הכימ רפסב תוחיש

גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -


?יעשפ ירוכב ןתאה - 'ו הכימ

הצור המ :הלאש םידימעמ םיקוספ ינש .םדאה ןמ השירדה תא הכימ ראתמ םיקוספ השלשב
.הרצק הבושת ןתונ ישילשה קוספהו .םדאה ןמ לאה
םורמ יהלאל ףכא 'ה םדקא המב"
":הנש ינב םילגעב תולועב ונמדקאה
ןמש ילחנ תובברב ,םיליא יפלאב 'ה הצריה"
":ישפנ תאטח ינטב ירפ ,יעשפ ירוכב ןתאה
ךממ שרוד 'ה המו בוט המ םדא ךל דיגה"
":ךיהלא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ"
.'ו

.'ז

.'ח

,םילא יפלא ,םילגע ,תולוע .תולוספהו תויוצרה :םיקלאה תדובע יכרד לע םיזמור םיקוספה
לכ תא ןתונ םדאה דציכו ,םיכלוהו םילדג םירפסמה דציכ םיניחבמ ונא .ןמש ילחנ תובבר
:הרדסה ןמ גרוחה קוספ עתפלו .םיקלאה תדובעל ול רשא
":ישפנ תאטח ינטב ירפ ,יעשפ ירוכב ןתאה"
ולעוהש םינב ינשב םירכזנ ונא ?לאל ןתינה ןטבה ירפ והימו ,רוכבה והימ ?ןאכ הנווכה המל
.באומ ךלמ עשימ לש ונבו ,קחצי .הלועל הלעוה רחאהו ,ןורחאה עגרב לצינ דחאה .הלועל
באומ ךלמ עשימ דרומ ,באחא תומ רחאל :באומ ךלמ םע הרקש המ הזו .עודי הדקעה רופיס
לע המחלמל םיאצוי ,לארשי ךלמ טפשוהיו ,באחא ןב םרוהי .לארשיל סמ תולעהל קיספמו
:המחלמב םיחילצמ םה הליחתב .באומ
'ג קרפ 'ב םיכלמ
תוכהו הב וכיו םהינפמ וסוניו באומ תא וכיו לארשי ומוקיו לארשי הנחמ לא ואוביו"
":באומ תא
ומתסי םימ ןיעמ לכו הואלמו ונבא שיא וכילשי הבוט הקלח לכו וסרהי םירעהו"
" :הוכיו םיעלקה ובסיו תשרח ריקב הינבא ריאשה דע וליפי בוט ץע לכו
.ד"כ

.ה"כ

:לפרועמו םולע םיכלמ רפסב עיפומה רואיתהו .לגלגה ךפהתמ עתפל לבא
ברח ףלש שיא תואמ עבש ותוא חקיו המחלמה ונממ קזח יכ באומ ךלמ אריו"
":ולכי אלו םודא ךלמ לא עיקבה
לע לודג ףצק יהיו המחה לע הלע והלעיו ויתחת ךלמי רשא רוכבה ונב תא חקיו"
פ ":ץראל ובשיו וילעמ ועסיו לארשי
.ו"כ

.ז"כ


ןב תויהל אוה לוכי ,קוספה ריבחת יפל .המוחה לע הלוע הלעוה רשא ןבה היה ימ ןב רורב אל
ךלמ שומכל ונב תא בירקהש ,ומצע באומ ךלמ לש ונב וא ,לארשיל תירב ןב היהש ,םודא ךלמ
.המחלמב ול רוזעי הזש ידכ ,באומ
:הלא םירבד רמוא םיקסוע ונא וב קוספה .הכימב קוספה תא שרדמה שרפמש שוריפל עיגנ וישכעו
":ישפנ תאטח ינטב ירפ ,יעשפ ירוכב ןתאה"
:שרדמה רמוא ךכו ?הלועל ותולעהל ןיאש ןבה והימ :איבנה זמרמ המל ןיבהל םיסנמ ונאו
'ה ,'נ השרפ (אנליו) הבר תישארב
לע ףא :רמא יול יבר םשב ןינכסד עשוהי יבר ,('ו הכימ) םורמ יהלאל ףכא 'ה םדקא המב
וניא לבא ,הלועל ונב תא הלעהו השעמ השעש באומ ךלמ עשימב ןירומא םירבדהש יפ
יפלאב 'ה הצריה 'וגו םורמ יהלאל ףכא 'ה םדקא המב" רמאנש .קחציב אלא רבדמ
אלש פ"עא קחציב ,"ישפנ תאטח ינטב ירפ יעשפ ירוכב ןתאה ,ןמש ילחנ תובברב םיליא
.וינפל לבקתנ אל ,עשימבו .השעמ רמוגכ ולבק ,השעמ השענ
אוה דחאה ."ישפנ תאטח ינטב ירפ ,יעשפ ירוכב ןתאה" :קוספב םירכזומ םינב ינש ,ןכ םא
לש ונב :רחאהו .ובירקה וליאכ בשחנ םהרבא לש ונוצרו ,ברקוה אלו חבזמה לע הלעש ,קחצי
ןיא לבא ,לארשי לע ףצק היה םנמאו .הלועל ברקוהו חבזמה לע הלע םנמאש ,באומ ךלמ עשימ
.'הל הצרנה ןברק הז ןיאו הברקה ךרד וז
תא םידבוע םה םהב םיכרדה תאו ,םדא ינב לש הברקהה לולסמ תא ,אופיא ,ראתמ הכימ
ילחנ תובבר ,םיליא יפלא ראתמו איבנה רבוע םשמ .הנש ינב םילגעב ,תולועב לחה .םיקלאה
הלא לכו .ןטבה ירפ ןברק ,רוכבה ןברק :רתויב השקה ,רתויב קומעה ןברוקה :ףוסבלו .ןמש
ול רקיה תא אל ףא ,ושוכר תא אל .םדאל ץוחמש המ תא הצור אוה ןיא .םיקלאה ןוצר םניא
לא .ומצע םדאה תא הצור אוה :הלא לכמ רתוי דוע הלענ רבד הצור םיקלא .וידלי תא :לכמ
,ךכ לעו .ךמצע תא ןת .ךל םירקיה םירבדה תא אל ףא .ךל םיכיישה םירבדה תא לאל ןתית
.האבה ונתחישב


דסח תבהאו טפשמ תושע - 'ו הכימ

הצור המ :הלאש םידימעמ םיקוספ ינש .םדאה ןמ השירדה תא הכימ ראתמ םיקוספ השלשב
הכימ ןתונש הבושתב קוסענ וז החישב .הרצק הבושת ןתונ ישילשה קוספהו .םדאה ןמ לאה
."ךממ שרוד 'ה המ" הלאשל
'ו קרפ הכימ
םורמ יהלאל ףכא 'ה םדקא המב"
":הנש ינב םילגעב תולועב ונמדקאה
ןמש ילחנ תובברב ,םיליא יפלאב 'ה הצריה"
":ישפנ תאטח ינטב ירפ ,יעשפ ירוכב ןתאה
:ךממ שרוד 'ה המו בוט המ םדא ךל דיגה"
":ךיהלא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ
.'ו

.'ז

.'ח

תא הצור אוה .הזמ רתוי הצור אוה .וידלי תא אל ףא .םדאה לש ושוכר תא הצור וניא לאה
.ומצע םדאה
?"ךיהלא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע" קוספה ללוכ המ
'ו קרפ הכימ ק"דר
םג ,םירחא םירבדו ןוממ יקזנ ומכ ,ורבחל םדא ןיבש תוצמה לכ לולכי - טפשמ תושע
:'וגו "ךמא תורעו ךיבא תורע" וירחא ביתכו "ושעת יטפשמ תא" רמאנש ,ללכב תוירעה
:ול יוארה ןמ רתוי השעיו ,םידסח תולימג אוה - דסח תבהאו
רמאו .ושפנ לכבו ובבל לכב ותבהאו ךרבתי לאה דוחי אוה - ךיהלא םע תכל ענצהו
אכלהל עונצ יוהו" :םגרת ןתנויו .תועינצ רבד אוהו ,בלל רוסמ הזה רבדה יכ "ענצהו"
['ה תאריב תכלל עונצ היה=] "'הד אתלחדב
ענצהו" ,םידסח תולימג וז "דסח תבהא" ,םינידה ולא "טפשמ תושע" יכ ושריפ ל"זרו
םירבד המו :רמוחו לק םירבד ירה .הלכ תסנכהו תמה תאצוה הז - "ךיהלא םע תכל
לע ,הענצב םתושעל ןכרדש םירבד ,תכל ענצהו הרות הרמא ,הענצב םתושעל ןכרד ןיאש
.המכו המכ תחא
:הלא םה ,םיהלאה תדובע תא הכימ ביצמ םהילע תודוסיה תשלש
.גוזה ןבב העיגפ םהב שי ירהש ,םללכב תוירע ירוסיאו ,ורבחל םדא ןיבש תווצמה לכ - טפשמ .1
.ןידה תרושמ םינפל היישע :טפשמה לעמש בלשה - דסח .2
.ותאריו 'ה תבהא :המינפ בלב םישענה םירבדב יתימא תויהל - תועינצ .3
ענמיהל קר אל ,םיבוטה ךישעמ תא ריתסהל קר אל ךילע .תועינצ חנומל ףסונ שוריפ ןאכ שי
תכשחבו ךיתובשחמ רתסב ,ךמצע םע התא רשאכ :וזמ הריתי .םירחא םישרהלמ ענמיהלו טולבלמ
.ותוא אריו 'ה תא בהא ,ךייח תונורקעל ןמאנ היהת :התא היהת זא םג ,םיסומכה ךירוהרה
- ךיהלא םע תכל ענצהו :הכימ לש ישילשה דוסיל ל"זח לש םשוריפ ,ףסונ שוריפ איבמ ק"דרו
:ל"זח םישרפמ
.הלכ תסנכהו תמה תאצוה הז
,תכל ענצהו הרות הרמא ,הענצב םתושעל ןכרד ןיאש םירבד המו :ו"ק םירבד ירה
המכו המכ תחא לע ,הענצב םתושעל ןכרדש םירבד
שוריפ רשקה תא שרפמ י"שר ?"תכל ענצה" גשומל הלכ תסנכהו תמה תאצוה םירושק דציכ
:וירבד הכו ,ינכט
'א דומע ד"כ ףד תוכמ תכסמ י"שר
לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט :"תכל" והב ביתכד - הלכה תסנכהו תמה תאצוה וז
.('ב ,'ז תלהק) התשמ תיב
וניבה ,י"שר שרפמ ןכלו .התשמ תיבו לבא תיב לש רשקהב תלהק רפסב עיפומ "תכל" יוטיבה
.התשמ תיבו לבא תיב תועמשמב "תכל ענצה" תא ל"זח
ירבד םיעודי .תמה תיוולהו הלכ תסנכהל תועינצ ןיבש הז רשקל ףסונ שוריפ עיצהל שקבמ ינא
'ב דומע 'ח ףד תובותכ תכסמב ןנח בר
רבד איצומו ויפ לבנמה לכ אלא ,הפוחל הסנכנ המל הלכ ןיעדוי לכה :בר רב ןנח בר רמא
.הערל וילע ךפהנ - הבוטל הנש םיעבש לש וניד רזג ול םתחנ וליפא ,ויפמ הלבנ
םיחמש לכהו ,הפוחל תסנכנ הלכה :הפיה הנבומב תועינצל הלכ תסנכה תא ןנח בר רשק ,הנה
.הגוז ןב םע ,ינימ ,ינפוג רשק לש תכרעמ םג הליחתמ איהו ,םישדח םייח הליחתמ איה .התא
.םהיניבש רשקה לש הז דצמ םלעתתו ,גוזה לש םיאשונה לכב קוסעת הלכו ןתח לש החמשהו
םידידי ,םיער םישעמו םיבוט םישעמ רוטע אוהו ,ומלוע תיבל םדאה ךלוה .תמה תייוולה ךכו
וישעמ לכ םיחכשנ עגרלו ,תמה תייוולהל םיאצוי לכהו .םידגנתמו תירב ילעב ,םיאנושו
.וידסח תא ,ורשי תא ,ובוט תא םירכוז לכה .ויאנוש לש םתביא תחכשנ ,םיערה
םישקבמ ונאש ךרדב ל"זח שוריפ יפל ,תועינצ ."תועינצ" גשומל השדח תועמשמ ,אופא ,ונלבק
,בבוסל סחיה תא ןדעל ,הבשחמה תא ליבגהל ,טבמה תא עינצהל תלוכיה איה ,ןאכ עיצהל
.םיניבמו םיבשחתמ ,םיישונא ,םירצ תולובגב ותוא םוחתלו
?ךממ שרוד 'ה המו
.ךיהלא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ


?ךמעמ שרוד 'ה המ - 'ו הכימ

הצור המ :הלאש םידימעמ םיקוספ ינש .םדאה ןמ השירדה תא הכימ ראתמ םיקוספ השלשב
.הרצק הבושת ןתונ ישילשה קוספהו .םדאה ןמ לאה
'ו קרפ הכימ
םורמ יהלאל ףכא 'ה םדקא המב"
":הנש ינב םילגעב תולועב ונמדקאה
ןמש ילחנ תובברב ,םיליא יפלאב 'ה הצריה"
":ישפנ תאטח ינטב ירפ ,יעשפ ירוכב ןתאה
ךממ שרוד 'ה המו בוט המ םדא ךל דיגה"
":ךיהלא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ
.'ו

.'ז

.'ח

תושע םא יכ ?ךממ שרוד 'ה המו" :ףירח חוסינ חסונמ ,םדאה ןמ שרדנ המ עבוקה קוספה
השלשב איה םדאה ןמ השירדהו ,ןלוכ תווצמה לכ וכלהו ומלענ עתפל "..דסח תבהאו טפשמ
דומלתה ?תווצמה רתי ןכיהו .ךיהלא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע :דבלב םימוחת
תא :רחא ןושל ,תוצמה תא הצממה תכלוהו תמדקתמ הרדס ראתמ ,תוכמ תכסמב ,ילבבה
:םירבדה םיראותמ ךכו .תונורקע לש ךלוהו ןטק רפסמל ,םדאה ןמ םיקלאה לש תושירדה
'ב דומע ג"כ ףד תוכמ תכסמ ילבב דומלת
םיששו תואמ שלש ,השמל ול ורמאנ תוצמ הרשע שלשו תואמ שש :יאלמש יבר שרד
.םדא לש וירביא דגנכ השע הנומשו םיעבראו םיתאמו ,המחה תומי ןיינמכ ןיואל שמחו
"הרות" ,"השרומ השמ ונל הוצ הרות" (ג"ל םירבד) ?ארק יאמ :אנונמה בר רמא
.םונעמש הרובגה יפמ - "ךל היהי אל"ו "יכנא" ,יוה (611) ירס דחו האמ תיש אירטמיגב
ג"ירת :ונל עודיה תווצמה רפסמל ןושארה רוקמה םה םהו ,םימסרופמ הלא יאלמש יבר ירבד
תא םינגראמו ,וז השרד םע וק םירשיימ תווצמה ינומ לכו .ןישע ח"מר ,םיוואל ה"סש :תווצמ
248 ,השעת אל תוצמ 365 םהב ,תווצמ 613 :הלא םירפסמל ומיאתיש ךכ הרותבש תווצמה לכ
.השע תווצמ
:םיליהת רפסב תווצמה רפסמ תוסנכתה תא תראתמו ,הכישממ תוכמ תכסמב ארמגהו
ימ ךלהאב רוגי ימ 'ה דודל רומזמ (ו"ט םילהת) :ביתכד ,הרשע תחא לע ןדימעהו דוד אב
השע אל ונושל לע לגר אל ,ובבלב תמא רבודו קדצ לעופו םימת ךלוה ,ךשדק רהב ןוכשי
ערהל עבשנ דבכי 'ה יארי תאו סאמנ ויניעב הזבנ ,ובורק לע אשנ אל הפרחו הער והערל
.םלועל טומי אל הלא השוע חקל אל יקנ לע דחושו ךשנב ןתנ אל ופסכ ,רימי אלו
,וניבא םהרבאמ לחה ,םינוש םישנא לצא הלאה תונוכתה הרשע תחא תא תראתמ ארמגהו
.ודיבעמ לצא הנומאב דבעש היקלח אבאב הלכו
- קדצ לעופ .םימת היהו ינפל ךלהתה (ז"י תישארב) :ביתכד ,םהרבא הז - םימת ךלוה
,וניבא בקעי הז - ונושל לע לגר אל .ארפס בר ןוגכ - ובבלב תמא רבודו .והיקלח אבא ןוגכ
- הער והערל השע אל .עתעתמכ ויניעב יתייהו יבא ינשומי ילוא (ז"כ תישארב) :ביתכד
ויניעב הזבנ .ויבורק תא ברקמה הז - ובורק לע אשנ אל הפרחו .וריבח תונמואל דרי אלש
הז - דבכי 'ה יארי תאו .םילבח לש הטמב ויבא תומצע רריגש ךלמה והיקזח הז - סאמנ
וקבחמו ואסכמ דמוע היה ,םכח דימלת האור היהש העשבש ,הדוהי ךלמ טפשוהי
ר"אד ,ןנחוי 'רכ - רימי אלו ערהל עבשנ .ירמ ירמ ,יבר יבר (יבא יבא) :ול ארוקו וקשנמו
.םיבכוכ דבוע תיברב וליפא - ךשנב ןתנ אל ופסכ .יתיבל אבאש דע תינעתב אהא :ןנחוי
,םלועל טומי אל הלא השוע :ביתכ .יסוי 'רב לאעמשי 'ר ןוגכ - חקל אל יקנ לע דחושו
,טומי אלד אוה והלוכל והל דיבעד ןאמ :רמא ,הכוב היה הזה ארקמל עיגמ ג"ר היהשכ
וליפא ,ביתכ הלא השוע ?הלא לכ השוע ביתכ ימ :היל ורמא !טומי והיינימ אדח אה
לכב ואמטת לא (ח"י ארקיו) :אנירחא ארק ביתכ ,יכה אמית אל יאד ;והיינימ אדחב
לכמ תחאב ואל אלא ?אל והיינימ אדחב ,אמטמד אוה הלא לכב עגונה ימנ םתה ,הלא
.ולא לכמ תחאב ימנ אכה ,הלא
הנוכתה .ורבחל םדא ןיבש תוגהנתהה םוחתב םלוכ ?ךלמה דוד לש המישרל ףתושמ המ
םדא ןיבו ,ורבחל םדא ןיב לובג לע איה םגו .דבכי 'ה יארי :הז םוחתמ תצרופה הדיחיה
,והיעשי אב דוד רחאל .םדאה ןמ תושירדה תוסנכתה תא ראתל הכישממ ארמגהו .םוקמל
:השש אוה ידוהיה יח םהיפ לע תונורקעה רפסמ םעפהו
,םירשימ רבודו ,תוקדצ ךלוה (ג"ל והיעשי) :ביתכד ,שש לע ןדימעהו והיעשי אב
ויניע םצועו ,םימד עומשמ ונזא םטוא ,דחושב ךומתמ ויפכ רעונ ,תוקשעמ עצבב סאומ
.ערב תוארמ
.הלא תונורקע יפ לע ויחש םישנאה תא ראתל ארמגה הכישממ ןאכ םגו
הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ (ח"י תישארב) :ביתכד ,וניבא םהרבא הז - תוקדצ ךלוה
'ר ןוגכ - תוקשעמ עצבב סאומ .םיברב וריבח ינפ טינקמ וניאש הז - םירשימ רבודו .'וגו
ונזא םטוא .יסוי 'רב לאעמשי 'ר ןוגכ - דחושב ךומתמ ויפכ רעונ .עשילא ןב לאעמשי
םצועו .ןועמש יברב א"ר ןוגכ ,קיתשו ןנברמ אברוצד אתוליזב עמש אלד - םימד עומשמ
לכתסמ וניאש הז :אבא רב אייח 'ר רמאד ,אבא רב אייח יברדכ - ערב תוארמ ויניע
.'וגו ןוכשי םימורמ אוה (ג"ל והיעשי) :ביתכו .הסיבכה לע תודמועש העשב םישנב
העיגמ איה םעפהו ,םיידוהי םייח לש תונורקעה תוסנכתה תא ראתל ארמגה הכישממ בושו
:הכימ רפסל ,ונקוספל
ךממ שרוד 'ה המו בוט המ םדא ךל דיגה ('ו הכימ) :ביתכד ,שולש לע ןדימעהו הכימ אב
תבהא .ןידה הז - טפשמ תושע .ךיהלא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ
לק םירבד אלהו .הלכ תסנכהו תמה תאצוה הז - תכל ענצהו .םידסח תולימג הז - דסח
ןכרדש םירבד ,תכל ענצהו :הרות הרמא - אענצב ןתושעל ןכרד ןיאש םירבד המו :רמוחו
.המכו המכ תחא לע - אענצב ןתושעל
ושעו טפשמ ורמש 'ה רמא הכ (ו"נ והיעשי) :רמאנש ,םיתש לע ןדימעהו והיעשי רזח
...הקדצ
.היחי ותנומאב קידצו ('ב קוקבח) :רמאנש ,תחא לע ןדימעהו קוקבח אב
תא םימצמצמה םיאיבנ לש המישר תאיצמב ל"זח וקסע וליאכ הארנ ,תיחטש האירקב
קידצו :תחא לא ןדימעמה קוקבחל :ירשפאה רתויב ןטקה רפסמל םיעיגמ םהש דע ,תווצמה
.היחי ותנומאב
םהל ןתונו ,הלאה ארמגה ירבדב קסוע ,ה"נ-ד"נ םיקרפ ,לארשי תראפת ורפסב ,גארפמ ל"רהמ
.רתוי הקומע תועמשמ
דימעהו תווצמ ג"ירת תא תיחפה דודש רמול שרדמה תנווכ םאה :דימ הפצ תידוסיה הלאשה
הרשע תחאש הטושפה הביסהמ ולו ,ינויגה וניא הז רבד ?דבלב תווצמ הרשע תחא לע םתוא
!ללכ תווצמ ןניא דוד דימעהש "תווצמ"ה
תומלש לש רואת םה ,דוד רמאש םירבדה הרשע דחא :הז אוה ,ל"רהמ בתוכ ,שרדמה שוריפ
לש תומלשה ןמ םנמא התוחפ ,תומלש םיגיצמ םהש ךכב תווצמ ג"ירתל םיליבקמ םהו ,תיללכ
.תומלש ןאכ שי תאז לכב לבא ,תווצמ ג"ירת רמושה שיאה
רבחתהל ידכ ."ךישדק רהב ןוכשי ימו ךילהאב רוגי ימ" ?דוד ירבדב תראותמה תומלשה יהמו
.חורב ,תוהלאב תוקבדו ,רמוחה ןמ ,ינפוגה ןמ תושירפ :םירבד ינש ךירצ תוהלאה לא
לגר אל ,ובבלב תמא רבודו קדצ לעופו םימת ךלוה" :הלאה םיביכרמה תא תללוכ המישרהו
דבכי 'ה יארי תאו סאמנ ויניעב הזבנ ,ובורק לע אשנ אל הפרחו הער והערל השע אל ונושל לע
תבהאמ תוקתניה ןאכ שי ."חקל אל יקנ לע דחושו ךשנב ןתנ אל ופסכ ,רימי אלו ערהל עבשנ
.קדצ לעופו םימת ךלוה ,דבכי 'ה יארי :תומלשל תורבחתהו ,הוונע ,ףסכה
רשע רפסמה .דוד הנמש תונוכתה רפסמ אוהש ,11 רפסמה יבגל ףסונ ןויער ל"רהמ ףיסומו
,עקרקה תא בזע אל םלועמ ונבר השמ יכ ןייצל םיצור ל"זח רשאכ .ירמוחה םלועה תא ןייצמ
הלעמל והילאו השמ ולע אל םלועמ" ורמא ,תישחומ אלו תילמס איה םורמל ותיילעו
תא למסמ 11 רפסמהש ירה ,ונא ונמלוע ,רמוחה םלוע תא למסמ רשע רפסמה םא ."הרשעמ
אצמש תונוכתה רפסמ ,ל"רהמ ריבסמ ,ןכ לע .חורה לא רמוחה ןמ האיצי ,םלועה ןמ הצירפה
.ינחורב קבדו ,רמוחה םלועמ אצי הזה שיאה .רשע דחא אוה ,'הב קבדיש שיאב דוד
,דחושב ךומתמ ויפכ רעונ ,תוקשעמ עצבב סאומ ,םירשימ רבודו ,תוקדצ ךלוה" רמוא והיעשי
,םייללכ תונורקע השש .(ו"ט ג"ל היעשי) "ערב תוארמ ויניע םצוע ,[םימד עומשמ ונזא םטוא]
ךרדה תא הלא םיללוכ דציכ .תללוכ תרגסמ םהל שמשל םילוכיו ,םלוכ תווצמה תא םיללוכה
ךלוה .םיישארה םדאה ירבא תא םיגצימ הלא השש :ל"רהמ ךכ לע בישמ ?םדאה תומלשל
רעונ .תושוחתה םוקמ ,בלה - תוקשעמ עצבב סאומ .הפה - םירשימ רבוד .םילגרה - תוקדצ
- ערב תוארמ ויניע םצוע .םיינזואה - םימד עומשמ ונזא םטוא .םיידיה - דחושב ךומתמ ויפכ
העונתה םמעו .שושימו רוביד ,העימשו היאר :םישוחה תעברא לש רואת ןאכ שי .םייניעה
,וישוחב טלוש הז םדא :םלשה םדאה תא םירידגמ ,ל"רהמ רמוא ,והיעשי ירבד .תושוחתהו
,ובגשמ םיעלס תודוצמ ,ןוכשי םימורמ אוה" הזכ םדא .ובל תויטנב טלושו ,ויכרדב טלוש
.חורב ,תוהולאב תוקבדל יואר אוה ."םינמאנ וימימ ןתינ ומחל
ךל דיגה רמאנש ,שולש לע ןדימעהו הכימ אב" .הכימ ירבדל ,ונקוספל עיגמו ךישממ שרדמהו
הכימ) "ךיהלא םע תכל ענצהו דסח תבהאו טפשמ תושע םא יכ ךממ שרוד 'ה המו בוט המ םדא
לש דוסיה תונוכת יתש לש רואית ןאכ שי .תומלש תועיבמ הלאה תויוגהנתהה תשולש םג .('ח 'ו
בוקיי יכ רובס טפשמה :תודגונמ תויוגהנתה יתש ולא .טפשמו דסח :תיתרבחה תוגהנתהה
תשרפמ ארמגה .תובבלה תא ןדעמו ,םיישקה תא ךכרמ ,תוניפ לגעמ דסחהו ,רהה תא ןידה
.תמה תרובקו הלכ תסנכהל םגו ,דסח ,טפשמל תוסחייתמכ הכימ לש תושירדה תשלש תא
.תמה תא רובקלו ,התחמשב הלכה תא חמשל הבוחל סחייתמ ,ארמגה תשרפמ ,"תכל ענצה"
תמה תייוול הלכ תסנכה :רמואו ל"רהמ בישמ ?דסחהו טפשמה תודוסיל הלא לש רשקה והמ
היהי אל םהידעלב יכ ,הלא ינש תא תושעל הבוח .דסחהו טפשמה ןיב םה :םייניבה םוחת םה
בתוכ ,ךכ םא .בוטה והשעמ תא תושעל בדנתמ ,תאז השועה לבא .הרבחלו םדאל םויק
לכ תא הסכמ הכימ .םייניבה םוחתלו ,דסחל ,קדצל תוסחייתה הכימ ירבדב שי ,ל"רהמ
.םדאה תויוגהנתה
םעפה .םדאה ןמ תושירדה תא זכרמו ךישממה ,והיעשי ירבד תא האיבמו הכישממ ארמגהו
והיעשי .(ו"נ והיעשי) ...הקדצ ושעו טפשמ ורמש 'ה רמא הכ :דבלב תושירד יתש והיעשי שרוד
:אוה רשאב םדאה תוגהנתה תא תוללוכה ,תושירד יתש ביצמו ,םייניבה םוחת לע רתוומ
.הקדצו טפשמ
הנוכת לע ,דחא ןיינע לע םיהלא שקבמה םדאה תוגהנתה תא דימעמ אוהו ,קוקבח אב ףוסבלו
קדצה תא :לכה תא גישמ ,ותנומא יפ לע יחה םדאה .('ב קוקבח) .היחי ותנומאב קידצו :תחא
.חורב קובדלו רמוחה ןמ קתניהל לגוסמ אוה .םייניבה ימוחת תאו טפשמה תא ,דסחה תאו
.היחי ותנומאב ,קידצ .לכה תוזח איה ,איבנה קוקבח רמוא ,הנומאה

קרפה תליחתל הרזח