הרומל ךירדמ

:םימכח ונש
"םכבבל לכב ודבועלו םכיקולא 'ה תא הבהאל"
?בלב איהש הדובע יהוזיא
.('א 'מע 'ב תינעת) הליפת וז רמוא יווה
.('ג קרפ הדובעה ביתנ) םלוע תוביתנב ל'רהמה טרפמו
?בלבש הדובע תארקנ הליפתהש םעטה המ
,בלב הלודג הלועפ השוע איהש ינפמ
םדאהש הרומ ת'ישה לא םדאה ללפתמש הליפתה יכ
...ותלוז םויק ול ןיאו וילא ךירצו ךרבתי וב הלתנ
.ת"ישה לע הרומג הדובע איה הליפתה ךכיפל
וכשמה אוהו הליפת ןויע אשונב הרומלו דימלתל שדקומש ינשה קלחה והז
."יתליפת ינאו" 'א קלח לש

תוכרבמ תירחש תליפת תא הפיקמ איהו 'ד-'ג תותיכל תדעוימ הנושארה תרבוחה
תאירקל דליה תא ברקל אבש חפסנ קרפ םג תללוכו ,הדימעה תליפתל דעו רחשה
.הטימה לע עמש
הרקיעב ,'ה-'ד התיכ דימלת ,רתוי רגובמה דימלתה תא ךירדת ,'ב תרבוח ,וז תרבוח
.תירחש תליפת םויסו הדימעה תליפתב ,הליפתה לש
הרקמב יכ ,רמול רתומל .'א תרבוח ודמל םידימלתה םא ןכדעתי הרומהש יוארה ןמ
דומילל ןמזה תא אוצמל בייח הרומה "היתוכרבו עמש" תא ודמל אל וידימלתש
ףסונב .הדימעה תליפת אוה וז םידומיל תנש לש יטנוולרה אשונה םא םג ,הז ינויח
הרותה תוכרבל ךשמהכ םינהוכ תכרב ומכ רודיסב םירזוחש םיאשונ םנשי ךכל
.הדימעב ץ"שה תרזחב השודקו רוא רצוי לש השודק .הדימעב םינהוכ תכרבו
.עודיה לע שדחה תא תונבלו ןנכתל ביטייש ידכ ,דמלנ המ קודבל בייח הרומה
יטקדידה אשונב ונבחרה "יתליפת ינאו" לש הנושארה תרבוחל הרומל ךירדמב
וירבדב םירזענ ונא וז תרבוחב "?דציכ ,דוסיה תותיכב הליפת ןויע תארוה"
,רמואה (לכשה תאצוה "הליפתה" תרבוח ךותמ) לפר .ד 'פורפ ברה לש םימיכחמה
לעו .עוצקמה לא ךינחה לש ישפנה סחיה תובישח תא שיגדהל שי הליפת ירועישב יכ
.הז עוצקמב רועישה לש חלצומ עוציבל תובישח-הנשמ סחיל שי ןכ
ותחלצה תדדמנ הזב - םייקתמ אוהש העשב ןיינעמ תויהל ךירצ חלצומה רועישה
תדדמנ הזב - םייתסנש רחאל ךינחה לע עיפשהל ךירצו ,הרומה לש תידותמה
.תיטקדידה החלצהה
בייח עוצקמהש םיכרעה םה המ ,הליפתה תארוה לש תויטקדידה תורטמה ןה המ
?ךינחל תונקהל
וז תולדבנ ,ףתושמה ןשרוש תורמל רשא תולועפ יתש הליפתה גשומב תללוכ תודהיה
ינפל בלה לש תינטנופס תוכפתשהל םיארוק הליפת םשב .יגולוכיספה ןנכותב וזמ
היטרפ לכל התרוצב תרדגומה הוצמ םויקל םג םיארוק הזה םשבו ,ה"בקה
קלח יאדווב ןושארה גוסהמ הליפתל ךוניחה .המרג ןמזהש הוצמכ ונילע תלטומהו
ךוניחב בושח קלח אוה ףא תוישעמ תווצמל ךוניחה .ילנויצומאה יתדה ךוניחהמ
תחאלכ הליפתל סחייתיש ,ךכל ריעצה תא ךנחל יוצר םא ,אוה בר קפס םלוא .יתדה
.הצמ וא הכוס תוצמ ןיעמ ,ןתיישעב הנווכ תוכירצ ןניאש תוישעמה תווצמה
- הב םיעייסמ םילודגה םיללפתמה וניתובר ירבדו - תנתונ תעדה ,הברדא
.אוה ותליפת תא הרודסה הליפתב האריש ,ךכל םדאה תא ךנחלו לדתשהל שיש
ךנחלו תינטנופס הליפת תארקל ררועל :הלופכ אופא הליפתל ךוניחה לש ותרטמ
.הרודסה הליפתה םע ללפתמה לש ,המלש וא תיקלח ,תוהדזה תארקל

(בתכושמו רצוקמ) :תורטמ שולש גישהל םיצור ונא הליפתל ךוניחה י"ע
הליפתב ךרוצל ישפנ ךרעמ ידיל איבהל (1
הליפתה רודיסל השיגה תא ןנערל (2
.הליפתה אשונב טויפהו הבשחמה תורפסב ןויע (3
הליפתה היהתש ידכ ,דימלתה תא זרזל ונלש תרבוחה הסנמ ,ולא םימוחת השולשב
.םידמוע ונא ימ ינפל העידיו חור תוממורתה ךות תימוי-םוי הבוחכ

דימלתל תרבוחה יקרפל

ירבד ךותמ .יביטמרופניא אוה הליפתה תודלות לע קרפה .הליפתה לע :אובמה
הליפתה ןמ הליפתה החתפתה דציכ דליה דמלי הליפת תוכלהב ם"במרה
.םילימב תחסונמו םינמזל העובקה וז לא תישיאהו תינטנופסה
.הזה ךפהמה לע ןויד התיכב חתפתיש בושח
,רתוי תישיא תינטנופסה הליפתה יכ ונעטי םידימלתהש איה היופצה הבוגתה
וא הבזכא ררועתתש רעשל שי .הנווכ ךותמ דימת תרמאנ איהו ,רתוי תיתימא
תא ללפתמה ןמ תלטונ איהש םושמ ,םימכח הועבקו הוחסינש הליפתל תודגנתה
.המזויה
ונידיב איהש הליפתה ,הליפתה לש החוכב ריכהלו ןודל םידימלתה תא דדוענ הבה
.םויכ

:ןוידל תודוקנ


?םויכו זא םיללפתמה םה ימ *
ןגרואמ ימ ,יונפ ימ ,לגוסמ ימ ,רפסמ יתמ םיללפתמ הפיקמ תינטנופסה הליפתה
.םוי לכב הליפת םוזיל ותעדב שוחנו

?וללפתי יתמ*
?וחכשיו ולדחי םהל חוורישכו הרצ תעשב וללפתי אל םאה

וללפתי ימ לע*
.ותחפשמ לעו ומצע לע ללפתי דבלב ושפנ ךותמ ללפתמה
?לארשי ללכ לע ללפתי םאה

?הילע היהי המ ותליפת ןכותו*
תא חבשי םאה .םהינימל םיכרצ תלאשו תובר תושקב לולכת ותליפת יכ חינהל שי
?ותמזוימ ה"בקל הדוי םאה ,'ה
תוחפ םג ךא תישיא תוחפ ותליפת ;ללפתמה תא תכנחמ תחסונמה הליפתהש ןאכמ
!!תיכונא
:אשונ ותואל םינווכמש יולה הדוהי 'ר ירבדב ןייענ
יכ םהמ םינפ המכמ (תחסונמה) הליפתה ןורתי לבא
דיחיהו דיחיל דספה שיש המב םיללפתמ םניא להקה
.(דבלב םיישיא םיכרצ) ומצע ךרוצל ללפתיש רשפא
הצר אלו ודבל ותיב תא קזחל לדתשיש ימ :לשמהו
לע םרזעהב הנידמה ישנא םע (ףתתשהל) סנכהל
.('טי ,'ג רמאמ ירזוכ) םתמוח קוזיח
וניא - ונובלעו ורבח רעצ תא בל לע הלעמ וניאש ימ (גס רתת) :םידיסחה רפסב ןכו
.םיבר ןושלב תוניחתה תאו תוליפתה תא ונקת ןכל ,הנענ

.םתליהתב לארשי תא תדחאמ תחסונמה הליפתה*
יתרבח-ינחורה זכרמה אוה זאמו ,תסנכה תיב דסמתה תחסונמה הליפתה תובקעב
םוקמ םג אוהו ,הליהקה ידוהי תא זכרמ תסנכה תיב .(שרדמה תיב דצב) לארשי לש
לגרל הרז ריעל עיגה רשא ידוהי .ברעממו חרזממ םתצופתב םידוהיל שגפמה
,ויגהנמ םינושו ותפש הרז םא םג ,תסנכה תיב תא שפיח דימ ,וידודנ וא ותסנרפ
.רוביצה םע ללפתהל לכויו ומוקמ תא אצמי אוה תסנכה תיבב

.רוביצב הליפתה תא תרשפאמ תחסונמה הליפתה*
.רוביצב הליפתה לש החוכ לע רובידה תא ביחרהל םא לוקשי הרומה
:הז אשונב הרומל עייסלו רישעהל ולכויש תורוקמ רפסמ ןלהל

(א קוספ ,בפ םיליהת) רמאנש ?ןהמיע הניכשש םיללפתמש הרשעל ןינמ
.('א 'מע 'ו תוכרב) "לק תדעב בצינ םיקלא"

ינא" :רמאנש רוביצה תליפתל ותליפת םידקיש םדאל ול רוסא :ןנחוי 'ר רמא
.(בי קוספ טס םיליהת) "ןוצר תע ךל יתליפת
.('א 'מע 'ח תוכרב) םיללפתמ רוביצהש העשב :ןוצר תע יתמיא
יתבב הליפתה ןמ םהיתויווח לע רפסל םידימלתה תא דדוענ תורוקמל ליבקמב
הרותה רפס תאצוה רדס ,שחלה תליפתב הממדה ,תונזחה הרישה) םהלש תסנכה
.(םישנ תרזע ,ותסנכהו
בור ופסאנ וכותמש רוקמה תא ונספדה "הליפתה לע" דומילה תדוקנל ךשמהכ
רחאל ,ם"במרל הליפת תוכלה לש ןושארה קרפה תא דימלתל ונשגה .תוכלהה
.ם"במרה ירבדב ץורל םידימלתה ולכוי תיטקדידה הנכהה
הרות הנשמ" תא ואצמי םידימלתה ןמ רכינ קלח יכ חינהל לכונ הבש התיכב
.תיבבש רפסל םתוא חולשל יוצר םהירוה תיבב "ם"במרל
14 -מ הזיאב קודבנ ,"הקזחה דיה" רפסה לש ףסונה םשה תא םג ריכהל יוצר
קלחה ךותב הליפת תוכלה לש םמוקמ םא ררבנ ,הליפתה תוכלה תובותכ םירפסה
.םיאתמו יואר "הבהא"

הדימעה תליפת

תיתיווח המדקהב דימלתה לש ובלו ותעד תא ביחרהל וניסינ דימלתל תרבוחב
םימכח ודמל התליפתמש השיא תדמוע תידומילה הדיחיה זכרמב .הדימעה תוכרבל
.'א הכלה 'ד קרפ ימלשוריה 'פע ,הדימעה תליפת תוכלהב קרפ
טוקליב אבומ הזש יפכ הדימעה תוכרב ןכות לע םג הנירקה הלישמ הנח לש התריש
.לאומש רפסל ינועמש

םישנ תליפת
לילעב חיכוהלו תללפתמה הרענ-הדליה תא קזחל ידכ םהב שי םירכזנה תורוקמב
הליפתל תוכלה ודמל השיא תליפתמ ןכש ,השיאה תליפת תלבוקמו הבושח המכ דע
.לארשי ללכ לש תיזכרמה
יוצרו "עמשי הלוק" ירה ,רוביצב הליפתה תבוח השיא לע תלטומ אל םא םג
תודלות תשרפ אמוחנת שרדמב ונדמל רבכש ,םימכחו םיקולא יניעב לבוקמו
."ןתליפתל הוואתמ ה"בקה היהש 'לוכו תוהמא ורקענ המל"
.הליפתב תבה תבוח לע קרפ ףיסוהל םא הרומה לוקשי דחוימב תונב לש התיכב
תאצוה) תווצמהו השיאה ןוסילא ברה לש ורפסב אוצמל ןתינ אשונל תורוקמ
תב" תרבוחבו "בלבש הדובע" תורבוחב ,(הלוגב תינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה
.ד"ממ פ'עשותב הארוהב ןונכתל טקיורפה ,תולעמ תאצוהב תורבוחה יתש ."הווצמ
ןונכתל טקיורפה ל'ת) "םתובא תיבל" תרבוחה ךותמ תורוקמ רפסמ םימלוצמ ןלהל
:םישנ תליפת (פ'עשותב הארוהב

ג ,ג תוכרב ,הנשמ
הזוזמבו הליפתב ןיבייחו ןיליפתה ןמו עמש תאירקמ םירוטפ םינטקו םידבעו םישנ
.ןוזמה תכרבבו

בס ןמיס ,תוכרב ,ספלא בר תוכלה
ןמזהש השע תווצמ לכו ,אמרג ןמזהש השע תווצמ היל הווהד - ןיליפתו עמש תאירק
אלש השע תווצמ היל הווהד - ןוזמה תכרבו הזוזמו הליפת .תורוטפ םישנ אמרג
.תובייח םישנ אמרג ןמזה אלש השע תווצמ לכו ,אמרג ןמזה

ג ,ג תוכרב ימלשורי
.ומצע לע םימחר שקבמ דחאו דחא לכ אהיש ידכ - הליפתב ןיבייחו

ב ,א הליפת ם"במר
איהש יפל ,הליפתב ןיבייח םידבעו םישנ ךכיפלו הרותה ןמ עובק ןמז הליפתל ןיא...
ןנחתמ םדא אהיש אוה ךכ וז הווצמ בויח אלא .אמרג ןמזה אלש השע תווצמ
םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש כ"חאו ,ה"בקה לש וחבש דיגמו םוי לכב ללפתמו
יפל דחא לכ ;ול עיפשהש בוטה לע 'הל הידוהו חבש ןתונ כ"חאו ,הניחתבו השקבב
.וחוכ

(םילק ןושל-ייונישבו רוציקב) ד (ןטק ףיעס) וק ןמיס הרורב הנשמ
לכב תחא הליפתב יד הרותה ןמש ,ם"במרה תרבס יפ-לעש ,"םהרבא ןגמ"ה בתכו
תודימתב הרשע-הנומש תוללפתמ ןניאש םישנה בור וגהנ ,הצריש חסונ לכבו םוי
הרותה ןמו ,השקב וזיא ,םיידי-תליטנל ךומס ,רקובב דימ תורמואש יפל ,ברעו רחש
.רתוי ןתוא ובייח אל םימכח ףאש רשפאו .הזב יד
הנומש תא ונקית הלודגה תסנכ ישנא ;ןנברדמ איה הליפתה ן"במרה תעדל לבא
םישנה םגו .תושר - תיברעו ,הבוח - החנמו תירחש ןתוא ללפתהל תוכרבה הרשע
.םימחר תשקב איה הליפתו ליאוה ,םישנא ומכ החנמו תירחש תליפתב ןתוא ובייח
.םיקסופה בור תעד ןכ יכ ,רקיע ןכו
םימש תוכלמ לוע ןהילע ולבקיש ןכ םג ןוכנו ח'י וללפתיש םישנל ריהזהל שי ןכ לע
תכרב ןכ םג ורמאיו (ןושאר קוספ תוחפל) לארשי עמש םינפ לכ לע ורמאיש ונייהד
הז לכו .ע ןמיס "םהרבא ןגמ"ה בתכש ומכ הליפתל הלואג ךומסל ידכ "ביציו תמא"
והולבק רבכ וישכעש פ'עא תושר אוהש תיברע תליפת לבא החנמו תירחש ןינעל
.(הרורב הנשמ לעב ירבד ןאכ דע) .תיברע ןיללפתמ םהילע
.תירחש תליפת ףידעהל שיו ,םוי לכב תחא הליפתב תובייח םישנ
.("הכוניחו השיאה" רפסב ,ףסוי הידבוע ברה)
חינהל שי .ןהיתומיא ןיבל תודימלתה ןיב ןיחבנ הליפתה אשונב יכ יוארה ןמ :הרעה
תורפיסב ךומסל המ לע ןהל שיו תועובק תוליפת תוללפתמ ןניא תובר תוהמיאש
.ונינפלש תורוקמב אבומכ ,הכלהה
.התב ינפל תרוקיבב דומעת אל התחפשמו הידליב לופיטב הדורטה םאהש בושח
תווש תויהל תופאוש ןה אשונ לכבו ,ןהידיב ןהיתותיעש תוריעצה תונבה ךדיאמ
"הרורב הנשמ" ירבדכ העובקה הליפתה תא ןהילע הנלבקתש בושח - תובוחו תויוכז
.םימחרו הליפת תעשמ הנכרבתתו

הדימעה תליפת הנבמ

דמלנ רשאכ ךכב ךיראנ .הרצקב דימלתל תרבוחב תרכזנ תוביטח שולשל הקולחה
.תונושה תוביטחה ךותב ןצבשל לכונש תוכרב לש בר רפסמ
?רדסכ תוכרבה תא דמלנ םאה
תויהל לכונ תוכרבה דומילב ירה (!רודיס) הליפתב החנמ ביטומ אוה רדסהש ףא
.הכרב רחא הכרב ,ינווג דח דומילב םידימלתה תא האלנ אלש ידכ ,םישימג

ןוויגל תועצה
.ןמזמה םרוגהו גחה ,הנועה ,ןמזה ןיבל תוכרבה ןיב םאתנ :שימג יותיע
.ןוצרהו םימחרה ימיב דמלנ החילסהו הבושתה תוכרב תא
.םימשגה תדיריל ךומס םינשה תכרבו םימשגה תרכזה תא
תוכרב תא ןכו רוביצ תינעתל ךומסב "ונילוק עמש" ןכו "וניינועב אנ האר" תכרב
לע תליפת םגו האדוהה תשדקומ הכונחבש רחאמ ,תבט ולסכ 'שדוחב' האדוהה
.וז הכרבב תצבושמ םיסינה
וחוכב שיש ןמזמ םרוג לכב השענ ןכו םילשורי םויל המיאתמ םילשורי תכרב
.ללפתהל ןוצרהו ךרוצה תא ריבגהל
תורוקמו תרבוחה פ'ע התיכב הדמלל תנמ לע הכרב ורחבי םידלי :ודמלי םידלי
לכונ ןאכמ ,םיכרצה לע תושקבב הריחבב תופידע היהתש חינהל שי .םיפסונ
ונתוא וכניחו ונודמל םימכח וליאו שקבל איה תינטנופסה היטנה יכ רסמל םתונפהל
.האדוהב םייסלו חבש םידקהל
שולשב הארוהה תא ליבות הרומה .םידימלתה לש וז םע הרומה תארוה תא בלשנ
בדנתמ לכ .תושקבה תא תורוהל םידימלתל עיצתו תונורחאהו תונושארה תוכרבה
.ןהמיע תוהדזהל ללפתמל לקו ןנושלב תולק השקבה תוכרב ,ובלל בורקה תא רחבי
לע תמיוסמ הדימב רומשל שי ךא ,הארוהה תא ןווגל ידכ תואבומ תועצהה :הרעה
תמייסמכ םולשה תכרבו ,תושקבה ףוסב דמלהל תבייח ונילוק עמש תכרב ,הנבמה
.הדימעה תא

תובא

:םיאשונ 4 ב ונדקמתה דימלתל תרבוחב .התארוהב ישוק שיו תבכרומ הכרבה
.יזכרמה אשונה ,תובאה (1
שונא ינב לש םכרצל סחייתמ 'ה ותלודג תורמלו 'ה תלודג (2
אובל דיתעש לאוגה (3
.ןגמו עישומו רזוע ה"בקה (4

?ונתליפתלו תובאלהמ ."תובא" הכרבה לש המש בתכיי חולה לע (1
לש "םהינב ינב" ונאש ,וניניבל ה'בקה ןיב רשקב הנושארה הילוחה םה תובאה
,םינבל לאוג איבי םתוכזבו הנושארל ה'בקה הנפ תובאה לא ,בקעיו קחצי םהרבא
.אובל דיתעל
.הליפתל רושקש תובא השעמ ריכזי דימלת לכ ,םידימלתל הארוהה תא ריבענ ןאכמ
הנבנ ךכבו תובאה דחא רחבי דימלת לכש וא ,תובאה תשולשל סחיתהל ולכוי םה
.תובאה תכרב יפלכ ישוגירה עצמה תא

הלעתמ ה'בקה ,הכרבב תרכזנש תדחוימה העפותה תא עיבהל וניסינ טוטרשב (2
ינב לש םיטושפה םיכרצל סחייתמ תאז לכבו 'לכו "ארונ ,רובג ,לודג" הלעתמו
טוטרשה םאה ?הכרבבש םירואיתה ינש ןיב דוגינ שי םאה ,ךכב ןודל לכונ .םדאה
.םתנבה פ'ע רחא טוטרש ךורעל םהל עיצנ ?ןכותל םיאתמ םהל הארנ

הלואגל תסחייתמ עמש תאירק רחאל הלואגה תכרב ?ונתכרבב לאוגה והימ (3
.הנורחאה הלואגל איה החטבהה ןאכ .םירצמ תלואגל ,הנושארה
הנושארה ריכזה ןאכמ "םהינב ינבל לאוג איבמו" ןאכמ "תובא ידסח רכוז"
ץבעי .ז "תובבלה תבוח") ונתמוא תודלותב תונורחאבש הנורחאה תאו תונושארבש
.(רודיסב

עישומו רזוע ה'בקה הנורחאה הלואגה דעו תובאה ןמ וללה תופוקתה ךשמ לכב (4
.הווה ןושלב םיעיפומ םילעפה ןכל ,דימת עישומ 'ה ,ןגמו

תורובג

תא םיטרפמ םידימלתה רשאכ "רוביג התא" חולה לע הביתכב רועישה תא חתפנ
.הכרבב בותכה 'פע ה'בקה לש ויתורובג
.הכרבב יזכרמ ביכרמ אוהש םיתמה תייחתב ביחרהל וצרי םידימלתהש תופצל שי
.םידימלתה תא דירטמש המל בושק תויהל הרומה בייח שיגר אשונ לכב ומכ
ךא ,ביהלהלו ןרקסל ידכ וב שיש ,םיתמה תייחת לע עדימ יטרפ ולעי םידליהש ןכתיי
.הבר תוריהזב ךא דובכב ולא תורוקמל סחייתהל ונילע ,םינמיהמ םניא תורוקמה
בוט דיתעל הווקת ונבלב תתלו וניכרד תא רפשל ידכ ורמאנ תושרדהו תורימאה
תייחת .םיתמה תייחת היהת דציכו ךיא ,יתמ ,תיזחת תתל ידכ םהב ןיא ךא ,רתוי
ילוא .תיטסילאיר-תיטרק -נוקה ונתשיפתל רבעמ הנומא ונתיאמ תשרוד םיתמה
המב ןימאהלו חוטבל הווקתו הבוחכ ,רגתאכ ,ןויסינכ תאזה הנומאה תא רידגנ
.ונתניבמ בגשנו ונתיאמ אלפנש
ןמאנו ,םיבר םימחרב םיתמ היחמ" תוכרה םילימה תא שיגדנ הכרבה דומילב
תייחתב ונלש המלשה הנומאה ןיב ליבקהל לכונ ."רפע ינשיל ותנומא םייקמ" ,התא
ןיבל (...םיתמה תיחת היהתש המלש הנומאב ןימאמ ינא ;13 הנומא רקיע) םיתמה
תייחת אשונב ונקסע) וז הכרבב רמאנש ומכ ,ותנומא םייקמש ה'בקה לש ותונמאנ
.(הרומל ךירדמבו דימלתל תרבוחב "יב תתנש המשנ ,יקולא"ב 'א תרבוחב םיתמה
.ונינפל םייולג הכרבהו הרובגה ןאכש ,"םימשגה תורובג"ב םייסל בוט
םימשגה תורובג לומ ונחוכ לבגומו ןטק המכ דע תעדל םיחכונ ונחנא הנשב הנש ידמ
םיפטשנ ונאש וא הנוחש איה הנשה הלילח םא ,םימשגה םיטעומ םא .ה"בקה לש
ילבכ" םימכחו ...ונתרובג המ ונחוכ המ :לילעב םישח ונא םיטלשנ יתלב תונופטשב
ללפתהלו ודיב הרובגהש ימ לא תונפל אלא ונל ןיאו ,"לכשה ילבכ - םינובנו ,עדמ
".הבוטל ...תאזה הנשה תא וניקולא 'ה ונילע ךרב"

.ץ'שה תרזחב השודקה ,'ה תשודק תכרב

,'ה תשודק תכרב םוקמב "השודקה" תרמאנ ץ'שה תרזחב ןיינמב הליפתב
השודקו הדימעה לש השודקה רוא רצוי לש השודקה תושודק שולש ונתליפתב
.ןיינמ תבייחמ הדימעה לש השודקה קר ."לאוג ןויצל אבו"ב ארדסד
תא םהומכ םירמואו םיכאלמל םימדתמ ונא הב קר ?וז השודק לש הדוחיי המ
םיכאלמה לע םירפסמ ונחנא תורחאה תושודקבש ןמזב וב ,השודקה יקוספ
ונטטיצ תרבוחב .יזנכשאה ןמ ידרפסה רודיסב הנוש השודקל החיתפה .םישדקמה
םישדקמש םשכ םלועב ךמש תא שדקנ" רתוי לק אוהש םושמ יזנכשאה חסונה ןמ
ךל םישלשמה שדוק יפרש חיש דוסכ ךשידקנו ךצירענ" תמועל "םורמ ימשב ותוא
םיינושלה םיישקה םע דדומתנ ,לקה חוסינה ןמ תומשרתהה רחאל ."השודק
.תולק רתיב ידרפסה רודיסבש
םירמוא = השודק ךל םישלשמ,הצובק = דוס םילימ רבסה
,"שודק" םימעפ שולש .םיפרש םיארקנה םיכאלמ = שדוק יפרש
"רוא רצוי"ב תטרופמו הביהלמ הרוצב ראותמ 'ה תא םישדקמה םיכאלמה דמעמ
הרקמל בר רמוח הרומה אצמי הרומל רמוחב ןהו דימלתל רמוחב ןה .'א תרבוחב
.היתוכרבו עמש תא ודמל אל וידימלתש
"...שודק שודק שודק" והיעשימ קוספה .זכרמב םה ארקמה יקוספ תושודקה לכב
ךולמי 'ה" םיליהתמ ישילשה קוספהו "...ותוכלמ דובכ ךורב" לאקזחימ קוספה
םידעומו תבשב .םיכאלמה לש םימש תוכלמ לוע תלבק תרהצה אוהש "דעו םלועל
'ה לארשי עמש" ונלש םימש תוכלמ לוע תלבק תא ףסומ לעש השודקב םיפיסומ
. "דחא 'ה וניקולא
לכשכ ,תסנכה תיבב השודקה תרימא לש םמורמה דמעמל התיכב סחייתנש בושח
.השודקה יקוספ תא לוקב ארוקו וילגר לע בצינ להקה

:"תוליפתה םלוע" קנומ ברה לש ורפס ךותמ
דומעל ןוגכ ,םימשה אבצ תא תוקחל ונא םילדתשמ תינוציחה ונתעפוהב וליפא
;('ז קוספ 'א קרפ לאקזחי) דובכה אסיכ ינפל םיכאלמה ומכ וזל וז תודומצ םילגרב
ינפ לע םמורתהל םיפאוש ונאש וליאכ ונילגר תועבצא תוצק לע םיממורתמ ונא
ארובה תדובעל תוריהמב ץואלו הטמ לש אבצל הלעמ לש אבצ רבחל ידכ ,המדאה
.םיכאלמה תמגוד
:םילעתמ ונא הליפתה ךלהמב יכ תוארל לכונ
.דצה ןמ ונדמע לארשי ונאו םיכאלמה תריש לע ונרפיס קר "רוא רצוי"ב
ימשב ותוא םישדקמש םשכ" םתוא תוקחל םיסנמ ונא תירחש לש הדימעה תליפתב
ינומה םיכאלמ" אישל םיעיגמ ונחנא םידעומו תותבשב ףסומ תליפתב ,"םורמ
."ושלשי ךל השודק םלוכ דחי הטמ יצובק ךמע םע הלעמ
'כ קרפ "םייח רוקמ"ב ןייעל םידימלתה תא חולשל יוצר הליפתב השודקה אשונב
.'ז ףיעס
:וטצול השמ 'ר ונתוא דמלמ השודקה גשומ לע
,לומג ופוסו ,הדובע ותליחת ,לופכ השודקה ןינע
,הנתמ ופוסו תולדתשה ותליחת
ותוא םישדקמש המ ופוסו ,ומצע תא שדקמ םדאש המ אוה ותליחתש ונייהד
.('ב קרפ תובבלה תבוח)

תושקבה

תליפתב תושקבה רדס לע רנילא רזעילא 'ר לש וירבדמ םיאיבמ ונא ךשמהב
דיל הלוגל תינרותה תוברתה תאצוה "הליפתה לע" תונייעמ) לוחה ימיב הדימעה
.(תינויצה תורדתסהה
.תויניניעו תויטקדיד תורעה ונפסוה רנילא .א לש וירבסה לע

הרשע הנומש לש תויעצמאה תוכרבה רדס

;םיתמה היחמ דע "תורובג" ;םהרבא ןגמ דע "תובא") תונושארה תוכרבה שולש
תוליפת לכלו לוח לש הרשע הנומשל תופתושמ (שודקה ל-אה דע "םשה תשודק"
דע הצרמ "הדובע") תונורחאה תוכרבה שולש םג ןכ .םידעומו תותבש לש הדימעה
תכרב" ;תודוהל האנ ךלו ךמש בוטה דע םידומ ןמ "האדוה" ;ןויצל ותניכש ריזחמה
.(םולשב לארשי ומע תא ךרבמה דע "םולשה תכרב" וא "םינהוכ
יכ) 13 ןרפסמו ,ןה תושקב ןלוכש תויעצמאה תוכרבה קר ןה לוחה תומיל תודחוימ
ןלוכ תא םיטימשמ םיבוט םימיבו תותבשב .(19 - ונלצא אוה תוכרבה לכ ךס
.(םויה תשודק) םויה ןיינעמ תחא הכרב ןמוקמב םיללפתמו

:םיגוס ינשל לכ םדוק תוקלחתמ ולא השקב תוכרב
(םיטרפה לכ ליבשב םיבר ןושלב תורמאנ ןה םג) יטרפה םדאה יכרוצל תושקב (א
.המואה יניניעב תושקב (ב
.ןלוכ רוביצה יכרוצו שיאו שיא יצפח ,הקולח התוא חסנמ ם"במרה
:ךכ םכסל רשפא הרשע הנומש תוכרב לכ תא
תונושאר שולש (3-1)
(םשה תשודק ,תורובג ,תובא)
המואה לע תושקב
םיכרצ תויולג ץוביק (10)
טפשמה תבשה (11)
םיעשרל שנוע (12)
םיקידצל לומג (13)
םילשורי ןינב (14)
דוד ןב חישמ (15)
_ טרפה לע תושקב
תעד (4)
הבושת (5)
החילס (6)
הלואג (7)
האופר (8)
הסנרפ (9)
הליפתה תלבק (16
.(םינהוכ תכרב ,האדוה ,הדובע) תונורחא שולש (19-17)
םיינחור םייטרפ םיכרצ (1 םיינשל ןה םג תוקלחתמ םייטרפה םיכרצל תושקבה
.םיימשג םייטרפ םיכרצ (2
.הלואגו החילס ,הבושת ,תעד :עברא ןה םיינחור םייטרפ םיכרצל תושקבה

:תעד :תושקבל הנושאר תיעיברה הכרבה
.המהבה ןמ ותוא לידבמו ,םדאל םדאה תא השועה ירקיעה רבדה אוה הז
."לכשהו הניב תעד" וא "תעדו הניב המכח ךתיאמ וננח" ה'בקהמ ונחנא םישקבמ
,תושקבב הנושארה איה תעדה תכרב
:הליפתל יאנת איה העידה יכ םימכח םיריבסמו
.('ב הכלה ישימח קרפ ימלשורי) ?ןינמ הליפת העיד ןיא םא

הדימעה תליפתל תופסות

הליפתבש הלדבהה תבש יאצומב עודמ רבסהל םג םיכוז ונא ימלשוריב רוקמ ותואב
.תעדה תכרבב הבלוש
.(ןוימדל הנחבהה תלוכי רמולכ) ןינמ הלדבה העיד ןיא םא
ומכ .םיישיאה םירודיסב הליפתבש הלדבהל םידימלתה בל תא בסי הרומהש בושח
:תודוסי העברא ןיב תושקבה לע הנושארב םילידבמ ונא ןייהו רנה לע הלדבהב
לוחל שדוק ןיב
ךשוחל רוא ןיב
םימעל לארשי ןיב
.השעמה ימי תששל יעיבשה םוי ןיב
:311-312 'מע 'א קלח הניב ביתנ ורפסב ןוסבקעי .י 'ר ןאכ ריעמ תיכוניח הרעה
'ה תאמ דסחו ןח תנתמכ לכשה ןתמ תשגדה לש תיכוניחהו תיגולוכיספה תובישחה
וננח" השקבב ןכ ומכו "ונתננוח התא" םילימבו "ןנח" לעפה שומישב חבשה .ךרבתי
,םדאה ןחינ ןהבש םיילכש תונורשכב תואגתהל ןיאש ונדמלל םיאב "...העד ךתיאמ
,םדא ךירעהל אל ,םירוהו םירומל בושח ןיינע והז דחוימב .ךרבתי 'ה תאמ לכה יכ
תורוסמ הלאש ,תוירסומה תודימה יפל קרו ךא אלא תונורשכה יפל דימלת וא ןב
.תישפוחה ותריחבלו םדאל

הבושתה תישימחה הכרבה
תא םישקבמ ונחנא הזל ,הבושתל ,וישעמ ןוקיתל םדאה תא איבת הנוכנה העידה
.ה'בקה לש ותרזע
רדסב וזל וז תורושק תוכרבה יכ ,םימכח ונתוא םידמלמ הליגמ תכסמב ארמגב
תוכרב תצובק לכ ינפל ארמגה ירבדמ עטק איבנ הרומל ךירדמב ןאכ .יניינעו ינויגה
.תורשקתמש
בשו ןיבי ובבלו" 'י קוספ 'ו קרפ והיעשיב ביתכד ?הניב רחא הבושת רמול ואר המ
.('ב 'מע 'זי הליגמ) "ול אפרו
ךילא 'ה ונבישה םש לע "ךינפל המלש הבושת ונריזחהו" םהרדובא דוד 'ר ףיסומו
הבושת תויהל ונעייס ,בושל ונלחתה םא רמולכ .(אכ קוספ 'ה קרפ הכיא) הבושנו
המלש
ןיעייסמ רהטיל אב" ('ב 'מע 'חל אמוי) ל'ז וניתובר ורמאש ךרד לע והזו ךינפל
."ותוא

החילסה תישישה הכרבה
.םעפ הוועהש המ לכ לע החילסל הכזי המלש הבושתב רזוחו וישעמ ןקתמה
הבושת רשפאמ ה'בקהש דבלב אל ,החילסהו הבושתה לש דסחב ביחרהל שי התיכב
."חולסל הברמה ןונח"ו "הבושתב הצורה" ףא אלא ונל החילסו
לארשי לש הלודגה הליפנה רשאכ ,לגעה אטחב ;שמוחה ןמ תואמגוד תתל לכונ
אטחה רחאל ירהש ,הליחמ שי ןיידע ,הרות ןתמ רחאל םוי םיעברא תשחרתמ
ןכו ,('ח קוספ 'הכ קרפ תומש) "םכותב יתנכשו" רמאנ ובש ןכשמה לע וניווטצנ
.('כ קוספ 'די קרפ רבדמב) "ךירבדכ יתחלס" ה'בקה רמא םילגרמה אטח רחאל
.םימחרהו החילסה ימיל ךומס ולא תוכרב דמלל יוצר

"הרומל ךירדמ" ךשמה


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח