהו יניס רה תומשה ימעט םג םה
.תומוס םייניעב וליאכ ,תולקלקעו תונוש םיכרדב הלאה תומשה

יניס רה לש ומש םעט .א
.יניס רהב וליאכ לדגה "אינס" ,"הנס"ה חמצב יניס םשה םעט תא ושפיח ןכ יכ הנה
שיו קוידב ותוהמ תא תעדל םלועל לכונ אל ,וניבר השמ לש הנסל עגונב ירהו
רהב הברה יאדו לדג אוהש "ןכתי"ש דיגהל אלו ךכב שאר תולק גוהנל אלש ,רהזיהל
ידומלת-ירוסה אינסל רשאבו .הזה רהה לש ומש ארקיי וילעשו ,אקווד יניס רהבו ,יניס
םשב םיאנטובה ןושלב עדויה ,םיצמצמחה םינטקה תוריפה לעב טושפה חישה הז
ירה ,השמ לש הנסה והזש ,בושחל םיצור שישו Rubus sanguineus, Fird
(1)
יניס רהו ,תויתציב תומדאבו םילחנ די לע ןוגכ ,םיחל תומוקמב לדג הז חמצ ןפוא לכב
תעדה לע תולעהל ןכתיי ,אופא ,דציכ .לודיג תיב ול שמשל לכוי אל ירה ירבדמה ומילקאב
,תדחוימה ותרוצבו ומעטב הז אלפומ רה לש ומש ארקנ הז חיש לש ומש לעש ,רמולו
!יניס רה םש

יכ הנה .ידמ רתוי וקיחרה ,תכל וקיחרהש תוינומדקו ןושל ירקוחמ שי .הזמ רתויו
יבתכ" ורפסב בתכ רשא ,E. Scharber ,תודתיה יבתכ רקוח ןוגכ ,םירקוח ואצמנ ןכ
"ןיס" םש אצמנ תודתיה יבתכבו ליאוהש ,תישילשה הרודהמב
(2) "ך"נתהו תודתיה
םשל ןורתפה תיעדמה ותעד יפל ןאכ ירה ,ילבבה חריה לילא םש תא ןייצמ הז םשו
ןיינמ םיעדוי ונניאו .ונולמב סוינזג םג איבה תאזה תיעדמה העדה תאו .יניס רה
לילא לא יניס רבדמ בלב רשא הזה רהה םש תא רושקל הזלה יעדמה ןוחטיבה
ילבב
.תיניצר הדובע לכל תיחרכהה תוריהז ?תיעדמה תוריהזה ןאכ איה ןכיהו .חריל
תועד םלועל תולעהל וללה עדמ ישנאל תאזה הזעהה ןיינמ לואשל םג רשפאו
- לארשיו השמ דמעמב םלועל הרוא-הרות העקב ונממש ,הז רהש ,ולאכ תוססובמ
תעד לע ללכ הלע אלו .לילא לש םשב םלצא ארקיש םידוהיה ומיכסה םכסה
יוארכ וימשר תא לבקל ,הפי וילא ןנובתהלו יניס רה לא תשגל היה בטומש םירקוחה
תריצי ,הרוטלקנמונה ימעטו יכרד לא תוקחתהל ןכו ובש יסופיטה והמ תוארלו
תומוס םייניעב ןעשיהל אלו תונוכנ תונקסמ איצוהל זא קרו םירבעה לצא ,תומשה
הטיש ללכב הנניא וז ךרד .יניס רה לש ומשל לילאה לש ןיס םשה ןוימד לע קרו ךא
,תינושלה האוושהה תטישב שמתשהל ןיאו .הכרדב םיתחתחה םיברו .הנוגה תיעדמ
ןתוא ףאו תומוד םילמש ,חיכש יד .םירחא הריקח יפנע לש עויסבו ףותישב אלא
ףא םימעפו תובורקה תופשב םג ,תונוש תופשב תרחא הארוה ןהל שי ,שממ םילמה
"םחל"ה ונניא ירבעה "םחל"ה .תודחא תואמגוד ךא הזב ןייצנ .הפוג הפש התואב
,יברעה "רינ"ה ונניא ירבעה "רינ"ה .רשב אלא ,םחל ללכ ונניא ותארוהש ,יברעה
.רקבה ראווצ לע רשא לועה והנה תיברעבו הדשב עודי שירח אוה רינה תירבעבש
תורחא תוארוה דוע שיו ."ארינ" תירוסבו (גי ,אכ םירבד) "רינ" םוגרתב םג אוה ןכו
ד ,וכ םשו ול-הל אי ,א-םיכלמ) דוד לש "רינ"ה ןוגכ ,הפוג תירבעב ףא ,"רינ"ל
ב ,ז תבש ימלשוריבו א ,אכ םילכב "רינ"ל תרחא הארוה דועו .(טי ,ח ב-םיכלמו
יבתכ ירשק" לש וללה םירקוחה םהל וחקל ,אופא ,ןיינמו .ב ,טיק אמק אבבו
םשהש ונל דיגהל יעדמה רשויה תאו יעדמה בלה ץמוא תא ,"ך"נתה לא תודתיה
.וידחי םירושק "יניס" םשהו לילא לש "ןיס"

תא הנומא ךותמ םיתושו םהלש "הובגה עדמה" ןמ םימהדנ םימימת םישנאו
.
(3) םיחולדה םהימימ

תדחוימה ותרוצב ,דחוימה ויפאב הנושארו שארב שפחל שי יניס רה לש ומש תא
תריציב םנורשכבו םמעטבו לארשי ינב תולוגסב ןכו .וב ןנובתמה לע ותעפשהבו
םיננעלו םימשה תוחורלו יחלו חמוצלו םמודלו םצרא יקלחל םימלוה תומש
,םעוט ךיחלו הרע ןיעל ,תטלבתמ ןוהלכב .םימשה אבצלו תונושה םהיתורוצב
תסיפתו ןורשכבו הבשחמב הריציהו םלועה ימרגל לארשי ינב לש תישפנה השיגה
.ול םלוהה ומש תא ול םישל ,אשונה תא ןייצמה רקיעה תסיפת ןכו תונוכתהו הרוצה
אלש ,ונושלב ויתוריציב ירבעה לש ונורשכו תירבעה ןושלה לש היתולוגס לע ףסונ
שמתשהל אלא ,םינושה םיאשונל תומשה תוריציב תובר תושדח םילמב תוברהל
םוקמ ייונישב ןכו ,םהינוג ינוגל ,םינוש ןושל יסופדב הלמה לש שרושה ותואב
ןדוע ןהש תורחא הריצי יכרדבו ןהל תובורקב תויתוא יפוליחבו .
(4) הלמב תויתואה
שרד ירבעהש הנובתלו תוירחאל דאמ בל תישל שי הלא לכ לע ףסונו - .רקח בורל
,ב קרפ) תישארבב רבכ .ןושארה םדאל סחיה ןמל רבכו .םירוציל תומש תריציב
הדשה תיח לכ המדאה ןמ םיהולא 'ה רציו" - .ךכ םידמל םיאצמנ וננה (טי קוספ
בותכ אל - !בל תישלו ."ול ארקי המ תוארל םדאה לא אביו םימשה ףוע לכ תאו
תוארל' .ול ארקי המ "תוארל" :בותכ אלא ,"תומש םהל ארקיש םדאה לא אביו"
תוירחאב ארקי םא ,רוציל ןוכנ סחיב ארקי םא ,הנובתב ארקי םא 'ןנובתהלו
.םהיתומש תא םירבעה ורצי ךכ - ,יוארכ ,השורדה

:יניס םשל רשאבו
ןושלבש הריציהו רקיעה תסיפת ,ישפנה םשורה ,רהל תיסופיטה הרוצה תסיפת
םימשגה ימו .ךרה םבכרה ללגב הזו םילגועמ בורל םה ונצרא ירה .וידחי ןאכ ורבוח
רוקהו םוחה יפוליחמו .השק טינרג בכרומ אוהש ,יניס רה ןכ אל .םתוא םילגעמ
וניאש טעמכ םשגהו םירהה ישאר םיעקבתמ םש רבדמב םיקזחה םהידוגינב
-תוננושמ עלס ינשו םיקוצו םירוצ וב םיבורמ ןכ לע יכ ,תצקמב וליפא םקילחמ
ירהו לילגה ירה ךרד ןומרחהו ןונבלה ןמל ץראב רבועה .לע לא תופוצ תודדוחמ
םילגועמה וחיריו הדוהי רבדמב רשא םייפשה ירה תא האורו הדוהיו םירפא ,ןורמוש
יניס רה לא ,אלפומה רהה לא ,הזמ םירצמ רבעמ וא ,הזמ רבעמ עיגמ אוהשכו ,ךר
םיממורתמ ויקוצ ינשו ,וביבסמש המדאה תלפשל לעממ םרו קצומ שוגב םמורתמה
אלו תוקומע םשרתי אלש ןכתי אל - ,םיחצ-םיריהבה םימשה ינפ עקר לע ,לע לא
,ןנושמה רהה :ירבעה ונייצ ןכו .תוננושמ ןונשבש וינשו ויקוצ ומצעו ובר המ ןכא :ארקי
תסיפתל ,הליגרה התארוהב "ןש" הלמה ןמ ,אשונה תסיפתל ,ונלידבהל ,םשה תריצילו
תחא תוא ,תומוד תוריציב וכרדכ ,ירבעה ףילחה ,יעצמא יתלב ,רישי ןפואב אשונה
."יניס רה" תרוצב וסופדב םשה תא קציו ,ך"מס תואב ן"יש תואה תא ,הל הבורקב

עבונ ומש .רז ןיינע הזיאמ לואש אלו יאמצע ,אופא ,אוה בגשנה יניס רה לש ומש
.היסופדלו היתורוצל ונושלב ירבעה םעה לש ותריצי יכרד תואמצעמו ותואמצעמ

ורוקמ ."הנס" רהה "דעהו" :דיגנו "דעהו" הלמב ,ארזע-ןבא לש ונונגסב שמתשנו
:ד ,די א-לאומשב םוקמב םש ראובמכ "ןש" הלמה ןמ ןכ םג אוה "הנס" םשה לש

."הזמ רבעמ עלסה ןשו הזמ רבעמ עלסה ןש"

םש ,ןכבו . (5) ןונשה ןיינעב והנשממ רתוי ןייטצמ אוה יכ "הנס" םשב הנוכ אוהו
,ירוקמ ירבע ,דחא ינושל שרוש םהינש רבדמב בגנב "יניס" םשו ץראה זכרמב "הנס"
ונלידבהל ,ינשלו (יליכ לקשמ לע) דחא לקשמ דחאל ותתב ,ירוקמ ירבע ןיינב תרוצבו
ך"מס תואב ן"יש תואה ףוליחבו ,(אנט לקשמ) רחא לקשמ ךא ,ןושארה םשה ןמ
.םהינשב

,Swallow :תיזעולב היתומשב העודיה רופיצה איה .איה םג דיעת ,תינונסה הנהו
םשה םג הז יפלש ונרמא "הנס"ו "יניס" לש םהיתומש ימעטב וניארשכ hirondelle
תפסונ החכוה ןאכ ונל היהת ןכ אצמנ םאו רוקמה ותואמ תויהל ךירצ "תינונס"
שי ןאכ םג ךכ םש ומכו .וידחי "הנס" םשהו "יניס" םשה ןיינעב ונתעד תונוכנל
לש וניינע והמו .דחוימ ןנושמ המ רבד וז רופיצב הב שי םא תוארל ןיע תונפהל
וניאר אלש הדימב ,ןונש השעמ אוה הפוג הנבמ ןווכ לכ ןכ םנמא הנהו .הז ןונש
תוכלוהו תוכשמנ ,תוקד ,תוכראומ היפנכ ,ךראומ הפוג .תרחא רופצ םושב ללכ
ינשו םינשל קרופמ אוה .הבנז םג ןכו .ןונישב תורמגנו רתויו רתוי תורצ תושענו
הז ןוניש יכ וניארו וננובתהו ,ןונישב ,םייפנכה ןיינבכ ,םידדוחמ ,םיכראומ םיקלחה
תסנרפתמ איהש ,המויק תורשפאל יחרכה דוסי אלא ,הל ירקמ ןיינב ךא ונניא
תוריהמה םהיתועונת רחאלו םהירחא הפדרבו הפועמ ידכ ךות םינוש םישותימ
ריהמה הפועמ ידכ ךות תונשל םגו זירזו ריהמ ףועמל תינונסה תצלאנ ,תונושה
הנבמבש ןונשה קרו .וירחא תפדור איהש ףרטה ינוויכ ייוניש יפל הפועמ ינווכ תא
אוה ,הפועמב הגהל הל םישמשמה הבנז יקלח ינשבו היפנכ יתשב רשאו הפוג
תא הל רשפאמו ץחכ ריהמו לק ףועמל תואלפנה תויורשפאה תא הז רוציל ןתונה
ישעמכ ,הירוחאלו םינוש םידדצלו הנימיו הלאמש הפועמ ינווכב םיריהמה םייונישה
שופתל ,גישהל הלוכי ןיעה ןיאו ןוסכלאבו הטמלו הלעמלו ,בושו ץור ,םיקרבכ ,םיטהל
תוינונסה תוקהל תועונתמ תונהילו תוארלמ עובשל הלוכי ןיעה ןיאו היתועונת לכ תא
.
(6) רקובה תועשבו ברע תונפל תוקהלב ןהיתועפוהב ןהיתוסיטבו ןהיפועמב

ןיע ,תנחוב ןיעבו תאז רופצ רחא יאדו ךשמנ ,רעה ובלבו הריהבה וניעב ,ירבעה
;הל דחוימה ןונשה תא - ,הלש הנבמב רשא רקיעה תאו יסופיטה תא ןייצ ,תלכשמ
.ת י נ ו נ ס המש תא בוטה ומעטב ארק הז ןונש לע

רופיצה לשו עלסה קוצ לשו רהה לש ,הלאה תומשה תשולש לש רוקמה ןכ יכ הנה
איה הלאה תומשה תשולש לש םתריצי תטישו - "ןש" הלמה - ,דחא אוה ,הנטקה
םשה ןמ הסיפתה זוכיר תא תונפהל ידכ ,ך"מסל ן"ישה ףוליחב ,הטישה התוא ןכ םג
"תינונס" םשב ךוכירלו הנטקהל לקשמה יונשבו .ונממ יונבה אשונה םש לא "ןש"
.רוקמה ותואמ יונבהו ותוא םלוהה םשה תא הלא תשולשמ דחא לכ לביק רופצל

אשונ אוה הז ךא ."ןש" הלמב ורוקמ "םינסנס" םשה םג יכ ,ונל ררבתנש ףיסונו
.ומצע ינפב םוקמ שרודה

ברוח רה לש ומש םעט .ב
סחיב םצמטצהל וישכע לכונ יניס רה לש ומש םעטל ליעל ורמאנש םיקומינה רחאל
.תודחא תורושב ברוח רהל

םג בושחל הטונ ךכו .ןוברחו שבוי ןושלמ ברוח רה לש ומש תא ללכ ךרדב םיריבסמ
הטיסרבינואה תאצוה) תומש רפסל ושוריפב בתוכ אוה ךכו .וטוסאק .ד .מ 'פורפה
:(155 דומע ,ב"ישת םילשורי ,תירבעה

םשב - טי 'פ - וז השרפב ארקנה רההש ,םיבותכה ןמ רורב אצוי הז קר"
ןושלמ ברוח םשבו םיהולאה רה םשב 'ג קרפב ארקנה רהה אוה יניס רה
."רבדמה ךותב אצמנה רהל םיאתמ םש ,הברחו ברוח

םיאצמנ םש רבדמב ירה יכ ,תוחדל יחרכה ברוח רה לש ומשל הזה םעטה תא ךא
הז רה ברוח םשב ארקיי ,אופא ,עודמ .םיברח םה םש ירבדמה םילקאבו .םירה דוע
ראשמ ולידבהלו דחוימ ןפואב הזה רהה תא ןייצל ברח םשב חוכה אוה המו ?אקווד
?ונריכהל עדנש ,םיברחה םירהה

.רחא םוקמב אלא ,הברחו ברוח ןושלב שפחל ,אופא ,ןיא ברוח רה םש לש ומעט תא
,"ברח רה" - .יניס רה לש ומשב וניארש יפכ .רהה לש ותרוצב ושפחל הטונ תעדהו
.ברחל ןוימדה ןמ וב שיש ל"ר

ומשב רהה ותוא ארקנ ךכ ,רהבש םיאלפומה וינוניש םש לע ארקנ יניס רהש ומכו
תרוצ ןיעכ וינונישמ םיברל יכ ,הז םש לע (ו"ו אלב "ברח" בורלו) "ברוח" רה ינשה
.תוברחו םינודיכ

ףוס חמצה לשו ףוס םי לש ומש םעט .ג
םעט םוש ןתנ אלו שרפ ,תונושה םילמה ישרש לע ונולמב הקחתמה ,הדוהי ןב
הלא תומש ינשל ונתינש תורבסהה לכו םינושה םיקומינה לכ יכ ,ברחו יניס תומשל
"לבוקמה" רחא תאז לכב ררגנ ףוס םי לש ומשל רשאב םלוא .ותוא קפסל ולכי אל
ךותב לדגי הנק" :ךכ ,וננולמב ראביו ,חמצה לש "ףוס" םשה םצעמ עפשוה םגו
לבא ,אחינ "רואיה תברקב" .Rosaax, reeds ."המודכו םיה ,רואיה תברקב םימה
,והעטה "ףוס םי" םשה הארנכו ?םיחולמ םימ די לע ,החלמ המדאב ?"םיה תברקב"
לע "קפס םוש ילבו" יאדוו לודג "ףוס" חמצה יכ בושחל ,םירחא םיבר העטהש יפכ
לע ונניא "ףוס" חמצה םרב .(ונולמב הדוהי ןב) "ףוס םי םשה הזמו" םש םיה די
ורבע וניתובאש תעב םש היה אל םגו ףוס םי יפוח לע ונניאו םיחולמ םימ יפוח
לש רכזנה רואיבהש רורב ןכבו .ףוס םי יפוח יאנתב לודגל לגוסמ ונניא יכ ,וכותב
.טלחהב לוספ אוה ףוס םי לש ומש

םיבורמה םיקיקדה םיה ימ יחמצ ,תוצאב ףוס םי לש ומש תא ריבסהל םיצור שי
ןהל ןיא ולאכ תורעשה ."ףוס" םשב וללה םיחמצה םג וארקנ םתעד יפלשו וכותבש
יכ ןכתי אלש חכווינ "ףוס" חמצה לש ומש םעט בורקב דימ ררבתי רשאכ .לקשמ
.םיה תוצאל ןתניי הז םש

?ףוס םי לש ומש ארקנ ,אופא ,המ םש לע ,ןכבו
.ףוס חמצה לש ומש ארקנ המ םש לע הליחת ררבל ונילע תאז הלאש רוריב םשל
ןמז לכ ןכ ארקנו .םירצמ תפשב ותדוסי" :ולש "שדקה לכיה"ב ראבמ ןרוקלדנמ .ש
סוריפפה אוה ,רחא חמצ אוה אמג םרב ."ומש אמג ץצקנשכו ,םיב וא רואיב אוהש
תא ףילחמ וניא ןכ םג ףוס חמצהו .ותומב ןהו וייחב ןה אמג ארקנ אוהו ,םסרופמה
הפשב אוה ףוס םשה לש ודוסיש רכזנה ןויצל רשאבו .ותומב ןהו וייחב ןה ומש
ןב לש ונולמב ,ףוס ךרעל ותרעהב) קויד רתיב לגס .צ .מ 'פורפה ריעמ ,תירצמה
:(הדוהי

."המודקה 'רצמב אל לבא ,ףוס 'טפקבו ,פוט 'רצמב םג הז ןיעכ"

דוחיי רתיבו ,אקווד תירצמב ףוס חמצה לש םשה רוקמ תא שפחל ונל ןיאו
םירחאמ ונא ונחקל לכהש ,קסופה והימ .תיטפוקב אלא ונניא הקיתעה תירצמבש
תוארלו חמצב הפי ןנובתהל ונילע הנושארו שארב .ונתאמ הברה וחקל םירחאש אלו
ןודינה חמצה לש ירבעה ומשב ןיא םא תוארלו ול דחוימה יסופיט המ רבד וב ןיא םא
ומש םעט תא ןיבנ זא .ןכ הנוכ וילעש ,חמצבש יסופיטה קלחה ותואל זמר וא הארוה
.ונל םעטי רשאו ירבעה

ןיינעמה חמצה לש ומש םעט תא ,ינבוארה רחשה-תליא ,ונתב האצמ ןכ יכ הנה
וילעבש וז הרוצב ןייטצמ הז חמצו .ףיס תרוצב םיכושמ וילע יכ ,ףוס - ןאכ ונתוא
תלמבש ד"וי תואה תא ףילחה ךא ירבעהו .םירחא םיבר םיחמצמ םהב רכינ אוהו
תדחוימה םתרוצל זמורה ,חמצה תא ךכ לכ םלוהה ףוס םשה תא רציו ו"ו תואב ףיס
רבדה תא שופתל ,החוכנ תוארלו וניניע תא חוקפל לעופ םג הזה םשהו .וילע לש
.חמצבש יסופיטה

ןהו ולש היגלופרומב ןה ,םייסופיט םידחא םירבד תויהל םנמא םילוכי חמצל
רצויו אוה ויתונוכת יפל רקיעה תאו םירבדה שפות םע לכ לבא תונושה ויתונוכתב
ונושל יסופדבו ומעטב "ףוס" םשה תא ךכ ןאכ רצי ירבעהו ,אוה ויכרדב םשה תא
ריכנש ןמזה עיגה .םימה וליכי אל רשא ,םירז תורובב ורוקמ שפחל ןיאו .הילקשמבו
.לארשי תוריצי תורוקממ םיעבונה ,םיבוטה ונימימ םעט תא םועטל

:ףוס םי לש ומש ןורתפל רובענ וישכע
בושח רשק םהיניב םייק לבא ,ףוס חמצה ןיבו ףוס םי ןיב םיפוג ירשק ןיא ןכ םנמא
ןכ .ףיסה תרוצמ וב שי רשא ףוגה ותואל "ףוס" םשה תריצי לש ,תינושל הריצי לש
םייתגרדהה תומשל בל תמושת הליחת הנפנ .ףוס םיל סחיב ןכו רכזנה חמצל סחיב
ירה טעמב ךא ץרופ אוהשכ .השביב ץרופ םיהש ,םינוש םיצרפמל ירבעה ארק רשא
השביה ךותל ץרופ אוהשכו ."ץרפמ" הז ירה רתויב ץרופ אוהשכו "םיה אובמ" הז
תוצרפתהה תאו .(טי ,חי ;ה ,וט עשוהי) חלמה םי ןושל ןוגכ ."םיה ןושל" וז ירה ךרואל
הכורא הרוצב ,השביה יקמעל וזכ הקומע הרידחב ,ףוס םי ,הזה םיה ימ לש המוצעה
ותסיפתב ,ירבעה האר השביה ךותל "םיה ןושל" תוצרפתהכ ךא דוע התוארל ןיאש ,וזכ
הזלה חמצל ארקש ךכל המודב ,הזה םיל ארקיו ,ףיסו ברח תורוצב ,תורוצה תא הברה
לכ תאו ונייצמ הכו ומלוה הכ הז םש :הארו הנפו .ףוס םי םשב ,ולש ףיסה ילע תרוצ לע
ץרפמ לבתה ימי ןיבו םימיה יצרפמ לכ ןיב ןיאש ,דבלב ול ךא תדחוימה ,תיסופיטה ותרוצ
.ונלש ףוס םי תא םלוה אוה רשאכ ,ומלוהל לוכי הזה םשה רשא רחא םי וא

ותעוצרב ,הז םי לש תדחוימה ותרוצ תא וננוימדב דימ תולעהל הז םשב חוכו
.ולאמשמו ונימימ ותוא תוולמה ול "תוכומסה" ויתודג יתש תא ןכו ,הרצהו הכוראה


:תורעהלש הנסה אוה אוה יכ והובשח יכ ,"שודקה" ל"ר ,Rubus sanctus םג והוניכו (1)
רוזח .ונבר השמ

רוזח .Die Keilnschriften und das alta Testament (2)

:ורפסב ,יעדמ סוטפב בותכל ןוכנל אצומו E. Sallin רחא רקוח אב הזל המודבו (3)
Studien zur Entstehungsgechichte der Jud, Gemeinde nach dem bab.
םייניעה עבש רבדב איבנה והירכז לש תוזימרהו ןכותה בר ןיינעב Exil 1901, II, p, 78
"םיחוקל" םש עשוהי ןיינעו םייניעה עבש יכ - ,עשוהי ינפל הנתונש ןבאל רשקב
ללכ ןיא תמוחה לש םש איהה הרוצלש דבלמ ךא !ובנ לילאל ןהכ תשדקה תרוצמ
תא ושידקהש ןמזבו תעב תמתוחב ושמתשה םש רשא דבלמו ,םייניע עבש תרוצ
אל רקוחה ותוא רקיעבו ,הלא דבלמ ,דיתעל ןיינע הזיא לע רבודמ ןאכו ,לילאל ןהכה
ילמס ךותב םרו בושח ילמס ןיינעב ,ירמגל ןאכ רחא ןיינע לש תוילמסה תא ללכ ןיבה
רסוח ךותב הנהו !םילמסל והומכ ימ רשא ,איבנה והירכז לש דודיעהו הרושבה
ותוא אב ,הנוגה תיעדמ הדובעל יוארכ ,ןיינעב ןוגה רקחמ רסוח ךותבו ןיינעה תנבה
ןוזחכ ןוזח ףאו ,תודהיה יכרעש ,חיכוהל הצורו ,ןאכ ונינפל רשא ותואכ ,רקוח
םיליפאמ הזכ עדמ םשבו .עדמ ארקיי הזלו .וחקול םירז תורוקממ ,איבנה והירכז
רוזח .םייניע ימימת

רוזח .זגלמו גלזמ :תחא אמגוד ךא הנה (4)

רפס לע שדח רוא" :ינבוארה הגנ וננב לש ורפסב ןייע ,ץצובו הנס םיקוצה ןיינעב (5)
רוזח .םהימוליצ תא םג םש אצמתו ,ךליאו 26 'מע ,"והימרי

ןפוג הנבמ לכל דוגינבו .ריוואב םישותיה רתויב םיפפועתמ ולא תועשב יכ (6)
ןפועמ ךות ןפרט תא דוצל ןהל רשפאמ הזו ,בחר תוינונסה לש ןרוקמ ,רצו דדוחמה
םיהדהל וליאכ תוחירצ יפוצפצבו ,םיקרבכו םיצחכ ןפרט רבעל תורעתסמ ןהו ,ריוואב
ייוניש לכבו םינונש םיצחכ תויפרטה ןהיתוסיט ךותבש וניאר אל םעפ ףא ךא .ןפרט תא
אל םעפ ףא - ,תולודגה ןהיתוקהלב ,ףרטל םתוואתב םהיתוקירש יפוצפצ ךות םהינוויכ
ונררושמ םאו .ןהיניב הנצנתש וא ,התרבחב לשכיתש וא ,התרבחב זחאית תחאהש וניאר
לע בתוכ ,דחי םג קוידלו טויפל וירואיתב אילפהל ןמאה ,יקסבוחינרשט לואש ,עבטב
םשרנ אוה .טלחהב ןוכנ אל הז ירה "םיצנכ םיארנו" :"םויה בורעכ" ורישב הלאה םירפצה
אלו ףרטל רשי ץחכ תנווכמ הקירבה םע הקירשה לבא ,םהלש "וקרשי - וקרבי" ןמ הארנכ
.הנש רחא הנש ןהירחא בוקעל גנועהו תונמדזהה ונל התייהו .ןהיניב ןידדצל
תאזה רופיצה תא הנכמ אוהש ,בלה הוודי רכזנה ורישב הבר רתוי האיגש לע ךא
."תינונס דוע והוארקו" :"רורד" ךרעב בתוכ ונולמב הדוהי ןב םג םנמא .רורד םשב
איה רורד לבא ,ונחכוהש יפכ ,הילע דיעמ המש יכ ,רופיצה התוא םנמא איה תינונסה
ונדמל א ,די םיעגנב .ונתעד תקדצל תחא החכוה ךא הזב איבנו .תרחא רופצ
זא ירה ,תינונסה איה רורדה םאו "רורד םירפצ יתש" ותרהוטל איבמ ערוצמהש
ןכסמה ערוצמה תא ווצי דציכו הנשה ישדח לכב ונלצא ונניאו תדדונ רופצ איה
!הגישהל ללכ ןיאש הנשה תונועב םג םירפצ יתש ול גישהל
(םש) ונולמב הדוהי ןב בתוכ רורד םשה לש ומש םעטל עגונב .דאמ ןיינעמ טרפ דועו
שרושהמ רזגנש םירמוא שי .םשה רוקמ ררבתנ אלו ול רבח תויחאה תונושלב ןיא"
הנוכתה יהוזו רבדה והז םנמאה הנהו ."הרהמ ץר 'שמב םג שמשמש תיברעב ררד
יסופיטה ףועמה איה הנויצ ?רהמ הצר איהש ,הב םינד ונאש רופיצה תא תנייצמה
הריהמ ןתצירש םירפצה ןה תובר ,הצירל רשאב לבא ,הל דחוימה הפוג הנבמ ,הלש
תופשב םישופיח רחא דימת ץורל ונל המ - רורד םשה םעטל רשאבו .הלשמ הברה
איה תררוגתמ יכ ,רורד :ונתרידבו ונתיבבו וננושלב ונתא אוה םשה םעט ?תורחא
רוזח .Passer domesticus biblicus :יעדמה המש .ונתרידב