הכימ רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב "לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ


:םיניינעה ןכות
יתשרומה הכימ :הכימל אובמ
םילשוריו ןורמוש ןברוח :א הכימ
םשארב 'הו םהינפל םכלמ רבעיו :ב הכימ
םעה ישארל תואובנ :ג הכימ
התרפא םחל תיב התאו :ה הכימ
"בקעי תיראש היהו" :ה הכימ
בוט המ םדא ךל דיגה :ו הכימ
רקש ורבד היבשויו ,סמח ואלמ הירישע רשא :ו הכימ
ףולאב וחטבת לא ,ערב ונימאת לא :ז הכימ
יתמק ,יתלפנ יכ :ז הכימיתשרומה הכימ :הכימל אובמ

הכימ" איבנה ארקנ רפסה תרתוכב .קרפ ותואב ואבנש םיאיבנה תעבראל ןורחאה היה הכימ
:הימרי רפסב הימרי לע הירוגנס םידמלמה םינקזה יפב הנוכמ אוה ךכו ,"יתשרומה
הכ :רמאל הדוהי םע לכ לא רמאיו ,הדוהי ךלמ והיקזח ימיב אבנ היה יתשרומה הכימ"
תמהה .רעי תומבל תיבה רהו ,היהת םייע םילשוריו שרחת הדש ןויצ ,תואבצ 'ה רמא
לא 'ה םחניו 'ה ינפ תא לחיו 'ה תא ארי אולה ,הדוהי לכו הדוהי ךלמ היקזח והותימה
."'וגו םהילע רבד רשא הערה
,ינולישה היחאל המודב ,וריע םש לע אלא ,ותחפשמ וא ויבא םש יפ לע ההוזמ וניא איבנה
תרכזנה ,תג תשרומ הארנכ איה וריע .(זכ ,ט"כ הימרי) יתותנעה והימרי וא (טכ ,א"י 'א םיכלמ)
.תג ימוחתב תנכושה תשרומ ונייהד ,"תג תשרומ לע םיחוליש ינתת ןכל" :די קוספ 'א קרפב
הלעמל לש ןמז קרפ .הדוהי יכלמ היקזחו זחא ,םתוי ימיב אבינ הכימש רמאנ רפסה תרתוכב
,היקזח ימיב הרמאנ ,הימריב רומאכ ,תטטוצמה ,"שרחת הדש ןויצ" :ותאובנ .הנש םישימחמ
:םימיה ירבד לעב רמוא היקזח לע .הריפסה ינפל 727-698 םינשב ךלמש
הרקי ןבאלו בהזלו ףסכל ול השע תורצואו ,דאמ הברה דובכו רשוע והיקזיחיל יהיו"
םירעו ...רהציו שוריתו ןגד תאובתל תונכסמו .הדמח ילכ לכלו םיניגמלו םימשבלו
.(טכ-זכ ,ב"ל 'ב םימיה ירבד) "...בורל רקבו ןאצ הנקמו ול השע
יתמשו" האובנהש תעדה לע לבקתמ .תומבה לכ תא ריסה היקזחש ינפל יאדוב הרמאנ האובנה
תונשכ ,ךורא אוה ותאובנ ןמז .-722 תנשב ןורמוש ןברוח ינפל הרמאנ "הדשה יעל ןורמוש תא
רבדמ לש תונושל רפסב .ויתואובנ ךותמ םירצק םיקרפ העבש קר ארקמל וסינכה ל"זח .רוד
:ומכ ודעב
,"בקעי ישאר אנ ועמש :רמואו"
:וא
לארשילו ועשפ בקעיל דיגהל ,הרובגו טפשמו ,'ה חור תא חכ יתאלמ יכנא םלואו"
,"ותאטח
וניאו םיירוטסיה םיעוריא ראתמ וניא הכימ .ורפס תא בתכ רשא אוה הכימש דמלל לוכיה רבד
רואית וא לאקזחיו עשוהבכ םיילמס םישעמ וב ןיא ,הימריו היעשי וגהנש יפכ ,םישנא לע רפסמ
ויתואובנ לש יראה קלח .וישעמ לע םעל החכותכ ראתמ אוה ודיקפת רקיע תא .סומעכ תונוזח
יתרבחה לוועה לע רבדמ אוה .רשועה ןמ םיעבונ םיאטחה .וירישעלו םעה ישארל החכות אוה
תזוחא תא םהל רוכמל םעה תלד תא חירכהל ידכ םרשע תא ולצנ םירישעה .הדוהיב םייק היהש
תרגסמ תורערעתה ,איבנה ירבדל ,התייה םתלחנמ םיינעה לושינ לש תואצותה תחא .םתחפשמ
:החפשמה
תב ,בא לבנמ ןב יכ .ךיפ יחתפ רומש ךקיח תבכושמ ,ףולאב וחטבת לא ,ערב ונימאת לא"
."ותיב ישנא שיא יביוא ,התומחב הלכ ,המאב המק
אטחכ ,םוקמל םדא ןיבש תווצמב ןטועימ קרו ,ורבחל םדא ןיב תורבע לש םוחתב ןה ויתואובנ בור
דחי .תומ תנכס ידכ דע ,ויפלכ האנשל וירבד ומרג ןכלו ,תושק ןה הכימ לש ויתוחכות .הרז הדובע
ומשב איבנ לש דיחיה טוטיצה אוה הימרי רפסב ותאובנמ טוטיצה .הבר ותעפשה התייה תאז םע
,היקזח לע ועיפשה הכימ ירבדש םינקזה םירפסמ הימריבש םירבדב .רחא איבנ לש ורפסב
.הבושתב רזחש

:רפסה תחיתפ .הייומידבו הרותה ייוטיבב שמתשמ הכימ
"ושדק לכיהמ 'ה דעל םכב םיהולא 'ה יהיו ,האולמו ץרא יבישקה םלוכ םימע ועמש"
:וניזאה תריש תא ונל הריכזמ
".יפ ירמא ץראה עמשתו ,הרבדאו םימשה וניזאה"
ןתואב םיאיבנה םישמתשמ םיתיעלו .תובר תוליבקמ םירחאה םיאיבנה ירבדל הכימ ירבד ןיב
שפחל שי .יגולונורכה רדסה יפ לע תורדוסמ ויתואובנ ןיא ,ארקמה ירפס בורב ומכ .תוצילמ
.והנבמלו רפסה רדסל םירחא תונורקע

םיוולתמה םישעמ אללו ,'ה תדובעב ךרד אלא םמצעל ךרע םניאש ,תונברקה לע םיאיבנה ירבד
:יתיצמת ןפואב הכימ לצא םיחסנתמ ךרע םהל ןיא םהילא
תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ ךממ שרוד 'ה המו בוט המ םדא ךל דיגה"
".ךיהולא םע


םילשוריו ןורמוש ןברוח :א הכימ

איבנהש םיטבשה תרשעו הדוהי תוכלממ לע החכות תואובנב םיקסוע הכימ רפסב ג-א םיקרפ
החכותבו ןורמוש ןברוחל האובנב חתופ 'א קרפ .ןורמושו םילשורי :ןהיתוריב יפ לע ןתוא הנכמ
סרהל םימוד םייומידב שמתשמ איבנה .םילשורי ןברוח לע האובנב םייסמ 'ג קרפ .םילשוריל
:ןורמוש ןברוחלו םילשורי
(ו ,'א קרפב) "םרכ יעטמלו הדשה יעל ןורמוש יתמשו"
:רמאנ םילשורי לעו
.(בי ,'ג) ".רעי תומבל תיבה רהו ,היהת ןייע םילשוריו שרחת הדש ןויצ"
יופצה ןוסאה לעו ןורמוש ןברוח לע האובנ ,רומאכ ,הנושארה .החכות תואובנ שולש 'א קרפב
שובכי ביואש הפוצ איבנה .הדוהי ירע לע הניק ןה תופסונה תואובנה יתש .םילשורי לע אובל
ביואה .םילשורי לא ךישמיו ,ןורמוש - התריב תא סורהי ,ןופצה תכלממ ,לארשי תכלממ תא
רעשמ הכימ רפס לע ורפסב .תוכלממה יתשב חוורש הרזה הדובעה אטח לע שנועכ אובי
ךלמ תוסחב ןורמושב ןוטלשל עשוה הלע רשאכ הרמאנ וז האובנש ןוגרו לאומש רוספורפ
היה המדנש העשב .דבכ סמ םלשל הצלאנ ןורמושו (ס"הנפל 733-732 םינשב) רושא
רסאלפ תלגת לש ונוטלש תא לביק עשוהו ,רושאל סמה םולשת תוכזב הלצינ ןורמושש
.ןורמוש תליפנ תא הכימ הזוח ,ישילשה

:תמ לע הניק לשו לבא לש םייוטיב איבנה אשונש תוניקב
(ח) "הנעי תונבכ לבאו םינתכ דפסמ השעא םורעו ללוש הכליא הליליאו הדפסא תאז לע"
(י) "ישלפתה רפע הרפעל תיבב וכבת לא וכב"
(אי) "תשב הירע ריפש תבשוי"
.(זט) "רשנכ ךתחרק יביחרה ךיגונעת ינב לע יזוגו יחרק"
םה לבא ,ואב םרט ןברוחהו תומה .אבו ברקה ןברוחה תא םיעמושה להקל שיחמהל האב הניקה
ןושלב בחרנ ןפואב איבנה שמתשמ תוניקב .ואב רבכ וליאכ םהילע הכבמ איבנהש םיישחומ הכ
ןיבל םוקמה םש ןיב רשוק איבנה .ןהיתומש תא שורדל לוכי איבנהש םירע ורחבנ .ןושל לע לפונ
:י קוספל ושוריפב י"שר דמע העפותה לע .ולרוג
תבשוי האצי אל' ןכו 'תשב הירע ריפש תבשוי' ןכו ןושל לע לפונ ןושל - 'ישלפתה רפע'"
."הניקה ןושל ריעה םש יפל םלוכ 'ןנאצ
:'ב לאומשב ןתנוהיו לואש לע דוד תניקב יוצמ "ודיגת לא תגב" ןושל לע לפונה ןושלה
."ןולקשא תוצוחב ורשבת לא תגב ודיגת לא"
ץמקב הרפע ריעה לש ליגרה דוקינה תא הנשמ איבנה ,ישלפתה רפע - הרפע :םיפסונ תונושל
תרוצ לש יוניש לש וז העפות .רתוי הפי ןושל לע לפונ ןושל רוציל ידכ הרפע ןיעב חתפל ,ןיעב ןטק
:תפסונ ןושל .ארקמב היוצמ העפות איה ,ןושל לע לפונ ןושל תריצי םשל הדוקינב יוניש וא הלימ
םהייובש תא איצוהל וגהנש םיחצנמ םיבייוא לש גהנמ ןאכ ןייצמ איבנה ,תשב הירע - ריפש
:סומע ירבדכ הסובתל ליגר יומידב שמתשמ ילוא וא ,םתוזבל ידכ םורעב
."אוהה םויב סוני םורע םירוביגב וביל ץימאו"
:תונושל דועו
,ןנאצ תבשוי - האצי אל
,שיכל תבשוי - שכרל הבכרמה םותר
,בזכאל - ביזכא יתב
.השרמ תבשוי - ךל איבא שרויה דוע
.םילשורי ירעשל ועיגה דע ריעל ריעמ בייואה תומדקתה לש רואית ןיעמב ןאכ םיכורע הכימ ירבד
:איבנה היעשי ירבד תא םיריכזמ םירבדה
.וילכ דיקפי שמכמל ,ןורגמב רבע תיע לע אב"
.הסנ לואש תעבג ,המרה הדרח ,ונל ןולמ עבג ,הרבעמ ורבע
.תותנע הינע ,השיל יבישקה ,םילג תב ךלוק ילהצ
.וזיעה םיבגה יבשוי ,הנמדמ הדדנ
".םילשורי תעבג ,ןויצ תב רה ודי ףפוני ,דומעל בונב םויה דוע
,םילשוריל ןופצה ןמ ךרדה תא ראתמ היעשי .היעשי ריכזמש הלא םניא הכימ ריכזמש תומוקמה
םהינש .םילשוריל הלפשה ןמ תוכילומה תויברעמה םיכרדה דילש םירעה תא ראתמ הכימ וליאו
:רמוא הכימ .םילשוריב םימייסמ
".םילשורי רעשל 'ה תאמ ער דרי יכ ,תורמ תבשוי בוטל הלח יכ"
ןנוקל ,םילשוריל םירושקה ,הדוהי תלפש ירע ראשלו שיכל יבשותל איבנה ארוק הינשה הניקב
,ריכזמ אוהש תומוקמה לא ישפנ רשק איבנל .םהב םג עגפי רושא ןכש ,לבא יגהנמב גוהנלו
.יתשרומ אוה הכימ .ותודלי תוזוחמ םהש

םסרופמו ,שיכלמ חקלש ללשב בירחנס ראפתמ הב רשא תבותכ תאצמנ בירחנס תובותכ ןיב
.םילשוריב לארשי ןואזומב אצמנ ונממ קתעה רשא ,ריעה שוביכ תא ראתמה טילבתה אוהםשארב 'הו םהינפל םכלמ רבעיו :ב הכימ

םבוש לע תרבדמה המחנ תאובנ תישילשהו החכות תואובנ ןהמ םייתש .תואובנ שולש 'ב קרפב
:יוה הביתב תחתופ הנושארה האובנה .םילוגה לש
."ער ילעופו ןוא יבשוח יוה"
םיאיבנה .תמ לע דפסמ תעב יוהב םישמתשמ ללכ ךרדב .הניקו רעצ לש ןושל איה "יוה" הביתה
קוספב ,האובנה זכרמב .םויא ןיעמ הווהמ איהו ,תונערופו החכות תואובנב הב שמתשהל םיברמ
:איבנה רמוא ,'ד
"...היהנ יהנ ההנו לשמ םכילע אשי אוהה םויב"
ןאכ ןנוקמה יפבש הרמה הניקה .דפסמו יכב ועמשמש יהנ .הניק לש ריש ,לבא ריש אוה לשמה
:יללכ ןפואב אטחה לע איבנה רבדמ האובנה תליחתב .םדוקה קרפבש תוניקל ךשמה הווהמ
"... םתובכשמ לע ער ילעופו ןוא יבשוח"
:טרפמ אוה ןכמ רחאלו
."ותלחנו שיאו ,ותיבו רבג וקשעו .ואשנו םיתבו ולזגו תודש ודמחו"
ןווא ישעמ םיממוז םה ,םתובכשמ לע ,הלילב .סמחלו קשועל םירישעה תוואת תא ראתמ איבנה
.םממז תא םיעצבמ םה רקבב דימו ,עורו
."הושעי רקבה רואב"
איבנה .חוכב החיקל - לזג :םישעמ הירחא תררוג הקושתה ,"דומחת אל" לע םירבוע םה
תיביטאיצוסא ךרדב ויעמוש םירכזנ ךכו הרותה ירוסיאב תויוצמה םילימ ןתואב שמתשמ
:הרמא הרותה .הרותבש רוסיאב
"ךער תיב דומחת אל"
"ךערל רשא לכו ורומחו ורוש ותמאו ודבעו והדש ,ךער תיב הואתת אלו"
:רמוא איבנהו
."ולזגו תודש ודמחו"
".ותיבו רבג וקשעו"
:הרמא הרותה
"לוזגת אלו ךער תא קושעת אל"
.וקשעו ,ולזגו :םילעפ םתואב שמתשמ איבנהו
חסונש ןורקעה לעופ שנועה רואיתב .םהילע אוביש שנועה תא איבנה ראתמ אטחה רואית רחאל
טילבהל ידכ ."הדימ דגנכ הדימ" :רוציקב וא ,"ול םידדומ הב דדומ םדאש הדימב" :ךכ ל"זח יפב
.שנועבו אטחב םיליבקמ םייוטיבב איבנה שמתשמ הדימ דגנכ הדימ אוה שנועהש ןויערה תא
:דגנכ
,"ער ילעופו ןווא יבשוח"
:שנועב רמאנ
."איה הער תע יכ ...הער תאזה החפשמה לע בשוח יננה"
:דגנכ
"ולזגו תודש ודמחו"
:ןנוקמה רמוא
."קלחי ,ונידש בבושל"
:דגנכו
,"ותלחנו שיאו ותיבו רבג וקשעו"
:ןנוקמה רמוא
."רימי ימע קלח"
:לומ
"ואשנו םיתבו"
."לשמ םכילע אשי"

.ףיטהל לעופב תמייסמו תחתופ הינשה האובנה
"ןופיטי - ופיטת לא" :התליחת
."הזה םעה ףיטמ היהו ,רכשלו ןייל ךל ףיטא " :הפוסו

לוכיבכ רשא םילימל וב םישמתשמ הלאשהב .םילזונל רושק אוה ללכ ךרדבו ,ףטפטל ונבומ ףטנ
:תלבקתה תא ונאצמ 'ז קרפ סומעב .םיתפשה ןמ תופטונ
."קחשי תיב לע ףיטת אלו לארשי לע אבנת אל"
איבנה .אבנל אל איבנה לע םיווצמ החכותה תינפומ םהילאש םישנאהש איה קוספה תועמשמו
תא הנכמ איבנה .תויולגה ץוביק לע הרותה תחטבהב תויוצמה םילימב שמתשמ וז האובנב
:"ימע" םילבוסהו םיקשענה
,"םמוקי ביואל ימע לומתאו"
,"ןושרגת ימע ישנ"
םיקשועה םירישעה לא תונופ תואובנה יתש .'ה םע רדגמ םיקשועה תא לוכיבכ איצומ אוה ךכב
.םיינעהו םישלחה לש םתלחנו םתיב תא םיסמוחו

.המחנ איבנה אבנמ החכותה רחאל
."לארשי תיראש ץבקא ץבק ,ךלוכ בקעי ףסאא ףסא"
:הערמה םוקמ - רבודל וא רידל ןאצה לש ףוסיאל תויולגה ץוביק תא המדמ איבנה
."ורבדה ךותב רדעכ / הרצב ןאצכ ונמישא דחי"
:הבושתה תשרפב 'ל קרפ םירבד רפסב רמאנל םג
ךיהולא 'ה ךציפה רשא םימעה לכמ ךצבקו בשו .ךמחירו ,ךתובש תא ךיהולא 'ה בשו"
".ךחקי םשמו ךיהולא 'ה ךצבקי םשמ ,םימשה הצקב ךחדנ היהי םא .המש
:םיבשה שארב דעוצ לוכיבכ ה"בקה ,תולגה ןמ האיציה רואיתב ותאובנ תא םייסמ איבנה
."םשארב 'הו ,םהינפל םכלמ רבעיו"


םעה ישארל תואובנ :ג הכימ

לכ .םדיקפתב ולעמש ,ויטפושו ויאיבנ ,םעה יגיהנמל החכות תואובנב .תואובנ שולש 'ג קרפב
.תחא הצובק לא הנופ האובנ

היינשה האובנה .טפשמ םיתוועמה לארשי יטפוש לא הינפ ,ד-א םיקוספ ,הנושארה האובנב
םע איבנה ללוכ תישילשה האובנב .יוארכ םדיקפת תא םיאלממ םניא רשא םיאיבנה לא הנופ
םינהכה תא םהילע ףיסומ אוהו םינומלשה יחקול םיאיבנה תא ,קדצ ןיד םינד םניאש םעה ישאר
.תישילשה האובנב הנושארל םירכזנ םינהכה .ףסכב םינקנה

האובנה .םשנע רואיתו םאטח טוריפ ,םיאטוחה לא הינפ .המוד תנוכתמ תואובנה תשולשל
תואובנה ןמ קלח לש תיצמת תללוכ איה ןכש ,תונושארה םייתשל םוכיס ןיעמ איה תישילשה
.הל ומדקש

:הנושארה האובנב .היינפ האב תואובנה ןמ תחא לכב ,רומאכ
."לארשי תיב יניצקו ,בקעי ישאר אנ ועמש"
:תחתופ הינשה האובנה
"...ימע תא םיעתמה םיאיבנה לע 'ה רמא הכ"
:תחתופ תישילשה האובנה
"...לארשי תיב יניצקו בקעי תיב ישאר תאז אנ ועמש"
אלש םתכאלמ תא םישוע םיגיהנמה .םעב יוצמה קשועל םייארחאכ םימשאמ םעה יגיהנמ
המשאהב םיגיהנמה תא איבנה םישאמ תואובנה ןמ תחא לכב .ריחמבו דחושב אלא הנומאב
.התוא טרפמ אוה ךכ רחאו ,תיללכ

:תיללכה המשאהה :הנושארה האובנב
,"ער יבהואו בוט יאנוש ,טפשמה תא תעדל םכל אלה"
:טרפמ אוה ךכ רחאו
וטישפה םהילעמ םרועו ,ימע ראש ולכא רשאו ,םתומצע לעמ םראשו םהילעמ םרוע ילזוג"
".תחלק ךותב ושבכו ריסב רשאכ ושרפו וחצפ םהיתומצע תאו
ראש .םרשב תא םילכואו ,םרוע תא םהילעמ םיטישפמ םיגיהנמה .חבטל ןאצכ ןאכ המודמ םעה
האובנב םג .תחלקב שבכנ וא ריסב לשובמ רשבה .םיחצפמ םה תומצעה תא םג .רשב - ועמשמ
:תיללכ המשאה הליחת האב םיאיבנה לע האובנה ,היינשה
"ימע תא םיעתמה"
:טוריפה אב ךכ רחאו
".המחלמ וילע ושדקו םהיפ לע ןתי אל רשאו ,םולש וארקו םהיניש םיכשונה"
לע איבנה דיעמ ,םהיעמושל םיפינחמו ףסכב םימסוקה ,םעה תא םיעתמה םיאיבנה תמועל
:ומצע
לארשילו ,ועשפ בקעיל דיגהל ,הרובגו טפשמו ,'ה חור תא חכ יתאלמ יכנא םלואו"
."ותאטח
:איה תיללכה המשאהה תישילשה האובנב
."ושקעי הרשיה לכ תאו טפשמ םיבעתמה"
:טוריפה אב ךכ רחאו
היאיבנו ,ורוי ריחמב הינהכו ,וטופשי דחשב הישאר .הלועב םילשוריו ,םימדב ןויצ הנוב"
".הער ונילע אובת אל ,ונברקב 'ה אולה :רמאל ונעשי 'ה לעו ,ומסקי ףסכב
:המשאהה
"וטופשי דחושב הישאר"
:הנושארה האובנב רמאנה לא תסחייתמ
,"טפשמה תא תעדל םכל אולה"
:הנעטה
,"ומוסקי ףסכב היאיבנו"
:הינשה האובנה לא תסחייתמ
"ימע תא םיעתמה םיאיבנה לע"
:איבנה ףיסוה ,תישילשה האובנב ,ןאכו
,"ורוי ריחמב הינהכו"
םינהכ ,םיטפוש ,םישאר :םיגיהנמה לכ .םלשמה ןוצר יפל אלא ,הרותה יפ לע םירומ םניא רמולכ
החוור םעה ברקב ."הער ונילע אובת אל ,ונברקב 'ה אולה" :םיעבוק םה ,'ה לע םינעשנ ,םיאיבנו
אצוי תאז הנומא דגנכ .תונערופ םהילע אובל הלוכי אל םכותב יוצמה שדקמה ללגב יכ הנומאה
:הימרי םג
."המה ,'ה לכיה ,'ה לכיה ,'ה לכיה' :רמאל רקשה ירבד לא ,םכל וחטבת לא"
:רמאנ הכיא תליגמב .לארשיב קר אל תשרשומ התייה תאזה הנומאה
,היאיבנ תאטחמ ,םילשורי ירעשב ,ביואו רצ אובי יכ ,לבת יבשוי לכ ץרא יכלמ ונימאה אל"
."םיקידצ םד הברקב םיכפושה ,הינהכ תונווע
:הנושארה האובנב .תואטחה טוריפ רחאל שנועה רואית אב האובנ לכב :רומאכ
."םהיללעמ וערה רשאכ איהה תעב םהמ וינפ רתסיו ,םתוא הנעי אלו 'ה לא וקעזי זא"
םנעי אל 'ה ,םהיתוקעזל ועמש אלו םיקושעה לע וסח אל םה :הדימ דגנכ הדימ אב שנועה
:היהי םיאיבנה לש םשנוע .וילא םתקעזב
םפש לע וטעו ,םימסוקה ורפחו ,םיזוחה ושובו ,םוסקמ םכל הכשחו ,ןוזחמ םכל הליל ןכל"
".םיהולא הנעמ ןיא יכ ,םלוכ
:הרותב הווטצנ ערוצמה .הדבתת ןוזחל םתווקת ,םתתסת םתאובנ
,"ארקי אמט אמטו הטעי םפש לעו"
תא םייסמה שנועה .םיהולא הנעמ התייה אל םתאובנ יכ ריכי םעהו םיערוצמכ וכלהתי םיאיבנה
והימרי לע םיניגמה םינקזהש דע ,זע םשור התשע ותאובנ .םלוכמ השקה אוה תישילשה האובנה
:שדקמהו םילשורי ןברוח לע שרופמב איבנ אבנמ הנושארל .התוא םיטטצמ
."רעי תומבל תיבה רהו היהת ןייע םילשוריו ,שרחת הדש ןויצ ,םכללגב ןכל"


התרפא םחל תיב התאו :ה הכימ

םג הנוכמה הדוהי םחל תיב לא הנופ איבנה .'ד קרפבש המחנה תאובנ לש הכשמה אוה 'ה קרפ
:זעבל םינקזהו םעה לכ םירמוא תור תליגמב .התרפא
השעו לארשי תיב תא םהיתש ונב רשא האלכו לחרכ ךתיב לא האבה השאה תא 'ה ןתי"
".םחל תיבב םש ארקו התרפאב ליח
לע אבנמ הכימ .דוד יבא ישי יבא ,דבוע דלונ זעבמ .תלובקתב ןאכ תואצמנ םחל תיבו התרפא
:םחל תיבמ האצומ רשא ,דוד תוכלמ לש השודיח
."לארשיב לשומ תויהל אצי יל ךממ ,הדוהי יפלאב תויהל ריעצ ,התרפא םחל תיב התאו"
:לאומשל ה"בקה רמוא ותוכלממ לואש רסוהש רחאל
."ךלמ יל וינבב יתיאר יכ ימחלה תיב ישי לא ךחלשא ךלו ןמש ךנרק אלמ"
."הלאב 'ה רחב אל ישי לא לאומש רמאיו" וינב תעבש תא וינפל ריבעמ ישי
חלשיו ...ןאצב העור הנהו ןטקה ראש דוע רמאיו םירענה ומתה ישי לא לאומש רמאיו"
."אוה הז יכ והחשמ םוק 'ה רמאיו .יאור בוטו םיניע הפי םע ינומדא אוהו והאיביו
רזוחה ביטומה .םינבה ריעצב הליחתה שדחתהל הדיתעה דוד תלשושש ,וירבדב זמור איבנה
תלשוש הליחתה רבעב .רבעב יולת דיתעה .הלודגה הרושבה האב שלחהו ריעצה ןמש אוה
.דחוימב דובכ ררועמ אל הלש ןיסחויה ןליאש החפשממ ,בושח יתלבו ןטק םוקמב דוד תיב
היבאומה תור יאצאצמו ,רמתו הדוהי השעמ תובקעב דלונש ץרפ יאצאצמ אוה דוד ירהש
אצי הנממ רשא הכולמה הלחה ןאכ ,ןכ יפ לע ףאו .טול תונב השעממ דלונש באומל תב
ונבש איבנה ןתנ ול הזוח ,שדקמה תיב תא תונבל ךלמה דוד שקבמ רשאכ .חישמה ךלמה
:ןתנ םייסמו .לואש תיבכ אלש דימתי דוד תיב יכו תיבה תא הנבי
."םלוע דע ןוכנ היהי ךאסכ ,ךינפל םלוע דע ךתכלממו ךתיב ןמאנו"
ץוביק תעב .אובל דיתעל דוד תלשוש ךשמה לע תורבדמה תואובנל ןושארה אוה הז ןוזח
,חישמה ךלמה לע םיאיבנה םיאבנמ תובר המחנ תואובנב .דוד תיבמ ךלמ היהי ,תויולגה
:רמוא א"י קרפב היעשי .דוד תיב יאצאצמ היהי רשא
שרוש אוהה םויב היהו 'וגו 'ה חור וילע החנו ,הרפי וישרשמ רצנו ,ישי עזגמ רטוח אציו"
".דובכ ותחונמ התיהו ושורדי םייוג וילא ,םימע סנל דמוע רשא ישי
:דוד תוכלמ ימיכ ,הנושארבכ תויהל בושת יכ חיטבהו םילשורי לא הכימ הנפ רבכ םדוקה קרפב
תבל תכלממ ,הנושארה הלשממה האבו ,התאת ךידע ,ןויצ תב לפוע ,רדע לדגמ התאו"
".םילשורי
:'א קרפב היעשי לצא ונאצמ המוד החטבה
הירק קדצה ריע ךל ארקי ןכ ירחא הליחתבכ ךיצעויו ,הנושארבכ ךיטפוש הבישאו"
".הנמאנ
:אבנמ ג"כ קרפב הימרי םג
טפשמ השעו ,ליכשהו ךלמ ךלמו ,קידצ חמצ דודל יתומיקהו ,'ה םואנ םיאב םימי הנה"
".ונקדצ 'ה ,וארקי רשא ומש הזו ,חטבל ןוכשי לארשיו ,הדוהי עשוות וימיב .ץראב הקדצו
:רמוא םיליהתב ט"פ קרפ ררושמ יחרזאה ןתיא
ךאסכ רודו רודל יתינבו ,ךערז ןיכא םלוע דע :ידבע דודל יתעבשנ ,יריחבל תירב יתרכ"
חריכ .ידגנ שמשכ ואסכו ,היהי םלועל וערז .בזכא דודל םא ,ישדקב יתעבשנ תחא ...הלס
".הלס ןמאנ קחשב דעו ,םלוע ןוכי
:רמוא לארשי יעור לע ותאובנב ,דיתעה תא ראתמה לאקזחי םג
ןהל היהי אוהו ,םתוא הערי אוה ,דיוד ידבע תא ,ןהתא הערו דחא העור םהילע יתומיקהו"
םהל יתרכו .יתרבד 'ה ינא ,םכותב אישנ דוד ידבעו ,םיהולאל םהל היהא 'ה ינאו .העורל
"...ץראה ןמ הער היח יתבשהו ,םולש תירב
הזוח םירחא םיאיבנל המודב .'ה חכב טלושה לשומ םוקי רשא דע .דבלב ינמז אוה ערה בצמה
:אבינ עשוה .ןואגבו זועב םלכ לע טולשי דחא ךלמו ודכלתיו ובושי לארשי ינבש איבנה
."דחא שאר םהל ומשו וידחי לארשי ינבו הדוהי ינב וצבקנו"
:הזוח לאקזחי
דוע ויהי אלו ךלמל םלוכל היהי דחא ךלמו לארשי ירהב ץראב דחא יוגל םתוא יתישעו"
."דוע תוכלממ יתשל דוע וצחי אלו םייוג ינשל
.םייקו יח לארשי ךלמ דוד .דוד תיבמ ךלמה אוה דחאה לשומה

רמאמה ךשמה