הרומל ךירדמ

אובמ

".הליפת ךרע ןיב ינעדי"
'ר רביחש ,םירופיכה םוי לש תירחש תליפתל רוביצה חילשל "תושרה" ךותמ)
.(סומינולק ןב םלושמ
םוי לש תירחשב להקה תא ליבומ אוהש העשב רוביצה חילש לש השקבה יהוז
תווצמ תארקל םידימלתה רוביצ תא םיכנחמה םירומה ,ונא םג .םירופיכה
ךרע ןיב ינעדי" - ה"בקה תאמ שקבלו וז הקיתע הליפתל ףרטצהל םילוכי ,הליפתה
רקיעבו ,םידחוימה םימיב ונידימלת ברקב הנבה ררועלו ןיבהל ונידיב עייס ,"הליפת
.םוי ידמ תורמאנה תוליפתב

.רפסה תיב ילתוכ ןיב םימייקמ םידימלתהש תודדובה תווצמה תחא איה הליפתה
.ןיינעו תועמשמ אלל ללמ הלילח אלו "בלבש הדובע" היהת הליפתהש לועפל ונידיב
לא ובל תא ברקלו ריעצה דימלתה לש ונזוא תא רבסל וניסינ דימלתל תרבוחב
.םיללפתמה ללכמ דחאכו יביטקייבוס ישיא ללפתמכ ,הליפתה תולימ

הארוהה ךרד

שמוחב קרפ דומיל המוד ןיא ךא ,טסקט דומיל הרואכל אוה הליפתה יקרפב ןויעה
דומילה םצע הרות דומילב :הרטמב אלו הדימלה ךרדב אל ,הליפתב עטק דומילל
.הליפתה תעשל דימלתה תא םיניכמ ונחנא הליפת ןויעב ;הרטמה אוה
ונחנא הליפת ןויעב ;השדח השרפל םיכישממו השרפ םימייסמ הרות רועישב
.הליפת יעטק םתוא לא םוי ידמ ןוצר ךותמ רוזחל דימלתה תא םירישכמ
רוציל ונתרטמ רקיע הליפת ןויעב ;ןיבהלו תעדל בייח דימלתה הרות רועישב
ורביחש הליפתה תועבטמל תוישיא תויצאיצוסא תולעהלו םיישגר םירשק
םילימב דחוימבו ,ינושל ישוק ןהב ןיא הרואכל רשאכ םג םילימב ביחרנ .םינומדק
עמוש" ,"ונכלמ וניבא" ,לשמל ומכ ,ותאריו 'ה תבהא לש עבמ ןהמ טולקל לכונש
."הבושתב הצורה" ,"הליפת
תא ריאנ הליפת רועישב םג .םילבוקמה םישרפמל םידומצ היהנ הרות רועישב
תא ,ימצעה שוריפה תא דדוענ ךכל ףסונ ךא ,רודיסה ישרפמ ירבדב םילימה
דימלתה הלגיש ישיא שוריפ לכ ,השעמל .ללפתמה לש תישיאה היצטרפרטניאה
.הכרעהב לבקתי הליפת רועישב
ספדומ) "הליפתל השיגה לע" ורמאמב לפר בד 'פורפ ברה לש וירבדמ עטק ןאכ איבנ
תוברתה תאצוה ,הארוהו ךוניח יניינעל ףסאמה ,"הליפתה" ךרכ ,"תונייעמ"ב
:(הלוגל תינרותה
,ויהולאל הליפתה רבחמ ןיב קר אל .ויהולאל םדאה ןיב סחיל יוטיב איה הליפתה
תא ללפתהל םדא לכ לוכי ןכ לע .ויהולאל ללפתמה ןיב - רקיעב השעמלו - םג אלא
.ישי ןב דוד תוליפת
הליפתה ירבד לש ךמסומ ןשרפ אוה ללפתמה םג אלא רבחמה קר אלש - הזה טרפב
השיגה :ןכ לע רתי .תרחא תיתורפס הריצי לא השיגהמ הליפתל השיגה הנוש -
.ואל םא הליפת הב םיאור ונא םא הלאשב היולת היהת הריצי התואל תימיטיגלה
ובל ישגרלו ובש בגשלו רישה לש ויפויל לאשנ - "ילאשת אלה ,ןויצ" תא ארקנ םא
בל ישחר תא אטבנ אל ,"ילאשת אלה ,ןויצ" תא ןנוקנ םא םלוא ;יולה הדוהי 'ר לש
לשמ ןיטולחל םינוש וניתושגר ויהי םא םגו .ונא ונבל ישחר תא אלא רבחמה
.הליפתה לש הנכות תא ונא וניתושגרב הארנ םא אטחנ אל ,רבחמה
יקרפ רותב םשרפל ךכ רחא אבו ,םילהת רפסב םילהת יקרפ שרפל אבש ימ ,ךכיפל
.םינוש םישוריפ ינש ונל שיגהל בייח ,הליפת
הליפתה ירבד תא האור ללפתמהש הזב תאטבתמ היצאזיביטקייבוסה וננויעב
לא לש ותואיצמב הנומאה אוה תאז היצאזיביטקייבוסל יאנתה .וילא םיסחייתמכ
.הליפת עמוש

ללפתמכ הרומה

ותבוח ךכ ,הליפתה תולימ תא םינפהל דליל עייסל הרומה לש ותבוחו ותוכזש םשכ
תעשמ הרומה תא ררחשל לוכי וניא קוסיע םוש .הליפתה תעשב תמא תמגוד שמשל
.םידימלתה םע הליפתה
העשב וז תובישח שממי אל ךא ,הליפתה תובישח לע םילימב הרומה ביחרי םא
ללפתהל בושח :לשמל ,ומכ ,ירקש רסמ םידימלתה ונקי ,םיללפתמ וידימלתש
וכות ןיא הז הרומ :ורמאיש ןכתייו .ךכמ רוטפ התא רגובמכ ךא ,דימלת התאשכ
.וירבד תא םירתוס וישעמ ;ורבכ
ןמיס אוה הרומה השעמו ,םהירומ לא םהיניע תא םיאשונ םיריעצ םידימלת
תכסוחו המיענ הריווא הרשמ הידימלת םע תללפתמה הרומה .הדימלתלו דימלתל
ינאו התא :רסמה תא םילימ אלל הריבעמ איהו ,תורעהו תופיזנ התיכהמו המצעמ
!הליפתה תווצמב םיבייח ינאו תא ;םימש דובכב םיבייח

תרבוחב הדובעה ךרד

דומצב ולהנתי הליפתה ירועיש לכ יכ הנווכה ןיא ךא ,דימלתה לא הנופ תרבוחה
רועישה ךלהמב וחתפתי הליפתל היתפמאהו תונויערה םיכרעה .תרבוחל
תונויערה תא באשי הרומה .הליפתה רודיס-דימלת-הרומ לש היצקארטניאב
,הב םיאבומה םיפסונ תורוקמ לא דימלתה תא הנפיו ,תרבוחה ןמ םייטקדידה
להנתי רועישה םצע ךא ,רועישה תא תויחהל ידכ םהב שיש םיטוטרסלו תונומתל
ךירדמה .דימלתה לש ובלל םירדוחו בלה ןמ םיאצויה םירבדכ וידימלתל הרומה ןיב
.וז המישמב הרומל עייסל אב הרומל
ןייעלו דמלל יאשר הרומה ,תאז םע .(רודיס) רדס איה הליפתב הליבומה הלימה
הדימעה תליפת לש תוכרבה תא דמלל ךרוצ ןיא :המגודל ;רחא רדס יפל תוליפתב
ינפלו ,םימשגה תדיריל ךומס םינשה תכרב תא דמלל ןתינ אלא ,תחא הביטחכ ןלוכ
יקרפ ראש יבגל ןידה אוהו ,תויולג ץוביק לש הכרבה זכרמב היהת תואמצעה םוי
.הליפתה
לכב ללפתהל ליגר דליהש תוליפתב ,לוח לש תירחש תליפתב ונדקמתה תרבוחב
ןוזמה תכרב ומכ ,םיפסונ הליפת יקרפ המוד ךרדב דמלי הרומהש יוצר .רקוב
החנמ תליפתמ םיעטקה .(דימלתל תרבוחב חפסנ האר) הטימה לע עמש תאירקו
.דרפנ דומיל םישרוד םניאו ,תירחשב תוליבקמה תוליפתל דואמ םימוד תיברעו
.(הליפתה אשונב דימלתל המדקה) וניבא םהרבא לש ותליפת :'א קרפ
,םהרבאל 'ה לש היינפב חתופ וניבא םהרבאל ה"בקה ןיב חיש-ודה שמוחה יפ לע
לש היינפל ;הלחתהה התייה ךכ אל :רמואו המדקה ונל םידקמ שרדמה ."ךל ךל"
.וארוב תא אצמו שפיח םהרבא ;גולורפ םדק ה"בקה
ןומרא=) תקלוד הריב הארו ,םוקמל םוקממ רבוע היהש דחאל לשמ :קחצי 'ר רמא
אוה ינא :ול רמא ,הריבה לעב וילע ץיצה ?גיהנמ אלב וז הריבש רמאת :רמא .(ראומ
.הריבה לעב
וילע ץיצה ?גיהנמ אלב הזה םלועהש רמאת :רמוא םהרבא וניבא היהש יפל ,ךכ
(טל הבר תישארב) .םלועה לעב אוה ינא :רמאו ה"בקה

שרדממ ,רחא הדגא שרדמ דליל איבהל ונרחב וניבא םהרבא לש הייהת התוא ביבס
ירויצ אוהו חונעפ שרודה לשמ וניא ונרחבש הדגאה רופיסש םושמ ,תושרדמה יתב
.הליפתל ונתוא ברקמו יטמרדו
ןנובתמ אוה ;תובא תרוסמ אללו ךוניח אלל ה"בקל וכרד תא אצומ וניבא םהרבא
עיגמ אוה ךכו ,ןאכמ תימינפ הרכהל עיגמו ,ןאכמ תיעצמא יתלב תוננובתה עבטב
שרדמב .("?גיהנמ אלל וז הריבש רמאת") ןודא היהיש בייח םלועלש הנקסמל
איה הנקסמה ונלש שרדמב ."הריבה לעב ינא" ול בישמ ה"בקה הבר תישארבמ
.וניבא םהרבא לש הלוכ
רקחמ ךרוצל אלו ותלעותל אל ?האירבה דוס תא וניבא םהרבא רקוח עודמ
."הווחתשא וילאו ללפתא וילא" :תחא הרטמ קר תמייק ;יפוסוליפ

התיכב

שי .שרדמב האירקב אשונה תא ליחתהל יוצר ןכלו ,בל ךשומו ירופיס אוה שרדמה
תולאשה יפ לע וירסמ תנבהל םתוא ליבוהל לכונו ,םידליל רכומ רופיסהש חינהל
שמשה ןמ הבזכאה רחאל ."םלועל ןודא" שפחמ םהרבא דליה .תרבוחבש תוחנמה
."םהילע שי ןודא" ,תדחוימה הנקסמל עיגמ אוה םימלענו םיעקושה חריהו
חמצתש תלעותה המ םילאוש ונחנא ,ירמגל השדח העפות םילגמ ונאשכ ,ללכ ךרדב
?תאז לאש םהרבא םג םאה .ונל
?םהרבא לש ותרטמ יהוז םאה ;ןודאה תויהל ,טולשל םיצור ונחנא ללכ ךרדב
.הווחתשא וילאו ללפתא וילא

ותליפתב וניבא םהרבא רמא המ ,תוגוזב וא תוצובקב ונודיו ,ורעשי םידימלתה
תא אטבל םידליל תתל ףידע יאדווב ךא ,תונוש תוחיתפ ונעצה תרבוחב .הנושארה
.היחנה לכ אלל םמצע
לילצב ועיפוי םיבכוכהו חריה ,שמשה :שרדמה תא זיחמהל הפי תוכומנ תותיכב
.שרדמב ומכ ,םהרבא היהי דיחיה רבודהו ,העונתבו
סנכנ אוה עודמ :וניבא םהרבא לע םיפסונ םיטרפ תעדל וצרי םידליה יכ חינהל שי
ףוסב קר ולא םיטרפ קפסל יוצר ?הרעמה ךותמ אצי עודמו ,הב ההש עודמ ,הרעמל
.הליפתה לא ונתוא ליבומה שרדמה לש רסמב וזכרתי םידליהש ידכ ,רועישה

"המשנה תכרב"ו "ינא הדומ" הליפתה יעטק

תתנש המשנ !ייקולא"ו "ינא הדומ" תליפת :המשנה תרזחהב תוקסוע תוליפת יתש
."יב

?המשנה יהמ

תישיא םדאל הנתינ המשנה יכ םידמל ונא (ז קוספ ,ב קרפ) תישארב תשרפמ
םדאה תא תדחיימ המשנה ".םייח תמשנ ויפאב חפייו" :ה"בקה תאמ תידעלבו
רעה םדאב הנותנ המשנה .יחה םדאה תא תנייפאמ המשנה .האירבה ראש תמועל
דוע לכ ונב תנכושה תינחור תושי המשנב תוארל ונילע לבוקמ .המונתב יורש וניאש
המשנה תרזחה לע תוליפתה ךותמ .התימה תעשב ףוגה ןמ תדרפנ איהו ,םייח ונחנא
.ומויב םוי ידמ וילא הבשו הנישב ףוגה ןמ תינמז תדרפנ המשנהש םידמל ונחנא
?התלוגס המו החוכ המ ?המשנה יהמ :ונמצע תא םילאוש ונחנא בושו
תמשנ תא רידגמ ,(זכ קוספ ,כ ילשמ) "םדא תמשנ 'ה רנ" קוספל ושוריפב ,א"רגה
.(ועוציבו השעמה ןונכת=) "השעמו רוביד ,הבשחמ" לש לולכמכ םדאה
תא תועינמש ןהו ,םייחה ילעב ראש לומ םדאה תא תונייפאמה תונוכתה ןה ולא
.תוריע לש בצמב יחה םדאה
.(ב 'מע ,זנ תוכרב) התימה ןמ םישישמ תחאכ הנישה תא ורידגה םימכח

"ינא הדומ" תליפת

,תיסחי תרחואמ הפוקתב הרבוח איה .המיקה תעשב תרמאנ "ינא הדומ" תליפת
.םירודיסה לכב תספדומ הניאו
:הליפת ןוקית ,"תוליפתה רצוא" ךותמ
,םינורחאה םידיסחה התוא ונקיתש הארנו ,םינושאר ורכז אל הזה חסונה :רבסה
תופנוטמ םיידיב הרמאל רוסאש ,"המשנ ,ייקולא" תחת ,המיק תעשב הרמאל
תרכזומ הניא הליפתה = .'ה םש תרכזה = "תורכזא" .הבש תורכזא ינפמ. (הליטנ אלל)
.16 - ה האמב תפצב הרבחתנ איה .םינואגה לש םירודיסב וא ם"במרב אלו ארמגב
ותליפת תא הב חותפל ליגר דליהש םושמ ,"ינא הדומ" הליפתב םידימלתה םע ןייענ
.דבלב הנישה ןמ המשנה תרזחה תרכזנ "ינא הדומ" תליפתב .ןגה תונשמ דוע
רבדל ,בושחל" חוכה תא ונל בישהו ונתרכהל ונריזחהש ה"בקל םידומ ונא
תדקפה לע ןוחטיבו הדות "םלוע ןודא"ב םיאטבמ ונחנא ךכל המודב ."תושעלו
יחור םעו ,הריעאו ןשיא תעב יחור דיקפא ודיב :ונל התרזחה לעו 'ה לצא המשנה
:"לארשי תדובע" ורודיסב רעב בד קחצי 'ר שרפמ .אריא אלו יל 'ה (יפוג=) יתייווג
תא רומשיש ,יפוג תא םג אלא ,ודיב יתמשנ תא יכונא דיקפמש דבל אל ,רמול הצר
.יתנשמ ריעאש תעבו הניש תעב םהינש
:אבומ הכ רומזמ ,תוליפת שרדמבו
,ןיקוחשו ןייולב ןריזחמ אוהו ,םישדח ודיב םידיקפמ ,םדו רשב :רדנסכלא 'ר רמא
עדת !םישדח (רקובב) ןריזחמ אוהו ,םיקוחשו ןייולב ודיב םידיקפמ ,ה"בקה לבא
ןשי אוהשכ ,הקוחשו וילע העגי ושפנו םויה לכ הכאלמ השוע הזה לעופה ;אוה ןכש
רמאנש ,השדח היירב ופוגב תרזוח איה תירחשבו ,ה"בקל ושפנ םילשמ אוה
.(גכ קוספ ,ג קרפ הכיא) "ךתנומא הפי םירקבל םישדח"
ןייעל ונמדקה .(םירודיסה בור י"פע) ףוגה תכרב רחאל תרמאנ המשנה תכרב :הרעה
."ינא הדומ"ל הליבקהל ידכ הב
יתש תלבקמ המשנה וז הכרבב .ב"ע ,ס ףד תוכרב ,ארמגב הרוקמ המשנה תכרב
:תויועמשמ
רקוב לכב יל הריזחמו "יברקב הרמשמ" ה"בקהש המשנה .א
,אובל דיתעל יב הריזחהלו ינממ הלטיל דיתע ה"בקהש המשנה .ב
.חישמה תאיבב
ןיבל הנישה ןיב תטלחומ הדרפה דירפהל בושח םידימלתה בלב תודרח עונמל ידכ
םדאה הנישב .לבגומ יתלב ןמזל ונחרוכ לעב ונתאמ תלטינ המשנה התימב :התימה
,תונמאנבו הבר הלמחב ול הריזחי ה"בקהש חוטב אוהו 'ה לצא וחור תא דיקפמ
."אריא אלו יל 'ה"ש שיגרמ אוה ןכלו

התיכב

,תויעמשמ-דח תויחנה עובקל לכונ אל ?תוכומנ תותיכב תוומה אשונב קוסענ םאה
םא ,המגודל .דליל דלימו התיכל התיכמ ,הרומל הרוממ םינתשמ םירבדהש םושמ
גוהנל שי ,םידימלתה דחא תא וא רוביצה תא עזעזש תוומ הרקמ הנורחאל עריא
החפשמב תוומה תויווח תא דלי םושמ ךוסחל רשפא יא ,תאז םע .תוריהז הנשמב
.(אתבס וא אבס תריטפ)
תולימל תתלו הליפתה רועישב אקווד אשונה תא ררועל םא אופא לוקשל שי
איה תישגרה תוברועמהו םיעוגר םידליהש העשב ,אשונה תא ליבוהל הליפתה
םינפהלו תוקוצמ תולעהל ,לואשל םידליה ולכוי וז העשב .דבלב תיטרואיתו תיקלח
.םהיבגל יטוקא הלילח אשונה רשאכ םג םהל דומעל םירומאה םירסמ
ונל בוט ,רטפנה ןמ הדרפה ונילע השק םא םג ?הליפתה תולימ ונתוא תודמלמ המ
ונריקי לש המשנה .המשנה תא לטונש אוהו תומשנה לכ ןודא אוה 'ה יכ תעדל
דיתעל הריזחהל" ןמזה עיגיו םיתמה תייחת היהתש דע ,םיבר םימי 'ה לצא הרומש
."אובל
ןמ עונמל םיצור ונניא דחא דצמ .דואמ קד לבח לע םיכלהמ ,םירומה ,ונא הז אשונב
םע תוארתה היופצו טלחומ וניא תוומהש הריבסמה תידוהיה הנומאה תא דליה
וז הנומא םגרתי ריעצה דליהש שושחל שי ינש דצמ ;םימיה תירחאב ונריקי
הזכ חור ךלה .תדמתמ הבזכאל ףשחיי ךכבו ,רטפנה לש ובושל תימוי-םוי הנתמהל
."בלה ןמ חכשיהל תמה לע הבוח"ש ונודמיל רבכש ,םימכח חורב וניא יאדווב
.רטפנל לודג דובכ ןתמ ךות איה הדרפה .תמה ןמ םידרפנ ונחנאש שיגדהל שי
ונבהאש ימל דובכ ישעמ םה תסנכה תיבב שידקהו ןורכיזה רנ ,העבשה ,היוולה
.ונתאמ ךלהו
בישהל שי ולא ןיעמ תולאשל .םיתמה תייחת לע םיינכט םיטרפ תעדל וצרי םידליה
?ךיא ?יתמ - םכומכ ולאש םיבר םישנא .תורורבו תויעמשמ דח ,תונכ תובושת
ה"בקה :איה םלוכל הבושתה ךא ,והתו ורקח םילודג םימכח םג - ?םוקמ הזיאב
היחמ" ה"בקהש ונל רפסמ הליפתה רודיס .םיאיבנב אלו הרותב אל :ונל הליג אל
."םיתמ תויחהל" ןמאנ אוהשו "םיבר םימחרב םיתמ
תולימל םידימלתה תא ריזחהל בושח ונתאמ םיאלפנ םהש םיאשונב ןוידה רחאל
.ןתוטשפב הליפתה
:ןתמגודכ תולאש רבחי וא ןלהלש תולאשה ןמ םידימלתה תא לאשי הרומה
?"הדומ ינא" םוקמב "ינא הדומ" םירמוא ונחנאו ,םילימה ופלחתה עודמ .א
?רקובב ידוהיה רמואש הנושארה הליפתה יהמ .ב
.רודיסבו שמוחב ךכל החכוהה תא ואצמ ?המשנה תא ארב ימ .ג
?םיידי תליטנ ינפל הטימב "ינא הדומ" ללפתהל רתומ םאה .ד
?"הלמחב" ונל 'ה השע המ .ה
רודיסה ךותמ) "יבל ןויגה" יוטיבה שוריפ תא ,(הרומל) איבנ המשנה תכרב םוכיסל
.םיתמה תייחת לש הנומאה ונבלב תעטל העבקנ וז הכרב :("יפ ירמא"
לא ונרזח רקובב ונמוקב ךא ,ונפוג לע הטילשהו שגרה שוח ונתאמ לטינ ונתנשב
.חישמה ןמזב תויהל הדיתעה םיתמה תייחתל וז הלועפ המודו ,האלמה ונתרכה

ףוגה תכרב

ןהב לכתסמהש יפל ,היתולימ תונקותמ המכו ,היניינעב תאזה הכרבה הלודג המכ
רשב לכ תאופרל התוא םתוחו המכחב הליחת םידקהש תמאה ןיעב
תושעל אילפמו (תושרפהה=) םיחודה תוחוכהמ םייחב ארבש המ תואילפה לע דמיל
רמוא אוהש ומכ) ורמאב יח לכל (םימינהו םידירווהו םיקרועה) םיקיזחמהמו
(אי הקספ 'ג רמאמ ,ירזוכה) ."רשב לכ" (הליפתב
ימשגה ןפה תא תרשל ודעונש תוחוכ םירביאה ןמ דחא לכב שיגדמ םהרדובא דוד 'ר
ול השע ,םהב תוארלו טיבהל םייניע ול השע :"םיבקנ וב ארבו" :ינחורה ןפה תאו
םהב חירהל ,םייריחנ ,םיבקנה ול השע .ערב טיבי אלו ןושיל וניע םוצעל םייפעפע
.שארה תוחל תפדעה םהב דירוהלו םהב םשנתהלו
םהרדובא) וז ךרדב תופסונ תועפות םהרדובא דוד 'ר ףיקמ רודיסל וירבסה רפסב
.(דל 'מע ,םלשה

התיכב

לכונ :ופוגב תושחרתמה תויאלפה .תויעבטה תועפותל עדומ היהי דימלתהש בושח
דציכ ררבנו םדאה ףוג רפסב ןנובתנ .ונתשגרה רחא בוקעלו המישנה תא רוצעל
ידכ האופרב רושק ועוצקמש הרוה ןימזהל יוצר .המישנהו םדה רוזחמ להנתמ
.המכחב ארבנ ןכא םדאה ךיא ראתיש
קוספ ,וט קרפ תומש שמוח דומילמ םידליל תורכומ ףוגה תכרב לש המיתחה תולימ
.וכ

הרותה תוכרב

(ד הכלה ,א קרפ תוכרב תוכלה ,ם"במר)
תוכרבו (ןינהנה תוכרב=) היהנה תוכרב :םינימ השולש ןלוכ תוכרבה לכ ואצמנ
ארובה תא רוכזל ידכ השקבו הידוהו חבש ךרד ןהש ,האדוהה תוכרבו תווצמה
.ונממ הארילו דימת
ינפל םדא ךרביש הכרבה יהמ הלאשב םינד םימכח ב"ע ,אי ףד תוכרב ,דומלתב
:תועד שולש תואבומ .הרותה דומיל
".הרות ירבדב קוסעל ...ונשדיק רשא" :לאומש רמא ,הדוהי בר רמא .1
".'וכו וניקולא 'ה אנ ברעה" :יכה הב םייסמ ןנחוי 'רו .2
"...םימעה לכמ ונב רחב רשא" :רמא אנונמה בר .3
הרותל סוליקו םוקמל האדוה הב שיש יפל ,תוכרבבש הלועמ יהוז :אנונמה בר רמא
.תוכרבה שולש תא רמול םימכח וקספו .לארשילו
שיו" :םירמוא רוטהו תופסותה לעב .שולש וא תוכרב יתש ונינפל םא איה תקולחמ
תמועל ".הרותב קוסעל םע איה תחא הכרב יכ ,רוביחה 'ו-ב ,"אנ ברעהו" רמאל
".תוכרב שולש ךרבמו" :י הכלה ,ז קרפ הליפת תוכלהב קסופ ם"במרה ,תאז
:ם"במרה לש גוויסה תא הרותה תוכרבב תוארל לכונ
"ויתווצמב ונשדיק רשא" :תווצמה תכרב - הנושאר הכרב -
"...אנ ברעהו" :ןינהנה תכרב - היינש הכרב -
.האדוהה תכרב - הנורחא הכרבו -
םידמול ונאש ונלש הרותה דומיל תא תומידקמ תירחש תליפתב הרותה תוכרב
.םויה לכ ךשמב
ונילע ברע היהי הרותה דומילש :תושקב יתש םישקבמ ונחנא היינש הכרבב
לכ תלחנ היהי הרותה דומילשו ,הבהאמ דומילב קוסעל ונדומיל רחא ךשמינשו
.(גרובנלקמ יבצ בקעי 'ר) םיאבה תורודבו הזה רודב לארשי
דסח תושעל ,ויכרדב תכלל אלא ,תיפוסוליפ הניחבמ ל-קה תעידי אל :"ךמש יעדוי"
(ק"דר) .השוע ךרבתי אוהש ומכ ,םדא ינב םע הקדצו טפשמו
ונל תרכומ וז הכרב ,הלועמהו תללוכה איהש ,עבק אנונמה 'רש תישילשה הכרבה
.הרותל הלועש ימ לכ ךרבמש "הרותה תכרב"כ
.הרותה דומיל תווצמ םויקל ,"ןתיישעל ךרבמה רבוע" תוכרבה רחאל
:רמאנה יפ לע ,ארמגו הנשמ ,שמוח דומיל ללוכ רוזחמ לכ ;דומיל ירוזחמ ינש ונינפל
ןישודיק) "דומלתב שילשו הנשמב שילש ,ארקמב שילש :ויתונש םדא שלשי םלועל"
.(א"ע ,ל
תא הנשמבו ,םינהוכ תכרב תא הרותה דומילב רמול םיליגר ונחנא רפסה תיבב
.תבש תכסממ אתיירב ארמגבו האפ תכסממ הנושארה הנשמה
?הרותה דומיל תא גצייל םינהוכ תכרב הרחבנ עודמ
לארשי לש ןתכרב ריכזהל ידכ ,םינהוכ תכרב תא הרותה יקוספל אקווד ונקיתש המ
.(דימתה ןברק תאלעה ינפל הכרענ שדקמב םינהוכה תכרב) םידימתה ינפל
(יחריה ןבא)
הקולחה יפל חולה לע הכרבה תולימ 15 תא בותכל יוצר התיכב םינהוכ תכרבב
תא תולגל םידימלתה תא דדוענ .דימלתל תרבוחבש המגודה יפ לע ,םיקוספל
.הלימ לכ לש התועמשמ
;רוא="ראי" :םילעפה ךותב םירתתסמה םצעה תומש תא אוצמל לכונ
תאישנ="...אשיי" ;הרימש="ךרמשי" ;הכרב="ךכרבו" ;הנינח ,ןח="ךנוחי"
.םייפכ
."ךרמשי" ,"ךכרבי" :תישיא הב רכזנ דיחי לכ ךא ,רוביצה לא תינפומ הכרבה
שוריפ ןלהל .היינשה הלימב קוספ לכב בצומ 'ה םשו ,תבחרתמו תכלוה הכרבה
("יפ ירמא" רודיסב אבומ) "יבל ןויגה" הכרבה ךותמ םייוטיב המכל
.ערה רצימ ךרומשיו ךנוממב הכרב ןתיי = 'ה ךכרבי"
.ךילע ךנח ןתייו תוקחוצ םינפב ךב טיבי = "'ה ראי"
.םדא לכ םע םולשו ךתאיציב םולש ,ךתסינכב םולש = "םולש ךל םשיו"
,בכ קרפ יולה ברל "םייח רוקמ" הכלהה רפסב הרומה אצמי טרופמו ףסונ שוריפ
.גכ ףיעס
תא דמלנש ףא .תסנכה תיבב םייפכה תאישנל םג ונסחיתה "תושר" דומיל תרגסמב
תא ןווגל םא הרומה לוקשי ,הדימעה לש ץ"שה תרזחב המוקמב םייפכה תאישנ
םיכלוהה םידלי .ןאכ םינהוכ תכרבב םג היווחהו עדיה לגעמ תא ביחרהלו הארוהה
.םיבלש ינשב אשונב ןודל וחמשי תסנכה תיבל
.ויחא םע וא וירוה םע ןהילע בישהל רומא אוהש תולאש דימלתה אצמי תרבוחב
דחא לכ .רועישב ןיינע רוציי הזו ,ןהוכו יוול לארשי יבגל תונוש הנייהת תובושתה
.ךרובמה אוה ירהש ,חפוקמ שיגרי לארשי אמש שושחל ןיא .וירבחל שדחל לכוי
,םינהוכ תכרב תעשב תילטב וידלי תא הסכמ ןהוכ וניאש באה תובר תוליהקב
הילע רפסל בר ןוצר שיש ,המח היווח יאדווב יהוז אבא לש ותילטל תחתמ אצמיהלו
.התיכב

ארמגהמ אתיירבהו האפמ הנשמה

.תורוקמה ינש לש תמויסה וזו ,"הרות דומלת" אוה תואבומה יתשב רזוחה ביטומה
תליפתב אתיירבה לש המוקמ תא שרפמ ,"תובבלה תדובע" ורודיסב ,ץבעי 'ז ברה
,הזה םלועב ןהיתוריפ לכוא םדאש תווצמה :הרותה תוכרבל המלשהכ תירחש
ףוגש ,אבה םלועב תמייקה ןרקה תאז דבלמ ;ףוגה תאנה וא דובכ ןהב שיש רמולכ
.אבה םלועל ותומלשב דמועו רמושמ הווצמה רכש
םאו בא דוביכ תווצמ איהו ,ותודלי תישארמ וילע הלח ןתבוחש תווצמב ליחתה
תיב תמכשהבו ,המייקלו הב ךנחתהל דליל םג רשפאש ,ופוגב םידסח תולימגו
יאש םיחרוא תסנכה תווצמ הנומ ךכ רחא .ןבר תיב תוקוניתל םג תגהונה ,שרדמה
תווצמל אב אוה ,השעמ ןפוגש ,ולא תווצממו .'וכו תיב ול שיש ימב אלא הב רשפא
.(הווצמ םויק אוה הליפת ןויע רועישש קיסהל לכונ ןאכמ) הנווכ הלוכש ,הליפת ןויע
,הכרב קיזחמ ילככ וניתובר יפב חבתשנ םולשהש ,םולש תאבה תווצמ הנומ ךכ רחא
.תווצמה לכ תמשנ איהש הרות דומלתב םתוחו
הנוש התיכב וב םיללפתמש רדסה םיתעל ;םינוש םירודיסב הנוש תוכרבה רדס
המכב ומצעב קודבי ,ךכל עדומ היהי דימלתהש בושח .דימלתה לש ורודיסב רדסהמ
.לוכה לע לבוקמ רודיסבש רדסב ינושהש הדבועה תא םינפיו ,םירודיס
תכרב" ,"ףוגה תכרב") םימכח ועבטש תוכרבה תומש לע םג רוזחנ וז תונמדזהב
.('וכו "המשנה

םויה תוליפת שולש

ידכ וב שי ךא ,הליפתה תולימ תא ריבסמ וניאש אשונ ונבליש הליפתה ןויע יקרפ ןיב
.הליפתה רדסב דליה תואצמתהל םורתל
:םויה תוליפת שולש רדסל תונוש תועד שולש טטצמ ם"במרה
ובש ןמזב תרמאנ תירחש תליפת .(ב"ע ,וכ תוכרב) תונברקל הליבקמ הליפתה .א
.'וכו רחש לש דימתה ןברק תא םילעמ
םינמזב הליפתל ררועתהל בייח םדא ,א הכלה ,ד קרפ תוכרב ,ימלשוריה יפ לע .ב
.תוירבה לע הנתשמ םויהש
- ונמע תודלות תישארל תוסחייתמ תוליפתה שולש ב"ע ,וכ תוכרב תכסמ יפל .ג
.םונקית תובא תוליפת

,ירזוכה ןמ ןויער ונפסוהו ,דומלתה ןמ תועדה שולש תא דימלתל תרבוחב ונאבה
דליה ןיא ללכ ךרדב .םויב תוליפת שולשל הקוקזש איה ונלש שפנה יכ דמלמה
תעדל הצור אוה ;אשונ ותואל םינוש םישוריפ וא תונוש תותימא לבקל ךורע ריעצה
.תוליבקמ תויורשפא וילעמ החודו ןוכנה שוריפה והמו קדוצ ימ
אלא הז תא הז םירתוס םניאש קר אל םישוריפה יכ ,הז אשונב ךכמ שושחל ונל ןיא
םינמזל םיליבקמ דימתה תונברק תברקה לש םינמזה .הז תא הז םימילשמ וליפא
.תוממיה לש הנפמה תודוקנב ה"בקל ונפ תובאהו ,תוירבה לע הנתשמ םויהש
רשפאלו ,םינושה םישוריפה לומ םידימלתה תא דימעהל וניסינ דימלתל תרבוחב
תשרודש תוסחייתה תלאש יהוז .םבלל רתויב בורקה שוריפה והמ העד תווחלו םהל
תחא םע רתי תוברועמ תריציו תונוש תויורשפא שיש הדבועה תלבק ,הדמע תטיקנ
םהש ,תובאל תוליפתה תא ךמוסה שוריפל ורשקתי םידליהש חינהל שי .ןהמ
.שמוחה דומילמ תורכומ תויומד

התיכב דומילה

עודמ איה הלאשה ןאכ .רסיק סונינוטנא ןיבל אישנה הדוהי 'ר ןיב חיש-ודב ונלחתה
לע םירשגמש םיינש ?םיחחושמה םה ימ .רתוי אלו םויב תוליפת שולש קר שי
.ידוהי םכח דימלת לומ ינחוכה ןוטלשה למס ,תודהיהו אמור ,םיימוהת םידוגינ
הבושת הנוע וניאו ,היעטהו הגצה לש תיביטלופינמ הבושת הדוהי 'ר בישמ עודמ
?ןיינעל
םידוהיהש חיכוהל הצור סונינוטנאו ,תינרטנק איה הלאשהש עדוי יברש חינהל שי
ילואו .ה"בקל ללפתהל ןווכתמ סונינוטנא ןיא ירהש ,הכלהכ 'ה תא םידבוע םניא
רמאיו ומצעב הבושתל עיגי סונינוטנאש ידכ ,תיטקדיד ךרדב אישנה הדוהי 'ר רחב
."תוכלמב הזבמ התא המ" חתפמה טפשמ תא
הנהו ?םויב קר ה"בקה לא תונפל רתומ תמאב םאה :ךיבהל לולע שרדמה לש רסמה
דבלמ ,רמולכ ".םויה לכ ארקא ךילא יכ ,'ה יננח" :חפ םילהתב רמוא ךלמה דוד
,דימת היוצרה ,תינטנופסה הליפתה הנשי ,חסונבו ןמזב תועובקה ,הבוחה תוליפת
.(המק םילהת) "תמאב והוארקי רשא לכל ,ויארוק לכל 'ה בורק"
לבא ןהמ ןיתחופ ןיא ,(החנמו תירחש ,תיברע) ולא תוליפתו" :ם"במרה ונדמלמ ןכו
תוליפת ולאו .ודיב תושרה ,ולוכ םויה לכ ללפתהל םדא הצר םא .םהילע ןיפיסומ
.(ט הכלה ,א קרפ הליפת תוכלה ,ם"במר) "הבדנ
רתומ םא שרדמה תיבב לאושש דימלתל בישמ יבר היה המ :תושר תלאשל העצה
?הבוחה תוליפת שולש לע ףיסוהל

רחשה תוכרב

ןרוקמ .רחש לכב ונל למוג 'הש םידסחה לע רקובב ידוהיה ךרבמ תוכרב 15
.ב"ע ,ס תוכרב תכסמב הלאה תוכרבה לש
אלו האר אלש הרקמבו ,העימשו הייאר תוכרב ןה ולא תוכרב םא ,וניתובר וקלחנ
.רקוב לכב ןכרבל רשפאש האדוה תוכרב ונינפלש וא ,ךרבי אל עמש
רגחש ירה ?דציכ :ןרשקהב קר הנרמאית תוכרבהש העדה תא גציימ ם"במרה
ןתונה" ךרבמ ,לוגנרת לוק עמש ;"הרובגב לארשי רזוא" ,ותטימ לע אוהו ,ורוגח
(ז הכלה ,ז קרפ ם"במר) .התוא ךרבמ וניא בייחתנ אלש הכרב לכבו ."הניב יווכשל
ןהש רדסה יפ לע תוכרבה תא רמול שיש קסופ ,םירוטה לעב ,רשא 'רב בקעי 'ר
םיידיה ןיאש יפלו .התעשב תחאו תחא לכ לע ךרבל יואר היהו :ארמגב תועיפומ
חרוא ,רוט) הבוח ידי ואציו ,ןהירחא ןמא ונעיו ,תסנכה תיבב ןרדסל ונקית ,תויקנ
רבוע ןהילע ךרבמ תוכרבה לכ :ןנירמאד אוהו .ףסוי תיבה שרפמ ןכו (ומ ןמיס םייח
הכרב לבא ,"ויתווצמב ונשדיק רשא" ןהב רמואש תווצמה תוכרב ונייה ,ןתיישעל
.ךכ רחא ךרבל לוכי ולא ןוגכ חבשו האדוה לש

התיכב רחשה תוכרב

םרות וניא הז ןיעמ הליפת רועישש םושמ ,תוכרבה לש ילולימ שוריפמ ענמינ
אוהש תויבויח תויווח דימלתה לש ותעדותל איבהל יוצר .דליה לש תישיאה הליפתל
דימלתה .חוכה תייווח לשמל ומכ ,ארובהמ םיישיא םידסחכ ןתוא שוחל לוכי
תורבגתההו הייארה ,תופקדזהה ,הדיעצה תלוכי לע הכרב רודיסב אוצמל שקבתי
"הניב יווכשל ןתונה" ,"םימורע שיבלמ" :ונבחרה תוכרב שולשב .תופייעה לע
."ונוצרכ ינשעש" תכרבו

םימורע שיבלמ

אטבמ ,"היארה תלוע" ורודיסב ,קוק ברה .םיאורבה ראש ןיבל ונניב ןיחבמ דגבה
ישפנה שוחה לע האדוה (1 :לופכ תאזה הכרבה ןכות הנהו :הכרבה לש הדוחיי תא
םישייבתמ) דובכ ישובלמ םישבלתמ ודי לע וננהש ,ונברקב 'ה עטנש ונלש ןידעה
ודסחב ה"ב לכ רצוי איצממש תיתואיצמה תירמוחה הנמזהה לעו (2 (םוריעב
הנתוכ ,ישמו רמצ ונל ןנח) םהימורעמ תוסכל םידגבה תא ,תוישונאה ויתוירבל
ונא תירמוחה תונמדזהה ךרדבו תינחורה הייטנב ,דחי םיכרדה יתשב .(ןתשפו
."םימורע שיבלמ ...ךורב" םיכרבמו 'ה לש ודסח תא םיריכמ

הניב יווכשל ןתונה

ןיבי אוה דומילה תדיחי ףוסב קר .דימלתל העתפה ןיעמ ונכרע וז הכרב דומילב
.קיתעה םלועב יווכשה היה בושח המכו קסוע אוה הכרב וזיאב

אביקע 'ר לש רופיסה

וליפאו תניינעמ הנומת יהוז .לוגנרת םעו רומח םע ,רנ םע ךרדל אצוי אביקע 'ר
ןועשה היה יווכשה .לוגנרתה היה בושח המ םידמל ונחנא וז היצאוטיסמ .תחדבמ
היה לוכי אל ,הנמזב הליפתב ריהז היהש ,אביקע 'ר .קיתעה םלועה לש ררועמה
."הליל ןיבו םוי ןיב ןיחבהל" ידכ ,ךרדל אצי אוהש םימיב וליפא יווכשה לע רתוול
ול ריאמ לוכהש העשב הבוטל אוה השוע ה"בקהש המ לכש ריכהל םדאל ול לק
,אביקע 'ר לא וסחייתהש יפכ תוסגב וילא םיסחייתמ ריעה ישנא רשאכ ךא ,םינפ
לש בלשו בלש לכב ,תאז לכבו ,(רומחה) בכר אללו ,ןמז-הרומ ילב הדשב רתונ אוהו
חיכומ רבדה - "!הבוטל לוכה ה"בקה השועש המ לכ" ריהצמו רזוח אוה לזמה שיב
.'הב ונוחטיב תא
רנב דייטצה אוהו ,תנגומ הינסכאב ןולל היה ותעדב .סנה לע ךמס אל אביקע 'ר
חיכוה אוהו ,תמוערת ובלב התייה אל ותערל היה לוכה רשאכ ךא ,יווכשבו רומחבו
תולשלתשהב אקווד ךא ,רופיסב יסנ ביכרמ לכ ןיא .ה"בקב גלפומה וחטבמ תא
לע ה"בקה לש תדחוימה ותחגשה לילעב הלגתמ תיתורירש וליאכ איהש םיניינעה
םיפיקמה וידימלת ךא ,דימתמו זאמ תאז עדי אביקע 'ר .םיקולאה ארי קידצה
."הבוטל לוכה ,ה"בקה השועש המ לכו ,'המ לוכה"ש ,תעדל התע םיחכונ ותוא

"השיא ינשע אלש" תמועל "ונוצרכ ינשעש" הכרבה

ינשע אלש" הכרבה תא עומשלו רודיסב תוארל הרענל השקש ךכמ םלעתהל ןיא
הלולע .התימדתל תמרות הניא ,"ונוצרכ ינשעש" ,הלש הכרבה םגו ."השיא
.תיעטומ תומשרתה יהוז .הרענב/השיאב תלזלזמ תודהיהש השגרהה לבקתהל
הדובכ ךא ,ןמרג ןמזהש תופסונ תווצמבו הרות-דומלתב תבייח השיאה ןיא םנמא
תוכילה הייפוצ איהש ךכ לע תצרענ השיאה םלועמו זאמ .חנומ ימוקמב השיאה לש
,םינבה ךוניח ,רחמה רוד ךוניח .הנושל לע דסח תרותו ינעל הסורפ הדיו התיב
םעו םיחבשה םע ההדזמ ונרוד תב הרענה םא קפס םנמא .תונמאנה הידיב דקפומ
הריירקל תפאוש איה ילואו ?התיבב הנופס תויהל אוה המולח םאה .וללה תויפיצה
?תויוכז תוושו תויונמדזה תווש תיאמצע

תובושת ןאכ םיעיצמ ונחנא .רחא וא הז ןפב רודיסה ישרפמ לצא םג הנודנ וז המליד
םימרותכ ול םיארנה םירבדה תא םיאתי הרומהו ,יגולונורכ רדס יפל אל ,תונוש
.ןחור ךלהלו ויתודימלת ליגל רתויב
רודיסה לעב לש ,"השיא ינשע אלש" הכרבה חסונל יתדבוע יתכלה רבסה ןלהל
ונב רחבש ,אוה ךורב םשהל האדוהו חבש ןתונש וז הווצמ םעטו :"לארשי תדובע"
םלועבו הזה םלועב ונל בוטל ויתווצמ תא ונל ןתנו ותדובעל ונבריקו תומואה לכמ
בייח דבע ןיאש ,דבעה ןכו ,חנ ינב תווצמ אלא ול ןיאש ,ירכנב ןכ ןיאש המ ,אבה
תווצמב הווצמ הנניא איהש ,תומצמוצמ השיאה לש היתווצמ ןכו .לארשיכ תווצמב
.אמרג ןמזהש השע
תאצוהב "תבש יקרפ" תרבוחב בר רמוח הרומה אצמי תווצמב השיאה בויחל רשקב
.39 'מע ,םידומיל תוינכת
החנמ ןורקיע אוה ינושה יכ ונל ריבסמ ,"תוליפתה םלוע" ורפסב ,קנומ והילא ברה
:וירבד ךותמ .תודהיב
לגעמב ינושו ןאכמ תויוכז ןויווש ,תודהיה תודוסימ דחא אוה תובוחב ינושה
.םלועה םולש תא םייקל יושע הז ןורקיע .ןאכמ םידיקפתה
תולעמ וא ,ךלמה דוד לש ויאצאצל קרו ךא הנתינ תיחישמה הכולמה תוכזש ומכ
,שיאה קר הווצמ ךכ ,יול טבשל קר הייוולה תונורתיו ,םדבל ןרהא ינבל קר הנוהכה
.תווצמה לכ לע ,ןירוח ןב אוה רשאכ קרו
ךא ,תונוש תוצובקל םינוש םידיקפת םידעונ םהבש הרבח ירדס תדסיימ הרותה
םדא לש ותוירחא תדימב םא יכ תובוחה תדימב םדאה ךרע תא הלות הרותה ןיא
.ויתובוח יולימ יבגל
אל אנליומ ןואגל ,הז דגנכ .להקה תא ךרבל יאכז ,טושפ רתויה םדאה אהיו ןהוכ
קוחה רטפ התואש ,היידוהי השיא .ערגנ אל וכרע תאז לכבו ,ךכל תושר התייה
.יקולא ןומא תעבה הז רורחשב תוארל תבייח ,תווצמהמ קלח לש ןמויקמ יקולאה
תימינפ תונוכנ רתוי ללכ ךרדב שי םישנל יכ החנהה לע ססובמ ידוהיה קוחה
,ץמחה רועיבל םישנה לש תוריסמב תאז חיכוהל לכונ) תווצמלו הרותל רסמתהל
,הווחאו הכרב םישנה תומרות ןהבש גחהו תבשה תוחוראב ןכו תורשכה תרימשל
רמאת הכ" הרות ןתמב םישנה תא ה"בקה םידקה ןכל .(ולוכ תיבל החונמו השודק
.(ג קוספ ,טי קרפ תומש) לארשי ינבל דגתו ,בקעי תיבל
חור תא םישנה אקווד וחפיט הקוצמו הכובמ תופוקתב יכ הארמ הירוטסהה
.(קנומ ברה ירבד ךותמ טקולמ) ."תוינקדצ םישנ תוכזב" ,לארשי
תפאוש איהו הז הוולמ דיקפתמ הצורמ ונתתיכבש הרענה ןיאש ונא םיששוח םאו
לעב איבמש האיבנה הרובד לש התאובנל רשקב שרדמה ירבד ואובי ,ימצע שומימל
יילע ינא דיעמ :םדאה תלעמ אישל עיגהל הלוכי השיאהש וחיכויו "ינועמש טוקלי"ה
וישעמ יפל לוכה - השיא ןיבו שיא ןיב ,לארשי ןיב ,יוג ןיב ,ץראה תאו םימשה תא
.(והילא יבד אנת ןכו ,ד ,ד םיטפוש ינועמש טוקלי) וילע הרוש שדוקה חור - םדא לש
רשאכ ,השיאה לש הכרבל רתויב תיבויח תועמשמ תתל וניסינ דימלתל תרבוחב
הווקת ונא .ידוהיה ונמלועב רתויב םידבכנה םיאשונל "ונוצרכ" הלימה תא ונרשק
תופיקזבו החמשב התכרב תא רמאת איהו ,תללפתמה הרענל ומרתי ונילודג ירבדש
.המוק

"הרומל ךירדמ" ךשמה


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח