וניבא םהרבא לש ותליפת


.(א"ע ,בל םירדנ) וארוב תא םהרבא ריכה םינש שולש ןב
.הרעמה ןמ אצי ,םינש שולש ןב םהרבא היהשכ
?יתוא ארב ימו ,ץראו םימש ארב ימ :ובלב רהרה
.שמשה לא םויה לכ ללפתה

.חרזמב הנבל החרזו ,ברעמב שמשה עקש ברעל
:רמא ,חריל ביבס םיבכוכו חריה תא םהרבא האר רשאכ
,יתוא ארבו ץראהו םימשה ארבש הז אוה חריה
.חריה לש וידבעו וירש םה וללה םיבכוכהו
.חריל הליפתב הלילה לכ דמע
.חרזמב שמשה חרזו ,ברעמב חריה עקש רקובל
;םלועה ארוב םה חריה אלו שמשה אל :רמא
.ןוטלשו חוכ ולא דיב ןיא
;םהילע שי ןודא
.הווחתשא וילאו ללפתא וילא

(תושרדמה יתב שרדמ י"פע)

םהילע שי ןודא

.שפיחו שפיח רבכו םהרבא היה םינש שולש ןב קר
.ץראו םימש הארבש איה שמשה יכ רמא הליחת
?ךכ בשח עודמ

?םלועה ארוב הניא שמשהש םהרבא ןיבה יתמ

?חרוז חריה תא האר רשאכ רמא המ

".םהילע שי ןודא" :רמאו ןיבה רקובב תרחמל
.טלוש אוה ימ לעו ןודאה והימ ריבסהל וסנ

הצור התא המל ,םהרבא :םהרבא דליה תא לואשל םילוכי ונייהש םכל וראת
?םהרבא םכל בישמ היה המ ?ךתוא ארב ימו ץראו םימש ארב ימ תעדל

הדובע

.םהרבא ללפתה המ רעשנ הבה ".הווחתשא וילאו ללפתא וילא" :רמא םהרבא
ןהמ רוחבל ולכות .הליפתה לש תונושארה םילימל תועצה המכ םכינפל
.םכלש בלהמ הליפת בותכל וא ,ןתוא ךישמהלו

:תועצה

"...ךא ,ךתוא םיאור אל"
"...יתנבהו שמשה תא יתיאר"
"...ארוב ,'ה ,התא"
?'הל הדות םהרבא רמא ילואו
?'ה תאמ השקב שקיב אוה ילואו

ובשח ,וניבא םהרבא לע ונרפיס התחיתפב ,הליפת לע תדמלמ ונלש תרבוחה
.תרחא החיתפ עיצהל ולכות ,ךכ לע םכיניב וחחוש ,וניבא םהרבאב ונחתפ עודמ

סנכנ אוה יתמו .הרעמה ןמ אצי אוה ,םינש שולש ןב םהרבא היה רשאכש ,ונדמל
?הרעמל

?ויבא חרת השע המ ,םהרבא קוניתב עוגפל הצר דורמנ ךלמה יכ ,הדגאב רפוסמ
שמש אל ריכה אלו ,הרעמב לדג םהרבא "!תמ קוניתה" :עידוהו הרעמב ואיבחה
ןיא יכ חרת האר ,םימיה ורבעשכ .וביבסש םלועה תא אלו הלוע חרי אלו תחרוז
ןמ ויבא ותוא איצוה ,םינש שולש ןב םהרבא היהשכו ,ונבל הנכס דוע תפקשנ
.םלועל ןודא שיש םהרבא ןיבה זאו ,הרעמה

תאו שיגרהש המ תא רמא אוה ,ובלמ םירבד רמאו 'הל ללפתה וניבא םהרבא
.בשחש המ
.םימכח ונתוא ודמילש תוכרבו תוליפת ,הליפת לש רדס םויכ םירמוא ונא
שוגפל םיחמש םתאש קוספ לע וא הכרב לע וא דחא עטק לע ורפסו ובשח
.הליפתה תעשב םכלש רודיסב

"ינא הדומ"


:דימ םירמוא ,רקובב םיררועתמ רשאכ
,ךינפל ינא הדומ
,םייקו יח ךלמ
.הלמחב יתמשנ יב תרזחהש
.ךתנומא הבר

,רקוב תעש
:רמוא רחא "?ילש ...ה הפיא" :וא "...יל ונת" :ארוקו רקובב ררועתמש ימ שי
?רקובב ללפתמה רמוא המו "...רחואמ ךכ לכ ,יוא" :וא "?...יל ןיא המל"
".ךינפל ינא הדומ"

ופיקה וא עבצב ועבצ ."ינא הדומ" לש תורושה 4 תא םכיתורבחמל וקיתעה
.דחוימב הפי םכל הארנה טפשמ תרגסמב

םשב אל ךא ,תומש השולשב ה"בקל םיארוק ונחנא "ינא הדומ" תליפתב
ינפל וליפא ,ררועתנשכ ,דימ הליפתה תא רמול לכונש ידכ ,הליפתב לבוקמה
.ונידי תא לוטיל ונקפסהש

.םייק .ג / יח. ב / ךלמ. א :ה"בקל םיארוק ונחנא


:םימיאתמה םיטפשמל ה"בקל םייוניכה תא ופרצ

.דימתלו דעל _________

.םלועה לכ לע _________

.ותוא םיאור ונחנא ןיאש ףא _________

.םכירבח םע וושה

המשנה

ואוב .ונילא הרזח המשנהש ךכ לע ה"בקל םידומ ונחנא "ינא הדומ" תליפתב
אלל ונפוגב תלעופ המישנה :"המישנ"ו "המשנ" :תובורק םילימ יתש ןיב ןיחבנ
.הלילו םמוי ריווא האיצומו הסינכמ ,קספה

:המשנה ךכ אל
יכ ,רבד םיניבמ ונניאו םירבדמ ונניא ,םיעמוש ונניא ,םיאור ונניא :הנישה ןמזב
ונא ךכיפל .ונילא תרזוח המשנה ,םיררועתמ ונחנא רשאכ .ונתוא תבזוע המשנה
".הלמחב יתמשנ יב תרזחהש" :'הל דימ םידומ

,ב קרפ תישארב רפסב ארקנ .ונכותב החפנ הנושארל ימו המשנה איה ןינמ ררבנ
:ז קוספ
םדאה תא םיקולא 'ה רצייו
,המדאה ןמ רפע
,םייח תמשנ ופאב חפייו
.היח שפנל םדאה יהיו
המשנה .ונבש המשנה יהוז .ופא תמשנמ ומצעבו ודובכב ה"בקה חפנ םדאב קר
.וילא הרזח המשנהש םדאל ןשי םדא המוד ןיא ךא ,ןיעל תיארנ הניא

הלמחב יתמשנ יב תרזחהש
םידיקפמ ונחנא םיעגיו םיפייע ,ונתמשנ תאו ונחור תא הלמחב רמוש ה"בקה
ןמאנ רמוש ,ןכא .רקוב לכב ונפוגל תוננער תורזוח ןהו ,הלילב תומשנה תא וידיב
.ךתנומא הבר .'ה ,התא

לש תונורחאה תורושב ואצמ ."םלוע ןודא" (רישב) טויפב םג תרכזנ המשנה
ומילשה .'ה לצא (ותמשנ תאו) וחור תא דיקפהש רחאל שיגרמ םדאה ךיא טויפה
:םכיתורבחמל וקיתעהו

!__________יל 'ה ... ,יחור דיקפא ודיב

"יב תתנש המשנ ,יקולא"


:המשנה תכרבב ,תדחוימ הכרבב ה"בקל םידומ ונחנא המשנה תרזחה לע
!ייקולא
.הרוהט יב תתנש המשנ
,התארב התא
,התרצי התא
.יב התחפנ תא
,יברקב הרמשמ התאו
ינממ הלטיל דיתע התאו
.אובל דיתעל יב הריזחהלו
!ונלש המשנב 'ה השע תולועפ הברה ךכ לכ

הדובע

:'ה לש תולועפה תא םכיתורבחמב ומשר

יב _____________

_________התא

_________התא

יב _________התא

________התאו

ךכ רחא קרו "תתנ" הליחת) תולועפה תועיפומ ובש רדסה לע םכתעד המ
.וריבסה ?הנוש תויהל ךירצ רדסהש םיבשוח םתא םאה ?("התרצי"

וזיא) ?ונילא ותבהא תא דחוימב םישיגרמ םתא המשנב 'ה לש הלועפ וזיאב
(?"המשנב בוט" ונל השוע הלימ

בורק דידי לא וא אבא לא ומכ ,"התא" הלימב ה"בקל םינופ ונחנא וז הכרבב
?"התא" ה"בקל םיארוק ונחנא םימעפ המכ :ואצמ .דואמ

ואצמ .("יברקב" ,"יב") וז הליפתב םימעפ המכ םירכזומ ,םיללפתמה ,ונא םג
.ולא םימעפ ורפיסו

הלעמלמ רשק ןייצל רשפא .וניניבל ,'ה ,"התא" ןיבש רשקה תא טטרשל וסנ
ורחב .רוא ינרקכ וא םלוסכ וא תנזואמ הרוצב תאז רייצל רשפא ;הטמ יפלכ
.וריבסהו ,רתויב המיאתמ םכל תיארנה הרוצב

הריזחהלו . . .המשנה תא לוטיל דיתע ה"בקה

.(תוומה םוי) ףוגה ןמ המשנה תא 'ה לוטיי ובש םויה עיגי יכ םיעדוי ונלוכ
:דעו םלועל אל ךא .המשנה תא לוטיל 'ה דיתע ותעשבו ומויב םדא לכמ

"...אובל דיתעל יב הריזחהלו ...דיתע התאו"

םינימאמ ונא ךא ,שרופמב ונל רמאנ אל הז לכ ?אובי ךיא ?אובי יתמ ?דיתעה המ
ךרבתי ארובה תאמ ןוצר הלעתש תעב םיתמה תייחת היהתש" המלש הנומאב
.(ם"במרה םש םירקיעה 13 ךותמ) "ומש
.תומשנה תא ונל ריזחהל 'ה דיתע ,םיתמה תייחת היהתשכו

:ומילשהו וקיתעה - םינוש תונשב ה"בקה לא םינופ ונחנא הכרבה םויסב

___________ ___________ ___________ ייתובא __________ ייקולא

.םיתמ םירגפל תומשנ ריזחמה . . .

?םתמשנ תא םהל ריזחמ ה"בקהש "םיתמה םירגפה" םה ימ

:תויורשפא יתש שי
.ורטפנש םישנאה (1
.םירטפנל טעמ םימודה םינשיה םישנאה (2

תא םיתמל ריזחהל דיתע ה"בקהש ךכ לע הדות :הלופכ איה ונלש הדותה ןכל
ןמזב תומשנה תא רמוש 'ה יכ לע רקוב לכב הדותו םיתמה תייחתב םהיתומשנ
.ונלש ףוגל םוי לכב ןריזחמו הנישה

ףוגה תכרב

ריוואה ,םידירווהו םיקרועה לכב םרוז םדה !םדאה אוה תללכושמ הנוכמ וזיא
לעופ בלה ןועש ,הגופה אלל לועפל תואירל רשפאמו המישנה ילכ ךרד רדוח
רותפכ לע וליפא ץוחלל ךרוצ ןיא ,רגסנ םותסש ,חתפנ םותסש - תונקיידב
:רקובב םירמוא ונחנא ןכל !דחא ילמשח
.המכחב םדאה תא רצי רשא ...'ה ,התא ךורב
ומכו הפב ומכ ,ףאב ומכ םיבקנ ,םיבקנ םיבקנ םהב שיש םירביא םדאב ארב 'ה
.האירהו בלה ומכ ,םילולח םילולח ,םירוגס םירביא תא םדאב ארב 'ה .ןזואב
- ומייתסי ,ףאהו המישנה הנק ומכ ,םכרד םימשונ ונחנא םיבקנהש םכל וראת
- םילולחו םירוגס תויהל םיבייחש האירהו בלה וא - "םהמ דחא םתסיי םאש"
הזכ בצמב .רוח ,בקנ וב היהיו "םהמ דחא חתפיי"
.תחא העש וליפא ךינפל דומעלו םייקתהל רשפא יא

.תושעל אילפמו רשב לכ אפור 'ה
?דימתל ראשיי עצפה םאה .ויכרבב לבחנו לפנ םעונ

?דימתל שטעתת איה םאה .תשטעתמו תלעתשמ איהו הננטצה תידוהי

?ץחלהמו באכה ןמ ררחתשנ םאה .דואמ ונל הבאכ ןטבה

.תושעל (אלפ ןושלמ) אילפמו אפור אוה 'ה ,ןכא

םילוחה יתבבו תואפרמב םיאפורה םג .םדו רשב אפורל םיקוקז ונחנא םיתעל
םה ."רשב לכ אפור" ןתוא עבקש יפכ ףוגה תולועפל תופורתה תא םימיאתמ
,הלילח ,היהי אלש ךכל םיגאוד םה ,תולקב םורזי םדהש ידכ תופורת םינתונ
ידכ ,אפרמ תופיט וא םידא תרזעב ונלש המישנה לע םילקמ םג םהו ,האירב בקנ
םילולח םיבקנ םיבקנ" לועפל ףוגל םירזוע םה .המיסח הלילח היהת אלש
."המכחב םדאה תא רצי רשא" ,ארובה לש םיללכה יפל קוידב ,"םילולח
ןמ אצוי םדאהש םעפ לכב ןכו ,רחשה תוכרבב תרמאנ "רצי רשא" תכרב
.םיתורישה

הדובע

תרחא תכרעמ לכ וא הביקה ,ןיעה ,בלה :ונלש ףוגב דחא קלח לע הבתכ וכרע
םכלש הבתכל ונת .םדאה ףוג לע רחא רפסב וא ,הידפולקיצנאב ורזעיה .ףוגב
.תרתוכ
המכחב םדאה תא רצי 'ה (1
תושעל אילפמו רשב לכ אפור (2
...םכלש העצה (3

הרותה תוכרב

חותפ וניא הרותה רפס רשאכ םג ,הרותה לע תוכרב שולש םיכרבמ ונחנא רקובב
.ונינפל
םימייקמש ינפל תרמאנה הכרב ,"הווצמ לש הכרב" איה הנושארה הכרבה
:"הווצמ לש הכרב"ל תואמגוד הנה .הווצמ

.תבש לש רנ קילדהל ...'ה התא ךורב (1

.םיידי תליטנ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא ... (2

קוסעל ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא ,םלועה ךלמ וניקולא ,'ה ,התא ךורב (3
.הרות ירבדב

:הרות דומלל םיענו ברע ונל היהיש םישקבמ ונחנא היינשה הכרבב
ךתרות ירבד תא ,וניקולא 'ה ,אנ ברעהו
היהנו ,לארשי תיב ךמע יפבו וניפב
ונחנא (א
וניאצאצו (ב
וניאצאצ - יאצאצו (ג
ונלוכ (ד
ךמש יעדוי
!המשל ךתרות ידמולו
.לארשי ומעל הרות דמלמה ,'ה ,התא ךורב

הדובע

םתא ימ תא ?'ג -ל וא 'ב -ל ,'א -ל :םיכייש ,התיכה ידלי ,םתא הצובק וזיאל
!תחא הלימב בישהל אנ ?"ךתרות ידמולו ךמש יעדוי" םה ימ ?הכרבב םיללוכ

:השולש תללוכ תישילשה הכרבה
,ןתונה
לבקמה
.המצע הנתמהו

תיבב הרותה תאירקמ םכל תרכומה הכרב יהוז .הכרבב השולשה תא ואצמ
.תסנכה

.רחשה תוכרבב תורמאנה הרותה תוכרב שולש תא ונדמל
:הלאה תוכרבה שולש לש (םויסה) המיתחה תא ומשר
. . .קוסעל (1
. . .דמלמה (2
. . .ןתונה (3
.הכרב לכב תירקיעה הלימה תא עבצב ושיגדה

.תוכרבה שולש ןיבמ "הלועמה" יהוזיא םינד םימכח
.עודמ וקמנ ?םכתעדל הלועמה הכרבה יהוזיא
.תוכרבה ןיבמ הלועמה איה תישילשה הכרבהש רבוס אנונמה בר
.ותעד תא ריבסהל וסנ

הרותב קוסעל

."הרות ירבדב קוסעל ונווציו ויתווצמב ונשדיק רשא" הנושארה הכרבב ונכריב
תא הכרבה ירחא תושעל םיבייח ,הווצמ לש הכרב ,וז ןיעמ הכרב םיכרבמ רשאכ
לע" הכרבה ירחא ;ץמחה תא םיפרוש "ץמח רועיב לע" הכרבה ירחא :הווצמה
ירבדב קוסעל" הכרבה ירחא םישוע המו .הליגמה תא םיארוק "הליגמ ארקמ
ןכלו ,הרות ירבדב קוסעל ונילע "הרות ירבדב קוסעל" ונכריבש רחאל ?"הרות
:םידמול ונחנא

(זכ-בכ םיקוספ ,ו קרפ רבדמב) םינהוכ תכרב לש םיקוספה תא - הרותה ןמ
א הנשמ ,א קרפ האפ תכסמ תא - הנשמה ןמ
.א"ע ,זכק ףד תבש תכסמ ךותמ - דומלתה ןמ

םינהכ תכרב

תוכלוה ,תולדגו תוכלהה תוכרב ,הכרב לש םיקוספ השולשב חתופ הרותה דומיל
:תובחרתמו

ךרמשיו . . .ךכרבי
ךנוחיו ____ ____ ____ ראי
םשיו ____ ____ ____ אשיי

ךרבתהל םכל בושחש הכרבה תולימ תא ושיגדהו ,הכרבה יקוספ תא וקיתעה
.ןהב

,תיבה ברחש זאמ .שדקמב םוי-םוי לארשי תא םיכרבמ םינהוכה ויה וז הכרבב
.תסנכה תיבב לארשי תא םיכרבמ םינהוכה

:חיטבמ ה"בקהו
.(זכ ,ו רבדמב) "םכרבא ינאו לארשי ינב לע ימש תא ומשו"
,לארשיל םיכרבמ םינהוכ
(לארשיל הכרבה תא רשאמ) םדי לע םיכסמ ה"בקהו
.םינהוכל ךרבמו

.(קוספל י"שר)

הדובע

?םינהוכה לש הכרבה תא ךרבמ ימ

?םינהוכה לש הכרבב ךרבתמ ימ

םשה תא םינהוכה תכרבב םירמוא םינהוכה ויה שדקמה תיבב :תעדל יאדכ
ומשו" :קוספב רמאנש ומכ ,(רמאנ וניא ךא ,שמוחב בותכש יפכ) 'ה לש שרופמה
".לארשי ינב לע ימש תא

?םוי לכב שרופמה םשה תא םינהוכה ורמא םימעפ המכ

.(רוביצ חילש) ץ"שה תרזחב - הדימעה תליפתב םינהוכ תכרב :תושר תדובע
ולאשו םכבס תא וא םכיבא תא ונייאר ,ןהוכ תב תא םא וא ןהוכ התא םא
.התיכב ורפס ?הדימעה תליפתב להקה תא םינהוכה םיכרבמ דציכ :םתוא

והמ ררבלו םהיחא תא וא םהיבא תא ןייארל ולכוי םייוול תחפשממ םידימלת
.התיכב ךכ לע רפסלו םינהוכ תכרב ינפל יולה לש ודיקפת

תכרב תעשב להקה השוע המ התיכב ורפס ,לארשי תונב וא לארשי םתא םא
.תסנכה תיבב םינהוכ

ליחתנ .הפ לעבש הרותה ךותמ דומילב ךישמנו ,שמוחה ןמ הרות דומילב ונחתפ
.הדימ ,תומכ = רועיש :ריבסנ הנשמה תנבהל .האפ תכסמב הנושארה הנשמב
4 -ל םיטוח 8 ,תוכוסב םינימ 4 :לשמל ;תועובק תודימ ונתינ תובר תווצמל
ןמייקל רשפאש רועיש ןהל ןיאש תווצמ שיו .חספה גחל םימי 7 ,תיציצה תופנכ
.הקדצ תווצמו םירוה דוביכ תווצמ ומכ ,הדימ לכבו דימת
םירוכיבה ,ינעל םינתונש האפה :רועיש ןהל ןיאש תווצמב תקסוע ונלש הנשמה
שדקמה תיבל איבמ ידוהיש תונתמה ןה ,ןויאירהו שדקמה תיבל םיאיבמש
.(םיגחב=) םילגרב 'ה ינפל הארנ אוה רשאכ

.רועיש ןהל ןיא וא רועיש ןהל שי םא וריבסה .תופסונ תווצמ יתש רודיסב ואצמ

.דומלתה ךותמ הרות דומיל תווצמב קוסענ התעו ,הנשמבו הרותב ונקסע
שיש תווצמ שי .תווצמ םייקמש םדא וב הכוזש רכשב קסוע ארמגה ןמ עטקה
םהיתוריפ לכוא םדא - הזה םלועב רכשל הכוז הווצמה םייקמ :לופכ רכש ןהל
םלועל ול תמייק ןרקה = אבה םלועל םג ול רמשנ בוטה רכשהו ,הזה םלועב
.אבה
.ולאכ תווצמ רשע הנומ דומלתה :לופכ רכש ןהל שיש ,תווצמה תא ריכנ הבה

הדובע

יתש ;ותיבב םייקמ דחא לכש ,תווצמ יתש :(דומלתה ןמ עטקב) רודיסב ואצמ
םימייקמש תווצמ עברא וא שולש ;תסנכה תיבב ,ללכ ךרדב םייקמש תווצמ
.רעצ ךותמ םימייקמ ונחנאש דחא דסח ;תלוזה תיבב
!ןלוכמ הלודגה איהו אבה םלועבו הזה םלועב רכש הל שיש הווצמה תא ואצמ
רפסמ הזיאל .ןתוא םייקל םילוכי םידליכ םתאש תווצמ רודיסה ןמ וקיתעה
!לופכ ןרכשש תווצמ ןה ולא !ורכז .םכירבח םע וושה ?םתעגה

:ולא םיעטק תירחש תליפתמ ונדמל הכ דע
.םינוש םירודיסב הנוש תוכרבה רדס .הרותה תוכרבו ףוגה תכרב ,המשנה תכרב
יפל ללפתמ התא םאה .ךלש רודיסב תועיפומ ןהש ומכ תוכרבה לולסמ תא רייצ
?ךרודיסבש חסונה


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח