תונתשה לש רופיס - ויחאו ףסוי

ןומיס לאירוא

'נ-ז"ל םיקרפ תישארב

העשה תולאש רואב ארקמה ,ארקמה רואב העשה תולאש ,והפדרו םולש שקב :ךותמ
םירפס תונורחא תועידי - לכשמ תאצוה תושרב


:רמאמה ןכות
האנשו תואשנתה :בקעי תיבב
תוכלמל תודבעמ ךרדב תודרומו תוילע :םירצמב
ויבא תיב רבש תא אפרמו ויחאל רבש ריבשמ ףסוי
תורעה

ויחאו ףסוי :חתפמ תולימ

ורקיעב אוה ,םכרד תא ונקיתו םמצע לע םירוביגה ורבג דציכ ראתמה ,תונתשה לש רופיס
.(31 ,ח"י 'חי - "השדח חורו שדח בל םכל ושעו" :איבנה רבדכ) תימיטפוא וחורש ירסומ רופיס
דיעוהש םוקמל םירוביגה לש םהילגר תא לאה ךילומ דציכ ראתמה ,החגשה לש רופיס ותמועל
[תוינכת] תובשחמ תובר" :םכחה תרהזאכ) תינוריא ותמינש יגולואת רופיס ורקיעב אוה ,םהל
,בשייתמ וניא יהולא םזינימרטד .(21 ,ט"י ילשמ - "םוקת איה 'ה [תינכת] תצעו ,שיא בלב
אוהש המוד לאה לש תינכתה עוציבב ילכ אלא וניא םדאה רשאכ - תישונא תוריח םע ,הרואכל
ויתוירב תא גיהנמ וניא לאהש המוד ,הנותנ תושרה רשאכ ,ךפהלו ,וישעמל תוירחאמ רוטפ
ףא-לע הידעי תא החגשהה הגישמ ויחאו ףסוי רופיסב .איה אלו .םהישעמ לע ביגמ קר אלא
םתעידי אלל רופיסה לש ןושארה וקלחב) ותועצמאב שממ ףאו היאשומ לש הריחבה שפוח
םירתבה ןיב תירבב רבכ רזגנ וינבו בקעי לע .(םנוצרמו םתעדמ - ינשה וקלחבו ,םחרוכ לעבו
דעונ ףסוי ;בערה תמחמ םשל םיעיגמ םה ןכאו ,(14-13 ,ו"ט 'רב) םירצמ ץראב םירג תויהל
תומילאב רפהל םשקבב ,םהו ,םדמעמ תא חיטביו םלכלכיש תנמ לע ויחא ינפל המירצמ תדרל
לומגהו החגשהה .ושממתי ןכא ויתומולח ובש םוקמל ותוא םירכומ ,ולש הררשה תומולח תא
החגשהה - הזב הז םיכתומ םה אלפומ חרואבש אלא ,הז תא הז םידגונ םניאש דבלב וז אל
קר אל בקעי ינב לש דבכה לבסהו ,קדוצ לומג ןתמ ידכ ךות םדועייל םירוביגה תא הכילומ
.םדועייל םייואר תויהלו תונתשהל םהל עייסמ םג אלא םתואטחמ םתוא ךכזמ

האנשו תואשנתה :בקעי תיבב .א

,ותיב לע ואבש תוערה לכ שרוש איה ףסוי תא בקעי הלפהש הילפאה ,הפורצ תירסומ הניחבמ
:רחא חסונ) וינב ןיב תונשל אלש םדא ךירצ" :הירזע ןב רזעלא 'ר םשב שיקל שיר רמאש יפכ
"(4 ,ז"ל 'רב) 'ותוא ואנשיו' - (ףסויל וניבא בקעי השעש) םיספ תנותכ ידי-לעש ,(וינבמ ןב
בקעי לש תגלפומה וז ותבהא רופיסה ןושלב תקמונמ דציכ ,םרב .('ח ,ד"פ הבר תישארב)
ןיבש תוביריה 1?םיספה תנותכ תועצמאב ןגפומ הכ יוטיב הל תתל ותוא ףחד המו ?ףסויל
בקעי .האלו לחר תויחאה ,םהיתומא ןיבש םילותפנה ךשמה הבר הדימב איה ויחאו ףסוי
רוכב םנמא היה ףסוי .ןימינב תא התדלב התמש ,ומא לחרל הזעה ותבהא תא ףסוי לא קיתעה
שממ ,(3 ,ז"ל) "םינקז ןב"כ הלוכ החפשמב ודמעמ היה תכשוממה התורקע תאפמ ךא ,לחרל
תוארל בקעי היה לוכי ךכל ףסונב .היבא תיבב (16 ,ט"כ) "הנטקה" תבה התייה איהש יפכ
הענמנש הרוכבל ורתחש םיריעצ םינב ויה םהינש - ולרוגל ףתושה ,ולש ותומד ןב תא ףסויב
םישקבמה ,םיבר םירוהל המודבו .םיקחרמל םבל תא ואשנש תומולח ילעב ויה םהינשו םהמ
ץיפקהל ידכ םרשועב וא םתוכמסב םישמתשמו ,םקלח תנמ ויהש תואלתה תא םדלימ ךוסחל
ףסויל קינעהל בקעי םג שקיב ךכ ,לבסבו למעב ורבע םמצע םהש םילושכמה הדשל לעמ ותוא
אלו ,ושע ויחאכ ויבא לע בוהא היה אל ומצע אוה .הילע קבאיהל ךרטציש ילבמ הרוכבה תא
בוהא ףסוי וליאו .תוזבתההו המרמה תוליחמב רובעל ילבמ הכרבבו הרוכבב תוכזל היה לוכי
תא ושבלב ויחאל הזחתמ אוהשכ ונורוויע תכשחב ודילומ ויבא לא אובלמ רוטפ היהי ושפנ
תובישחה תנותכ תא ,יבמופבו יולגב ,וידי ומב ול קינעמו םידקמ בקעי ןכש ,הרוכבה ידגב
.הפדעההו

,(2 ,ז"ל) םהיבא לא הער ויחא תביד תא ףסוי איבה רבכ םיספה תנותכ תא לביקש ינפל דוע
ירפ אלא ,היולגה ותפדעה לש אצוי לעופ התייה אל ויחא לע ולש תואשנתההש ונדמלל
ענמ אל בקעי .ויחא םע ולש תוירדילוסה לע תרבוג ויבא םע ולש תוהדזההש תימינפה ותשוחת
יוטיב ויפלכ ולש רתיה תבהאל תתל ששח אל םגו ויחא לע ילילש עדימ ותעידיל איבהלמ ודעב
ולכי אל"ש ויחא תקיתש .ויחא אונשל ויבא בוהא תא ,םישמ ילבמ ,בקעי ךפה ךכב .יולג ילמס
רשאכו ,ויחא לע תוררתשהה ביתנב ךישממ אוה .ףסוי תא העיתרמ הניא (4 ,ז"ל) "םלשל ורבד
רפסל רהממ והירה ,דחא רבד םירשבמה תומולח ינשב םימשה ןמ אלמ רושיא ךכל לבקמ אוה
אוה - ויתומולחל םינתונ םהש יעמשמ-דחה ןורתפה תא הקיתשב רשאלו ,םהינזואב םתוא
ויחא תבהא תא שפיח אל הרשע עבשה ןב רענה .(8 'ספ) םהב לושמלו ויחא לע ךולמל דעונ ןכא
הנשמ ףקות הנקמ והירהו .םימשה ןוצרבו ויבא ןוצרב ול הדועיה הלודגב םתרכה תא אלא
רזוח אוהש ידי-לע (!)ומאו ויבא תא םג םעפה תללוכה היווחתשה - ינשה היווחתשהה םולחל
םולחה לש וצקועמ לוטיל בקעי לש ץלואמה ןויסינה .ויחא תוחכונב ויבא ינזואב ותוא רפסמו
רמש ויבאו ,(ותוא םתאנשל ףסונב) ויחא וב ואנקיו" :םיחכונה ןמ שיא םישרהל היה לוכי אל
.(11 'ספ) "(ובלב) רבדה תא

.ויבא םע תיבב ראשנ אלא לועב םמע אשנ אל ףסויו ,ךשוממ הערמל הנופצ ואצי םיחאה
בקעי ססיה אל ,(4 'ספ) "םלשל ורבד ולכי אל" םיחאהש ףא-לעו ,האנקהו האנשה ףא-לע
תאו ךיחא םולש תא הארו אנ ךל" :םמולש תא ררבל וילע ליטהלו םכשל ףסוי תא חולשל
ותנותוכב שובל ידיחי ותאצבש ותעדב הלעה אל ומצע ףסוי םג .(14 'ספ) "ןאצה םולש
,םיטילשה ןורוויעש אלא תאז ןיא .ויחצור תא אוצמל לולע אוה ,ויחא תא שקבל םייניע תרקנמה
תא אמיס ,םדגנכ תלשחנתמה הביאב ללכ םישח םניא החלצההו חוכה ןורכיש תמחמש
םתוא עמשש הדשב שיא ףסוי שגפ ילולו ,םכש תא םיחאה ובזע םייתניב .ןבהו באה יניע
שיאה .ךלהש תמועלכ ויבא לא בושל ץלאנ היה (17 'ספ) "הניתד הכלנ" הזל הז םירמוא
החוכמ קר ךא ,הריעז םנמא איה הלילעל ותמורת .החגשהה חילש לילעב אוה הזה ינומלאה
2.תיהולאה תינכתה שומימ תארקל הענ איה

ומצעל ריזחהלו ויחא תא חוצרל לכויש ידכ ויבא לש היופצה ותריטפל ןיתמהש ,ושעל המודב
הריזה ןמ םהיבא לש וקוחיר תא לצנל בקעי ינב התע םישקבמ ךכ ,(41 ,ז"כ) ותרוכב תא
:ויתומולח תא רפהל ידכ ףסוי תא חוצרלו
ויהי המ הארנו ,'והתלכא הער היח' ונרמאו ,תורבה דחאב והכלשנו ,והגרהנו וכל התעו"
.(20 ,ז"ל) "ויתמלח
םהש םתוא ענכשמ ןבואר .תרקובמ-יתלב תומילאל ררגיהלמ םדעב םיענומ הדוהיו ןבואר ךא
םתוא ענכשמו רזוח הדוהיו ,בערבו אמצב ותומ תא ומרגי םא םג םתרטמ תא גישהל םילוכי
.םלוע תודבעל ףסוי תריכמב קפתסהל רשפאו ,הצוחנ הניא הפיקע הגירה םגש

לעב הנה" - רוכינו זוב לש ןושלב וילא וסחייתה םה ,קוחרמ ףסוי תא םיחאה ואר רשאכ
םייוטיבה ינשב םדי תא וחלש םה םהילא עיגה אוה רשאכו ,(19 'ספ) "אב הזלה תומלחה
ותכלשה ידי-לע ורפוה תונוילעה תומולחו ,וילעמ הטשפוה םיספה תנותכ :ותררש לש םיילמסה
הב ,םחל לוכאל ובשיש דע הררקתנ אל םיחאה לש םתעד ,תאזמ הרתי .רובה תיתחתל
רעובה ךרוצה תא ואלימשמ םלואו 3.(25 'ספ) רובב אמצבו בערב תומל ןודינ אוהש העשב
לש ותצעל ןיזאהל םהל רשפאש ,ןושאר קדס םבבל תמוחב העבנ ,אשנתמה תא ליפשהל
:םהיחאב רבודמש ךכב בשחתהלו הדוהי
,וב יהת לא ונדיו םילאעמשיל ונרכמנו וכל ?ומד תא וניסכו וניחא תא גרהנ יכ עצב המ"
4.(27-26 'ספ) "אוה ונרשבו וניחא יכ
- ותרומת אולמ תא תחקל םיססהמ םניאו ,תודבעל םרשבו םהיחא תא םירכומ ןכא םיחאה
ןבמ רכז לש וכרעלו ,252 ףיעס ,יברומח יקוחב דבע לש וריחמל םאתהב) ףסכ ילקש םירשע
ידכו ,םהיחאב התייה םדיש םהב דושחי אל בקעיש ידכו .(5 ,ז"כ ארקיוב םירשע דעו שמח
,ומדב םיספה תנותכ תא םילבוט ,םיזע ריעש םיטחוש םה ,ויבא לש ובלמ תמכ חכתשי ףסויש
תורקדמכ תודחו חרקכ תורק םילימב תיוולמ ,יוהיז םשל םהיבא לא םהינפל התוא םיחלושו
,תנותכה יאצומ ,ונא :רומאל ,(32 'ספ) "אל םא ,אוה ךנב תנתכה אנ רכה ,ונאצמ תאז" :ברח
תאז עובקל לכות ,ךידי ומב ךנבל התוא תקנעהש ,התא ךא ;ךנב לש תנותכה תאזש םירעשמ
התואל עיגה ןכא בקעי 5!הל יוטיב איה וז תירזכא תויניצש ,האנשה הארונ המ .תואדווב
ףרט !והתלכא הער היח !ינב תנתכ" :םיובמה אצממה ןמ קיסהל רומא היהש תיעטומ הנקסמ
קרו ,תמ לע םילבאתמש יפכ ףסוי לע לבאתהו ויתולמש תא ערק אוה .(33 'ספ) "!ףסוי ףרט
ףקותב .(35 'ספ) "ויתנב לכו וינב לכ" תא העיתפה תולבאה לש היופצ-יתלבה התוכשמתה
וידעלב יכ ,ףסוי תומ םע םילשי אל םלועלש ריהבהו ,ומחנל םהיצמאמל תונעיהל ןאימ אוה בר
,בקעי ינבל רווחתנ וישכע .(35 'ספ) "הלאש לבא ינב לא דרא יכ :רמאיו" :םייח םניא וייח
תומילא םוש ךא ,םהיבא תא ללוש ךילוהל םגו תיבה ןמ ףסוי תא קלסל םחוכב היה םנמאש
וינוקז ןבל האלפומהו הלודגה ותבהא תא בקעי לש ובלמ רוקעל ולכוי אל םלועבש המרעו
,תדמוע הניעב םהינפ לע ףסוי תא ותפדעהש ,םחניהל ןאממה באה לש הטובה הזרכהה .ףסוי
תוחפ התייה ריעצה תפדעהש חכוויהל םהל הרשפא ,תטלחומ אלא תיסחי הניא איהשו
תא םהיבא לעמ לקהל םדי רצוק .ושחשמ תממוקמ תוחפ םג ןכלו ,ובשחשמ תיתורירש
ןתינ .הלא םירוסיי תמירגב םקלח לע ,טרחתהל םג ילואו ,רעטצהל חתפ םבלב חתפ ,וירוסיי
.םיחאה תונתשה לש התחימצ תישארב םייתסמ רופיסה לש ןושארה קלחה יכ רמול

תוכלמל תודבעמ ךרדב תודרומו תוילע :םירצמב .ב
תכרעמ לש ימינפה לגעמל ךיישה ,הלעמה-םר םדאל רכמנו המירצמ ףסוי דרוה םייתניב
דע .(1 ,ט"ל) "םיחבטה רש ,הערפ [ךלמה לש ישיא תרשמ :ןאכ] סירס ,רפיטופ" :ןוטלשה
ץמאתהל ךרטצי םרטב החלצהה ול הקנעוה ויבא תיבבש ,קנופמה רענהש ,ררבתמ הרהמ
רשא לכב ןייטצמ ףא אלא ,תודידבו רכנ ,דובעש לש םישקה םיאנתב דרוש קר אל ,הגישהל
ךשומ אוה םשו ,ןודאה תיבב בצוה אלא הדשב דובעל חלשנ אל אוה ויבא תיבב ומכ .השעי
.אלמה ונומאל הכוזו ויניעב ןח אצומ ,ויתונוכתבו ויתונורשכב רפיטופ לש ובל תמושת תא וילא
קשמ לכ לע ותוא דיקפמ רבד לש ופוסבו ,ישיאה ותרשמל הנושארב ותוא הנממ רפיטופ
:ותיב
לככ] לכוא אוה רשא םחלה םא יכ ,המואמ ותא עדי אלו ,ףסוי דיב ול רשא לכ בזעיו"
.(6 'ספ) "[ותשא םע תושיא יסחיל הייקנ ןושל ,הארנה
םירושיכ לש ףוריצה היה תאזה האלפומה החלצהה דוסש ,םיעטמו רזוחו םיעטמ בותכה
:וישעמ לכ לע לילעב הרושה םימש תכרב םע (הגהנה תלוכיו השעמ תלוכי םתסה ןמ) םילועמ
יהיו ,ףסוי ללגב ירצמה תיב תא 'ה ךרביו ,ול רשא לכ לעו ותיבב ותא דיקפה זאמ יהיו"
.(5 'ספ) "הדשבו תיבב ול שי רשא לכב 'ה תכרב
התרשש הכרבל בקעי לש ותמורת ןיינעב ימראה ןבל םג ,ארוקה רכזנ ,עיגה המצע וז הנקסמל
:תידכאה יפ-לע םיראבמ שי] יתשחנ ,ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא :ןבל וילא רמאיו": והנקמב
ויבא בקעיל קר אל אילפהל המוד ףסוי :וזמ הרתי .(27 ,'ל) "ךללגב 'ה ינכרביו [עפשל יתיכז
לחרו" :רמאנ הילע .גלפומה ויפויב ומא לחרל םג אלא ,'ה תכרב לש רוניצכ שמשמ אוהש ךכב
הזה ףוריצהש ולוכ ארקמב ידיחיה רבגה אוה ףסויו ,(17 ,ט"כ) "הארמ תפיו ראת תפי התיה
.(6 ,ט"ל) "הארמ הפיו ראת הפי ףסוי יהיו" :וילע בסומ
ידי-לע ףסוי תפדעהבש קדצה-יא תנעטל לופכ הנעמ ןאכ ןתינ רופיסה תלילעבש אלא תאז ןיא
.ויבא
התונוכנ תא םירשאמ ,רפיטופ תיבב לעופה לא חוכה ןמ םיאצויה ,ףסוי לש ויתונורשכ ,תישאר
.םיספה תנותכ תא ףסויל קינעה רשאכ בקעי לש הכרעהה לש
וכרד ךישממו ושרויכ ותריחב תא םיצעמו קזחמ ומאל ןהו ויבאל ןה ףסוי לש ןוימדה ,תינשו
.בקעי לש

תאנקל וא ויבא תבהאל הקיזב ,רופיסה תליחתב רסמנ אל ףסוי לש והארמ יפי לע עדימה
תויומד יבגל יארקמה רופיסב לבוקמכ .ונודא תשא ידי-לע ויותיפל עצמכ ,ןאכ אלא ,ויחא
תדקמתמ הלוכ השרפהו ,הריבגל ןודאה ןיבש םיסחיה ביט לע רבד רמאנ אל ,תוינשמ
האב רפיטופ תשא לש הייפוי לע אלו ףסוי לש ויפוי לע רפוסמש הדבועה .ףסוי לש ויתורוקב
.וילא התוכשמיה לע ותבוגת לע בסנ רופיסהשו ,הילא ךשמנ אל אוה רבד לש ורקיעמש ,רמול
יבכשמב תוכזל זפ תונמדזה ול תירקנ (7 ,ט"ל) "ימע הבכש" היולגהו הרישיה התרימאב
ודמעמ תא םדקל םג ילואו תודבעבש הלפשהה ןמ ,העשלו רתסהב ולו ,תולעתהל ;םידוד
תונעיהל ול רוסא עודמ הטושפ תירסומ ןושלב ונודא תשאל ריבסמו ,ןאממ אוה ךא .יתרבחה
לש תגלפומה תובידנה לע ;ול בח אוהש תונמאנה הלודג ךכ ,ונודא וב ןתנש ןומאה לדוגכ :הל
ובג ירוחאמ ומצעל תחקלו הבוט יופכ תויהל ול הלילחו ,הבוט תרכהב בישהל וילע ויפלכ ונודא
הלדגה הערה השעא ךיאו" :תירוטר הלאשב םייסמ והירהו .ונממ ענמ אוהש ידיחיה רבדה תא
הקמנה ףיסומ אוה ןיא תונורחאה םילימה יתשבש המודו .(9 'ספ) "!?םיהלאל יתאטחו ,תאזה
ביטיה .םיהולאה יפלכ אטח איה תלוזל הער תיישעש ןעוט אלא ,תירסומה הקמנהל תיתד
:רתא לע ושוריפב ן"במרה תאז חסנל
הב היהיש ,(הדיגבה) איה הלודג הער יכ ,הדיגבב - 'םיהלאל יתאטחו' דוע שרפל ןכתיו"
אלו ,[םינומאה ירמוש תא וילא ברקמ 'ה] ץרא ינמאנב ויניע יכ ,םיהלאה ינפל אטח יל
."...אבי דגוב וינפל
,הלודג הער רדגב יהירה ,םלועל ונודאל עדווית אל םינומאה תרפה םא וליפא :תורחא םילימב
.וינפל יולג לוכהש ,םיהולאה יפלכ אטח רדגבו ,השעית אלש

םג ךורכ היה ,אטחה לש םיקותמה ויתורפמ תונהיל ומויב םוי ידימ הנשנו רזוחה בוריסב
השיאכ התוואגב העיגפו םקיר ונודא תשא לש הינפ תבשה לש תואצותב תאשל ןוכיסה
חרובו התזיחאמ ררחתשמ ףסויו ,רובידל השעמ רפיטופ תשא הפיסומ רשאכ ןכאו .הריבגכו
םקנ תוואתל םירוצעמה תרסח התקושת תכפוה ,הדיב קירה ודגב םע התוא וריתוהב ,הצוחה
הנוצרכ תושעל בריסש לע שנעיי ןעמל ,הלש התמשא תא וילע תללוגמ יהירהו ;תולובג אלל
איה הלש התופח תא .הנוצרל דוגינב ומצע השעמ ותוא השעש ימל היוארה הרמוחה לכב
תניצסל םיפיקע םידע םתושעל ידכ ,התיב ישנא תא קיעזהל תרהממ איהש ידי-לע החיטבמ
:ירכנה שיאה ידיב הריבגה לש סנואל ןויסינה
ונילא סחייתהל] ונב קחצל ירבע שיא (17 'ספמ רבתסמכ ,תיבה ןודא) ונל איבה ואר"
האירק התוא) לודג לוקב ארקאו ,ימע בכשל ילא אב ![םייוארה דובכבו תוניצרב אלש
אלש תרהזנ איה) ילצא ודגב בזעיו ,ארקאו ילוק יתמירה יכ ועמשכ יהיו ,(םתעמש רשא
.(15-14 'ספ) "הצוחה אציו סניו (12 'ספמ שקבתמכ 'ידיב' רמול

'בד ואר) התודגנתהל תקהבומ החכוהכ תבשחנ ,תפקתומה השיאה לש הקשנ ילכ ,הקעצה
םמזש המל ןה תקהבומ היאר אוה ותסונמב סנאה וירחא ריתוהש דגבהו 6,(27-23 ,ב"כ
,דשח אלל וללה תומיובמה תויארה תא ולבקי ןכא תיבה ישנאש ידכ .ותוהזל ןהו תושעל
.ןדמחהו ןלצנה ,ןטלתשה רזה דגנ תירצמה תוירדילוסה סויגב הירבד תא השיאה תחתופ
תליפטב תנייפואמו ינימה וחוכ רבדב תודגא חופיטב ,םויה דעו זאמ ,תעייתסמ רזה תאנש
תא תירצמה הריבגה תררועמ ךכ שממ .ושאר תא םירהל ול ורשפאש הלא לע תומשאה
ונל איבה" םירז לש םביט יבגל ונורוויע תמחמש ,תיבה ןודא דגנ המע ינב לש םתורמרמתה
.רתויב הלפשה הרוצב ,ול יוארכו יופצכ ,ודי-לע דגבנש ופוסו ,(14 'ספ) "ונב קחצל ירבע שיא

שממ אקווד ואלו ,(17 'ספ) "הלאה םירבדכ" ול תרפסמו תרזוח איה ותיבל רפיטופ אב רשאכ
וללועש המב םשאל המורמהו דגבנה הלעב תא תכפוהו הבש איה השוחנ חצמב .םירבדה םתוא
הניאו רז ותויה תא השיגדמו תרזוח איה ףסוי לע ותמח תא ריעבהל האובב ךא .לוכיבכ הל
דבעה ילא אב" :תידמעמה תואשנתהה תא אלא ,תימואלה תוירדילוסה תא ,םדוקמכ ,תסייגמ
לע הלעב ינזואב רוזחלמ תרהזנ איה תאז םע 7.(18 'ספ) "יב קחצל ,ונל תאבה רשא ,ירבעה
,הלש התמשאל הרתיה ותברק ללגב הארנה לככ ,(14 'ספ) "ימע בכשל" הטובה םושיאה
לש ופא .(10 'ספ :ףיקע רובידבו ,12 ,7 'ספ) "ימע הבכש" הנשנו רזוחה יותיפב תמכתסמה
הגיצה ותשאש תויתביסנה תוחכוהה יבגל ותסרג תא עומשל ילבמו ,ודבעב הרח ןכא רפיטופ
.לבגומ-יתלב רסאמל וניד תא רזוג והירה ,(דגבהו הקעצה) וינפב

והוליפה תינשב .םירצמב רפיטופ תיבב ול הרקו רזח ,ןענכב ויבא תיבב ףסויל הרקש המ
תועטהל ידכ וילעמ רסומה ודגב שמיש תינשב ;וילעמ הררשה דגב תרסה ךות םרה ודמעממ
ןהו ,15 ,'מ - ומצע ףסוי יפב ןה רהוסה תיב הנוכמ ךכ) "רוב"ל ךלשוה אוה תינשבו ;ונורטפ תא
.(14 ,א"מ - רפסמה יפב

:םילדבהה םירכינ רבעהו הווהה ןיבש קהבומה ןוימדל דעבמ ךא
לכ וליאו ,ודצמ ץמאמ לכ אלל ויבא ידימ ול וקנעוה ,תלמסמ איהש דמעמהו םיספה תנותכ
.וידי ישעמב הרושה 'ה תכרבו ולמע ,ורשוכ ירפ ויה רפיטופ תיבב ויגשיה
לא הער ויחא תביד תאבה - ולש תיקלח המשא םג הכורכ התייה םיספה תנותכ ןדבאב
קרו ךא ודמעמו ודגב ול ודבא רפיטופ תיבב וליאו - םהילע יאור תרצק תואשנתהו םהיבא
.ותונמאנו ותקדצ תמחמ
לוועב ,הזע האנשב - םדוקמכ לוכה םייתסמ ,תוניחבה לכמ הבוטל הנתשה ףסויש יפ-לע-ףאו
.רבע לכמ וילע רגוסה רובבו רפע דע הלפשהב ,ירזכא
;םירוענ תובהלתה ךותמ ויתומולחב ןימאה אוה ויבא תיבב
אוה םימיה ןמ םויבשו ותקדצל רכש שיש הנומא ךותמ םהב קובדל היה לוכי רפיטופ תיבב
;תונדאל תודבעמ אצי ןכא
דואמ דע ול השק ,ופכב לווע אל לע תודבע ךותב תודבע לש בצמב ,רהוסה תיבב וליאו
ןחבמהש ,ירמגל רורב ןכ םא אלא ,תומולחב תומלוגמה החטבהבו הווקתב קובדלו ךישמהל
.הרובעב לובסל תונוכנה איה רשיה ךרדב הכילהה לש יתמאה

אוה םהילאש םיקמעמה ןמ ספטל ול רזועו רזוח ,ויפדור דימ ותוא ליצה אל םנמאש ,'ה
ןומא תיינב ותניחבמש ,רפיטופ תיבב חיכוה רבכש) ףסויל םימשה ןמ םיעייסמ בוש .ךלשוה
שיאה לש אלמה ונומא תא שוכרל (תירסומ הבוח - רקיעבו - םג אלא ,תלוכי קר אל איה
תכרעמב ןוילעה בלשל עיגהלו םיאלפומה ויתונורשכל אלמ יוטיב תתל ,ןותנ אוה ותורמלש
:רהוסה תיבב תורישה
םישע רשא לכ תאו [...] רהסה תיב רש יניעב ונח ןתיו ,דסח וילא טיו ,ףסוי תא 'ה יהיו"
רשאו ,ותא 'ה רשאב ,ודיב המואמ לכ תא האר רהסה תיב רש ןיא .השע היה אוה םש
.(23-21 ,ט"ל) "חילצמ 'ה - השע אוה
לא רתוי דוע ףסוי תא ,הארונ הליפנ אלא וניא הרואכלש ,רסאמה ברקמ החגשהה לש החוכמ
תיבב ותוא אלכ םיחבטה רש רפיטופש דבלב וז אל .הערפ לש ורצח לא ,ירצמה ןוטלשה זכרמ
םעש אלא ,(20 ,ט"ל) "םירוסא ךלמה (יריסא :ירק) ירוסא רשא םוקמ" ,יתוכלמה רהוסה
קופיסל תוירחאה תא ףסוי לע ליטמ אוה ,הערפ לש רתויב םיריכב םירש ינש לש םרצעמ
רוסמו ליעי תרשמ ןיא ןכש) םתא תרשיו םתא ףסוי תא םיחבטה רש דקפיו" :אלכב םהיכרוצ
ללגב ןואכידבו חתמב םינותנה ,םירשה ינש םע "תומולחה לעב" שגפומ ךכ .(4 ,'מ) "(והומכ
תוחוכב םרתפל םהמ רצבנ ךא ,לילעב לרוג ירה םהש תומולח דחא הלילב םהינש ומלחש
תומולחה עדמב ותואיקב לע תססובמ הניאש ,ותרזע תא םהל עיצמ אוה סוסיה לכ אלל .םמצע
8:ונרתפיש ימ תא ול ןמזמ םג ול יופצה תא ומולחב םדאל הלגמה לאהש ותנומא לע אלא ,ירצמה
.(8 ,'מ) "!יל אנ ורפס ,םינרתפ םיהלאל אולה"

תלעב ןפג וינפל הנה :ערפומ-יתלבו ריהמ ףצרב לוכה שחרתה םיקשמה רש לש ומולחב
רשא ,םילשב םיבנעל םיחתפתמה ,םיחרפל םיכפוהה ,םינצינ הלעמ איה רבכו ,םיפנע השולש
!הערפל רמושמה ןייה תא שיגמו ךלמה עיבג לא רשייה טחוס אוה םתוא
:ושומימ לש דואמ בורקה דעומה תא הז םולח ללוכ ומצע ףסוי לש ויתומולחל דוגינב
לע ךבישהו ,ךשאר תא הערפ אשי םימי תשלש דועב .םה םימי תשלש םיגרשה תשלש"
.(13-12 'ספ) "...ךנכ
דימצה ןכלו ,םלש היה ונורתפ לש תונוכנבו םולחה לש יאובנה ופקותב ףסוי לש ונוחטיב
לדתשיו ,וביטימ תא םיקשמה רש חכשי אל אלכה ןמ יופצה ורורחש םעש ,השקבה תא ןורתפל
.ול השענש לוועה תא ןקתל הערפ תא עינהל

תא םג ול רפסל םיפואה רש תא דדוע םיקשמה רש לש םולחל ףסוי ןתנש יבויחה ןורתפה
המירז לש ןמיסב דמוע וניא ומולחש םושמ הארנה לככ ,ךכמ ענמנ אוה וישכע דע .ולש ומולח
אשונ אוה :טיוסמ םינוא רסוחו הלשכמ ,הלקת לש ןמיסב - ךפהל אלא ,האלמ הטילשו הקלח
הפאנש המ הנהו ,הערפל דעוימה הפוא השעמ ,הז לעמ הז םינותנה ,םילס השולשב ושאר לע
.ןשרגלמ תורצק וידיו ,םירופיצה ידי-לע עירפמ ןיאב לכאנ ךלמה רובעב
אל הערפש דבלב וז אל םימי השולש דועב - ומצע םולחה ןמ םייתעבש ארונ ףסוי ןתנש ןורתפה
,ץע לע ךתוא [עיקוי] הלתו" :היוזב התימ וילע רוזגי אלא ,ורבח תא ומכ ותרשמ לא ותוא בישי
.(19 'ספ) "ךילעמ ךרשב תא ףועה לכאו

תלוכיה האולמב החכוה ךכו ,ילילשהו יבויחה ,תונורתפה ינש קיודמב ומייקתנ ישילשה םויב
תועצמאב אלכה ןמ ררחתשהל ףסוי לש ןויסינה לשכנ תאז תמועל .תומולח ןורתפב ףסוי לש
.(23 'ספ) "והחכשיו ףסוי תא םיקשמה רש רכז אלו" :הבוט יופככ הלגתנש ,םיקשמה רש
קרו ,הומכ רובל ותוא ךילשה אל אוהש אלא ,ףסויב םיקשמה רש דגב רפיטופ תשאל המודב
,ט"פ ,הבר תישארבבו לאיזוע ןב ןתנויל סחוימה םוגרתב אבומה) שרדמ תובקעב .םש וריאשה
:'הב אלו םדו רשבב וחטבמ תא םש רשא לע ףסויל םימשמ שנועכ י"שר תאז ריבסמ ('ג
:רמאנש ,(תופסונ) םינש יתש רוסא תויהל קקזוה ,ורכזל (םיקשמה רשב) וב הלתש ינפמ"
לע חטב אלו - (5 ,'מ 'הת) 'םיבהר לא הנפ אלו ,וחטבמ 'ה םש רשא רבגה ירשא'
."בהר םייורקה םירצמ
תועייתסהמו תימצע תולדתשהמ תוגייתסה םוש ולוכ ףסוי רופיסב ןיא טשפה ךרד לע םלואו
ןמ ,לומגה רושימב ררחתשהל ץמאמה ןולשיכל רבסהה תא םיאצומ ונא ןיא רשאכו ,םדא ינבב
המ לע שנועכ אל אלכב םייתנש דוע ראשיהל רזגנ ףסוי לע .החגשהה רושימב ושפחל ןידה
,ףסויל ררבתי רורחשה םוי עיגישכ ןכאו .תושעלו תויהל דעונ אוהש המל ךרוצכ אלא ,השעש
.הערפ לש הנשמל ויונימ םע דכלתהל ורורחש היה בייח תוכלמל תודבעמ עיגהל ידכש

לש םיריעסמה ויתומולח ינשל ענכשמ ןורתפ אוצמל הימכחו םירצמ ימוטרח לכ לש ןולשיכה
םושמ הריכזהל היה בייח אוה .ורסאמ תשרפ תחכשהמ לודחל םיקשמה רש תא ץליא הערפ
,א"מ) "םיחבטה רשל דבע ירבע רענ" לש האלפומה תלוכיב חכוויהל ול רשפאתנ התועצמאבש
ןמ ףסוי ררחתשה ךלמה תדוקפב .םינוכנכ וחכוהש תונורתפ ורבח לשו ולש םולחל תתל (12
,רובה ןמ והציריו" :ותוציחנ ללגב אלא ,הוויקש יפכ ,ותופח ללגב אל ךא ,הבר תוריהמב אלכה
(!ודמעמב יופצה רופישל קהבומ ןמיס) ויתלמש ףלחיו ,(םירצמב רצחה ישנא גהנמכ) חלגיו
,םימוטרחה לש הלאמ םינוש םניא ףסוי לש וירושיכש חינה הערפ .(14 'ספ) "הערפ לא אביו
רמאל ךילע יתעמש ינאו" :וינזואב םיעימשמש המ תא חנעפל ותלוכיב םהילע הלוע אוהש אלא
תומולחה ןורתפ תמכחמ גייתסמו רזוח ףסוי וליאו .(15 'ספ) "ותא רתפל םולח עמשת
לש תיאובנה הסיפתה תא הדגנכ דימעמו ,רתופה לש תיגמה ותלוכי לע תדמועה ,תירצמה
יפ-לע ,ובצמ :רמול הצור) ומולש ןיינעב הנעמ ,רתופה תועצמאב ,לאה ןתונ היפלש ,םולחה
'ספ) "הערפ םולש תא הנעי םיהלא !ידעלב" :םלוחה לש (14 ,ז"ל 'רבב 'םולש' הלימה תארוה
.(16

,ללכ הזרב רכינ רבדה ןיאש אלא ןמשה תא עלוב הזרהש דבלב וז אל הערפ לש תומולחה ינשב
ןורתפ ףסוי עיצמ תאז תמועל .תאזה הלופכה הדיחה תא חנעפל ולכי אל הערפ לש םימוטרחהו
תופוצר בער תונש עבש - ירמגל תיתואיצמ העפותל לשמ םה תומולחה :ותוטשפב ענכשמ
יפכו .הרומגה ןתחכשה ידכ דע ,ןהל ומדקש עבושה תונש עבשמ רתונש המ לכ םות דע תולכמה
התע דימצמ אוה ךכ ,תישעמ השקב םיקשמה רש לש ומולח ןורתפל ףסוי דימצה רהוסה תיבבש
ךכב .(36 'ספ) בערב ץראה תרכיתש עונמל התילכתש ,תישעמ הצע הערפ לש ויתומולח ןורתפל
שי ,הברדא ,אלא ,תיטסילטפ המלשהב תומולחה םירשבמש המ תא לבקל ןיאש ,ריהבמ אוה
- "הערפל דיגה השע םיהלאה רשא תא") תיהולאה תינכתה לש םדקומה יוליגה םצעב תוארל
.(34 'ספ - "...הערפ השעי") תושקה היתואצות םוצמצל תישונא תוליעפל חתפ תחיתפ (25 'ספ
תא רוגאי םידיקפ תכרעמ תרזעב רשא ,םירצמ ץרא לכ לע דחוימ םדא תונמל - תטרופמה הצעה
םינכומ לוכהו ,םולחה ןורתפמ תוחפ אל תענכשמ - בערה תונש רובעב עבושה תונש יפדוע
לכ יניעבו הערפ יניעב רבדה בטייו" :עיצמה לש רזה ואצומו תוחנה ודמעמ ףא-לע ,הלבקל
.(37 'ספ) "וידבע

רפיטופ ומכ שממו ,ודיב רוסמ ולרוגש שיאה לש טלחומה ונומא תא ףסוי שכור תישילשב
קר" :דחא רבדמ ץוח ,ול רשא לכ לע ותוא דיקפמו ,והנשמל הערפ ותוא הנממ רהוסה תיב רשו
"יתיב לע היהת התא" :רועיש אלל ונתשנ לדוגה ירדסש אלא .(40 'ספ) "ךממ לדגא אסכה
תפסוותמ תאזה המרה תיתכלממה הרשמלו ,ורצחו ךלמה ןומראל םעפה סחייתמ (םש)
קנעומ רפיטופ תיבבו ויבא תיבב ומכ .(41 'ספ) "םירצמ ץרא לכ לע" תילהנמו תילכלכ הטילש
:תוינוטלשה ויתויוכמס אולמ תא אטבמה ,הררש דגב תישילשב ףסויל התע
דבר םשיו ,שש ידגב ותא שבליו ,ףסוי די לע התא ןתיו ,ודי לעמ ותעבט תא הערפ רסיו"
.(42 'ספ) "וראוצ לע בהזה
םירוענה תומולח לש ףקותה תא דבעידב תרשאמ ,ףסוי ייחב תטלשה ,תאזה הרורבה תויקוחה
.לומגו החגשה לש ףוריצ ךות םישממתמו םיכלוהה ,ולש

(46 ,א"מ קוספ םע 2 ,ז"ל קוספ לש ףוריצה ןמ תולבקתמה) תודבע תונש הרשע שולש םותב
םע ותוא תרבחמה ,תדבכנ השיא ול דעיימ הערפ .ףסוי לש ישיאה ודמעמ םג ונוקית לע אב
ול תדלוי איהו - (45 ,א"מ) "השאל ןא ןהכ ערפ יטופ תב תנסא תא ול ןתיו" - תירצמה הלוצאה
לע םיהולאל ולש הבוטה תרכה תא םיאטבמ םהל ןתונ ףסויש םיירבעה תומשה .םינב ינש
:ובצמב לחש יטמרדה יונישה
תיב לכ תאו ילמע לכ תא םיהלא [ינחיכשה] ינשנ יכ ,השנמ רוכבה םש תא ףסוי ארקיו"
יינע ץראב םיהלא ינרפה יכ ,םירפא ארק ינשה םש תאו ;[יבא תיבב ילבס לכ תא] יבא
.(52-51 'ספ) "[םירצמ ץראב :רמול הצור ,ילבס]
הלפנש המרה הרשמב אקווד ואלו ,וינב ינש תדלוהב האור ףסוי - רורב ינשה םשה-שרדמ
?ןושארה םשה-שרדמב עיבמ אוה המ ךא .החוורל לבסמ ולש היילעה לש הגספה תא ,וקלחב
לש התישאר איהש) תילנויצומא החכשל אלא תיביטמרופניא החכשל הנניא הנווכהש רורב
ויחא ול וללועש תא רוכזל ךישממ ףסוי ןכש ,(6 ,א"י בויא ;8 ,ט"ע 'הת ;25 ,ג"מ 'שי - החילסה
תואב םיישיאה וייחב .ול ביאכהל רבדה לדח וקלחב הלפנש הבוטה חוכמש אלא ,ויבא תיבב
.ןתוא תוחיכשמו הערה תונש ירחא הבוטה תונש

ףסוי שוגפי רשאכ .וכשמה תנבהל יחרכה עקר שמשמ רופיסה לש ינשה קלחה לש הז םויס
וילע דיעמ ורוכב ונבל ןתנ אוהש םשהש רוכזל םירומא ונא ,השק דיב םהב לפטיו ויחא תא
םנמא םא ךא .םקנ תקושתו םעז תמח ובלב ררועמ וניא רבכ םדי-לע תודבעל ותריכמ רכזש
יח אוהש ויבאל עידומ אוה ןיא עודמ ,ויחא ול ושעש לוועה יפלכ שפנ ןויווש ןיעמל ףסוי עיגה
ן"במרה שוריפמ ללכ ךרדב תטטוצמה ,וז הלאשה תא ?לבאהו רעצה ןמ ותוא לאוגו ,םייקו
,(ב"יה האמה לש היינשה תיצחמה ,תפרצ ןופצ) רוש רוכב ףסוי 'ר הנושארל לאש ,9 ,ב"מ 'רבל
התוא ףוס ,זנכשא) דיסחה הדוהי 'ר לש ותבושת רתויב יל תיארנ הילע ונתינש תובושתה לכמו
:21 ,ד"מ 'רבל ושוריפב (האמ
?ץראה לכב טילשו יח אוה יכ דימ ועידוה אלו ויבא תא רעצ ףסויכ לודג :ךירצ אמית"
ינפמ ברעמל הזו חרזמל הז ,םיחרוב ויה ויחא לכ ,ךכ השוע היה ולא :רמול שיו
9."...השובה
רכמנ אלא ףרטנ אל ףסויש ,תימתסו הרצק ולו ,העידי בקעיל העיגה וליאש ירמגל רורב ןכאו
.רבדב ויחא דיש ארונה דוסה תא וינפמ רומשלו ךישמהל דואמ דע היה השק ,םירצמב תודבעל
לע ץק-ןיא רעצב הלטב ולש םינוקזה ןב תודרשיה לע ותחמש התייה ,בקעיל רבדה עדונ וליאו
טבמ וילא רישייהל םילוכי ויה אל רבכ םה םגו ,וינוקז ןבלו ול וללוע וינב תרשעש המ
.םימלועל

ךירצ ותריכמ רבד .רומג חרכה רדגב ,ןכ םא ,התייה ףסוי לש תבאוכהו הביאכמה ותקיתש
רתויו םתחפשמ ינבל ,בקעיל ,ףסויל חיכוהל תורשפאה םיחאל תנתינ אל דוע לכ םולע ראשיהל
10.ןיטולחל ונתשה םהש ,םמצעל לוכמ

ויבא תיב רבש תא אפרמו ויחאל רבש ריבשמ ףסוי .ג
ינסחמב [ןוזמ תונקל] רבש רובשל םירצמל וינב תרשע תא בקעי חלש הנושארה בערה תנשב
לע רתוול ףידעה בקעיש ינפמ ,עסמל ףרטצה אל ןימינב .ףסוי ידי-לע ולהונש םייתוכלמה ןגדה
תאו" :לחר לש רתונה הנב תא ןכסל אלש דבלבו ,םירצממ תאבומה ןגדה תומכמ תירישעכ
םיחאה ובצייתה רשאכ .(4 ,ב"מ) "ןוסא ונארקי ןפ :רמא יכ ,בקעי חלש אל ףסוי יחא ןימינב
הצרא םייפא ול ווחתשה םה (6 'ספ) "ץראה םע לכל ריבשמה [...] ץראה לע טילשה" ינפל
ותודבע תונש הרשע שולש) הנש םירשע ינפלמ ויתומולח תא ,תעד ילבב ,ךכב ומייקו ,תואיכ
ןווכתהו ,התופירח אולמב תאזה תיטמרדה הינוריאל עדומ היה ףסוי .(עבושה תונש עבש דועו
םניא םה וליאו ,ירבעה םרוביד תא עמושו םתוא ריכמ אוה ובש בצמה תא םות דע תוצמל
םה וילעמ רשא ,םהיחא אוה ירצמה הררשה דגב תא הטועה שיאהש ,םתעד לע םילעמ
ויבאש לקנב קיסהל ףסוי היה לוכי ןימינב לש ורדעיהמ ,ןכ לע רתי .םיספה תנותכ תא וטישפה
םיכירצ םינבה רתי רשאכ ולצא ותוא ריאשמ - ומע גהנש יפכ שממ ומא ןב ויחא םע גהונ
,ברה ולבס ףא-לע הז ןיינעב ,ןכ םא ,הנתשה אל בקעי .ולכלכל ידכ תיבה ןמ תכל קיחרהל
ביאכהלו םתוא גיאדהל ,םתסה ןמ ,ךישממ םהיבא יניעב םינבה תרשע לש ינשמה םדמעמו
ןוחבל תרשפאמ באה לש תונתשהה-יא ,עובקל האוושהב קר יוניש קודבל רשפאש יפלו .םהל
.הניעב תדמועה ריעצה ןבה תפדעה לע םתבוגתב םיחאה ונתשה םא

.םירצמב תודבעל ותוא םרכמב ול וללוע םהש המ םרשב לע שוחל םהילע לוכל שאר
םהילא ותכלב .ןתודב הנורחאה םתשיגפב וילא ורכנתה םהש יפכ התע םהילא רכנתמ והירהו
:ויביוא תא אצמו ויחא תא שקיב אוה ויבא תווצמב זא
,(18 ,ז"ל) "ותימהל ותא ולכנתיו םהילא ברקי םרטבו ,קחרמ ותא ואריו"
:ןיוע ירכנכ םהב גהונו הווחאה תא שבוכ אוה וישכעו
.(7 ,ב"מ) "...תושק םתא רבדיו ,םהילא רכנתיו ,םרכיו ויחא תא ףסוי אריו"
,תונדגובב אווש תמשאה ךמס לע םתוריח תא םהמ לולשל ידכ לוגירב םתוא םישאמ אוה
הרופטמב שומיש ידי-לע תאזה היגולנאה תא קזחמ ףסוי .רפיטופ תיבב ול הרקש יפכ שממ
ולפטש תוירע יוליג לש המשאה תא הריכזמה ,(9 'ספ) "םתאב ץראה תורע תא תוארל" תינימה
:תיתחפשמ הדיחי אלא ,תיניעידומ הדיחי םיווהמ םה ןיאש םירמוא םה םתנגהל .(17 ,ט"ל) וילע
דחאהו ,םויה וניבא תא ןטקה הנהו ,ןענכ ץראב דחא שיא ינב ,ונחנא םיחא ךידבע רשע םינש"
:תינתא תומלש תישארב רפסב אטבמ רשע םינש (יגולופיטה) יאחסונה רפסמה .(13 'ספ) "ונניא
רשע םינש (16-13 ,ה"כ ;20 ,ז"י) לאעמשי יאישנ רשע םינש ,(18-15 ,'י) ןענכ ימע רשע םינש
ןידה אוהו .(שגליפה ןב ,קלמעמ ץוח ,14-10 ,ו"ל) ושע ידכנ רשע םינשו (24-20 ,ב"כ) רוחנ ינב
םיצוליא תמחמ רשא ,המלש החפשמ םיווהמ םה םג ,לכוא רובשל םיאבה םיחאה תרשעב
.םיחא ינש הנממ םירדענ םינוש

ךא ,הזה םושיאה יבגל ןיטולחל הנוכנ ןכא (11 ,ב"מ) "ונחנא םינכ" תנעטש עדוי ארוקה
.םיזע ריעש םדב םהיחא תנותכ יליבטמ לש ימצע ןויפאכ ירמגל תכחוגמ
םהל רשפאל אלא תואינ אוה ןיאו ,המישרמ איה ןיא םהל הנאתמה ירצמה טילשה תא םג
.ןטקה םהיחא תא ומע איבהל ןענכל םהמ דחא וחלשיש ידי-לע םהירבד תותמא תא חיכוהל
היה ובש רהוסה תיבש יפכ (17 'ספ) "רמשמ" יורקה ,רסאמב םינותנ ויהי םה םשמ ובושל דע
רומא היה אוה ובש רובל ותוא וכילשה םהש יפכ שממו .(10 ,א"מ) "רמשמ" הנוכמ ףסוי אולכ
ךכרתמ ךכ ,תודבעל ותריכמב בערב ותתמה תא ורימהו םהב ורזח המ ןמז רחאו ,בערב עווגל
גואדל םהלש ךרוצב תינופצמ תובשחתה ךותמו ,רסאמ ימי השולש ירחא ירצמה טילשה םג
ררחשל ןכומ אוה (18 'ספ - "ארי ינא םיהלאה תא ,ויחו ושע תאז") םהיתוחפשמ ןובערל
.הבורע ןבכ דבלב דחאב קיזחהלו םהמ העשת

םהש תוומה שנוע ןיבש הדימ-דגנכ-הדימ תקיז תא החוכנ םיאור םה ,הלודגה הלקהה ףא-לע
תודבעל ףסוי תריכמ ןיבש ,םהיתוחפשמ תבערהו לוגירב םתמשאה ןיבל ותבערהו ףסוי לע ורזג
םהו .ויבאמ ןימינב תא דירפהל חרוכה ןיבל ויבאמ ףסוי תדרפה ןיבשו ,ןועמש לש ורסאמ ןיבל
:םתמשאב אלמ הפב םידומ
[5 ,ד"י ב"משב ומכ 'ההא' וא 19 ,ז"י 'רבב ומכ 'ןכא'] לבא :ויחא לא שיא ורמאיו"
האב ןכ לע .ונעמש אלו ונילא וננחתהב ושפנ תרצ וניאר רשא ,וניחא לע ונחנא םימשא
.(22-21 'ספ) "!תאזה הרצה ונילע
ןמזב הלעמל אלו ,(רוחאל קזבהה ךרד לע) ןאכ םירפוסמ ויחא לא ףסוי ינונחתש המודו
,ןאכמ םהיחא ירכומ לש בלה תומיטא לע ארוקה לש םעזה תא תובלל אלש ידכ ,םתושחרתה
עומשל םיחאה לש תאז םתלוכי .ןאכמ םתמשאב םתרכה לש םשורה תא ויניעב לידגהל ידכו
.תושגר תרעס לש יכב ידיל ףסוי תא האיבמ רבעב עומשל ובריס רשא םינונחתה תא הווהב
לע םהלש הטרחהש ינפמ ,ותורכנתהל תילכתב דגונמה ,ויכב תא ריתסהל בייח אוה םלוא
ובושב .(24 'ספ) "ךביו םהילעמ בסיו" :הילע רפכל ידכ המצעל איהשכ הקיפסמ הניא ותריכמ
תיטמרד הרזחש ועדיב ,(תואלשלשב םתסה ןמ) םהיניעל ןועמש תא רוסאל הווצמ אוה םהילא
.שנועל םהל היה אטחהש ,דואמ םהל הביאכמ תודבעל ותוא ורכמשכ ול ושע םהש המ לע תאז

תנמ לע ,רבשה רובעב םולשתה תא םיחאה לש םנעטמל יאשחב ריזחהל וישנא תא הווצמ ףסוי
ךשמב םילעהל וחילצה םיחאה .הבנגב םושיאה תדרח תא לוגירב םושיאה תדרח לע ףיסוהל
עקעקל דעונש דוכלמל ףסוי םתוא סינכמ וישכעו ,ותריכמו םהיחא תבנג אטח תא הנש םירשע
היופכה םתבישבש םיעדוי םה - ימצעה םנוחטיב תא עזעזלו םהלש תנגוהמה תוזחה תא
םהלש הטילשה .םיבנג לאכ םהילא וסחייתי (ןועמש לש ורסאמ תמחמו בערה תמחמ) םירצמל
:םהישארל לעמ יולת תוילרוג לש דבכ ןנעו ,םהמ תלטינו תכלוה םהייח לע
.(28 ,ב"מ) "?ונל םיהלא השע תאז המ :רמאל ויחא לא שיא ודרחיו ,םבל אציו"
תנמ לע םירצמב םתוא תורוקה תא םהיבאל רפסל בקעי ינב םיבייח ןענכ ץראל םבושב
תא .אבה םעסמל ןימינב תא ףרצל רומגה חרכהה תא ןהו ןועמש לש ורדעיה תא ןה ריבסהל
תמלעה ךות ,דחא תומיעל םיצווכמ םה (30 'ספ) "ץראה ינדא שיאה" םע םהלש םיתומיעה ינש
טילשה לש תוצרחנה תא תונמאנב םיראתמ םה .םהיניב דירפהש םימיה תשולש ןב רסאמה
םה תאז םעו ,םילגרמ םניאש ךכל הפיקע היארכ ןטקה םהיחא תא איבהל ותשירדב ירצמה
טילשה םהילע איבהש לבסה תא ונממ םיריתסמ םהש ךכב םהיבא לע לקהל םילדתשמ
.םהילא וירבד תרמוח תא םיככרמ םגו ירצמה
,(19 ,ב"מ) "רסאי דחא םכיחא" :רמא אוה
;(33 'ספ) "יתא וחינה דחאה םכיחא" :םירסומ םהו
םכירבד ונמאיו" :הווהב םשארל לעמ ףחרמה תוומה שנוע תא דיתעה לע וירבדב טילבה אוה
,(20 'ספ) "ותומת אלו
הארנה לככ] ורחסת ץראה תאו ,םכל ןתא םכיחא תא..." :תיבויח ןושלב תאז םיחסנמ םהו
11.(34 'ספ) "(10 ,ד"ל 'רבב ומכ תולבגמ אלל ץראב בבותסהל םיאשר ויהי םהש ךכל הנווכה

לש ףקות הל שי (ול וללוע םה המ םיעדויה) וינב ינזואב רשא ,הרמ הנולתב בישמ בקעי
"!הנלכ ויה ילע !?וחקת ןמינב תאו ,ונניא ןועמשו ,ונניא ףסוי - םתלכש יתא" :הרומח המשאה
האצותו תיביטקייבוס תילכת ןיב הרורב הנחבה ,עודיכ ,ןיא תיארקמה הבישחב .(36 'ספ)
בקעי ןיא ךכל םאתהבו ,(12 ,'כ 'משב "ןעמל" לש עמשמה ,לשמל ,דיעמש יפכ) תיביטקייבוא
אוה באכ ןכש ,םהישעמ לש האצותה וזש םדגנכ חיטמ אלא ,ולכשל הנווכה תא וינבל סחיימ
ןימינב תכילה רובעב ריחמה אולמ תא םלשל ךרטצי ודבל אוהו ,לוכשה לש יתמאה עגפנה
ותוא ולכש ןכא םה - ילולימה םעמשמכ וירבד תא םיניבמ (םיארוקהו) םינבה וליאו .םירצמל
השירדה תאו ןועמש לש רסאמה תא הירחא הררג רשא ,םדב ותנותוכ תליבטו ףסוי תריכמב
העצה) וינב ינש ייחב ןימינב ייחל בורעל ןבואר לש ותעצהמ םלעתמ בקעי .ןימינב תא איבהל
עבוק אוה .(וינב לע באכ אלא ויחא לע חאכ אל ןימינב לע ןנוגי אוהש ויבאל חיטבהל הדעונש
בושל םהילע היהישו ,לחר לש רתונה הנב לש וייח תא ןכסל ונממ שורדל רשפא-יאש תונקספב
ויחא יכ ,םכמע ינב דרי אל" :םמצע תוחוכב תירצמה תדוכלמה ןמ ץלחיהלו וידעלב המירצמ
"הלואש ןוגיב יתביש תא םתדרוהו ,הב וכלת רשא ךרדב ןוסא והארקו ,ראשנ ודבל אוהו תמ
.(38 'ספ)

אלא תאז ןיא .םיחומ םניאו םמדמ קומס ןימינב לש ומדש םהיבא יפמ םיעמוש בקעי ינב
תושיגרב בישקהל םתוא דמיל םתיילפא תא עונמל םילאה םנויסינ לש ברוצה ןולשיכהש
םניא םה .הירחא הינבלו לחרל םהיבא לש הלודגה ותבהא לש םיביאכמהו םיבאוכה םייוטיבל
בערל עונכשה תכאלמ תא םיריאשמ אלא םיישעמ םיקומינבו תוירסומ תונעטב וילע םיצחול
רמול בקעי ץלאנ םירצממ אבוהש ןוזמה יאלמ רמגנ רשאכ ןכאו .םלוכ ייח לע םייאמה דבכה
"לכא טעמ ונל ורבש ובש" :הנכסה םוקמל תפסונ הכילהמ סונמ ןיאש - םיעדוי לוכה רשא תא
תודוא לע םיבושח םיטרפ ויחאו הדוהי וישכע םיפיסומ רוחאל קזבהה ךרד לע .(2 ,ג"מ)
רשאתהל הדיתע םתונמיהמשו ארוקל םג םיעודי-יתלב םהש) ירצמה טילשה םע םתשיגפ
חכונל .(34-18 ,ד"מ - םירצמב הדוהי לש לודגה םואנב םיניינעה תולשלתשה רואית ידי-לע
וארת אל" תיעמשמ-דחה ותעיבתו םתחפשמ לש בכרהל עגונב ירצמה לש תצרמנה ותונרקח
לכ ןיא ןועמש רורחש םשל ןימינב לש תוציחנל ףסונבש ירב ,(5 ,ג"מ) "םכתא םכיחא יתלב ינפ
:לקשמ תודבכ תונעט שולש הדוהי ףיסומ ךכ לע .ותוחכונ אלל םירצמב רבש רובשל תורשפא
ומצע אוה ;(ןימינב ללוכ) החפשמה לכ לע בערב התימ איבת ןימינב לש ומולשל רתיה תגאד
ךרדה תונכסמ בקעי לש וידחפ ;ויבא לא ןימינב תבישל האלמ תישיא תוברע ומצע לע לבקמ
'ספ) "םימעפ הז (!םולשב) ונבש התע יכ (!ךללגב) ונהמהמתה אלול יכ" :םייתואיצמ-יתלב םה
.(10

תא תוצרל דציכ וינבל הרומ אוה החפשמה שארכ .ןידה תא בקעי לבקמ הררב רסוחמ
הבנגב םתמשאה תא עונמל דציכו (11 'ספ) "ץראה תרמזמ" החנמ ידי-לע ירצמה טילשה
"םהיחא" תא םהמע תחקל ףוס-ףוס םהל השרמ אוה .(12 'ספ) "הנשמ ףסכ" תאבה ידי-לע
תולימב םייסמו םהיפלכ ירצמה לש ובל ךוכירב לאה תרזעל וכזיש םתוא ךרבמ ,(13 'ספ)
יתלכש רשאכ , [יל רשאבו] ינאו" :הנתשה אל ךא ענכנ אוהש וילע תודיעמה ,תובואכ המלשה
.(14 'ספ) "יתלכש

ותיבל םאיבהל הווצמ אוה ,ןימינב תא םמע ואיבה ןכא םיחאהש תעדל ףסוי חכונ רשאכ
המ לכ ללגב םידחפ יפודרו תודבעל םהיחא תריכמ לע םשא תושגר יסומע .םיירהצה תדועסל
םהל בשומה ףסכב שמתשהל םירצמה םינווכתמ התעש םיחאה םיששוח ,םהילע ולילעהש
לשו ותמהבל םדאה לש תירטס-ודה האוושהה) םהירומח תלזגלו םידבעכ םדובעשל הליעכ
לע ללוגתמ קזחה רשאכ ,ושוכרו ותוריח ,םדאה דובכ לש תוליזה תא תאטבמ הילעבל המהבה
ףסכ תרזעב (19 'ספ) "ףסוי תיב לע רשא שיאה" לש ותעד תא סיפהל םירהממ םה .(שלחה
השע םתסה ןמש הנעטב ,רזוחה םולשתה תא לבקל ןאממ הלה ךא ,םהמע ואיבהש הנשמה
אוה םיעיגרמה וירבדל ךשמהכ .ואולמב וידיל עיגה ןכא םפסכ ןכש ,אלפומ סנ םהיהולא םהל
הז לכ .תיבה ןודא םע דועסל ידכ ןאכל ואבוה םהש םהל ריבסמו ,םכסומכ ןועמש תא ררחשמ
ןימאהל םישקתמ םה ןכש ,םתעד תא חינמ םג םא קפס ךא ,םיחאה לש םדחפ תא גיפמ ןכא
החנמה תא ול םישיגמ םה ירצמה טילשה אובב .םהיהולאמ בוט רכשל םייואר ןכא םהש
םרפסמ תא םילשמה ,ןימינב םע םעפה ,תינשב הצרא ול םיווחתשמו ,םתונמאנ לש יוטיבכ
.(9 ,ז"ל - ומולחבכ) רשע דחאל

ןיינעתמ ,םמולשב שרוד :והער לא שיא רבדכ הנושארל םהילא רבדמ הערפ לש והנשמ וליאו
תא םדקמו (ןימינב תא וילא איבהל ותשירדב בר לבס םרג אוה ול םג רשא) םהיבא םולשב
:(ריעצה חאה לש ותבוט תשירד תא םג רתסב העיבמה) תדהוא הכרבב ןטקה םהיחא ינפ
השק תורזה הווסמ תרימש ךות ויחא לא תאזה תוברקתהה .(29 'ספ) "ינב ,ךנחי םיהלא"
הכובו ךומס רדחל שרופ ,ומא ןב ויחא יפלכ ויתושגר ץרפ תא םלוב אוה לודג ץמאמבו ,וילע
העגרהה תא לוהמלו ,קוחירל הברק ןיב ןזאל ךישממ אוה תוצוחר םינפב םהילא ובושב .םש
אוהו םירבע םה ךכל ףסונבו םלוכמ אשינ אוה יכ) דרפנב ךא דחי םידעוס םה - הדרטהב
תודע) םחראמל הזה עדימה עיגה ךיא םיהמתו ,םתדלוה רדס יפל םיבשומ םיחאה ;(ירצמ
,טילשה ןחלושמ דובכ תונמ םילבקמ םה ;(הזה םוקמב םייולג םהיתונופצש ךכל הגיאדמ
םיחתמה לכ ךא .(םירז ידי-לע םג הבוטל הלפומ אוהש אלא תאז ןיא) השימח יפ לבקמ ןימינבו
.(34 'ספ) "ומע ורכשיו ותשיו" :ןיי הברה לש תפתושמ הייתש ידי-לע םיככורמ הלאה

םהירמחו (!רשע דחאה לכ) המה וחלש םישנאהו" :תוגאדהו תוששחה לכ ורס רקובה רוא םע
תמחמ לגלגה ךפהתנ הרהמ דע ךא .(3 ,ד"מ) "(ולזגנ אל ןכאש םהיתב ןובער רבש יאשונ)
הבוט תויפכב הכורכה ,םחראמ לש ףסכה עיבג תבנג - תונוטלשה םהילע ולפטש השדח הלילע
אלא וז ןיאש הווקתב םיזחאנ םיחאה .(4 'ספ) "!?הבוט תחת הער םתמלש המל" :תרעוכמ
םירצמל וריזחהש הלאב בהז וא ףסכ תבנגב דושחל ןיאש ןועטל םיסנמו ,תיתרטשמ תועט
ןויקינ תא חיכוהל הדיחיה ךרדהש םהל ירב ךא .םהיתוחתמאב ואצמש ףסכה תא םנוצרמ
םהש ידי-לע ויתואצותב םנוחטיב תא םיניגפמ םהירהו ,םהילכב שופיח םוזיל איה םהיפכ
םהיבא בקעי שקיבש ךרד לע) םתמשא חכות ןכא םא רתויב רומח שנוע שארמ םהילע םילבקמ
םגו ,תמו ךידבעמ ותא (עיבגה) אצמי רשא" :(32 ,א"ל - םיפרתה תבנג דשחמ ותיב תא תוקנל
תוינידמ לש תידגנ הנגפהב ירצמה דיקפה בישמ ךכ לע .(9 'ספ) "םידבעל ינדאל היהנ ונחנא
"םתישע רשא םתערה" :רומחו יצוביק ןכא אוה םושיאהש יפ-לע-ףא ,תנסורמו הלוקש השינע
ויהת םתאו ,דבעל יל היהי ותא (עיבגה) אצמי רשא" :רומח תוחפו ישיא היהי שנועה ,(5 'ספ)
הדעונש ,םתדלוה רדס תרימש ךות םהיתוחתמאב שופיחה תא ךרוע דיקפה .(10 'ספ) "םיקנ
הדבועה תא תווסהל תאז םעו ודיבש קיודמה עדימה רוקמ לע הדירטמ ההימת ררועלו רוזחל
.ףוסל ותראשה ידי-לע עיבגה ןומט ןכיה שארמ עדוי אוהש

תררחשמה ,החגשהה די תא ךכב תוארל םיחאה ולכי ןימינב תחתמאב עיבגה אצמנ רשאכ
תודבעל ףסוי תריכמ תא דבעידב הקידצמ ףאו ןימינבל בקעי לש רתיה תבהא תקעוממ םתוא
12.םירצמב
ירסומה טופישה לוקל ועמשנ אלא ,תיגולואתה היצזילנויצרה יחודמל וספתנ אל םה ךא
ףסוי תנותכ הארמל ויתולמש תא ערק םהיבא בקעיש יפכ שממ) םהיתולמש תא וערקו םבלבש
תדמועה תדוכלמה לא םנוצרמ וסנכנו דחא שיאכ הריעה ובש םה .(34 ,ז"ל - םדב הלאוגמה
הצרא וינפל ולפנ םה ,ירצמה טילשה לא םידגב יעורק םאובב .ןטקה םהיחא לע רגסיהל
- הצרא םייפא ול ווחתשה קר םה ןהבש תומדוקה םימעפה יתש תמועל הרומג חור תולפשב)
לש הזה ביהרמה יוטיבב קפתסה אל ודצמ ףסוי .ויפ אצומל רמוא אלב וכיחו (26 ,ג"מ ;6 ,ב"מ
םתוא חיכומו רזוח והירהו ,דבלב תויעגרו תוינטנופס ןה ןיאש אדוול הצרו ,הווחאו תוירדילוס
:יצוביקה םאטח לע
ילכ תבנגו) !ינמכ רשא שיא שחני שחנ יכ םתעדי אולה ?םתישע רשא הזה השעמה המ"
'תיבה לע רשא' רבכ םהל ריהבהש יפכ ,ליגר עיבג תבנגמ ךורע ןיאל הרומח ירה ןחלופ
.(15 'ספ) "(5 'ספב

תא ,הרתי השגדהב ,רשאמו רזוח ךא ,ושע אל םהש המ לע קדטצמ וניא ותבושתב הדוהי
לש ותושרב עיבגה תאיצמ חכונל ושיחכהל רשפא-יאש ,אטחל םלוכ לש תפתושמה תוירחאה
:םהמ דחא
וננה .ךידבע ןוע תא [הליג] אצמ םיהלאה ?קדטצנ המו רבדנ המ ,ינדאל רמאנ המ"
.(16 'ספ) "!ודיב עיבגה אצמנ רשא םג ונחנא םג ינדאל םידבע
היה אלש םשכ - אלכל ךלשוה רשאכ ולש ובצמל דואמ דע המודה בצמל ויחא תא סינכה ףסוי
הלילעהש הלילעל תיאדו החכוה - רפיטופ תשא ידיב ודגב לש תואצמיהה חכונל הפ ןוחתפ ול
.עיבגה תודע תא ךירפהל ןחוכבש םילימ םהיפב ןיא ךכ - וילע
ויה אל םהש הנעטה ידי-לע קדוצ-יתלבה שנועה תא םצמצל ךרדה םהינפב החותפ ןיידע
ןידה תא םמצע לע םילבקמ םה ,תאז תחת ,םלוא ,ןטקה םהיחא לש והשעמל םיעדומ
םיהולאה לש ונוצרל םיחאה םיסחיימ עיבגה יוליג תא .(םמשב רבדמה הדוהי תועצמאב)
םנוועל וא ,םהל סחוימה המודמה ןוועל הנווכה םא וריהביש ילבמ ,םנווע לע םלוכ תא שינעהל
םע םיחאה לש תוירדילוסה הנתיא המכ דע ןוחבל הצור ודצמ ףסוי 13.םהל קר עודיה יתמאה
הנש םירשע ואטחש אטחה ןיבל תיחכונה םתרצ ןיבש הקיזב םיריכמ םה המכ דעו ןימינב
תא ותקדצב ריממ אוהש עידומו ןימינב ןיבל םניב זירט עוקתל הסנמ והירהו ,ןכל םדוק
:ישיא שנועב יצוביקה שנועה
ולע םתאו ,דבע יל היהי אוה ודיב עיבגה אצמנ רשא שיאה !תאז תושעמ יל הלילח"
14.(17 'ספ) "םכיבא לא םולשל
םיחאל תחתופ שנועב אשיי ודבל ןימינבש ,(ומצע ירצמה טילשה יפמ םעפה) תרזוחה העדוהה
ויהש) םהיתב ןובער רבש תא םהמע תחקלו תירצמה הלילעה ןמ םולשב ץלחיהל קר אל חתפ
ינב לש תכשמנה הפדעהה ןמו ןימינבמ רטפיהל םג אלא ,(וררחוש אלוליא בערב תוומל םינודינ
.לחר

ךא ,הררש לש תומולחב םתרוכב לע םייא אלו םיספ תנותכב םהיניב ךלהתה אל ןימינב ,תמא
ןפואב אטיבו (20 'ספב ןלהל הדוהי דיעמש יפכ) "םינקז דלי" לאכ וילא םג סחייתה םהיבא
.ויחאל ריבג ותוא םישל דיתע אוהש ששחה לודג ךכיפלו ,ויפלכ הרתיה ותבהא תא הטובו יולג
םתרזעל ץלחנ םיהולאהש ןימאהל םיאשר םה ןיאה ,םהיבא םהל השועש הזה לוועה חכונל
תיתורירשה ותשנעה תא לבקל םהילעשו 15,םירצמב ןימינב לש ודובעש תא םדיל הניאו
?החגשהה השעמכ

לש ותבוגתב ןיא םהיחא ןימינבו םהיבא בקעי יפלכ תאזה תיביספה תומילאה ןמ המואמ
יפ-לע-ףא ,ורבד תא רמול תושר תשקבב חתופ אוה .ירצמה טילשה לש וניד קספ לע הדוהי
ילבמ .לוכי-לוכה ןודאה לש ותטלחה לע רערעל תוכז ותומכש דבעל ןיאש בטיה עדוי אוהש
תבנגו רבשה דעב םולשת-יא ,לוגיר - םהילע ולפטש תומודמה תומשאה שולש תא ללכ ריכזהל
לשו ולש תוארה תדוקנמ םירצמל םאוב םוימ םיניינעה תולשלתשה תא ראתמ אוה - עיבגה
ונע םהו ,(19 'ספ) "?חא וא בא םכל שיה" םתוא רקח ירצמה ןודאהש ךכב לחה לוכה .ויחא
רשא ,(20 'ספ) "ןטק םינקז דלי"ו ןקז בא ןענכ ץראב םהירוחאמ וריאשה ןכא םהש רשויב
לע ךמתסה ןודאה .(םש) "ובהא ויבאו" ומאל דיחי רתונ םאו באמ ויחא לש ותומ תובקעב
יפכ) ער לכ ול הנואי אלש החטבה ןתמ ךות ,רענה תא וילא ואיביש שורדל ידכ הזה עדימה
יפ-לע-ףאו .(12 ,ט"ל ;6 ,ד"כ 'רי ךמס לע [21 'ספ] "וילע יניע המישאו" תא ן"במרה ראבמש
עבת אוה ,בוהאה ונב ונבזעי םאב םהיבא ייחל תפקשנה הנכסה ינפב ותוא וריהזה םהש
לע םינבה וצחל הררב ןיאב .םהל ןוזמה תריכמ ךשמה תא ךכב הנתה ףאו ,ותאבה תא עיגפמב
טעמ" גישהל חרכהה תמחמ םתשירדל ענכנ אוהו ,םהילא ףרטצהל ריעצה חאל ריתהל םהיבא
:ול םיללועמ םה המ םהב חיטמ אוהש ךות ,(25 'ספ) "לכא
רמאו ,יתאמ דחאה אציו ,(הבוהאה) יתשא יל הדלי (דבלב) םינש יכ םתעדי םתא"
והרקו ,ינפ םעמ הז תא םג םתחקלו .הנה דע ויתיאר אלו ,'ףרט ףרט [ההא] ךא'
.(28-27 'ספ) "הלאש הערב יתביש תא םתדרוהו ,ןוסא
ףוגב ליעל ןתינה הזמ יטתפו יטמרד רתוי חוסינב םתוא רסומ הדוהיש) בקעי לש הלא וירבד
םהילע הפכ רשא ,בלה רסח שיאה יפלכ הזומרו הפיקע המשאה רדגב םה (38 ,ב"מ - רופיסה
תא םישגמ אוה רשאכ תאש רתיב התע תאז השועו רזוח רשאו ,רבעב םהיבאל תאז תושעל
."ןוסא והרקו" - ןימינב לע ןקזה באה לש ובל תאובנ

רואיתל הכ דע היהש המ לש רואיתמ רבעמה תא תנמסמ (30 'ספ) "התעו" החיתפה תלימ
.(םש) "ושפנב הרושק ושפנ" רשא ,רענה אלל םהיבא לא םיחאה ובושי רשאכ יופצש המ לש
ןעמל - ונממ ועבת רשא ,םיחאה לע לופית המשאהו ,רעצמ הרהמ דע תומי ןכא באה
ויתוששח לע רובגלו ןימינבל הלודגה ותבהא תא שובכל - הלוכ החפשמה לש תודרשיהה
:ומולשל םיזעה
ןוגיב וניבא ךדבע תביש תא ךידבע ודירוהו ,תמו (ונתא) רענה ןיא יכ ותוארכ היהו"
.(31 'ספ) "הלאש
עלבומב םישאהל המצע-בר ירוטר יעצמא קר הניא םהיבא לש יופצה ותומל תוירחאה תלבק
חרכה ןיאש ךכ לע הצימא הזרכה םג אלא ,תוומ דע םהיבא תא רעצל םהילע הפוכש ימ תא
תבוט תא ףידעהל תונוכנה השורד ךכמ ענמיהל ידכ .ודיב םייביספ תרש ילכ ויהי םהש
ול רשפאל ירצמה ןודאה תא ושקבב הדוהי השוע ןכאש יפכ ,םמצע תבוט ינפ לע םהיבא
תטלחה לע ססבתמ אוה ךכב .ויבא תומ תא תאז ךרדב עונמלו ,ןימינב םוקמב ודבעכ תרשל
םהל תרשפאמו שנועמ םיחאה ללכ תא תרטופה ,תישיא השינעב קפתסהל ירצמה טילשה
ןימינב לש ןוסאה תרה השנעהה תא רימהל אלא שקבמ וניאו ,בקעי תיב תלכלכ תא חיטבהל
אוה ןענכבש ,רפסמ אוה וז המיהדמ השקבל תונימאו תוריבס תונקהל ידכ .אוה ותשנעהב
אל המויק-יא רשא תוברע ,ויבא לא םולשב ןימינב לש ובושל תישיא תוברע ומצע לע לביק
תירסומה תוביוחמל רבעמ םרב .(32 'ספ) "םימיה לכ יבאל יתאטחו" :םימלועל ול רפוכי
תאטבמה ,תירוטר הלאשב וירבד תא םייסמ אוהו ,וילע ותלמח ותוא העינמ ויבא יפלכ ולש
:ובוהא ונב ןדבא לע ארונה ורעצב ויבא תא תוארל ותלוכי-יא תא
.(34 'ספ) "יבא תא אצמי רשא ערב הארא ןפ ?יתא ונניא רענהו יבא לא הלעא ךיא יכ"

תומדוקה םימעפה יתשל דוגינב .דוע קפאתהל ףסוי לוכי אל הדוהי לש וירבד םות םע
םעפה ,(31-30 ,ג"מ ;24 ,ב"מ) ויכב תא ריתסהל ידכ ויחאמ שרפו ויתושגרב טלש אוה ןהבש
תומלואבש םירצמה םגש דע םר הכ יכבב ץרופו ,תאצל ולש הילמפה ישנא לכ לע הווצמ אוה
תשמשמו) הערפ תיבל ףא הרהמ דע העיגמ ויתודוא לע העומשהו ,ותוא םיעמוש םיכומסה
תא ללוח המ .(םירצמב בשייתהל ףסוי יחא תנמזהב ךלמה לש תישיאה ותוברעתהל עקר
,וירבדב דקמתה הדוהי ?תועדוותהל תורכנתהמו תושגר ץרפל תימצע הטילשמ לופכה ךופיהה
שולש .ןוסאה תרה ותפרחה תא עונמל זעה ונוצרבו ויבא בקעי לש ולבסב ,םפוס דעו םתליחתמ
,(31 'ספ) "וניבא ךדבע" תפסונ םעפו (30 ,27 ,24 'ספ) "יבא ךדבע" בקעי תא הנכמ אוה םימעפ
תולתה לש ילטורבה לוצינה דגנ השובכה ותאחמ תעמתשמ סמונמה ןושלה עבטמל דעבמו
ךכרל דעונש המ .םירצמב ןוזמה תורצוא לע הנוממה לש ובל תורירשב באה לש תטלחומה
ובל תא רבש ,והנשמב דחא דבע תפלחהל םיכסיש תנמ לע ירצמה טילשה לש ובל תא תצקמב
.ודבעבכ ויבאב רמעתהל ךישמהל תלוכי ילבל דע ףסוי לש

םסחיב םיחאה לש הרומגה תונתשהה לש תירסומה הכרעהה תפרטצמ תישגרה הבוגתל
לחש לופכה ךופיהב םלשומ חרואב תמלוגמ תאז תונתשה .ןטקה םהיחאלו םהיבאל
לכ תא בירקמה ןבל ךפוה אוה ,לוכשה רעצ תא ויבא לע איבמה ןבמ - הדוהי לש ותוגהנתהב
ףסכ םירשע תרומת תודבעל ףסוי ויחא רכוממו ;דוריפה רעצ תא ויבאמ ךוסחל ידכ ודיתע
.ולש ותוריח תרומת תודבעמ ןימינב ויחא הדופל ךפוה אוה

תואתשהה ידי-לע ,ןוכנ לא ,תמצעתמ הדוהי לש תיליצאה ותשקב לש תירסומה הכרעהה
ויחא לשו ולש תוירזכאל ותעשב םרגש ומצע רבד ותוא יפלכ וירבדב הליג אוהש חורה תלודגמ
.לחר לש הינב ינשל בקעי לש תנגפומהו הלודגה הבהאה - םהיבא יפלכו ריעצה םהיחא יפלכ
דיודל ןתנוי תבהא רואיתב םג ארקמב האבה ,(30 'ספ) "ושפנב הרושק ושפנ" הזעה הרופטמה
ינוצר-יתלב ונהש :רמול הצור) ילרוגהו קומעה ,קודהה רשקה תא העיבמ ,(1 ,ח"י א"מש)
.תושפנ יתש ןיבש (דחאכ טלשנ-יתלבו

;ותונפקות תאו ותמח תא ררועל הלדח וינבמ רחא ןבל ויבא לש האלפומהו הלודגה הבהאה
.ודילומ ויבא לש ושפנ לש דרפנ-יתלב קלחכ הדבכל ףאו םייח תדבועכ התוא לבקל דמל אוה
לש הנב לש ושפנב הרושק םהיבא לש ושפנש הדבועהש ,ויחא תרשע תוחכונב רמוא והירהו
ירזכאה קותינהש עונמל ותוא תבייחמ ,הברדא ,אלא ותוא תממוקמ הניאש דבלב וז אל לחר
.םהיבא לש ותומל איבי הזה רשקה לש

אוה ,רומאכ .הליהבמ ףאו הנושמ התייה הדוהי לש וירבד לע ירצמה טילשה תבוגת
ץרפ טפשמל וינפל םידמועה םירבעה םע ודבל ורתוויהבו ,ויתרשמו וירזוע לכ תא וילעמ חלש
,(3 ,ה"מ) "!ףסוי ינא" :םנושלב םהל ורמאב םתוא םיהדה תשעתהש רחאלו ,םרו זע יכבב
יורקה שיאה :רומאל ,(םש) "?יח יבא דועה" :הזרכה אלא הניאש הלאש ךכ לע ופיסוהבו
ץראבש ,ויחאש אלפיי אל !יתגאד שארב ומולשו ,יבא אוה (31 ,ד"מ) "וניבא ךדבע" םכיפב
תמחמ םתקיתש תא התע םיכישממ ,הביאה תמחמ (4 ,ז"ל) "םלשל ורבד ולכי אל" ןענכ
הלהבה ,תאזמ הרתי .(3 ,ה"מ) "וינפמ ולהבנ יכ ,ותא תונעל ויחא ולכי אלו" :הלהבה
תבנג לש המודמה המשאה ןמ ימואתפה רבעמה םהילע ליטהש המיאה ידי-לע תמצעומ
בנג יכ" :תודבעל ותריכמ תא רידגה ומצע אוהש יפכ) ףסוי תבנג לש תיתמאה המשאל עיבגה
.(15 ,'מ - "םירבעה ץראמ יתבנג

תא תרשבמ הניא םהילא ותועדוותהש םענכשלו םעיגרהל ףסוי לע דואמ השקי ןכאו
ןימזמ והירה ,וירבד תא רמאי םרטב .הרומגה ןתקספה תא אלא ,ודימ םהיתולבס תפרחה
לא ףסוי רמאיו" :םהיניבש יזיפה קחרמה תא םצמצלו וילא ברקתהל הבר תושיגרב םתוא
ינא" :םירבד תבחרה ךות תינשב ומצע תא ההזמ םגו ,(4 ,ה"מ) "ושגיו ,'ילא אנ ושג' :ויחא
ךכו) המירצמ יתא םתרכמ רשא ,[םכתער תא שרוד ונניאש םכרשבו םכמצע] םכיחא ףסוי
ביאכמהו השקה ןחבמב בר דובכב ודמע םהש ,םהל רמול היה לוכי ףסוי .(םש) "(ןאכל יתעגה
שדח בל ילעב םישנאכ ויניעב םה התעמשו המלש םתבושתו חלסנ ויפלכ םאטחש ,םהל ביצהש
דעב םירבדמ םהישעמש םושמ הארנה לככ ,הלא לכמ רבד רמוא וניא אוה ךא .השדח חורו
חבשל ענמנ אוהש יפלו .אשנתמ טופישכ חרכהב ועמשיי ויפמ חבש ירבד לכש םושמו ,םמצע
תדוקנמ התוא ןחוב והירה ,לומגה לש תוארה תדוקנמ תוערואמה תולשלתשה תא ראפלו
הניחבמ הנוגמו קיזמ ןכא היהש ,הריכמה השעמש ריהבמו ,תיהולאה החגשהה לש תוארה
:תיהולאה תינכתה לש שומימה תניחבמ ליעומו יחרכה דבב דב היה ,תירסומ
יכ ,הנה יתא םתרכמ יכ [םכמצע תא ומישאת לא] םכיניעב רחי לאו ובצעת לא ,התעו"
.(5 'ספ) "(המצע תאזה הריכמה תועצמאב) םכינפל םיהלא ינחלש היחמל
אלול ,בקעי תיב תא תודיחכמ ויה ,םייתניב ורבע ןהמ םייתש קרש ,ינלטקה בערה תונש עבש
ול רשפאמה ינוטלש חוכ ודיב ןתנו ןאכל םיהולאה וחלש
ריאשהל] הלודג הטילפל םכל תויחהלו ,[המדאה ינפ לע] ץראב תיראש םכל םושל"
.(7 'ספ) "[המלש הדירשב םייחב םכתא
תויתמאה תונווכל רשאב ירמגל םתעד תא חינה אל ילואש ,יתחגשהה רבסהה תובקעב
תישעמה הנקסמה תא הבר תויטלחהב ףסוי טרפמ ,תופיה םילימה ירוחאמ רתתסהל תולולעה
- וילאמ ןבומש המ ריכזמ אוה ןיאו) 'ויבא' לא הרהמב בושל םהילע .רמאש הממ תשקבתמה
ינמש :ףסוי ךנב רמא הכ" :ורבד תא ול רוסמלו ,(םהמע םיכלוה דחאכ הדוהיו ןימינבש
לכוי ןשוג ץראב קר ןכש ,(9 'ספ) "[בכעתת לא] דמעת לא ,ילא הדר .םירצמ לכל ןודאל םיהלא
.םהל יוארכ ושוכרו ותיב ,ותוא לכלכל ףסוי

ללעתה הלק העש ינפל דעש ,שיאה לש ותוהימב קפקפל בלה תייטנ תרכינ ןיידע םיחאב
וירבד ףוסב ףסוי הנופ ןכל .םדיתע תא חיטבהל ידכ תוכלמל עיגה אוהש וישכע ןעוטהו ,םהב
רשאב ןהו ותוהזל רשאב ןה םהיניע הארמב חוטבל םתוא דדועמו ,םהלש תואיצמה שוח לא
:ודמעמ םורל
הפה] יפ יכ ,(רתוי ימיטניא חרואב יתוא ריכמה) ןימינב יחא יניעו ,תואר םכיניע הנהו"
,םירצמב ידובכ לכ תא יבאל םתדגהו .םכילא רבדמה [אוה רחא והשימ לש אלו ילש
.(13-12 'ספ) "...(םכיניע ומב) םתיאר רשא לכ תאו
ולש תוברקתהב םמייסמ אוה ךכ ,וילא תשגל םתנמזהב ויחא לא וירבד תא חתפ אוהש יפכו
:וילא ולש רתיה תברקל יולג יוטיב ןתונו ןימינב תא םידקמ אוהש ךות ,םהילא
ויחא לכל קשניו .ויראוצ לע הכב ןמינבו ,ךביו (םאו באמ) ויחא ןמינב יראוצ לע לפיו"
.(15-14 'ספ) "םהילע ךביו (םירחאה)
ויחא ורבד ןכ ירחאו" :תישגרה ףוגה ןושל התשע תילכשה רובידה ןושל התשע אלש המ ןכאו
.(םש) "ותא

תיתוכלמ אקנפשוג ךכב ונתנו ,םירצמב בשייתהל בקעי תיב תנמזה תא ורשיא וירשו הערפ
חליש ףסויו .(םירצמב לארשי ינב לש דמעמה יבגל הבר התובישחש הדבוע) יתחפשמה השעמל
ךרדל הבר הדיצ ,(תונותאו םירומח לע תוסמעומ) ויבאל תולודג תונתמ םע םכרדל ויחא תא
.ויחא רשע דחאל תוישיא תונתמו המירצמ החפשמה לכ תעיסנל תולגע ,(םינוויכה ינשב)
םתלוכיב ןגפומה ונוחטיב תאו החפשמה לש הרבש ןוקית תא אטבל ודעונ הלא תוישיא תונתמ
:ןימינב לש היולגה הפדעהה ןמ עגפיהל אל
שלש ןתנ ןמינבלו ,תלמש תופלח שיאל ןתנ (וילעמ םיספה תנותכ יטשופ לכל) םלכל"
קהבומ יוטיב) תלמש תפלח שמחו (ףסכה עיבג תשרפ לע יוציפכ םג ילוא) ףסכ תואמ
.(22 'ספ) "(ותוא הרתיה ותבהאל
םתשיגפב םהל הפצמה ,תענמנ-יתלבה המישמה חכונלש המודו ,תולפרועמ ולש הדרפה תולימ
הביאכמ הפישח ידי-לע ףסוי לש ותודרשיה רבדב הנינרמה הרושבה תא םילשהל - םהיבא םע
תוידדה תומשאהל תתל אלש ולא םילימב ףסוי םתוא דדועמ - ותומלעיה ךרד רבדב תמאה לש
:וצלחנ רבכ םה ונממש רוכעה רבעל םריזחהל
הז םע הז וטטוקתת לא" :ק"דר ושריפש יפכ 24 'ספ) "ךרדב וזגרת לא :םהלא רמאיו"
.("וניחא תריכמ תמרג התא :ורבחל דחא רמאל יתריכמ לע

המיהדמה הרושבל וישכע ןימאמ ונניא ,ףרטנ ףסויש וינבל ןימאהל התפנ קוחרה רבעבש ,בקעי
ןימאה אל יכ ,ובל גפיו" :ותוא השילחמ אלא ,הווקמכ ובל תא תקזחמ איה ןיא ןכלו ,םהיפבש
,המירצמ ודרי ותיבו אוהש חרכהה רבדב ףסוי ירבד תא םהיפמ ועמשב קר .(26 'ספ) "םהל
םינפ תשיגפ ול הנוכנ ןכאש ענכתשה אוה ,וילא םעיסהל ידכ ףסוי חלשש תולגעה תא ותוארבו
ב"משב ומכ ,ךכב יל יד] !בר :לארשי רמאיו ,םהיבא בקעי [ששואתה] חור יחתו" :ומע םינפ לא
.(28 'ספ) "תומא םרטב ונאראו הכלא !יח ינב ףסוי דוע [16 ,ד"כ

הריקסב קפתסהל לכונ וניכרצלו ,ויחאו ףסוי רופיס לש בוטה ופוס ראותמ ךליאו ןאכמ
ןבה תווצמב המירצמ םידרוי ,שפנ םיעבש ,ותיבו בקעי :םיירקיעה ויעוריא לש הפוטח
לבסה עבש באה הזע תושגרתהב םישגפנ ןשוג ץראל םעיגהבו ,(4-2 ,ו"מ) םיהולאה רושיאבו
ידכ הערפ ינפל ,ויבא םג ןכ ירחאו ,ויחא תא גיצמ ףסוי .(30-28 ,ו"מ) תמל בושחה ונבו
וילא תיתחפשמה םתברק לע תססובמ היהת אל בערה תונשב םתלכלכו ןשוג ץראב םתבישיש
יפל ויבא תיב לכ תא לכלכמ ףסוי .(10 ,ז"מ - 31 ,ו"מ) ךלמה לש תימשר הארוה לע אלא
אולמב רבשה רובעב הערפל םלשל םיצלאנו בערב םיקנאנ םמצע םירצמהש העש ,םהיכרוצ
ינפל ףסוי תא עיבשמ בקעי 16.(27-11 ,ז"מ) םתמדא לע םתולעבו תישיאה םתוריח ,םפסכ
אל ,ותטימ לע הווחתשמ הדות תואכו ,ויתובא רבקב אלא םירצמב ותוא רובקי אלש ותומ
תחלצה םע ןקזה דיוד השעש יפכ) םיהולאל אלא (תשרופמ הרימא בייחמ היהש המ) ונבל
,ריעצה תפדעה ןורקעל םאתהב לעופו רזוח בקעי .(31-28 ,ז"מ) (47 ,'א א"למ - המלש תחישמ
,הרוכבה תא ףסויל הנקמ אוה תישאר - ותתימ דעו ותדילמ הבר תויבקעב קבד אוה ובש
השנממ הרוכבה תא ריבעמ אוה תינשו ,וינבל וידכנ ינש תכיפה ידי-לע הלופכ הלחנ ול וקינעהב
ביעי (תילולימ) םיספ תנותכ ןתמש עונמל הצרש ,ףסוי לש תקפואמה ותאחמ ףא-לע ,םירפאל
האובנ ירבדב וינב רשע םינשמ בקעי דרפנ ותומ םויב .(22-1 ,ח"מ) אבה רודה לש וייח לע םג
רובקל הווצמו רזוחו (ףסויו הדוהי םיטבשה ידיב תוגיהנמה היהת םהב רשא) םיקוחר םימיל
יתכלממ עוריא איה בקעי תריטפ םירצמב .(53-1 ,ט"מ) הלפכמה תרעמבש ויתובא רבקב ותוא
,ןענכל ותרובק עסמבו םוי םיעבש וילע תלבאתמ םירצמ ,ותפוג תא םיטנוח םיאפורה - קהבומ
.(14-1 ,'נ) ויחאו ףסוי לש םדצב הידבכנו םירצמ ירש םיפתתשמ ,םישרפו בכר ידי-לע ןגומה

.ויחאו ףסוי רופיס לש הבוטה תירחאה תחאב הצפנתה ,םירצמל םיוולמה לש םבוש םע
תיב תומלש לע םייאל עיתפמב רזח ,חלסנו רפוכ הכ דע רפוסמה יפלש ,ףסוי תריכמ אטח
התע םהל תושעל דמועו ,םדוקמכ םתוא םטוש אוה אמש ףסוי יחא תא זחא לודג דחפ .בקעי
וניבל םניבש תרושקתה .ורעצל הצר אלש םושמ קר ויבא ייחב תושעל ענמנ אוה רשא תא
ורבקמ םהיבא תא בבודל וסינ םה ותא רבדלו וינפל בצייתהל תלוכי ןיאבו ,הקתנתנו הרזח
.וילא םירגשמ םה התואשו ,יטתפ חרואב ןיעל היולג הלש תויביטקיפהש ,האווצ תועצמאב
רשאב ,םתער לע םהל חלסיש הלופכ השקב אלא ,ויפלכ םעשפ תרמוח לש שוטשט הב ןיא
ותוא םידבועה ויחא םה רשאבו ,ונבמ (ותחפשמ תומלשל גואדל ךישממה) באה תשקב תאז
יהלא ידבע עשפל אנ אש התעו .ךולמג הער יכ ,םתאטחו ךיחא עשפ אנ אש אנא" :והומכ לא
.(17 ,'נ) "ךיבא

םהש ףא-לעש ררבתמשכ ,םהל רמול לוכי אוה המ יכו .םילימ אלל יכבב ךכ לע בישה ףסוי
םהל רמא רשא לכ ףא-לעשו ,םהלש םשאה תושגר וגפ אל ונתשה םה המכ דע לילעב וחיכוה
בקעי תא םטשש ושעכ ןחצר אוהש וב םידשוח םהו ,ויפלכ יסיסב ןומא םהל ןיא םנעמל השעו
רתוי םתוא ענכש ויכב ,ןכאו ?(41 ,ז"כ) "יחא תא הגרהאו ,יבא לבא ימי וברקי" :ובלב רמאו
ותויה רבדב המלש תועדומ ךות םעפה) וינפל םמצע תא וליפה ,וילא ואב םהו ,רוביד לכמ
- ןימינב תחתמאב עיבגה אצמנשכ ול ורמאש המ לע תינשב ורזחו ,(תומולחה לעב םהיחא
:ורמאיו" :תודבע שנועב ,ותריכמו ותבנג לע ול םייואר םהש ,תוומה שנוע תא רימיש הניחת
.(16 ,ד"מ לא רוריבב רזוחה 17 ,'נ) "םידבעל ךל וננה

אוה םהילא ולש תועדוותהב ומכ .םתוא עיגרהל לדתשמו ךורב ףסוי םתא רבדמ וישכע
יונישל םאתהב םעפה הנוש ךכל הביסהש המוד ךא ,לומגה רושימל ללכ סחייתמ ונניא
רוביד לכמ רתוי םמצע דעב רבדל וביטיה םהישעמש םושמ תאז השע אל אוה רבעב .תוביסנה
תוריהבב ותוא הדימעה הלודגה םתדרחש םושמ ךכמ ענמנ אוה םעפה וליאו ,ולש ינטפוש
תוקומע תוקלצ הריתוה ,התומלש ףא-לע ,םתבושת .תירסומה תונתשהה תולובג לע הביאכמ
רבדל אלא ול רתונ אל ךכ .ויפלכ םתונדשח תא לילכ התחמ אל ,התונכ ףא-לע ,ותליחמו ,םבלב
ךכ לע אלא ,םתלצה תא השמיש ותריכמש ךכ לע ונניא שגדה םעפהש אלא ,החגשהה רושימב
םניא רבכ םהש ןועטל םוקמב .הדגנ לועפלמ ןיטולחל עונמ אוה החגשהה לש תרש ילכ רותבש
הצר וליא םגש ,םהל ריהבמ והירה ,םהיפלכ המטשמ לכמ יקנ ולש ובלשו שנעיהל םיכירצ
:םלכלכל בייחו םתויחהל דעונ אוה רשאב תאז תושעל לוכי וניא אוה ,םלומגכ םהל בישהל
תא םישל לוכי ינניאש ינפמ ,יינפמ ודחפת לא] ינא םיהלא תחתה יכ ,וארית לא"
םכתינכת] הער ילע םתבשח םתאו .[ונוצר לע ינוצר תא ףידעהלו לאה םוקמב ימצע
איבהל] הזה םויכ השע ןעמל ,הבטל הבשח םיהלא [ךא ,הער התייה ןכא יילא סחיב
'ספ) "םכפט תאו םכתא לכלכא יכנא ,וארית לא התעו .בר םע תיחהל ,[יחכונה בצמל
.(21-19
םהילעש ,הלא וירבדל דעבמ םירכינ םעיגרהל זעה ונוצרו םמולשל ותגאד ,ותונכ ,ותונתוונע
.(םש) "םבל לע רבדיו םתוא םחניו" :םירסמנ םניאש הביחו םימוחינ ירבד ףיסוה

התייהש העפשהה לע רבד ןירשימב רמאייש ילבמ ,ויחאו ףסוי רופיס םייתסמ הלא םילימב
אלו םיצמאמב תאזה תודקמתההש המודו .םירעסנה םיחאה לע םייומסהו םייולגה וירבדל
לכ ומכ) םולש תנכשהו ןומא תיינב ,תולווע תליחמש ,רמול האב ,ויחאב אלו ףסויב ,תואצותב
תוגיסנו םירבשמל דימת תויופצ אלא ,תומלשומו תויפוס ןניא םלועל (רחא ישונא גשיה
וחקל איה 'חותפ ףוס'ב המלשההו תונתשהה רופיס תמיתח .קוזיחו חופיט דימת תונועטו
.ןורחאה

םיאב םה רשאכ) תחא םעפ קרו ,ויחא ינזואב ויתומולח תא ריכזהל אלש דואמ רמשנ ףסוי
רשא תומלחה תא" רכז אוה המינפ ובלבש רמאנ (הצרא םייפא ול םיווחתשמו הנושארל וילא
םימייקתמו םיכלוהה ,הלאה תומולחל רידת ארוקה עדומ ןכ-יפ-לע-ףא .(9 ,ב"מ) "םהל םלח
םג ךכו םהל עדומ היה ףסוי םגש חינהל דואמ ריבסו ,הלילעה ךרואל אלפומו םיהדמ ןפואב
ףסוי רובעב הנוש תועמשמ תומולחל התייה םלוע לש וכרדכ .םהילא ותועדוותה רחאל ויחא
.ויבא תרובקמ ובושב הנורחאלו הערפל הנשמה אסכ לע ותבשב ,רהוסה תיבב ,ויבא תיבב
וירבדב עלבומ ןפואב האטוב תומולאה םולח לש הנורחאה תועמשמהש רעשל רתומ אמשו
תדמועה ,ףסוי לש ותמולאל תווחתשמו תוערוכ םיחאה לש םהיתומולא - ויחא לא םינורחאה
ןעמל םירצמל ותוא האיבה החגשהה ירהש ,היניערג תא םהל הטישומו זכרמב הפוקז
.ויניתנ תא תרשי ןעמל ןוטלשל ותוא הדיעוהו ,ויחאל רבש ריבשי


:תורעה


:רמתו ןונמא רופיסב תחא םעפ דוע קר תרכזנה ,םיספה תנותכ לש הביט ררבתנ אל .1
ןכא םא .(18 ,ג"י ב"מש) "םיליעמ תלותבה ךלמה תונב הנשבלת ןכ יכ ,םיספ תנתכ הילעו"
ל"דש ידיב הלעש דואמ ןכתיי יזא ,םיילגרהו (5 ,'ה 'נדב ומכ) םיידיה תופכ לע הרומ "םיספ"
רורחש ןמיס אוה םידגבה ךרואו" :םיכורא םילוורש תלעב הכורא תנותכ תגציימ המ ריבסהל
,םימגרותמ הרות ישמוח השמח,וטאצול דוד לאומש) "הכאלמ תושעל ךירצ וניאש ,הלודגו
.(335 'מע ,'א ךרכ ,1871 הבודאפ, תירבע םישרופמו תיקלטיא

יפכ ,לאירבג ךאלמה םע "שיאה" לש ישרדמה יוהיזב י"שר ןתנ ךכל ירויצ יוטיב .2
- תוצירחהו ,תמא - הרזגה יכ דוע ונעידוהלו [...]" :תכל-תקיחרמ הללכה ךות ן"במר ריהבמש
וניתובר ונוכתנ הזלו .םדיל ואיבהל ותעדמ אלש ךרד הרומ אוה ךורב שודקה ול ןמז יכ ,רקש
רופסה לכ היה םנח לע אלש ,םיכאלמ - הלאה םישיאה יכ (ד"י ,ד"פ הבר תישארב) םרמאב
".(21 ,ט"י ילשמ) 'םוקת איה 'יי תצע' יכ ונעידוהל אלא ,[הדשב שיאה םע שגפמה] הזה
.(15 ,ז"ל 'רבל ושוריפ)

יאנוש לש םבל תומיטאל ףסוי יחא לש בלה תומיטא תא תוושהל וססיה אל םימכח .3
:ןדוי ר"א" :הנושארה לש השנועכ היינשה תא תוארלו ,ןמהו שורושחא םיקהבומה לארשי
ימ :תירבעב] היליד יבגו היפא ךיראמ אלא !יהועמ ןורתוויל ,אוה ןרתו אנמחר רמאד ןאמ
תא הבוגו ופא ךיראמ אלא !(לושלשב הקלי ל"ר) ויעמ ינב ורתוותי ,ןרתו ה"בקהש רמואש
ובשיו' רמאנש ,התשמו לכאמ ךותמ םכיחא םתרכמ םתא :םיטבשל ה"ב שודקה רמא .[ולש
ךלמהו' רמאנש ,היתשו הליכא ךותמ ןשושב םירכמנ םכינב ירה ,(25 ,ז"ל 'רב) 'םחל לכאל
[הכובנ ןשוש ריעהו] תותשל ובשי ןמהו

תצע ןיבש םידוגינבו םיחתמב ןוידל םוקמ ןיא ויחאו ףסוי רופיס לש תינורכניס הניחבב .4
,םילאעמשיה ידיב ותאבהו םינדמה ידיב םירצמל ףסוי תאבה ןיבש ,הדוהי תצעו ןבואר
בקעי תיבב ותאיצמו (21 ,ג"מ ;28-27 ,ב"מ) םהיתוחתמאב ןולמב ףסכה תאיצמ ןיבש
םה תאז תמועל .רופיסה ךשמהב הלאב אצויכ םיפסונ םיישקו (36-35 ,ב"מ) םהיקשב
ףוריצב האורה ,ראיורב יכדרמ ברה לש 'תוניחבה תרות' לש ןיינב ינבאכ םישמשמ
ןודינ ויחאו ףסוי רופיס .הרותה לש תקהבומה העבהה ךרד תא םידוגינ לש יטקלאידה
םג וארו .720-598 'מע ,'ב ךרכ ,ט"נשת תובש ןולא ,תישארב יקרפ :ורפסב וז הטישב
,1981 ביבא-לת ,לגניצ הנשוש תילגנאמ המגרת ,ארקמב רופיסה תונמא ,רטלא ירוא
גישהל" רתוחה יעונלוק 'זאטנומל תאז הביתכ ךרד הוושמה תיתורפס הירואת עיצמה
םידממ ינש ודקימש ,תונוש תואסריג לש הפוצר הגצה ידי-לע םינפ-תבר תמא לש הז טקפא
'מע) ויחאו ףסוי רופיס ידי-לע ,ראשה ןיב ,תאז םיגדמו ,(160 'מע) "... אשונה לש םינוש
.(160-156

הביטקפסרפב ותוא וביצהש ידי-לע הזה השקה דמעמה תא המ-תדימב וככיר םימכח .5
םלשמ" :םהילע ותוא םישינעמ םג םהיבא תואטח לע םרזחב ,םינבה הב רשא ,תירוד-בר
בקעי .הדימ דגנכ הדימ םלשמ םלוע יקידצל וליפאו ,הדימ דגנכ הדימ םדא ינבל ה"בקה
םיזע ריעש וחטשיו' - םיזעה ידגב וב ומיר וינבו ,םיזעה יידג תורועב ויבאב המיר וניבא
יפ לע א"פק ןמיס ,'בשיו' תשרפ ,המלש הרות) "(31 ,ז"ל 'רב) '...םדב תנתכה תא ולבטיו
.(מ"ק 'מע ,'א קלח ,רטכש יזנג

יתוא התנפהו םיוודבה לצא םג גהונ הז ןידש ךכל יבל תמושת תא הבסה שמש לעי 'רד .6
/ ח"משת ביבא-לתו םילשורי ,תירבדמ הרבח לש םגד - יניס רבדמב םיאודבה ,יול יאתבשל
הרפיסש תסנאנ וליאו ,[תקעוז] החיאצ תארקנ דימ הננולתהו הסנאנש השיא :241 'מע ,1987
.[תומולחב הזוה] המלאחתמ תארקנ תודחא תועש רובעכ קר ךכ לע

דמעמל השידקהש יתפומה ןוידב ץיבוביל המחנ הדימעה ןאכ םירומאה םירבדה בור לע .7
'מע ,ז"כשת םילשורי ,תישארב רפסב םינויע הרפס ךותב ,"ירבע שיא ונל איבה ואר" :הז
.297-294

.30-27 ,'ב 'נד תארשהב םתסה ןמ ,רתא לע ק"דר שריפ ךכ .8

םג אלא ותטישב קר אל רכינ ןשרפה" ירמאמב תונודינ וז היגוס לש תונשרפה תודלות .9
רפס - המחנ יקרפ ,(םיכרוע) ןהכ םייח לאירבגו ריאמ-ןב תור ,דנרא השמ :ךותב ,"ויתולאשב
.261-241 'מע ,א"סשת םילשורי ,ץיבובייל המחנל ןורכיזה

חלש אל המ ינפמ - יוליגה םלהו הרמה תועטה לפכ :תודחאהו גוליפה" ,ןונ-ןב לאוי .10
היפלש ,תיפולח הסיפת עיצמ ,31-20 'מע ,(ו"משת ןסינ) 'א םידגמ ,"?ויבא לא (חילש) ףסוי
קפסה ובלב םסרכ רבדה הרק אלשמו ,םירצמב ותוא שפחי ויבאש הפיצש םושמ ףסוי קתש
ךרד לע וילעמ וקיחרהל םתעיבתל ענכנש םושמ םיחאה לא ויבא וחלש הליחתכלמ אמש
תעלבומ ויתונעטו ויתוחנה בורל ונתבושת .ושעו לאעמשי ,טול תא וקיחרה קחציו םהרבאש
לש תוענמיהה תא תולתל היה לוכי ףסוי (א) :םירבד ינש קר רמאנ שרופמבו ,ונירבד ךשמהב
ןוסא והרקש חינה בקעיש ךכב (רשואה רדגב רבדה היה םנמוא םא) םירצמב ושפחלמ ויבא
,ויתומולח תא ובלב רמש אל ויבאש בשח ןכא ףסויש תעדה לע תולעהל דואמ דע השק (ב)
ינבשהו" רקשה תולימב תיבה ןמ בוש ילבל וחלש ףאו םתוא רפהל םיחאה תמיזמב ףתתשה
,טול תקחרהב םידקת םוש ןיא ויבא ידיב ןב לש תאז ןיעמ הלפש החדהל .(14 ,ז"ל) "רבד
.ושעו לאעמשי

םייתעבהה וידוקפת לעו יארקמה רופיסב טוטיצה יכרדל תינייפואה הברה תוריחה לע .11
George W. Savran, Telling and Retelling - Quotation in דימעה ישפוחה טוטיצה לש
Bloomington & Indianapolis 1988 , Biblical Narrative

אצמנש ןויכ" :'ט ,ב"צ הבר תישארבב אילפהל תשחמומ תאזה האטחה היצפואה .12
םירכומ םיחא ןאכ שי ,ריעש ןאכ שי :ןוהל [ר]'מא !התבנג רב הבנג המ :היל [ור]'מא עיבגה
ךיא :ןימינבל ויחא ול ורמא" :קבלא-רודואית לש יטסרפרפה םוגרתב) "!אהמתא םהיחא תא
םיזע ריעש ןאכ שי :םהל בישה ןימינבו !ןבלמ םיפרתה תא הבנג ךמא םגש תבנג ןב בנג התא
.(" 'וכו םיחא ןאכ שי ,וניבא תא וב םתימרו ומדב ףסוי תנותכ תא םתלבטש

ילא תאב" :והילאל תיתפרצה הנמלאה ירבדב שי רבודל קר עודיה ןוועל המוד תוסחייתה .13
.(18 ,ז"י א"למ) "ינב תא תימהלו ינוע תא ריכזהל

David Daube, pp. 244-245 Studies in Biblical Law, Cambridge 1947 (reprinted: New .14
ינפ לע תישיא השינע לש תינורקע הפדעה תאטובמ ףסוי לש הלא וירבדבש ןעוט .( York1969
.תיצוביק השינע

-יתלב םיניינע תולשלתשה לש הז ןיעמ יטנסרטניא יתחגשה שוריפ לש תקהבומ המגוד .15
הנה" :םנברקל םפדורמ עיתפמב ךפה לואש רשאכ דיוד לש דודגה ישנא ירבדב שי היופצ
בטי רשאכ ול תישעו ,'ךדיב [ךביא :ירק] ךיביא תא ןתנ יכנא הנה' ךילא 'ה רמא רשא םויה
.(4 ,ד"כ א"מש) "!ךיניעב

."הערפל םירצמה תא דבעשמ ףסוי" :'ד קרפב דרפנב ןודינ הז ןיינע .16
            חזרה לפרשנות בתנך