גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -
תוטמ תשרפ

'ל קרפ

1 הלאש
תעד המ ?םיקרפה יקלחמ יפל ךייש אוה ןאלו ,תוישרפה תקולח יפל קרפבש 1 קוספ ךייש ןאל
?וקליחש יפכ קלחל םהל םרגש םיקרפה יקלחמ ינפב דמעש ישוקה והמ ?י"שר

.ינש קלחב - םירדנ תשרפב ןויעא"ל קרפ

1 הלאש
?ןידמ תמחלמל - רזעלא אלו - סחניפ אצי עודמ

2 הלאש
?טעומ הכ היה המחלמל םיאצויה רפסמ עודמ

3 הלאש
?המחלמה תעשב ןידמב השע המ ?םעלב ירוגמ םוקמ היה ןכיה - (7 ,גכ) ,(5 ,בכ) קרפב ןייע

4 הלאש
:האבה הלבטה תא אלמ

ן"במרושרדמ י"שרוטושפכ י"שר__
______שאב אובי רשא לכ
______רהטו שאב וריבעת
______אטחתי הדינ ימב ךא
______שאב אובי אל רשא לכו
______םימב וריבעת

5 הלאש
?י"שר יפל 23 - 22 םיקוספמ םידמלנה םינידה תא ונימיב ישעמ ןפואב םישגופ ןכיה

6 הלאש
:וז הלבט יפל ןידמ ללש תא םכס

םימחולהמ סכמהםעהמ סכמהותיצחמולוכללשה גוס
________ןאצ
________רקב
________םירומח
________םייובש

7 הלאש
.םחול לכ לש עצוממה ללשה היה המ בשח

8 הלאש
!עטק לכל םש ןתו ,הרוסמה תקולח יפל קרפה תא קלחב"ל קרפ

1 הלאש
םש תתל הסנו ,קרפה תקולח תא רבסה .תחא החותפ השרפו תומותס תוישרפ יתש בל קרפב
!ךתקולח תא קמנו ,תרחא ךרדב קרפה תא קלח .וז הקולחב עטק לכל

2 הלאש
לכב ופיסוה המ קודבו םינושה םהירבד תא אצמ .םימעפ 5 קרפב םירבדמ ןבואר ינבו דג ינב
.ומדוק לע רוביד

3 הלאש
.(24 - 20 םיקוספל 19 - 16 םיקוספ) השמ תבושתל םיטבשה ירבד תא הוושה

?םיטבשה יפב וניאו השמ יפב עיפומ יוטיב הזיא
?השמ יפב רדסהו םילגרמה יפב םירבדה רדס ןיב לדבהה המ
?תאצמש םילדבהל הביסה יהמ
.קרפה ךשמה יפל הנע ?וירבדמ וענכתשהה ,השמ תנווכ תא וניבהה

4 הלאש
!ן"במרו י"שר יפל שרפ - (19) "ונתלחנ האב יכ"

5 הלאש
.םויה תועודיה םירעה תא ןמס .םיטבשה יצחו םינש תולחנתה חטש תא הפמב רייציעסמ תשרפ

ג"ל קרפ

1 הלאש
:לארשי ינב יעסמ טוריפ ןינעל
:נ ,ג ,םיכובנ הרומ ,ם"במר
יכ .םיארנה םינינעה תניחבכ םיבתכנה םירופיסה תניחב ןיא יכ ,והעדתש ךירצש הממו
; תוכיראב קר םרכזל רשפא יא ,דואמ םיכירצ םירבדל םיאיבמ םיטרפ - םיארנה םינינעב
האור היה וליאו ,םירבד לפכ וא תוכירא םהב שיש בושחי םהה םירופיסב םדאה ןנובתישכו
,תווצמה תלוזב םירופיס הרותב הארתשכ הז ינפמו .רמאנש המ ךרוצ עדוי היה ,רפוסש המ
האור יתלב ךתויהל קר וניא ,תוכירא וב שיש וא ,ורכזל ךרוצ ןיא אוהה רופיסהש בושחתו
רכזש ןיינע לש וטושפמ הארי :תועסמה רכז רדס - הזמו .רכזנש המ רוכזל םיאיבמה םיטרפה
יפ לע םהיעסמל םאצומ תא השמ בתכיו" :רמא הבשחמה תאז ינפמו .ללכ וב תלעות ןיאש המ
ךא ,םארש ימל קר םייתימא םניא םיתפומה לכש ינפמ ,דואמ לודג וילא ךרוצה םוקמו ."'ה
רייוצי אל םגו תויהל רשפא יאש עודיו .עמושה םביזכיש רשפאו ,רופיס םרכז בושי דיתעל
דומע ,םהבש םילודגה ןמו ,הרותה יתפוממו .םלוכ םדא ינבל תורודל םייק דמוע תפומ היהיש
שחנ" :בותכה רכזש ומכ ,אוהה רבדמהו ,םוי לכב ןמה וב אצמיהו הנש םיעברא רבדמב לארשי
יתלב ,בושיה ןמ דואמ םיקוחר תומוקמ םהו .(15 ,ח םירבד) "םימ ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש
אל ץרא" : ןכ םג םהב רמאו (20 ,כ רבדמב) "ןומרו ןפגו הנאתו ערז םוקמ אל" : םדאל םייעבט
ולאו ,(5 ,טכ םירבד) "םתיתש אל רכשו ןייו םתלכא אל םחל" : הרותב בותכו "שיא הב רבע
ולאב קפקפל רשפאש ךרבתי ה-ולאה עדי רשאכו .םיארנ םייולג םילודג םיתפומ ,םלוכ
ןמ בורק רבדמב התיה םתדימעש בשחיו ,םירופיסה ראשב םיקפקפמש ומכ ,דיתעב םיתפומה
םהש וא ,םויה םייברעה םהב םינכושש תורבדמה ולאכ ,וב דומעל םדאל רשפאש ,בושייה
וא ,םש ויה רשא םיחמצה דחאב ןוזהל וא ,רוצקלו עורזלו םהב שורחל רשפאש תומוקמ
ריסה הז ינפמ - םימ תוראב םהה תומוקמב שיש וא ,דימת םהה תומוקמב תדרל ןמה עבטמש
םתוא ואריש ,םהה תועסמה רואיבב םלוכ םיתפומה ולא ינינע קזיחו ,םלוכ םהה תובשחמה
ומצעב םעטה הזלו .הנש םיעברא םהה תומוקמב םדאה ןימ דומעב ,תפומה לדוג ועדיו םיאבה
האריש ימ לכ יכ .דמוע םייק אוהה תפומה תויהל ,םלועל וחירי הנביש ימ עשוהי םירחה
.תפומב עקשנ לבא ,סרהנש ןינב תנוכת הז ןיאש ול ראבתי ,ץראב העוקש איהה המוחה
?"'ה יפ לע םהיעסמל םהיאצומ תא השמ בתכיו" רמאנ עודמ
הענמ דציכו ,לארשי יעסמ רופיס םע רשקב תולעהל רשפא םתוא םינושה תוקפסה םהמ
?הרותה םתוא
תורודל םייק דמוע תפומ היהיש רייוצי אל םגו תויהל רשפא יא" עודמ ריבסהל לכותה
?"םלוכ םדא ינבל

םינינעב תפומהש עד :םיתמה תייחת תרגאב ,ם"במרה ירבדב שרופמ הז ןויער :הכרדה
היה ,ןכ דימתה וליאש ,וינינע לע ראשי אלו ךראי אלו (ההשי=) חראתי אל עבטב םיענמנה
.הליחתמ שחנ ותויה םיקפתסמ ויה ,שחנ הטמה ראשנ וליאש .תפומב קפסל (ךילומ=) ךירדמ
התיהו חרוק תדעב ץראה העקש וליא : ןכו .הטמ ובושב - תפומה תומלש התיה הז ינפמו
ינפמו ... הנינעל ץראה בושב התיה ותומלש םלואו .רסח תפומה היה - םלועל העוקש תראשנ
.עבטל ץוח ןיינע תדמתה תנומאמ חרבא ... רקיעה הז

?הרותב תועסמה טוריפ תא י"שר קמינ ךיא

2 הלאש
?49 קוספ רחא רקיעבו תועסמה רואית רחאל םילילא תדובע דימשהל יוויצה אב עודמ
!םירבד רפסל ן"במר תמדקהב רזעה

3 הלאש
?גל קרפב תויוצמ השע תווצמ וליאד"ל קרפ

1 הלאש
הלאכ תופמ) .איהש לכ תירוטסיה הפמב רזעה .קרפב ראותמה תולחנתהה לובג תא רייצ
לש ירוטסיה יפרגואג סלטא ; רוצילא הדוהי לש עשוהי רפס שוריפל חפסנב :בורל תויוצמ
הידפולקיצנא ,יאנליו תאמ סלטא "ארקמב ץראה" ; אריפש ר"ד תכירעב סלטא ; ל"הצ
.(המודכו "לארשי ץרא" ךרע ב ךרכ ,תידומלת

2 הלאש
."ואתת" "ויתואצות" "דריו" "בסנו" םיחנומה תא רבסה

3 הלאש
.(17 קוספ ןייע) ?"וליחני"ו "ולחני" ןיב המ

4 הלאש
?ץראה תקולחב םיאישנה דיקפת המה"ל קרפ

1 הלאש
.5 קוספו 4 קוספ ןיב הריתס אצמו 5 - 1 םיקוספב ןייע

?םיקוספה תא י"שר ריבסה דציכ
:וירבד ירה ?םיקוספה תא ם"במר ריבסה דציכ
:ב ,גי ,לבויו הטימש תוכלה ,ם"במר
,הצוחו ריעה ריקמ חור לכל המא יפלא תשולש םהש הרותב ושרפתנ רבכ םירעה ישרגמ
םיפלאו ,שרגמ םינושארה ףלא ... "המאב םיפלא המדק תאפ תא ריעה ריקמ" : רמאנש
.םימרכו תודשל - שרגמל ץוח םידדומש
.אכ קרפ עשוהי האר ,ןידה םויק לע

2 הלאש
(10 - 7 ,טי) םיטפוש תשרפ (41 ,ד) ןנחתאו :ןייע .טלקמה ירע תא הב ןמסו הפמ רייצ
.כ קרפ עשוהי רפס

3 הלאש
:טלקמ ירעו םד לאוג ןינעל
:מ ,ג ,םיכובנ הרומ ,ם"במר
הלקתה האבש ימ הארי אלש דע ,םדה לאוג שפנ טיקשהל אוה ,הלוג הגגשב חצור תויה םנמא
- לארשי לכל בוהאהו ,םדא ינבבש דבכנה אוה רשא שיאה תומב ותרזח הלתו .ודי לע תאזה
םג אובתשכ ,הרצ והרקתש :םדאל יעבט ןיינע הזש .ובורק גרהנ רשא לאוגה תעד חונת הזבש
םדא ינב תומ הרקמב ןיאו .והרקמ לע הזב המחנ אצמי - הנממ הלודג וא ,הב אצויכ ותלוזל ןכ
.לודג ןהכ תוממ לודג רתוי ונלצא
?הגגשב חצורה הלוג עודמ
?(25 ,הל) י"שר בישה ךיא ?לודגה ןהכה תומב היולת ותרזח עודמ
:הכ ,ג ,םירקעה ,ובלא ףסוי יבר
םדא היהיש ידכ ,םדה לאוגל ומד וריתה ,דיזמל בורק גגוש שיש יפל ,גגושב חצורה ינידב
,בייח וניא תולג וליפא ,ותגירהב סונא חצורה היה םאש ,הזל היארו .יאדמ רתוי הזב רהזנ
.הלבקו ושאר תא (חצרנה=) הלה איצוהו ,ןבא קרז םא ומכ .וילע גרהנ םדה לאוגו
?גגושב חצורה לש ומד תא הרותה הריתה עודמ
:ךוניחה רפס
ימל יואר ןכלו ...םלועה תתחשה דואמ דע רומח החיצרה ןינעש יפל ,תאזה הוצמה ישרשמ
לוקשש תולג רעצ הילע רעטציש - ודי לע וזכ הלודג הלקת האבש ןויכמ - גגוש וליפא גרהש
שי דועו .םירז םע וימי לכ ןכושו ותדלומ ץראמו ויבהואמ םדאה דרפנש ,התימ רעצכ טעמכ
אל לע והגרהי לבל םדה לאוג דימ הז םע לצניש ,בותכה ראיבש ומכ הוצמב םלועה ןוקית
םהיניעל חצורה תא הכומה יבורק וארי לבל ,רבדב תלעות דועו .היה גגוש ירהש ,ויפכב סמח
.םולש היתוביתנ לכו םעונ הרותה יכרד לכו - הערה השענש םוקמב דימת
?ם"במר לש ומעט אוה םהמ הזיא ?חצורה תולגב ךוניחה לעב ןתנש םימעטה 3 םהמ
:רשא ןב ייחב ונבר
בלהש הרוי הזה ןידהו דיזמב וגרה אלש ןויכ ,התימ בייח וניא לבא ,שפנ הכמ חצור המש סנו
אלש יפל ,התימב אלו תולגב שנענ אוה ןכ לעו תוריבעה לכו תווצמה לכ רקיעו םדאה רקיע
התואב ןיפתושמ ףוגהו בלה ויהיש דע ,התימב השנעה בויח ןיאו החיצרה תמכסהב ובל היה
ןכו .גרהנ וניאו ,הלוג - ךכב םהינש ומיכסה אלש ןויכו ,ותנווכב בלהו ותעונתב ףוגה ,החיצר
- םימש םשל התושעל ובלב הב ןווכתנ אלו הווצמ השע םאש ,בלב יולת לכהש ,הווצמה ןינעל
.רכש ול ןיא
:המדקה ,תובבלה תובוח ,הדוקפ ןב ייחב ונבר
אל רשא תווצמב גגוש אוהש ימו .התימ בייח וניאש ,הגגשב שפנ הכמב בותכה דצמ יתיארו
אלא ןהילע בייח וניאש - תרכ וא ןיד תיב תותימ עבראמ תחא דיזמב ןהילע םיבייחש ,הנישעת
ףוגהו בלה ויהיש דע אלא וניא שנועה בויחב רקיעה יכ הייאר הז לכו .םשא וא תאטח
ןווכתנ אלו הווצמ השעש ימב ורמא ןכו .ותעונתב ףוגהו ,ותנווכב בלה ;השעמב םיפתתשמ
.רכש הילע לבקמ וניאש ,םימש םשל התושעל
?גגושב חצור ןידמ ייחב וניברו תובבלה תובוח לעב םידמול ירסומ ןויער הזיא
?ירמגל רוטפ גגושב חצורה ןיא עודמ וז השיג יפל
:לומגה רעש ,ן"במר
?ואטח והמו .םוקמ לכב הרותה ותארק ןכש ,אטוח ארקנ ,גגושב (היורצ 'ח) בלח לכאש ירהש
רבד השעי אלו לכאי אלש ,אוה ךורב םוקמה ירבד לא דרחו ארי היה אלו ומצעב רהזנ אלש
לעו .ה"בקה לש ויתוריזג יפל ול יוארו רתומ אוהש רבדה ול הלגתיו הפי הפי קודביש דע
.הרותה לכב הגגשה אטח םעט אוה הזה ךרדה
?התושעל ןווכתה אלש הריבע לע םדא בייח עודמ

4 הלאש
:הלא תורוקמב םייונמ םד לאוגו הגגשב חצור יניד
,(טי קרפ) םיטפוש תשרפ ,(ד קרפ) ןנחתאו תשרפ ,(הל) יעסמ תשרפ ,(13 ,אכ) םיטפשמ תשרפ
.כ קרפ עשוהי רפסו

!רוקמ לכב םיבותכה םינידה תא םכסו םינושה תורוקמב בטיה ןייע

5 הלאש
:תואבה תולאשה לע בשהו ,ח - ה םיקרפ ,חצור תוכלה ןיקיזנ רפס ,ם"במרב ןייע

?חצורה תא חצר םא םדה לאוג רוטפ יתמ
?םהמ דחא לכ ןיד המו ,חצורה תוגרד שולש םהמ
?חצרה תעשב לודג ןהכ ןיא םא גגושב חצורה ןיד המ
?יתמו ןכיה ,ושירפי טלקמ ירע המכ
?תורחא תוטלוק םירעל טלקמ ירע ןיב לדבהה המו ,טלקמה ירעל טרפ טלוק המ
.ה 5 - א 5 תולאשב תמשרש םינידל ארקמב תורוקמ ןייצ

6 הלאש
?ןידל חצורה תא דימעהל הבוחה תלטומ ימ לע
.(הבושת יחתפב ,וכת ףיעס טפשמ ןשוח ךורע ןחלשב םג רזעהל לכות)

7 הלאש
.אשונ לכב םיקסועה םיקוספה תא קוידב עבקו ,םינושה םהיאשונל 34 דע 9 םיקוספ תא קלח

?ונקרפב םיעיפומה דיזמב חצור לש םינושה םירואיתה םהמ
.(י"שרב רזעה) ?ונקרפב גגושב חצור לש םינושה םירואיתה םהמ
?רכזומ אוה םינינע וליאל רשקבו ,ונקרפב םדה לאוג רכזומ םימעפ המכ

8 הלאש
:השרפה הנבמל

.חצורה תמוי תומ אוה חצור - תומיו והכה לזרב ילכב םאו
.חצורה תמוי תומ אוה חצור - תומיו והכה הב תומי רשא די ןבאב םאו
.חצורה תמוי תומ אוה חצור - תומיו והכה וב תומי רשא די ץע ילכב וא

.ונתמי אוה וב ועגפב חצורה תא תימי אוה םדה לאוג

ונפדהי האנשב םאו
- תומיו הידצב וילע ךילשה וא
- תומיו ודיב והכה הביאב וא
אוה חצור ,הכמה תמוי תומ

.וב ועגפב חצורה תא תימי םדה לאוג

ופדה הביא אלב עתפב םאו
הידצ אלב ילכ לכ וילע ךילשה וא
תומיו וילע לפיו - תואר אלב הב תומי רשא ןבא לכב וא
- ותער שקבמ אלו ול ביוא אל אוהו
.הלאה םיטפשמה לע םדה לאוג ןיבו הכמה ןיב הדעה וטפשו
וטלקמ ריע לא הדעה ותוא ובישהו םדה לאוג דימ חצורה תא הדעה וליצהו
.שדוקה ןמשב ותוא חשמ רשא לודגה ןהכה תומ דע הב בשיו המש סנ רשא
הנבמב שיש תונורסחהו תופסותה ,םייונישה לכ תא ךמצעל ןייצו ,השרפב בטיה ןייע
,ןתמגוד תובר אוצמל ךילעש המגודל תולאש ןניה ג 8 -ו ב 8 תולאשה יתש .םירזוחה םיקוספבו
.ןהילע בישהלו
?"תימי אוה םדה לאוג" טפשמה לע םיימעפ הרותה תרזוח עודמ
?לזרב ילכב גרוהב "וב תומי רשא" םילימה תורסח עודמ
.25 - 16 םיקוספ ןאכ וקתעוה הב ךרדב ךתרבחמל השרפה ךשמה תא קתעה

9 הלאש
םהמ .ידמ רומח שנוע ןתממו ידמ לק שנוע ןתממ הרותה הריהזמ גגושב חצורב לופיטב
?היתורהזא תא הרותה תקמנמ דציכו ,ולא םישנוע ינפמ םיריהזמה םיקוספהו"ל קרפ

1 הלאש
רחאל םג הלחנ תרבעהל ששח ןיא עודמ .7 קוספל ן"במר ארק - הלחנ תרבעה תייעבל
?תשרוי תב רשאכ ,תולחנתהה

2 הלאש
.אשונ לכ לש קייודמה ומוקמ תא עבקו ,יעסמ תשרפב םיאשונה תא םכס