תיעיבש יאצומ
תירשפא המישמ - תיתימא הטימש

רוצילא לאוי

ז-ב ,זכ ארקיו

ב"סשת ,קרוש באוי תכירעב תודהיהו הביבסה תוכיאל ןואטב - לארשי ץרא

:רמאמה ןכות
דומלתהו הנשמה ימיב הטימש תרימש
הטימשה תייעב
ץראל היהי ןותבש תבש
הטימשה תא םימייקמ ונניא יחכונה בצמב
םינש עבשל תחא תודש תרבוה
?ירשפא הז םאה
יאלקחה לע הלח הטימשה תווצמ רקיע
הטימשה תווצמו רודה
דובכב םויכ סנרפתהל לוכי ץורח יאלקח
הטימשה תוצמל םיפתוש םינכרצ

.קזנית אל תואלקחהו רמשית הטימשה תווצמש ךרדב תואלקחה ןונכתל העצה :ריצקת

.הטימשב תועקרק תריכמ ,הטימש :חתפמ תולימ

יפכ ,השמ לש היגולונימרטה תא יחש ,איהש ומכ הרותה תא ארוקש רוביצ םייק ןכא םא
תא םיארוק ונאשכ ,ולא ירשת-לולא ימיב תיחצנה התוננערבו התמצעב התוא םישח ונאש
תודהיכ תוזחתמה תונשונ תרימשב עקתיהל ברסמש רוביצ שי םא ,םירבד רפס תוישרפ
תורימזו תסנכה תיבב םילבותמה השעמל םיינוליח םייחל ינש דצמ ןכומ וניאו ,דחא דצמ
,הטימשה תווצמ ,שיגדמ ינאו .הטימשה תווצמ אוה הזה רוביצל דחא רפסמ רגתאה ,תבש
.הטימשה תייעב אל

דומלתהו הנשמה ימיב הטימש תרימש
.וננמזב ןמאית אלש שפנ תוריסמב תיעיבשה תא ורמש ,דומלתהו הנשמה ימיב וניתובא
ידכ תועבצא שולש לדוגב דב תוכיתח םיטקלמ ויה םיינע ,רתויב םישק ויה םיילכלכה םיאנתה
תוריחשמ םהינפ ויהש ינפמ" תוסוכמ םהינפו םירבקנ ויה ותמש םיינעו ,דגב ןהמ ביכרהל
םיטעמ ,תואלקחה לע תססובמה הרבחבו ,ולאכ םימויא רוסחמ יאנתב םלוא ."!תרוצב תנשב
"םיערז רדס הז תנומא" ;"תיעיבש ירמוש ולא ,ורבד ישוע חכ ירוביג" .תיעיבשב רדגה יצרופ ויה
לאוש ןויקומה ובש יאמור ימשיטנא הזחמ לע רפוסמ הבר-הכיאב .אמלעב תוצילמ ויה אל -
לכ תא ולכא םידוהיהו ,הנשה תיעיבש תנש :בישמ למגהו ,הכוב אוה המ ינפמ למגה תא
לארשי-ץרא תא ול וניארהו הלא וניתובאמ דחא תא ותמדרתמ ונצקה וליא ...ילש םיצוקה
,ונתאמ דחא לכ יח םהבש החוורה יאנת תא ,ורוד יגשומ יפל "ינע" דחא םדא ןיא הבש תחרופה
הווצמה תא החמשבו החוורהב םייקל םויה רשפאש ךכ לע החמש אלמתמ היה יאדווב
.הטימשה תווצמ - הלודגה

תלאש תא רותפל" ןוצרה אלו י"כנתה לאידיאה הדוסיבש ,רוקמה ןמ תאצויש תונויצ ,התעמו
היתווצמ ,התשודק דוסי לע ץראה ןיינב תא ססבתש דע החונמ הל אצמת אל ,"םידוהיה
.היתותבשו

הטימשה תייעב
"תיתייעבה" הסיפתה .הטימשה תייעב םיברל תרכומ ,הטימשה תווצמ םויכ תרכומשמ רתוי לבא
יתש ןנשי" : וידר ןויארב יתד רוביצ שיא יפמ םעפ העמשנש תיתיצמת הרימאב הפי תטלבתמ
תריכמ ידי לע תחאו ,םייוג לש האובתו תוריפ תיינק ידי לע תחא :הטימשה תא רומשל םיכרד
."םייוגל ץראה תועקרק

לש ךוות דומעכ ,ץראה תבש לע הרותב בותכש המ ןיבל הז ןיב רשקה תא אוצמל הסנ
המ !הלואגו תולג לש חתפמ ,לארשי ץרא תשודק לש יתכלהה דקומה ,תילארשיה הבשחמה
?רבה תא ןבתל

,םירפס ,םימוסרפ תואמ וא תורשע קושל םיאצוי ,הטימשה תנש ברקתהב ,םינש עבש לכב
םידומיל תוינכת םישידקמ רפסה יתבב ,ןויע ימיו םירועיש םימייקתמו ,םיכיראת - תוחול ,תורבוח
ןתונו הז לכ ססומתמ הטימשה תנש העיגמשכ .הייפיצ תשגרומ ללככ רוביצבו אשונל תובכרומ
.ונרכזהש "םיכרדה יתש" ךותל זקנתמ לכה טעמכ .תובזכאמ תואצות

.תוירקיע םיכרד עבראב םויכ תישענ "הטימשה תייעב" םע תודדומתהה
וניא - רבדה שוריפ ."הריכמה רתיה לע ךמוס" ימואל-יתדהו ינוליחה ,יללכה רוביצה .א
ומויב םוי רבדכ םהילודיג תא םילדגמ םיאלקחה .הנשו הנש לכבש םילגרהה ןמ רבד הנשמ
ובש תותוערהו ופקות ,"הריכמה רתיה" לע .יוניש םושב םישיגרמ םניא ,ןבומכ ,םינכרצהו
רמאנ .הנש האממ רתוי הנשנו רמאנ רבכש המ לע ןאכ רוזחנ אלו ,םיסומלוק ורבשנ רבכ
,הטימש לכב ,דימת ושיגדה ותוא וליעפהש םינברהשו ,רתויב בילעמו םירעמ רתיה והזש קר
ונחנאש ,רחא טביה שיו .שדחמ ותוא ןוחבל שי הטימש לכ ינפלשו העש תארוה אלא וניאש
םירשעבו תולחנתהה תונש םישולשב ,הנידמה תונש םישימחב וננויסנ ךותמ דומלל םילוכי
ונדמל ונרשב לע :רתוי הברה רומחו רתוי הברה יתועמשמ אוה יתעדלו ,תוגיסנה תונש
תונויצה לש הימגתפ .םמצע םישעמה ןמ רתוי לודג םישעמה ירוחאמש יתרהצהה טביההש
הריישהו םיחבונ םיבלכה" ,"םידוהיה ושעי המ בושח ,םיוגה ורמאי המ בושח אל" - תישעמה
םע" םינש תורשע ךשמב וננישש טעמה יתמ .תואיצמה ןחבמב בטיה ודמע אל ,"תרבוע
םיבייח אלש ובשחש ,ךורע ןיאל םהמ םילודגה תוחכה לע ורבג ,"תיחשמ שוביכ"ו "יאניטסלפ
תועונתו לודגה ל"הצ תרזעבשו ,'םיחטש' םג הזל אורקל רשפאש ,"וניתובא תלחנ" קועצל
.תימי לבחבו העקבב תראופמ תובשיתה תונבלו חטשב קזחה חכה תויהל רשפא ,תובשיתהה
לש תילמסה תועמשמה .םילמ לש ןכרעב לזלזנ אלש בטומ ,'הריכמ'הו הטימשה ןיינעב םג
יברעל אקוד 'םייתכלה' םילוקיש ךותמו ,םירחאל ותמדא לכ תא - תיביטקיפ - רכומו םקש םע
- רחואמב וא םדקומב ונילע םוקתש וז תואיצמ לש הפוס .דאמ ישממו ישעמ ןינע איה ,(!)ימלסומ
!קדצבו

ינבב קר אל וז הטימשב תטלשה איה "הרמוחל הטימש" םויכ היורקה תידרחה הטישה .ב
ילעפמ - ןירדהמל תורשכ וב שיש םוקמ לכבו ,תורחא םירעו םילשורי בחרמ לכב םג אלא קרב
תוריפ רקיעבו לכ םדוק ?"הרמוחל הטימש" איה המ .תונולמו גנירטיק ,תודעסמ ,ןוזמ
םג םיאבימ יקלח ןפואב .הברעה ןמ לארשי לש תוקרי םג םדצבו ,ץראב םיברע לש תוקריו
יונב טלחומה בורהש ירב לבא ,קתונמ עצמ ילודיגב םישמתשמו םיל רבעמו הפוריאמ תוקרי
.יברעה לוביה לע

,לארשי ץראב תיברעה הזיחאל בר דודיעו קוזיח ןבומכ איה תיברעה תואלקחה לע תוססבתהה
ידוהיש בצמ רצונ .ינורקעה רושימב הפרח אוה ,ומצעלשכ זיגרמ אוהשמ תוחפ אל הזה רבדה
לע ,דבעלו לדגל וכישמי םהש ,ץראב םיברעה רפסמ ןטקי אל םולשו סחש הווקמו ללפתמ בוט
םג אלא (!המצעל הייכב וזש) הדובעה קוש תא ,היינבה תא ,ותלכלכ תא קר אל הנוב אוה הז
תרהט לע אלא ,תווצמ םויק לע אל תחקפמ ,םיחיגשמ לש המלש תשר .ולש םימש-תאריה תא
םיגרוה םיברעה .יתצלפמ יפוא תאזה הטישה הלביק א"סשת הטימשב !יברעה לודיגהו תרצותה
ךותבו ,תימהל ותד תחא םהיתומוקמל סנכנה ידוהיש רמול ךירצ ןיאו םוקמ לכבו םוי לכב ונב
תומוקמה ןמ ונילא עיגתש םתרצותל תוכחל - הרותה םשב - םיכישממ ונחנא תאזה תואיצמה
.םהילא ברקתהל םיזעמ ונא ןיאש

וקדב .לוכיעל תושק ידו תועיתפמ ןהמ ,תויתריצי 'תוניבמוק' וחתפתה השקה תואיצמה ץחלב
.םיברע םילעב םש לע ובאטב ןיידע תומושרה תומדא (!)היימסמ רוזאב שיש ואצמו םימכח
םיקוושמ םה םתבונת תאו ,םיברע םתוא םעטמ םילארשי םידבוע םהבש תודש םש וערזנ דיימ
לע ושכרנש תוקלח לע םילארשי םיאלקח םידבוע ,שמש תיב רוזאב ,םשמ קוחר אל .ןירדהמל
."הרמוחל הטימש" ירמוש ידיב םיעייסמ םה ףאו ,(!)םירזנמ ידי

.'םינויצ'ה םינברה בור לע םג םויכ תלבוקמ ,הברעה ןמ םידוהי לש תרצות לע תוכמתסהה .ג
יניעב .תיעיבשהו תורשעמה ןמ הרוטפה "םימעה ץרא"כ ולא םיבחרמ תייאר לע היונב איה
ףתושמ אבצ ידי לע לארשי-ץרא יבשוי תעדמ ושבכנ הלא םירוזא ,עודיכ .דואמ ההומת איה
תומוקמבו וניכז ,רמולכ .לארשי ידי לע לעופב םיקזחומו ובשונ םג םה .לארשי םע ךרוצלו לארשיל
םהל המ .הפקיה לכב "םיתשלפ םי דעו ףוס םימ ךלובג תא יתשו" 'ה תחטבה המשגתה ולא
?םימעה ץראלו

ללכב רוטפ 'דרח'ה ."תיקינחרזמ"ה הסיפתל תידרחה הסיפתה ןיב תירב ןאכ שי בושש אלא
המויסכאה ."הז אל הז" םויה ונל שיש המ לכש רורב ירהש .ונילעהש תולאשה לע תונעלמ
.םלעתהל יאדכ ,בוטה הרקמב ,וניתורודב לארשי םע לע רבעש המ לכמו תולגב ונחנאש איה
דחי"ו "הנידמל ויתובוח לכ תא אלממ"ה בוט ינויצו בוט חרזא אוה ירה ינש דצמ "קינחרזמ"ה
ףידעמו "הכרב םע" תואמצעה םוי לש ללהב הנומא תבוח ידי אצוי אוה ."יתד םג אוה תאז םע
.הקיטילופ ברעל ילב ,לבוקמכ וערכוי תוכובס תויתכלה תולאשש

הלאש לש הטושפ הנבהב ץוענ ןיינעה דוסי ,ןאכ םג ,םיבר םיפעוסמו םיקומע םיאשונב ומכ
הפי רכוז ינא .הילע תוסכל ולכוי אל תופופצ י"שר תויתואב םיסומעה םיבר םיפדש ,תינורקע
ץוביק שיא םיאולימה ןמ רבח םע תומדוקה תוטימשה תחאב יל התיהש הכיבמ השיגפ
ונל ודיגת זא ,ץראל-ץוח ונחנא םא ,םכילע סעוכ ינא ,עמשת" :רוציקב יל רמאש ,הברעב
."!תוקרי םכל לדגל אלו ץראל תולעל

ךכ לע ףסונ .תוממחבו קתונמ עצמב תוקרי לודיג לש ףעוסמ ךרעמ חתפתה ףיטק שוגב .ד
יפ לע ץעה תוריפו תישישב וערזנש תוקרי קושל םיקפסמה תיעיבש ירמוש םיאלקח םנשי
תרימש לש ןיעה תבב אוה הז רזגמש רמול רשפא .תיעיבש תשודקבו ,"ןיד תיב רצוא"
רוביצהש אוה ונלש תואיצמב ןידה תיב רצוא לש ידוסיה ןורסיחה ,םלואו .הרמאמכ הטימש
תכרעמב םינוק ולאו הנשו הנש לכבכ םיליגר תוריפ אליממ םינוק ולא .תמאב ךכל קוקז וניא
.קריו ירפ לכ "הרמוחל הטימש"ה

?הטימשה תייעבמ ,אופא ,םיאצוי ךיא

ץראל היהי ןותבש תבש
רשאב וננורכז תא ןנערלו ,הטימשה תווצמ תודוא הרותה ירבד לא תונפל םיכירצ ונא ןאכו
,(אי-י ג"כ תומש) םיטפשמ תשרפב הנושארל תרכזנ הטימשה תווצמ .היתורטמלו התוהמל
:(ז-ב הכ ארקיו) רהב תשרפב העיגמ איה אלמה הטוריפל םלוא
םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד
םכל ןתנ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ
.'הל תבש ץראה התבשו
ךמרכ רמזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש
.התאובת תא תפסאו
,ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו
.רמזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש ,'הל תבש
,רצבת אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא
.ץראל היהי ןותבש תנש
,הלכאל םכל ץראה תבש התיהו
.ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ,ךתמאלו ךדבעלו ךל
.לכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו

:הטימשה תווצמל םינפ השולש םילוע םיקוספה ןמ
,(תרגסמהו תרתוכה) ץראה תתיבש
,(ימינפה טוריפה) הדשב הדובעה רוסיא
.(םינורחאה םיקוספב) תולעבה לש לוטיבה וא תוריפה תרקפהו
תתיבש :ןושארה ןיינעב אקווד טעמ ביחרהל יאדכ .םירכומו םיעודי םינורחאה םינפה ינש
תנש ,ץראה התבשו :המדאל אלא ,םדאל תסחוימ הניא התיבשה .יאלקחה רוצייהמ המדאה
ךכל ךרע שי .ץראה תתיבש - הטימשה לש תרתוכה יהוז .ץראה תבש ,ץראל היהי ןותבש
תממש תראותמ ,יתוקוחב תשרפב ,ךכ רחא תואבה תוללקבש ךכ ידכ דע ,תבשת ץראהש
לכ היתתבש תא ץראה הצרת זא" :הטימשה ימיב התמשה-יאל יוציפכ ןברוחה ימיב ץראה
ץראה .(דל וכ ארקיו) "היתותבש תא תצרהו ץראה תבשת זא ,םכיביא ץראב םתאו המשה ימי
.ןיינעב "דצ" אלא ,דבלב טקייבוא הניא

הטימשה תא םימייקמ ונניא יחכונה בצמב
ןבומב הטימשה תא .הילע לכתסנש טביה לכמ הטימשה תא םימייקמ ונניא יחכונה בצמב
םייחהמ קלחכ לוביהו תוריפה תובישח תדירי הרואכל ךא ,םייקל םיכוז ונניא ילאיצוסה
םינבומה ינש תא םג ךא .הטימשה לש תאזה תועמשמה תא דבאל ונתוא םיסנוא םיילכלכה
יאלקחהש תרמוא הרותה .("ירכנ"הו "רתיה"ה) "םיכרדה יתש" תטיש ונתאמ תקשוע ,םירחאה
יתלב תויהל הכירצ ץראהש תרמוא הרותה ;דבוע אוהו - וז הנשב דובעל אל ךירצ ידוהיה
.תדבענ איהו - וז הנשב תדבועמ
,וז הנשב םידבוע םניא ץראה יאלקח ובש בצמל בושל ושוריפ התכלהכ הטימש תרימשל בושל
לע רתוול השוריפ הרותה תנווכ יפ לע הטימש תרימש .וז הנשב תדבועמ הניא לארשי ץרא ובו
.תאזה הנשב לארשי ץרא לש תוקריהו האובתה לובי

ונתוא ץלחמ ,תאזה הנשב (ןליאה תוריפ דבלמ) ץראה לובימ םילכוא ןיאש טושפה ללכה
לארשי ץראב ידוהי יאלקחמ היינבגע תיינק-יא היפל ,הרותב הבותכ הניאש האוושמ התואמ
ץראב הערזנש הינבגע םוש םינוק אל טושפ .לארשי ץראב יברע יאלקחמ התיינק ושוריפ
.םירבומ ויהי תודשה .תחא הנשל םשת ןכא ץראהש היהת האצותה !תאזה הנשב לארשי

רשאכ לבא ."תודש תרבוה" לע עומשל השק תצק "הממשה תחרפה" לע הנומאה תינויצ ןזואל
תייאר ךותמ ,ןותבשל היוארש ימכ ץראה תייאר ךותמ ,הווצמכ ,םינש עבשל תחא השענ רבדה
.בחרתהל אקווד ךירצ ינויצה בלה - תידוחיי הקיזכ וצראל לארשי תקיזו ,תדחוימ ץראכ לארשי ץרא

םינש עבשל תחא תודש תרבוה
םושמ הב שי םינש עבשל תחא תודש תרבוהש רורב ,תויגולוקא תוירואתב יקב תויהל ילב םג
םילודיגה לש תויביסנטניאה חכונל טרפב ,עבטל םיצוחנ םינוזיא תבשהל שממ לש המורת
:הנממ קוחרה םדאה ןיבו תואלקחה ןיב הקיזה תא שדחל םג ןתינ וזכ הנשב .ונלש םייאלקחה
.םייונפ םיאלקחה ;סרוהו סמור וניא םהב רוקיבהו םיקיר תודשה

םינש עבש ידמ הנש לש הקספהש רשפא .הלק אל הלאש ,ןכא ?יאלקחה אוציל רשאב המו
הבושת תתל היהי ךירצ .ל"וחב ונלש םיקוושה תא סופתל רתוי "םיביצי" םיקפסל םורגת
ןפוצה יכ"נת לדומ לש ומושיי :תלעות םג חמצת קזנה דצלש ענמנה ןמ אל לבא ,וז הלאשל
םידוהיה ידי לע ,עקרקה לע תטלחומ תולעב-יא לשו עבטו םדא ןוזיא לש תונורקע ובוחב
יאלקחה לעפמל תשדוחמ הצרעהו ,לודג םשה שודיק ,םוצע ןיינע ררועל לוכי ,םידוהיה תנידמב
תרבוה תא ,ליגרכ ,וכירעיש םייוג לש הטימש-תוריית וליפא חתפתתש ענמנה ןמ אל .ילארשיה
.ונמצע ונא רשאמ רתוי תודשה

?ירשפא הז םאה
סנרפתי הממו ?לכאנ המ ,עגר :הלאשה תא דימ הלעמ הרמאמכ הטימש םויק לש ןויערה
?יאלקחה

םלשל ךרטצנ םינכרצה ונאש "ריחמה" המ תישאר ררבנ ,םיאלקח אלו םינכרצ ונבורש ןוויכ
.הטימשה תרימש רובע

.םילודיג ינימ השולש ,תללוכ הטימשה תווצמ ,תיצמתב
יפל ."הלכאל םכל ץראה תבש התיהו" הליכאב םירתומו םירקפומ הלא ,ןליאה תוריפ.א
חירטהל םוקמב ירפה תא וציפיו ורגאי ,וטקליש םילעופ רוכשל ןידה תיבל רתומ אתפסותה
לע הלודג העפשה עיפשהל הרומא הניא תודשה תרבוה .ומצעל דחא לכ טקלל רוביצה תא
בושו) תוריפב תיעיבש תשודק תרימשב דיפקהל ךרוצה לע אלא ,לכאמל תוריפה תונימז
.(דועו ,לארשי ץרא תמדאל םתס המדא ןיבש ,ונוזמל םדאה ןיבש סחיב רועיש "ונחוורה"

םינסחמב הריגא אוה וללה ןוזמה תובאב ידימתה ךרוצל יארקמה ןורתפה .תוינטקו האובת.ב
הנשה דע ןשי האובתה ןמ םתלכאו ...תיששה הנשב םכל יתכרב תא יתיוצו" :תישישה ןמ
הריגא לע ונביי ,תוינטקבו האובתב קשמה יכרצ םויכ םג .(בכ-אכ הכ ארקיו) "תיעישתה
.(ול קוקז קשמה אליממש אובי דצב) תישישו תישימח הנשמ

תוקריה לודיג ירהש) םירידנ ויה תוקריה ארקמה ימיב .םירמשנ םניאש םייתנש-דח תוקרי.ג
וברה ,ןכ ירחאו ינש תיב ןמזב .םירצמל םיעוגעגה ...רשקהב קר ורכזנו ,(היקשה בייחמ
דחי ,רב יחמצב שומישב הבר תונמוימ ידי לע קריב רסוחה םלשוה תיעיבשב .תוקרי תליכאב
.ץראה ךותב םהב וקיזחה אלש םירוזאמו ץראל-ץוחמ קרי אובי םע

תמושת תא שדחל ידכ ךכב שי ;ןוסא וניא תחא הנש ךשמב תוקריב שומישה םוצמצ ,םויכ םג
אלא .םהלש לודיגה תומוקמלו םהלש תונועל ,םינשה ראשב םילכוא ונאש תוקריל ונלש בלה
תוקרי לש םרדעה םע תודדומתהל םיבר תונורתפ ונל תרשפאמ ונימי לש היגולונכטהש
לודיג םג ומכ ,ןימז ןורתפ םה תומדוק םינשמ האפקההו רומישה .תחא הנש ךשמ םיילארשי
ץרא"מ אלו) ץראל-ץוחמ אובי םג - םיריבס םיזוחאבו ,גג תחתו עקרקה ןמ קתונמב יביסנטניא
שש ךשמב זכורמ ירוביצ ץמאמ םהב עקשוי םא ,הלא לכ .(לארשי תנידמ ךותב "םימעה
.הטימשה תנשב תונכרצה יכרוצ לע בטיה תונעל ולכוי ,הטימשה ינפלש םינשה

יאלקחה לע הלח הטימשה תווצמ רקיע
ןטק זוחא קר םה םיאלקחהשכ ,םויכ .יאלקחה לע לכ םדוק הלח הטימשה תווצמ רקיע ךא
,ןטק זוחא ותוא לע הווצמה לטנ לופיי ,איהש ומכ הטימשה תא םייקנ םא ,הייסולכואב
םירבד ןאכ איבהל ליעומל אצומ ינא .תיללכ-תיתרבח איהש הווצמה תרטמ חפוקת ,ךדיאמו
הכירצ הטימשה וננמז תואיצמב םהיפלו ,מ"שת תטימשב 'הדוקנ'ב ןונ ןב לאוי ברה בתכש
םשכו .("ימקוא" - קשמה םויק םצעל תיחרכהה הדובעהמ ץוח) קשמה יפנע ראש תא לולכל
שורית ןגדמ תורשעמה תבוח תא ביחרהל םייחה יאנת תונתשה יפל ךרוצ ואר ונימכחש
היישעתה לא תיעיבשה תתיבש תא ביחרהל וננמזב ךירצ היה ךכ ,קריו תוינטקל םג רהציו
תיעיבשה לש םוגעה הבצמבש קפס ןיא ,אל םאו הז ןויער ןוכנ םא .םיישפוחה תועוצקמהו
.הווצמה תא ביחרהל םיאנת וחתפתי ךכ רחא ילואו ידוסיה םומינימה ןמ ליחתהל ךירצ ,םויכ

תונוש תורוצב ןכ ינפל רבכ השעמל הלעוהש ןויער ,רמאמ ותואב רתויב בושחה ןויערה ,יתעדל
."ןותבש"ה תטיש ץומיא אוה ,םירחא ידי לע םג

לכלו הווצמ לכל :ךכ ךרעב (ילש םייפקשמה ףוריצב) אוה העצהה ירוחאמש יתבשחמה עצמה
םוביי תועדה לכל ובש רוד שי .רודל רודמ תונתשמ תויונשרפו םינוש םינמז שי הרותב קלח
םימכח חור ןיא ובש רוד שיו ,לבנ אוה ותמבי תא תחקל הצור וניאש םביהו הצילחל םדוק
םיליהתה ררושמש הלגמ אוהשכ עתפומ תויהל וננמז ןב ןייעמה לוכי ,ךדיאמ .םובייה ןמ החונ
...םימעה לכמ ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא 'ה בשו" ןוזחה תא ןיבה (זמ-אמ ו"ק רומזמ ןייע)
ינבמ םישנא תבישל סחייתמכ "ךחקי םשמו ...'ה ךצבקי םשמ םימשה הצקב ךחדנ היהי םא
תונשרפה התיה תאז ורודב ,ןכא .לואש לש ורודב ןומע ינב וא םיתשלפה יבשב ולפנש לארשי
הללקה לכ ונב המייקתנ וניתונוועבש רחאל קר ונעגה הז קוספ לש םוצעה קמועל .'הנוכנ'ה
.םלוע תועורז קבוח ירוטסיה דממ הבישה הלביק אליממו

הטימשה תווצמו רודה
םייח ונא .ונרודכ ,הטימשה תווצמ תא ןיבהל תינחור הרשכהו םיירמוח םילכ ול שיש רוד ןיא
הדרי הנורחאה האמב .םלועה תא ונישש תולודגה תויתרבחה תוכפהמה ירחא תורוד ינש
םייתרבח םינוקית ןקתל ,הנורסחמ ודרטוה אלו הועדי אל ןכ ינפלש תורודהש הפיאש םלועל
אציש המ .םידוהי לש םבבלב דוחייב הרעב תאזה הפיאשה ,תושונאה לכב םילודג םיימואלו
ןה ומק ,ןתומכ דוע האר אל םלועהש תוירזכאו תועשורמ לילא תוכלממ :ונלוכל עודי הנממ
םדב וללס םכרד תאו תיטסילאיצוסה הרז הדובעה ךותמ ןהו תינמואלה הרזה הדובעה ךותמ
תונכרצ לש לודג ילאבולג רפכ םלועב היהנו םק רבכו םירבד הברה ונתשה םייתניב .לארשי
דע ונמלוע לגלגתי תוזוחמ וליאל עדוי ימו ,'תורבחתה'ו 'ימצע שומימ' לש לאידיא התגספבש
.האבה הטימשה סורפ

םע ייח לש תינכת הגיצמה הטימשה תווצמ ."םלועל םוקי וניקולא רבדו ץיצ לבנ ריצח שבי"
תיתפוקת תוירוזחמ םהב שי לבא תיטרפ תולעב םהב שיש תואלקחו הלכלכ ייח לש ,שודק
הלכי אלש יפכ ונימי ןב בל לא רבדל היושע ,השודק ךותמ תינוממ תופתתשהו התיבש לש
.ינש תיב ימי לש שיאה לא אלו ןושאר תיב ימי לש שיאה לא אל רבדל

תנש תטיש תא ונרוד ריכמ ,תויתרבחה תומכסומה םע דחי ,תילכלכהו תישעמה הניחבה ןמ
ןותבש תונשבו ,אקווד םיאמדקאו םירומ לע הלח איה ,םיל רבעמ תאבוימ הטישכ ןותבשה
תנש תתל ןויערה ,ינרדומה וננדיעב םגו ןהבש תורואנה םג ,םלועה תומוא לצא .תופלחתמ
קר ןותבש תעבש סגו רוב ינומה שיאל למס אוה רכיאה ירה .ךחוגמ הארנ יאלקחל ןותבש
תא דימעהל הסינ ,תאז תמועל ,ינויצה ןוזחה .התירחא דעו הנשה תישארמ הרכשל התשי
םיליכשמ םישנא םה םייתימא םיאלקח ,ירחאש יניצה רודב םג .המשגה לש הגספכ תואלקחה
.םתוא תונבל לוכי ןותבשהש םישרוש ילעבו

דובכב םויכ סנרפתהל לוכי ץורח יאלקח
הנבית םא .דובכב םויכ סנרפתהל לוכי ץורח יאלקח ,תואלקחה הרבעש םירבשמה לכ תורמל
ךותב דימ ליחתתש ,ךכל םירשכומ םישנא לוהינבו יתלשממו ירוביצ עויסב ,תירוביצ ןוכסיח ןרק
ולש ןותבשה תא םינש שש ךשמב ןיכמ יאלקחה הבש תרדוסמ ןוכסיח תינכתב ,הטימשה
,םינש שש וננוכתהש םיאלקחה וצרי אל ,האבה הטימשה לא עיגנשכ ירה ,הטימשה תנשב
ושעיש םמוקמב םירחא רוכשל וא םתוא ףוחדל ךרוצ היהיו .םהלש ןותבשה תא דיספהל
,תונווגמ תומלתשה תוינכת הנייהת תינכתב םיפתתשמל .יחרכהה "ימקוא"ה תא הנשה ךשמב
.קווישו ףיטקב ןותבש ימי דיספהל וששחי םיאלקחה .(...!ץראל ץוחב אלו) תויעוצקמו תוינרות
(?ןרקה תלהנה) וחוכ יאבש ,רוביצה לע תמאב ךכיפל םילטומ ויהי ותצפהו ירפה תטיקלו
אוה תאזה הטישה לש החוכ .יתימא "ןיד תיב רצוא"ב קווישה תא ונגראיו םילעופ ורכשי
תוצרל ול רשפאמש המ ,הטימשה תנש ךשמל והדשב תילכלכה תולתה ןמ יאלקחה רורחשב
.תובשל תמאב

הטימשה תוצמל םיפתוש םינכרצ
םמצע לע ולבקיש ,ריעב םינכרצ לש הקזח הצובק םוקל הכירצ ,הדשבש יאלקחל ליבקמב
אלו םיברע לש תוריפל אל וקקדזי אל ולא הטימש ירמוש .הטימשה תוצמל םיפתוש תויהל
םילוביל תמאב םיקוקז ויהי םה .ירכנל הרכמנש עקרקב הטימשב םידוהי וערזש תוקריל
לצא הטימשה תרימש תומדקתה ירחא הכימתבו ןיינעב ובקעיו 'ןיד תיב רצוא'מ םהל וקלחיש
.תודשבש םהיחא

ךכב וז הטיש לש התלעמ ,ישעמה טביהה ןמ .החורכו התכלהכ הטימש רומשל אופא ןתינ
רצוויתש עגרב .םיאקיטילופב היולת איה ןיאו הב ליחתהל ידכ תויתלשממ תוטלחהב ךרוצ ןיאש
.ליחתהל ןתינ - תאזה תינכתה םושייב תניינועמה שממ לש הצובק

רגתא ךכב הארנ .הטימשה תווצמ :המישמה לא שגינו הטימשה תייעב תא ונירוחאמ חיננ
לארשי ןיב - לכל לעמו ,רפכל ריעה ןיב ,ותביבסל םדאה ןיב ,ץראל םעה ןיב הקיזה תקמעהל
.ויקולאל

םודיקב ןיינע םהל תויהל לוכיש םיבר םימרוג ףותיש ךותו ,תמדקומ תוכרעהבו ןוכנ ןונכתב
לעפת ח"סשתבש ךכל עיגהל ןתינ ,לארשי ץראל תידוחייה ,תאזה "תיאלקחה הכפהמה"
םיאלקחה ,ורבוי תודשה .תיארקמה הטימשה תרות לש תינרדומ הרודהמ לארשי ץראב
.םהב הווש םדא לכ דיש ,רב יחמצב ףא ילואו ןליא תוריפב הלובי תא ןתת ץראהו ,ומלתשי            עיונים בפרקי תנך