הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:ו הירכז
ומש חמצ - שיא הנה
תא םיאצומ םהו ,םילשוריל םיבש לבבמ םילועה .ינשה שדקמה תיב ןינב ימי םה םימיה
.שדקמה תיב תא םינוב םהו ,ץראה תוסירה תא םקשל םיסנמ םילועה .הממושו הברח ץראה
.לשומה ,הדוהי תחפ ,לבבורזו ,לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהי םידמוע םעה שארב

תווקת לא התוא הוושמו רבעה תליהת תא ריכזמ אוהו ,הלא רבעמ ימיב אבנמ איבנה הירכז
.דיתעה

דחאו ,הלוגה ןימימ דחא ,הילע םיתיז םינש" הירכז ריכזמ ,בהזה תרונמ ,הרונמה לע האובנב
אוהו ."הלאמש לע הרונמה ןימי לע ,הלאה םיתיזה ינש המ" :לאוש איבנהו .(ג ,ד) "הלאמשמ
- רהציה ינב ינש .(די ,ד) "ץראה לכ ןודא לע םידמועה ,רהציה ינב ינש הלא" :הבושת לבקמ
.הלא ינש תא תלמסמ הרונמה .הכולמהו הנוהכה :ץראב תוטלושה תויושרה יתש

רואת תא ךישממ אוה .הכולמהו הנוהכה ןיבש םיסחיה תא ראתל הירכז ךישממ 'ו קרפב
םע לבבורז תא ההזמו ,רואיתה תא ךישממ אוה ,לבבורז לש ותומדב רצעיהל םוקמבו ,ךלמה
.חישמה ךלמה לש ותומד םע ,םוקל דיתעה ךלמה

ולמיס םהו ,םיהז םיתיזה ינש ויה 'ד קרפב םא .תורטע יתשל םיתיזה ינש םיכפוה 'ו קרפב
הבה .ןויווש דוע אל .םינשה ןיב לדבה שי 'ו קרפב ירה ,םיווש םשכ ךלמה תאו ןהכה תא
:ארקנו
,ו) "לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהי שארב תמשו .תורטע תישעו ,בהזו ףסכ תחקלו
.(אי
יכ רורב םירבדה רדס יפל ?בהזה תרטע ימלו ,ףסכה תרטע ימל .הירכז הנוב תורטע יתש
לש ומש המ ךא .ךלמל רומש בהזה וליאו ,לודגה ןהכה קדצוהי ןב עשוהיל - ףסכה
,ומש חמצ ,שיא הנה" :רחא םשב ול ארוק הירכז ?הדוהי תחפ לבבורז אוה םאה ?ךלמה
.(בי ,ו) "'ה לכיה תא הנבו ,חמצי ויתחתמו

ףסכ תרטעב הכז לודגה ןהכה דועב ,בהז תרטעב חמצ הכז עודמ ?לבבורז אוה חמצ םאה
?םעה תא םיגיהנמה ינש ןיב האנקו תורחת ןימזמ הז לדבה ןיא םאה :הזמ רומחו ?דבלב
ימיב םייקה ,יחכונה טילשה ,לבבורז אוה חמצ :תויומד יתש וגזמתה חמצ לש ותומדב
:תורחא תואובנב חמצ רכזומ דציכ הארנ .חישמה ךלמה ,דיתעה ךלמה םג אוה לבא .הירכז

:רמוא והיעשי
.(ב ,ד) לארשי תטילפל תראפתלו ןואגל ץראה ירפו 'ה חמצ היהי אוהה םויב
:ארוק והימרי
טפשמ השעו ליכשהו ךלמ ךלמו קידצ חמצ דודל יתמקהו 'ה םאנ םיאב םימי הנה
.(ה ,גכ) ץראב הקדצו
:והימרי ארוק בושו
םימיב .ץראב הקדצו טפשמ השעו הקדצ חמצ דודל חימצא איהה תעבו םהה םימיב
.(זט-וט ,גל) ונקדצ 'ה - הל ארקי רשא הזו חטבל ןוכשת םילשוריו הדוהי עשות םהה
לודגה ןהכה עשוהי אנ עמש" :לודגה ןהכה עשוהי ינזואב חמצ תא ריכזמ הירכז איבנה םג
.(ח ,ג) "חמצ ידבע תא איבמ יננה יכ המה תפומ ישנא יכ ךינפל םיבשויה ךיערו התא

הירכז .תורטעה יתש תאובנ תא ,'ו קרפב הירכז תאובנ תא ןיבהל םינוכנ רבכ ונחנא וישכע
תרטע ,הנייהת תורטע יתש .םידיתעה הכולמה ירדס תא ול ריבסמו לודגה ןהכל ארוק
אלא ,אוה שיאה לבבורז אל - לשומהו .לשומל בהז תרטעו ,לודגה ןהכל ףסכ
.חישמה ךלמה אוה אלה .חמצ אוה אלה ,ונממ אצויה

:היטרפל תאבומ חישמה ךלמה לש ותלועפ
.'ה לכיה תא הנבו חמצי ויתחתמו ,ומש חמצ ,שיא הנה"
.ואסיכ לע לשמו שיו ,דוה אשי אוהו ,'ה לכיה תא הנבי אוהו
."ואסיכ לע ןהכ היהו
ינפל בצייתי - ףסכ תרטע לעב - ןהכהו .שדקמה תיב תא הנבי אוה .דוה אשי חישמה ךלמה
הילידיאה תא רפת האנקש ששחה ןמ םלעתהל לוכי איבנה ןיאו .חישמה ךלמה לש ואסיכ
."םינש ןיב היהת םולש תצעו" :ךישממ אוהו .תאזה
.וינפל דמועה ןהכהו ,חישמה ךלמה .לארשי תא ולהני ךלמו ןהכ

םירה ינש ןיבמ תואצוי תובכרמ עברא הנהו :ו הירכז