ידוסיה ס"היבל הליפת יקרפ


גרבנזיא הדוהי ר"ד

ןדיבא תור

רהה ןמ המלש ברה

רפואל הילד
:ךרועה

: תופתתשהב

:ץועיי

:תינושל הכירע


.םילשורי ,המלש לכיה ןואיזומ ,Jewish life ךותמ תונומת

,"סרפ ידוהי לש הליפתה חסונ" רודיס ךותמ ,די בתכ רודיסמ םימוליצה
.יבצ-ןב ןוכמ תאצוה


:הירבח הלאו ,ד"ממל פ"עבשות ןונכתל הדעווה ידי לע ותדובעב החנוה תווצה

:הדעווה ר"וי
ל"ז תליג קחצי 'פורפ

:הדעווה ירבח
,זרג ןורהא ברה ,ןייטשנרב המלש ברה ,ןילוסא לאכימ ,םיקילא םיסינ
,יקסלובוט םייח ברה ,ןמרסו לאיחי ברה ,ץיבומוד ןימינב ,ןמזורג ריאמ ר"ד ברה
,רנרק קחצי ,ןמיונ עשוהי ברה ,דמלמ םימחר ר"ד ,לבאל םחנמ ,יול ןועמש ברה
.רגרבנייטש ילתפנ ברה ,רוחש בד ברה

1998 ח"נשת - תורומש תויוכזה לכ (c)
Image copyright of SweetChild Software


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח