םויה תוליפת שולש


.םויב םימעפ שולש ללפתהל םדא לכ בייח יכ ,ועבק םימכח

לואשל הברמ היהו ,אישנה הדוהי 'ר תא דואמ דביכ ,ימור ,רסיק ,סונינוטנא
.תולאש ותוא
?העש לכב ללפתהל והמ :שודקה ונבר תא סונינוטונא לאש .רוסא :ול רמא
?המל :ול רמא
.(ה"בקל דובכ םש אוה הרובג) הרובגב שאר תולק גהני אלש :ול רמא
.ונממ לביק אל
?שודקהו ונבר השע המ
!(בושח ןודא =) ארב יריק :ול רמא .ולצא םיכשה
.!(רסיק) רוטרפמא :ול רמא ,ולצא סנכנ העש רחאל
!ךלמה ,ךילע םולש :ול רמא העש רחאל
?תוכלמב הזבמ התא המ :ול רמא
:רמוא ךיפש המ ךינזוא ועמשי :ול רמא
,םדו רשב התאש ,התא המו
;"הזבמ" רמוא התא העש לכב ךמולשב לאושה
המכו המכ תחא לע םיכלמה יכלמ ךלמ
!העש לכב וחירטמ םדא היהיש
(ט ץקמ תשרפ ,אמוחנת שרדמ)

הדובע

.רבדמה ימ טרפמ וניאו "ול רמא" םילימב הרוש לכ חתופ שרדמה
תא אישנה הדוהי 'ר ירבד דיל ונמס .התוא רמא ימ הרימא לכ דיל םתא ונמס
שרדמה ירבד תא וארק התע .'ק תואה תא רסיק סונינוטנא ירבד דילו ,'ר תואה
רתויב בושחה טפשמה ,םכתעדל ,והמ .שממ לש הגצה וכרע וא םידיקפתב
הבוחה תוליפת :ררבל בושח .םכיתורבחמל הזה טפשמה תא וקיתעה ?וז החישב
תישיא היינפ לכל ןיזאמו 'ה הליפת עמוש ךא ,לוחה ימי לכב שולש ןה לארשי לש
.םויה תועש לכב

?המ דגנכ תוליפת שולש
תירחש ,תיברע - תוליפתה שולש ועבקנש ךכל תונוש תוביס םכל תועודי יאדווב
.ךכ לע םכל עודיש המ לכ הזל הז ורפסו םכיניב וחחוש .החנמו
.םירכומ םניא םקלחו םירכומ םקלח ,םינוש תורוקמ ןאכ איבנ ונחנא
הצובק לכו ,תוצובק עבראל וקלחתה וא ,םיעטק ינשב וא דחא עטקב ונייע
.התיכה תא ףתשתו דחא ןויערב קוסעת

ב 'מע ,וכ תוכרב .א

םונקית תובא תוליפת
:רמאנש ;תירחש תליפת ןקית םהרבא
".'ה ינפ תא םש דמע רשא םוקמה לא רקובב םהרבא םכשיו"
(זכ קוספ ,טי קרפ תישארב)
:רמאנש ;החנמ תליפת ןקית קחצי
".ברע תונפל הדשב חושל קחצי אציו"
(גס קוספ ,דכ קרפ תישארב)
:רמאנש ;תיברע תליפת ןקית בקעי
".םש ןליו םוקמב עגפיו (אי קוספ ,חכ קרפ תישארב)
:הליפתה ינמזלו תובאה תומשל תופתושמה תויתואב זמר אוצמל וסנ

תירחש = רקובב םהרבא
החנמ = םיירהצה ןמ קחצי
תיברע = ברעב בקעי
ב"ע ,וכ תוכרב .ב

:רמוא יול ןב עשוהי 'ר
"ןונקית םידימת דגנכ תוליפת"
.(ב"ע ,וכ תוכרב)

:רמאנש ;רחשב שדקמה תיבב ברקוהש דימת ןברקל הליבקמ תירחש תליפת
.(ד קוספ ,חכ רבדמב) "רקובב השעת דחאה שבכה תא"
:רמאנש ,החנמ ןברק דגנכ איה החנמ תליפת
.(ד קוספ ,חכ רבדמב) "םייברעה ןיב השעת ינשה שבכה תא"
יבג לע םילכעמו םיפרוש ויה םינהוכהש אלא ,תיברע ןברק היה אל שדקמב
.םויה ךשמב וברקוהש תונברקה רשב תא הלילה ךשמב חבזמה

לע הלילב ופרש םינהוכהש ,תונברקה תפרשל הנמזב המיאתמ תיברע תליפת
.םיבר תורוד ךשמב תושר תליפת התייה תיברע תליפת .חבזמה

:'א הכלה ,יעיבר קרפ ימלשורי דומלת .ג

םויהש םימעפ שולש דגנכ ?תוליפת שולש ודמל הממ :רמוא ינמחנ ןב לאומש 'ר
ייקולא 'ה ,ךינפל ינא הדומ" :רמול םדא ךירצ רחשב .תוירבה לע הנתשמ
הדומ" :רמול םדא ךירצ החנמב ."הרואל הלפאמ ינתאצוהש ,ייתובא יקולאו
ברעמב התוארל יתיכז ןכ ,חרזמב המחה תוארל ינתיכיזש םשכ ...ךינפל ינא
יקולאו ייקולא 'ה ,ךינפל ןוצר יהי" :רמול ךירצ ברעב ".(ברעמ דצל הטונ)
ינאיצות ןכ (רקובב םויה) הרואל ינתאצוהו הלפאב יתייהש םשכ ,ייתובא
".(רקובב רחמ) הרואל הלפאמ

ובל לכב ףסכנ ךא ,דרפסב יח וימי בור .הנש 800 -כ ינפל יח יולה הדוהי 'ר .ד
,םידידיו םיבורק ,תבו תיב בזע וימי ףוסב .שדוקה ץראל ,לארשי ץראל תולעל
הברהו ,ררושמ היה יולה הדוהי 'ר .שדוקה ץראל הלעו תנכוסמה ךרדל אצי
ילאשת אלה ןויצ" םירמוא באב העשתב ,לשמל .הליפתב םירש ונחנא וירישמ
הריש ,םילוצמ וכפהנ השביל םוי" םירש חספ לש יעיבשבו ,"ךייריסא םולשל
."םילואג וחביש השדח
הדוהי 'ר דמלמ "ירזוכ"ב ."ירזוכה" רפס תא - בושח רפס רביח יולה הדוהי 'ר
םשכ :שפנה ןיבל ונלש ףוגה ןיב הוושמ אוה .םוי לכב תוליפתה שולש לע יולה
.ןוזמל הקוקז ונלש שפנה םג ךכ ,לכואל ,ןוזמל קוקז ונלש ףוגהש

:וירבד ולאו
.ףוגה ןמ ןוזמה רדסכ - שפנה ןמ רדסהו
.ופוגל ןוזינו ושפנל ללפתמ
תרחא הליפת תע דע הליפתה תכרב וילע תדמתמו
הליפתה תע קחרת רשא לכו .הלילב דעסיש דע םויה תדועס חכ תדמתהכ
...ושפנ רהטמ הליפתה תעבו . . .תרדוקו תכלוה איה ,שפנהמ
.(ה הקספ ,ג רמאמ ,ירזוכה)וריכזה .החנמו תירחש ,תיברע - תוליפתה שולשל תונויער - תוביס עברא ונאבה
םכיניעב ןח אצמ ןויער הזיא .םהינפלש הדיחה רויצ יפ לע ונדמלש המ םכמצעל
םיללפתמ עודמ רסיק סונינוטנאל ריבסהל םיכירצ םתאש םמצעל וראת ?רתויב
החישה תא ורבח ?םירחוב םתייה שוריפ הזיאב .םוי לכב תוליפת שולש אקווד
.בתכב וא הפ לעב ,רסיקה ןיבל םהיניב

הרעה
שדוח שארב ,תבשב .לוחה ימי תוליפת ןה ולא .םוי לכב תוליפת שולש לע ונדמל
אוה םויה תוליפת רפסמ ולא םימיב .ףסומ תליפת תא םיפיסומ םידעומבו
תא ונחב .הליענ תליפת - תישימח הליפת תפסונ דבלב םירופיכה םויב .עברא
.םינושה םימיב תוגהונה תוליפתה רפסמב םכמצע

רחשה תוכרב 15


םדא ,חמצו ץע ,עבצו רוא ,ןקותמ םלוע וביבס האורו רקובב םדא ררועתמשכ
לע תוכרבה ןה ולא .ותוא ךרבלו ה"בקל תודוהל אוה הצור דימ ...המהבו
ונחנא ?רקובב םישיגרמ ונחנא המ .ונל למוג 'הש תובוטה לע ,"רחשה תולומג"
חוכ ונל שי ,לדוגבו הרוצב ,עבצב ,ונביבסש המ תא תוארל ונחוכב שיש םישיגרמ
ונל שיש םיעדוי ונא ,המדאה ינפ לע דועצל םילגוסמ ונחנא ,ףקדזהלו םוקל
.ונילגר לע רומשל ידכ םיילענ ונל שיו םהב תוסכתהל םידגב

.המיאתמה הכרבה תא אשונ לכל ואצמו רודיסה תא וחתפ

"םימורע שיבלמ" הכרבה

.ז קוספ ,ג קרפ תישארבב ,ןושארה דגבה תא שמוחב אצמנ הבה
םכל הארנ םאה ?םידגב הוחו םדא םהל ושע המ םשל ?יושע דגבה היה הממ
?חלצומו הפי הזה דגבה
שיבלה ימ ?ותוא ןיכה המ ?הז דגב יושע היה הממ .ינשה דגבה עיפומ אכ קוספב
?םידגב ימ תא

לעבל םידגב 'ה השע םאה .םינוש םירביאו ףוג םלוכל .'ה ארב םיבר םייח ילעב
םאה ?תנותוכב תפסונ היירב 'ה שיבלה םאה ?ותשאו םדאה דבלמ ףסונ םייח
.ורמא םה המ ורעש ?דגבה לע 'הל ודוה הוחו םדאש םירובס םתא
עצמאב "םימורע שיבלמ" תכרב תא םעפ םתרמא םאה ,התיכה ידלי ,םתאו
.התיכב ךכ לע ורפס ?עודמ ?יתמ ?רחשה תוכרב םע רשק אלל ,םויה

:רחשה תוכרב לע דועו
:אביקע 'ר לע ארמגב רפוסמ
.ךרדב ךלהמ אביקע 'ר היה תחא םעפ
.ול ונתנ אלו ,(ןולמ תיב =) אינסכא שקיבו דחא םוקמל עיגה
.הבוטל לוכה ה"בקה השועש המ לכ :רמא
.(ריעל ץוחמ) הדשב ןלו ךלה
.רנו לוגנרת ,רומח ומע ויה
,רומחה תא לכאו הירא אב
.לוגנרתה תא לכאו לותח אב
.רנה תא הביכו חור אב
.הבוטל לכה ה"בקה השועש המ לכ :רמא
(םיאמור אבצ ידודג) תוסייג ואב הלילב וב
.ריעה ינב וחקלו
םכל יתרמא אלו :אביקע 'ר רמא
!?הבוטל לוכה ה"בקה השועש המ לכ
(ב"ע ,ס ףס תוכרב)

א הדובע

אביקע 'רל ונתנ וליא :אביקע 'ר לש ורופיס לע "וליא" לש תולאש לאשנ הבה
היה אלו ריעה דיל הדשב ןל היה וליא ?הרוק היה המ ,ריעבש הינסכאב םוקמ
לוגנרתה ךא רומחה ףרטנ וליאו ?הרוק היה המ ,רומחה תא ףורטל הירא אב
וליא אביקע 'רל הרוק היה המו ?אביקע 'רל הרוק היה המ ,םייחב ראשנ היה
?םכלש הנקסמה יהמ ?רנה תא תובכל האב אל חורה

ב הדובע

הארנ לולסמה םא .תונחת לש לולסמכ ריוצמ אביקע 'ר לש ורופיס םכינפל הנה
ונמס .הנחת לכב הרוק המ הפ לעב ורפסו ,םכיתורבחמל ותוא וקיתעה ,םכל
רייצל ולכות ןבומכ .דחוימה טפשמה תא רמוא אביקע 'ר הבש הדוקנ לכ עבצב
!רחא לולסמ םג

:רופיסה לע תופסונ תולאשו
?לוגנרת - ?רנ - ?רומח - ךרדל אביקע 'ר חקל עודמ
.רחשה תוכרבמ תחאל אביקע 'ר לע רופיסה ןיב רשק ואצמ

"ונוצרכ ינשעש" תכרב

תווצמ ונל ןתנו לארשי ונשעש הדות


:" ...ינשע אלש" - הלילשה ךרדב תוחתופה ,תוכרב שולש ונינפל
.השיא ינשע אלש - דבע ינשע אלש - (יוג) ירכנ ינשע אלש
.תווצמה אוה תוכרבה לש אשונה
.חנ ינב תווצמ 7 תא - תווצמ 7 קר םייקמ ירכנה
אצמנ ירבעה דבעה ."יוג ינשע אלש" ךרבמ ידוהיה ןכל .תווצמ 613 ידוהיל
ןכל ;ברעב היהי ןכיהו רקובב השעי המ טילחהל לוכי ונניא אוה .ןודאה תושרב
םיכרבמו 'הל םידומ ,םידבע ונניאש ,ונחנאו .תווצמה ןמ קלח קר םייקמ אוה
."דבע ינשע אלש"
תובר םינש :דחוימ דיקפתב התכז השיאה .תווצמה ןמ קלחמ הרוטפ השיאה םג
.םכוניחבו תונבבו םינבב לופיטל דעו הדילהו ןויריהה ןמ ,םידליל הדומצ איה
הרוטפ השיאה ןכל ;הלילה דעו רקובה ןמ םיתעל ךשמנ הזה דחוימה דיקפתה
תחנה ,הכוסב הבישי ,ןיינמב הליפת ומכ ,עובק ןמזב ןתוא םימייקמש תווצממ
.דועו ןיליפת
- םיוסמ ןמזב רושק ןמויקש תווצממ תורוטפ םאהו תבה
.ןמרג ןמזהש השע תווצממ
יתיכזש הדות ,רמולכ ;"השיא ינשע אלש" ךרבמ ,ןלוכ תווצמב בייחה ,שיאה
."ונוצרכ ינשעש" ,בויחה ךרד לע תכרבמ השיאהו .הלבגה אלל תובר תווצמל
ונל הריכזמ "ןוצר" הלימה ?ימ לש ונוצרכ :"ונוצרכ" הלימב יובח המ ררבנ הבה
.םיאלפנ םיאשונ

הל תודחוימ תווצמ תמייקמה ,תבה ומכ םאה ,'הל ןוצרל איה השיאה ?השיאהו
.ו נ ו צ ר כ .םלוכל תופתושמה תווצמו

:םכיתורבחמל םתוא קיתעה ?רתויב םימיאתמ םכל םיארנ םיטפשמ וליא
.'ה ןוצרב הארבנ השאה .1
.'ה ןוצרל םה השיאה לש הישעמ .2
.'הל היוצר השיאה .3

:תולאוש תונב
לכב םישנ ולאש וז הלאש ?ןהמ תורוטפ םישנש תווצמ םייקל ונל רתומ םאה
הל רתומו ,הכוסב היוצר תבה !ןהל רתומ !ןכ :הרורב איה הבושתה .תורודה
תוהמאו תונב .םויב םימעפ שולש ללפתהלו רמועה תריפס רופסל ,בלול לוטיל
םימכח ךא .הווצמ לכ לע רכשל תוכוז ןמרג ןמזהש השע תווצמ תומייקמה
?הנממ הרוטפ איהש הווצמ לע ךרבל השיאל רתומ םאה :הכרבל רשקב וקלחנ
ויתווצמב ונשדיק רשא" הנכרבת םישנ דציכ :םישקמ דרפס ימכחמ םיבר
תכרבמ השיאה יכ ,וקספ זנכשא ימכח !ווטצנ אל תבהו םאה ירהו ?"ונוויצו
לכ לע ךרבל השיאל רתומ ןכל ;תווצמב לארשי ללכ תא הוויצ 'הש ךכ לע הדומו
גרבנדלוו רזעילא ברה ףיסומו .תמייקמ איהש הווצמ

,תורשכה לארשי תונב ,ןהירשא
תווצמה ירחא תורזחמ
(ב ןמיס ,ט רזעילא ץיצ) ךכ לע 'הל תוכרבמו

.ונוצרכ ינשעש ,(םלועה ךלמ וניקולא) 'ה ,התא ךורב

הרמזד יקוספ

וניקולא 'ה ,ךללהנ ךדבע דוד ירישבו


:אביסח ןועמש 'ר רמא
,דוד לש ותטיממ הלעמל יולת היה רוניכ
,הליל תוצח עיגהש ןוויכו
,תינופצ חור אב
.וילאמ ןגנמו ,וב תבשונו
.רחשה דומע הלעש דע ,הרותב קסוע דמוע דוד היה דימ
;הרות ירבדב קסוע היה תוצח דע :רמא רשא בר
.תוחבשתו תורישב - ךליאו ןאכמ
(ב 'מע ,ג ףד תוכרב)

לארשי ךלמ דוד


הדובע

תוארל לכונ .'הל תוחבשתו תוריש רמזמ ךלמה דוד תא םיאור ונאש ןיימדנ הבה
תוארל לכונ .ישי ,ויבא ןאצ תא האור רענ ,קריהו אשדה יבחרמב הערמב ותוא
ץיצנ ילואו .לודגה ןוחצינה רחאל וא תיילוג םע ברקה ינפל ללפתמו רמזמ ותוא
'הל רש אוה ילואו ,אבחתמו וינפמ חרוב וא ךלמכ לואש ינפל ןגנמ אוהשכ וילא
?םילשוריב ךלמ ,"לארשי ךלמ דוד" אוה רשאכ
.םכנוימדב םיאור םתא הנומת וזיא ,םכיתורבחמב ובתכו םהיניב וחחוש
."לארשי תורימז םיענ" הנוכש ךלמה דוד ידי לע ובתכנ םילהת ירומזמ בור
.דוד רמאש םילהת ירומזמ המכ ואצמו םילהת רפסב ופדפד

:ה"בקה ינפל ךלמה דוד רמא

,ךינפלמ ןוצר יהי
ילש תוחבשתו תוריש ויהיש
.םלועל תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב תורמאנ
(אס רומזמל םילהת שרדמ)

דוד לש תוחבשתו תוריש םירמאנ םאה ?ךלמה דוד לש ותליפת המייקתה םאה
דבלמ ,םיפסונ תומוקמב םילהת יקרפ םירמאנ םאה ?םלועל תויסנכ יתבב ךלמה
?הליפתה רדסב דבלמ ,תופסונ תועשבו ,תסנכה תיבב

תויסנכ יתבב םילהת יקרפ

םיפיסומו ,(נק - המק) םילהת ירומזמ השיש תרימא םה הרמזד יקוספ רקיע
:הריש יקרפ ינש םירמואו
(םימיה ירבד רפסב) לארשי לכ תא ךלמה דוד ךריבש הכרבה (1
.(תומש רפסב) ףוס םי דיל לארשי ינבו השמ ורשש הלודגה הרישה (2

:הרמזד יקוספ רדס והזו
הרמזד יקוספ רחאל הכרב
...חבתשי"
"םימלועה יח ךלמ ...

הרמזד יקוספ
,םילהת ירומזמ 6
,"...דוד ךרביו"
"...השמ רישי זא"
הרמזד יקוספ ינפל הכרב
....רמאש ךורב"
"תוחבשתב ללוהמ ךלמ

הרמזד יקוספ ינפלש הכרבה :רמאש ךורב
תא ומשר .ויתודימ לעו וישעמ לע :ה"בקה לע םכל עודיש המ לכ לע ובשח
."רמאש ךורב" תכרבב רודיסה תא וחתפ .םכיתורבחמב וא חולה לע םירבדה
םתאצמ םאה .םתא םתילעהש םירבדל "רמאש ךורב"ב רמאנה תא וושה
?םינוש ?םימוד ?םיווש תונויער

הדובע

םלועה היהו רמאש ךורב
."היהו רמא" ה"בקה ןכא יכ םיקוספה ןמ וחיכוהו ,א קרפ תישארב תשרפב וחתפ .1

."םייקמו רזוג" ה"בקהש ךכל "תומש"ו "תישארב" םישמוחהמ תואמגוד ואיבה .2

ולוקב םיעמושו ונממ םיאריש ולאל בוט רכש ןתונ ה"בקהש ךכל המגוד ואצמ .3
.(ויאריל -) _

םהבש ונימימו ך"נתה ימימ םירופיס לש תואמגוד אבה ."ליצמו הדופ ךורב" .4
.ליצמו הדופ ה"בקה _

ומש ךורב
יכלמ ךלמ אוה ,םלועה ךלמ אוה ה"בקה !ומש תא ונל הליג רשא 'ה ךורב
.'ה םש תא םדא לכל ןתנו ונילא בורק אוה ,תאז לכבו !שודקו לודג ,םיכלמה
דמע רשאכ ...תע לכב וללפתהו ילא ונפ ,יתבותכ וז ,ימש הז :רמוא אוה וליאכ
רמוא המו ,ומש המ יל ורמאו" :לאש אוה ה"בקה לומ הנסב ונבר השמ
לודג ימש :אוה ךורב שודקה ול הנע םאה .(גי קוספ ,ג קרפ תומש) "?םהילא
:ףיסוהו ,"...םכיתובא יקולא 'ה" ,ומש תא ול הליג 'ה !אל ?יידמ שודק ?יידמ
וללפתהו ימשב וארק - "ימש הז" .(םש) "רוד דודל ירכז הזו ,םלועל ימש הז"
אלל .(המק םיליהת) "תמאב והוארקי רשא לכל ,ויארוק לכל 'ה בורק יכ" ,יילא
אורקלו 'ה תא תונפל לוכי םדאו םדא לכ - תלדב השיקנ אלל ,לוב אללו בתכמ
.ול תודוהלו ונממ שקבל ,ותוא חבשל ,וילא ללפתהל ,ומשב
.ומש תא ונל ןתנש ךורב - "ומש ךורב"

שי הכרבב ?הכרבה תחתופ םילימ וליאב ."רמאש ךורב"ל החיתפב ונקסע הכ דע
לש םייוטיב השימח תוחפל םכיתורבחמל וקיתעה .'הל חבש לש תובר םילימ
.חבש

דוד יריש" ינפל ,הרמזד יקוספ ינפל רעשה תא תחתופש הכרבה וז "רמאש ךורב"
יפל) "רמאש ךורב" ךותמ תומיאתמ םילימ וב ובתכו ,הפי רעש ורייצ ."ךדבע
.(תורחא םילימ ורחבתש וא ,המגודה


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח