קוקבח רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:א קוקבח
"...רהמנהו רמה יוגה ,םידשכה תא םיקמ יננה יכ"

ןנולתמ קוקבח .םידשכה םה רפסב יזכרמה אשונה יכ ונרכזה רפסל אובמה ירבדב
ןעוט אוה קוקבח הזחש אשמב .התחלצה לעו םידשכה לש עשרה תוכלמ תיילע לע
תאו םידשכה תא ראתמ איבנה .םתחלצה דגנכו ,םידשכה לש לוועה ישעמ דגנכ
םשש דע הב וטלשו לבב תא ושבכ םה ,לבבל םורדמ רגש םע םה םידשכה .םהישעמ
רושאב ומחלנ םידשכה .םידשכ ץרא הנוכמ לבב ץרא .לבב םשל ףדרנ השענ םידשכה
םדיב הלפנ ס"הנפל 586 תנשב .םירצמ תא וכיה ךכ רחא .הונינ תא ובירחהו
:םימעה לע ותמיא תא ליטמה ירזכא יוגכ םידשכה תא ראתמ איבנה .םילשורי
,ץרא יבחרמל ךלוהה ,רהמנהו רמה יוגה ,םידשכה תא םיקמ יננה יכ"
םירמנמ ולקו .אצי ותאשו וטפשמ ונממ ,אוה ארונו םויא .ול אל תונכשמ תשרל
שח רשנכ ופועי ,ואובי קוחרמ וישרפו ,וישרפ ושפו ,ברע יבאזמ ודחו ,ויסוס
".לוכאל
םייומידב איבנה שמתשמ םידשכה לש םתוירזכאו םתמצע תא דח ןפואב ראתל ידכ
,תונוכת לש ןוימד יווק תאלעה תועצמאב ראותמה תא טילבמ יומידה .םיבר
לא הנופ יומידה .עמושל םירורבו םירכומה םירבד לש תועמשמ וא תויוגהנתה
.שגרה לא וא םדאה לש ונוימד
".ברע יבאזמ ודחו ויסוס םירמנמ ולק"
לעב אבצ .אבצה לש וחוכ רקיע ויה םיסוסה .םסרופמ רבד איה ,רמנה לש ותוזירז
תאיציב רבכ .לודג הפקתה רשוכ לעב אוה ,םיריהמ ויסוס רשא לודג םישרפ ליח
:הערפ לש דייוצמה ואבצ לע םיעמוש ונא םירצמ
,הערפ בכר סוס לכ ,םיה לע םינוח םתוא וגישיו ,םהירחא םירצמ ופדריו"
".וליחו וישרפו
:רמאנ םירבד רפסב המחלמה יכרעמ םירזוחה תשרפ תחיתפב
"...םהמ ארית אל ,ךממ בר םע בכרו סוס תיארו ךבייוא לע המחלמל אצת יכ"
.םירמנל םתוא המדמ םידשכה אבצ לש ויסוס תוריהמ תא ראתל הצורה איבנה
היה באזה .םתוזירזב םיעודי םה םגש ,"ברע יבאז"ל איבנה םתוא המדמ תלובקתב
הנומ ד"מ א"פ אמק אבב תכסמב הנשמה .ארקמה תופוקתב ץראב דואמ החיכש היח
:תודעומה תויחה ןיב באזה תא
."ןידעומ ולא ירה - שחנהו סלדרבה רמנהו בודהו יראהו באזה"
אל רואיתה תא ריבגהל ידכ .הלא םייח ילעב לש םהיתונוכתל םיעדומ ויה לכה
'םמ'ב שמתשמ אלא ,םייומידב הליגרה "ומכ" הלימב וא יומידה 'כב איבנה שמתשמ
.ברע יבאזמ רתוי םיריהמו ,םירמנמ רתוי םילק ויסוס .הגלפה לש

:םירשנל םישרפה תא איבנה המדמ ךשמהב
".לוכאל שח רשנכ ופועי ,ואובי קוחרמ וישרפו"
אוה הז ,תילגנאב "לגיא" וא "רלדא" תינמרגב ארקנה סרודה ףועה וניא רשנה
הליפנה .ופרט תארקל םורממ תוריהמב ללוצה תולבנ לכוא ףוע אוה רשנה .טיעה
וראוצ םש לע הארנכ ךכ ארקנ ,לארשי ץרא תופועב לודגה ,רשנה .הריהמ איה
ראוצה .שפתהל ילבמ הלבנל ושאר תא סינכהל ול רשפאמה ,תוצונה לוטנ ,ךוראה
תכסמב הנשמה תרמוא ךכו .לק ףועכ בשחנ רשנה .ונממ תוצונה ורשנ וליאכ הארנ
:כ"מ ה"פ תובא
ךיבא ןוצר תושעל יראכ רוביגו יבצכ ץרו ,רשנכ לקו ,רמנכ זע יוה"
".םימשבש
:ונב ןתנוהי לעו לואש לע דוד ןנוקמ ךכו
םירשנמ ,ודרפנ אל ,םתומבו ,םהייחב םימיענהו םיבהאנה ,ןתנוהיו לואש"
."ורבג תויראמ ולק
יתש ףרצמ אוהש יניס-רוט 'פורפ ריעמ "...רהמנהו רמה יוגה" :ףוריצה לע
ריהמה ,ןווכמה ילואו :רעשמ אוהו .דחיב הפי ךכ לכ תולוע ןניאש ,תונוכת
.רהמנהו

,ויבא םשב שרפמה םכח סומע תא ל"ז הלוב םחנמ טטצמ ארקמ תעד שוריפב
:םכח חנ
םאו .תיברעב 'ררמ' שרושה לש תוארוהה תחא ןכו ,םוקמל םוקממ רבועה 'רמה'
.ןלילצב תובורקו ןתארוהב תווש םילימ יתש ןה 'רהמנו רמ' ןכ
:םימוד םייומידב אוה ףא שמתשמ ןופצה ןמ אובתש הערה תא ראתמה הימרי
...המשל ךצרא םושל ,ומוקממ אצי ,עסנ ,םייוג תיחשמו ,וכובוסמ הירא הלע"
יכ ונל יוא ,ויסוס םירשנמ ולק ,ויתובכרמ הפוסכו ,הלעי םיננעכ הנה
".ונדדוש
דושה איה םתרטמ לכ .םתוירזכאב םימסרופמ אלא םידשכה ויה םיריהמ קר אל ךא
:סמחהו
."יבש לוחכ ףסאיו המידק םהינפ תמגמ ,אובי סמחל ולוכ"
:םהל םיגעולו םתוא םיזבמ םה ,לוחכ םיבר םייובש םיצבקמ םהש קר אל
"...ול קחשמ םינזורו ,סלקתי םיכלמב אוהו"
דכולה גיידה השעמל םהישעמ תא המדמו םידשכל חכ ןתנש ה"בקה לא הנופ איבנה
:ותכחב םתוא דצ וא ומרחב םיגד
".ליגיו חמשי ןכ לע ,ותרמכמב והפסאיו ומרחב והרוגי ,הלעה הכחב ולוכ"
:הלאשב םייסמ איבנהו
"?לומחי אל םיוג גורהל דימתו ,ומרח קירי ןכ לעה"
? וישעמב ךישמהל םידשכה םע לכוי םאה

"...תוחולה לע ראבו ןוזח בותכ" :ב קוקבח