הינפצ רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ג הינפצ
םירחא םיאיבנ לצאו הינפצ לצא תיראשה ןויער

.'ה םוי תוינערופמו תולגה ןמ עשוותש ,דבלב תיראש לע איבנה רבדמ 'ג קרפב םגו 'ב קרפב םג
תוארל הכזי םעה לכ אל ךא ,ידש תוכלמ רורשת וב ,דיתעה םלועב דחוימ דמעמ היהי לארשי םעל
:הינפצ רמוא ןומעו באומל ןברוחה תאובנב 'ב קרפב .ךכל הכזת םיקידצ לש תיראש קר .המחנב
...הרומעכ ןומע ינבו היהת םודסכ באומ יכ"
."םולחני יוג רתיו ,םוזבי ימע תיראש
:איבנה רמוא ,טפשמה םוי ,'ה םוי לע ורבדב
...דחא םכש ודבעל 'ה םשב םלוכ אורקל ,הרורב הפש םימע לא ךפהא זא יכ"
,יב תעשפ רשא ךיתולילע לכמ ישובת אל אוהה םויב
...ךתואג יזילע ךברקמ ריסא זא יכ
.'ה םשב וסחו לדו ינע םע ךברקב יתראשהו
"...תימרת ןושל םהיפב אצמי אלו ,בזכ ורבדי אלו ,הלוע ושעי אל לארשי תיראש
:וצבקמ העורהו רזפתהש ןאצ רדעל ןצראל תובשה תויולגה תא המדמ איבנה
"... ץבקא החדינהו ,העלוצה תא יתעשוהו"
םיאיבנ לצא יוצמ "לארשי תיראש" ןויער .םעה ןמ ראשתש תיראשה לע רבדמה ןושארה וניא הינפצ
םעמ תיראש ראשת ,םייוגה תאנשו תופידרה ,תומחלמה ,תולגה תורמלש איה ותועמשמ .םידחא
רפסב יתוקוחב תרדסבש החכותה תשרפב .לארשי ץראב השדח תוכלמ הנבתו לאגת רשא לארשי
:החטבהה תא םיאצומ ונא ארקיו
,םתא יתירב רפהל ,םתולכל םיתלעג אלו םיתסאמ אל םהיביוא ץראב םתויהב תאז םג ףאו"
."םהיהולא 'ה ינא יכ
ךותמ .לארשי םע תא ךישמתש תיראש ראשת דימת .םלועל הלכי אל לארשי םעש חיטבמ ה"בקה
תרפה לע תוללקהו תולגה שנוע תורמלש ,המחנה הלוע ,םירבד רפסב אובת יכ תשרפ לש החכותה
:תיראש ראשת דימת ,תירבה
'ה לוקב תעמש אל יכ ,בורל םימשה יבכוככ םתייה רשא תחת ,טעמ יתמב םתראשנו"
."ךיהולא
:ט"י קרפ 'א םיכלמב איבנה הילאל 'ה ירבדב רוציקב אצמנ תיראשה ןויער
אוהי תימי לאזח ברחמ טלמנה היהו"
.עשילא תימי אוהי ברחמ טלמנהו
,םיפלא תעבש לארשיב יתראשהו
."ול קשנ אל רשא הפה לכו לעבל וערכ אל רשא םיכרבה לכ
:היעשי רמוא 'ד קרפב .תודחא םימעפ ןויערה אצמנ היעשי לצא
,ול רמאי שודק ,םילשוריב רתונהו ןויצב ראשנה היהו"
."םילשוריב םייחל בותכה לכ
תא .םישודק םה יכ םהילע ורמאי ,םילשוריב םייחב וראשיו תונערופה ןמ לצנהל וכזיש הלא
:היעשי םייסמ 'ו קרפב ,הנושארה ותאובנ
,רעבל התיהו הבשו הירישע הב דועו"
."התבצמ שדוק ערז ,םב תבצמ תכלשב רשא ןולאכו הלאכ
,רעבל היהת איה ףאש ,הירשע הב ראשת ,ץראה ברקב הבוזעה הברו ,םדאה תא 'ה קיחריש רחאל
קרפב .העושתהו המחנה תוחטבה ומייוקי הב רשא ,תיראש היהת דימת .רומג היהי אל ןוילכה ךא
:היעשי רמוא 'י
,והכמ לע ןעשהל בקעי תיב תטילפו בקעי ראש דוע ףיסוי אל ,אוהה םויב היהו"
.תמאב לארשי שודק 'ה לע ןעשנו
.רובג לא לא ,בקעי ראש ,בושי ראש
,וב בושי ראש ,םיה לוחכ לארשי ךמע היהי םרא יכ
"...הקדצ ףטוש ,ץורח ןוילכ
:הלואגה םוי לע בוש היעשי רבדמ א"י קרפב .'ה לא בושת תיראשה
,ומע ראש תא תונקל ,ודי תינש 'ה ףיסוי אוהה םויב היהו"
...םיה ייאמו תמחמו רענשמו םליעמו שוכמו סורתפמו ,םירצממו רושאמ ראשי רשא
ץראמ ותולע םויב לארשיל התייה רשאכ ,רושאמ ראשי רשא ,ומע ראשל הליסמ התיהו
".םירצמ
."בושי ראש" :היעשי ארק ונבל
:אבנמ יתשרומה הכימ
,בשע ילע םיביברכ 'ה תאמ לטכ ,םיבר םימע ברקב בקעי תיראש היהו"
.םדא ינבל לחיי אלו שיאל הווקי אל רשא
,ןאצ ירדעב ריפככ ,רעי תומהבב היראכ ,םיבר םימע ברקב בקעי תיראש היהו
('ה הכימ) ."ליצמ ןיאו ףרטו סמרו רבע םא רשא
:ץבקתמה ןאצה יומידב הכימ םג שמתשמ ,הינפצ ומכ
,יתוערה רשאו ,הצבקא החדנהו ,העלוצה הפסוא 'ה םואנ אוהה םויב"
.('ד קרפ) "...םוצע יוגל האלחנהו ,תיראשל העלוצה תא יתמשו
:הבושתה םע הבישה תרשקנ 'ל קרפ םירבד רפסב הבושתה תשרפב
...ולוקב תעמשו ךיהולא 'ה דע תבשו"
,ךמחרו ךתובש תא ךיהולא 'ה בשו
".המש ךיהולא 'ה ךציפה רשא םימעה לכמ ךצבקו בשו
:תונערופה ידי לע תרהוטמ תיראשה היהת הינפצ לצא
.'ה םשב וסחו לדו ינע םע ךברקב יתראשהו"
תימרת ןושל םהיפב אצמי אלו ,בזכ ורבדי אלו ,הלוע ושעי אל לארשי תיראש
."דירחמ ןיאו וצברו וערי המה יכ

הינפצ ןכותל הרזח