יכאלמ רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ג יכאלמ
איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה
דיתעה איבנה והילא לע םירבדב ,םיאיבנה ןורחא ,יכאלמ םייסמ ,הנורחאה ותאובנ תא
:תורודה ןיב תוחיתמלו החפשמב בירל ץק םישל

.ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה"
,םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו
".םרח ץראה תא יתיכהו אובא ןפ
ינפל םיאיבנ לצא םימיה תירחאל עובק יוניכ אוה ,'ה םוי .'ה םוי אוב ינפל אובי והילא
הדיתעה ונוטלש תפוקת אוה 'ה םוי .לאקזחיו הינפצ ,הידבוע ,סומע ,לאוי ,והיעשי :יכאלמ
לארשי יעשר םג .ומע תמקנ תא םוקנל םייוגב םיטפש השעי ,ויאנוש לכ לע רבגתי 'ה .'ה לש
אלא ,םימעה דגנ אלו לארשי דגנ אל ןווכמ וניאש ,'הל אב םוי לע רבדמ הירכז .'ה םויב ועגפי
'ה םוי יכאלמ לצא .הכרבב םייתסתו תונערופב חתפיתש ,עבטה ירדס לש תיללכ הכפהמ לע
םתמקנ תא תוארל וכזיו בוטב וארי 'ה יאריו םשנוע לע םיעשרה ואובי וב ,טפשמה םוי אוה
לע אלו ,לארשי יבייואל לומג לע רבדמ יכאלמ ןיא ,םימדוקה םיאיבנכ אלש .םיעשרב
'ה תנומא תוטשפתהו תולילאה ץק לע הרושב אלו ,תינידמ הלואג ןאכ ןיא .םוקיב הכפהמ
רשא תירב ךאלמ לע אבנמ אוה .ולש 'ה םוי תאובנב יכאלמ שדחמ םישודיח ינש .םייוגה לכב
:ולכיהל בושישכל 'ה ינפל ךרדה תא ונפיש םישעמ ,קדצ טפשמו ןחלופה ןוקית םה וידיקפת
,ינפל ךרד הנפו יכאלמ חלוש יננה"
אב הנה םיצפח םתא רשא תירבה ךאלמו םישקבמ םתא רשא ןודאה ולכיה לא אובי םואתפו
."תואבצ 'ה רמא
ןיכשהלו רודה תא ןקתל איבנה הילא לש ותוחילש לע וירבד םה יכאלמ לש ינשה ושודיח
.םינבל תובא ןיב םולש
:וניצמ 'ז הנשמ 'ח קרפ תויודע תכסמב
:עשוהי יבר רמא
והילא ןיאש ,יניסמ השמל הכלה ,וברמ וברו ,וברמ עמשש ,יאכז ןב ןנחוי ןברמ ינא לבוקמ
.עורזב ןיקחורמה ברקלו עורזב ןיברוקמה קחרל אלא ,ברקלו קחרל ,רהטלו אמטל אב
,תקולחמה תוושהל :רמוא ןועמש יבר...
חלוש יכנא הנה" :רמאנש םלועב םולש תושעל אלא ,ברקל אלו קחרל אל :םירמוא םימכחו
."םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו" ,רמוגו "איבנה הילא תא םכל
יברו עשוהי יבר תעדל .יכאלממ קוספה לע םהירבד תא םיססבמ הנשמבש םיאנתה לכ
אב והילא ןיא .םינבה ימ לש ,שדקה חורב עידוהל והילא דיתעש ,רמול בותכה אב הדוהי
םיתוויע ןקתי והילא .םימכח לש םתוכמסל םינותנ ולא םירבד ןכש ,ןפוגל תוכלהה תא ררבל
םה תובא ,ןועמש יבר תעדל .םיכמסומה םימכחה תודסומ לש םחכמ אלו עורזה חכב ושענש
וטושפכ קוספה םימכח תעדל .םהיניב תקולחמ לופית אלו .םהידימלת םה םינבו םימכח
בושל םינבו תובא תובבל ודחאתיו ,תוירבה ןיב האנש היהת אל ,םלועב םולש השעיש ,אוה
לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישי רשא והילא אקווד הז היהי עודמ .ותרות םייקלו 'ה לא
תחא יכ הלוע 'ב םיכלמבו 'א םיכלמב איבנה והילא לע םירופיסה תאירקמ ?םתובא
:ומצע לע ריהצמ והילא .תואנקה התייה הילא לש תוטלובה יפואה תונוכתמ
."תואבצ יהולא 'הל יתאנק אנק"
:והילא לע רמאנ אתליכמב
'.'הל יתאנק אנק' :רמאנש .ןבה דובכ אלו באה דובכ עבת והילא"
?ול רמאנ המו
".ךתאובנב ישפא יאש ,ךיתחת איבנל חשמת טפש ןב עשילא תאו
ומע תא דימשהל ה"בקה שקיב רשאכ .ומע לע םימחר שקבל אוה איבנ לש וידיקפתמ דחא
.םירחא םיאיבנו היעשי ,הימרי םג וגהנ ךכ .הרזגה עור תא ריסהו םעה לע השמ ללפתה
:'ה ךאלמל רמוא אוה .ךכ גהנ אל הילא
,לארשי ינב ךתירב ובזע יכ תואבצ יהולא 'הל יתאנק אנק"
,ברחב וגרה ךיאיבנ תאו ,וסרה ךיתוחבזמ תא
".התחקל ישפנ תא ושקביו ,ידבל ינא רתואו
רפוסמ ךכ .המיימשה הרעסב הלע אלא והילא תמ אל ,איבנכ וידיקפת לכ תא אלמ אלש יפל
:ודימלת עשילאמ והילא לש ותדירפ לע 'ב 'ב םיכלמב
,םהינש ןיב ודירפיו שא יסוסו שא בכר הנהו ,רבדו ךולה םיכלוה המה יהיו"
.םימשה הרעסב והילא לעיו
:קעצמ אוהו האור עשילאו
וישרפו לארשי בכר יבא יבא
,דוע והאר אלו
".םיערק םינשל םערקיו וידגבב קזחיו
הניא הרות ודמילש ובר לע םדא ערוקש העירקש א"ע ו"כ ןטק דעומ ילבבב ודמל הז קוספמ
ןוויכ :ןנחוי יבר ול בישמו !אוה יח והילא :ןנחוי יברל שיקל שיר רמא ךכ לע .םלועל החאתמ
.תמכ בשחנ אוה ויבגל ,"דוע והאר אלו" בותכש
איבנה והילא לש אסיכ לע לומינה ךרה תא םיחינמ ונא הלימ תירב לכב .תמ אל והילא
,"לארשי ינב ךתירב ובזע יכ" רמא הילא ...ךינפל ךלש הנה ,תירבה ךאלמ והילא :םירמואו
ותוחילש תא םייסיו והילא בושי 'ה םוי אב ינפל .תירבה תא ונשטנ אל יכ ול םיארמ ונאו
:איבנכ
.ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה"
".םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו

יכאלמ ןכותל הרזח