יגח רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'א יגח
...איבנה יגח דיב 'ה רבד היה
הירכז ,יגח :ינשה תיבה יאיבנ ,ןויצ תביש יאיבנ םה רשע ירת תרדסב םינורחאה םיאיבנה תשלש
.יכאלמו
:'א קרפ הירכזב יוצמ "םינושאר םיאיבנ" יוניכה
"...רמאל םינושארה םיאיבנה םהילא וארק רשא םכיתובאכ ויהת לא"
:ב"ע ח"מ ףד הטוס ילבבב
:קחצי רב ןמחנ בר רמא
?םינושארה םיאיבנ ןאמ
,והנינ םינורחאד יכאלמו הירכז יגחמ יקופאל
.לוק תבב םישמתשמ ויה ןיידעו ,לארשימ שדקה חור הקלתסנ יכאלמו הירכז יגח ותמשמ :ר"תד
ןברוח ינפל ואבנש םיאיבנה םה םינושאר םיאיבנ .םה םינורחא םיאיבנ ,יכאלמ הירכז יגח :רמולכ
םירדוסמ םה םאה .ונלש ך"נתב םירדוסמ םה - יכאלמ הירכז יגח - הזה רדסב .ןושארה תיבה
:הירכז ינפל עיפומ אוה םימעפה יתשבו ,םיימעפ יגח רכזנ ארזע רפסב ?יגולונורכ רדסב
('ה קרפ ארזע) "םלשוריבו דוהיב יד אידוהי לע איאיבנ אודע רב הירכזו האיבנ יגח יבנתהו"
הלא םעט-ןמ ולילכשו ונבו ,אודע-רב הירכזו ,האיבנ יגח תאובנב ןיחלצמו ןינב אידוהי יבשו"
(ו קרפ ארזע) ."סרפ ךלמ אתששחתראו שוירדו שרוכ םעטמו ,לארשי
הזיאמ הלאשב םינד ונא א"ה א"פ הנשה שאר ימלשוריב .הירכזמ רגובמ היה יגחש ןכתי ,הז יפל
,לשמל ,רתכוהש ךלמ .ןסינ שדחב השדח הנש הליחתמ לארשי יכלמ לצא .הנשה הליחתמ שדוח
םוימ האלמ הנש הפלח אלש תורמל ,ותוכלמל היינשה הנשה :רמאנ רייא שדחבש ירה - תבטב
תומוא יכלמל ףאש ,הירכזבו יגחב םיבותכה ןמ חיכומ הנינח 'ר םשב רזעל 'ר .ותרתכה םוימ ,םויל
:חתופ הירכז רפס וליאו "שוירדל םיתש תנשב יששב" :רמאנ יגחב .ןסינמ אלא םינומ ןיא םלועה
ינימשב בותכ תויהל ךירצ היה ,ירשתמ םינומ ויה וליא ,"שוירדל םיתש תנשב ינימשה שדחב"
ירה ירשתב הנשה הליחתה וליאו ,ןושח אוה ינימשהו לולא אוה יששה ירהש ,שוירדל שלש תנשב
םיליחתמש ןאכמ - היינש הנש בותכש ןוויכו ,הנש השדחתנ רבכ ינימשל יששה ןיבש ירשתבש
רחואמו םדקומ ןיאש אלא ,הליחת רמאנ ינימש ,הפיח םשב ארומא לש ותעדל .ןסינב םינש תונמל
:הדעה ןברק לעב ,לעקנרפ דוד 'ר ראבמו .הרותב
םדוק הליחת הרמאנ הירכז תאובנש אלא ,ןנינמ ירשתמ םלועל - הליחת רמאנ ינימש
.יששה םדוק םלועל ינימשהו ,יגח תאובנ
.יגולונורכה רדסה אוה ונינפלש רדסהש הארנ תוארקמ לש ןטושפ יפל
.ס"הנפל 620 תנשב רמולכ ,שוירדל םייתש תנשב אבנהל יגח ליחתה ,ורפס לש תרתוכה יפל
:רמאנ א"ע ו"ט ףד הליגמ תכסמ ילבבה דומלתבו
".שוירדל םייתש תנשב ואבנתנ םלוכ יכאלמ הירכז יגח"
תנשב ולסכב ד"כ דע לולא שדח שארמ :םישדח העבראכ לש הרצק הפוקתל תועגונ יגח תואובנ
תסנכ ישנא רפסה תא ובתכ ,א"ע ו"ט ארתב אבב תכסמב אתיירבה יפ לע .סרפ ךלמ שוירדל םיתש
.הלודגה
וזרזלו ותושידאמ םעה תא איצוהל ןויסנ ךות ויעמוש להק םע איבנה חכוותמ ותאובנמ לודג קלחב
לע הנמתנש ,ןויצ יבש לש םגיהנמ ,לאיתלאש ןב לבבורז תא ררועמ יגח .ינשה שדקמה תא םיקהל
.שדקמה תיב תינבב ךישמהל ,לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהי תאו ,הדוהי תחפכ סרפ ךלמ ידי
רומשל ול ארוקו םעה תא דדועמ איבנהו ,עונצה והארממ םעה בזכואמ ,תיבה תיינב םויס רחאל
.תיבה תשודק לע
יפוא םיאשונה םיקוספ .המואמ ונתוא םידמלמ םיבותכה ןיא יגח לש וייח תורוק לעו ואצומ לע
שיש םיקוספ הנומשו םישולש ךותמ .רפסב םה םיטעמ ,ישילש ףוגב יגח לע רפוסמ םהבש ,ירופיס
רג ,אבינ הב הפוקתב .יגח לע םירבדמ רתיה קרו ,ומצע יגח ירבד םה הנומשו םירשע ,יגח רפסב
תרהצה ירחא הצרא ובשש לבב ילוגמ היה םאה עדימ ונל ןיא ךא ,םילשוריב ילוא ,הדוהיב יגח
.לבב תולג תפוקתב ץראב ורתונש הלאמ היהש וא ,שרוכ
:רמאנ החיתפב :'ה תאובנ םה וירבדו 'ה חילש אוה יגחש ,רפסב שגדומ תובר םימעפ
."איבנה יגח דיב 'ה רבד היה"
:'ב קרפ תחיתפב
,"רמאל איבנה יגח דיב 'ה רבד יהיו"
:כ קוספ 'ב קרפבו
".יגח לא תינש 'ה רבד יהיו"
:שגדומ תודחא םימעפ
,"תואבצ 'ה רמא הכ"
,"תואבצ 'ה םואנ"
."תואבצ 'ה רמא"
:'ה לוקב ועמש םעה תיראש לכו עשוהיו לבבורז יכ רפוסמ 'א קרפב
'ה לוקב םעה תיראש לכו לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהיו לאיתלש ןב לבברז עמשיו"
."'ה ינפמ םעה וארייו ,םהיהולא 'ה וחלש רשאכ ,איבנה יגח ירבד לעו םהיהלא
:'ה חילש :רמולכ ,'ה ךאלמ יגח הנוכמ םיבותכה ךשמהב
"...רמאל םעל 'ה תוכאלמב ,'ה ךאלמ יגח רמאיו"
:םילימב םייתסמ רפסה
".תואבצ 'ה םואנ"

?ברח הזה תיבהו םינופס םכיתבב תבשל םתא םכל תעה :'א יגח