דודל הליהת


,"דודל הליהת" ,המק רומזמ אוה הרמזד יקוספמ רתויב בושחה רומזמה
.םימעפ שולש םוי לכב רמאנ רומזמה ."ירשא" וניפב יורקה

?םתאצמ אל המ ?םתאצמ המ .םיקוספה רדס לכב הנושארה תואב וננובתה
(.ךכ לע דמלנ ךשמהב)

רומזמה הנבמ
.רודו רוד לכב 'ה תא חבשל הבוחה לע רבדמ ךלמה דוד ,ח תואל דע (ךממורא) א תואה ןמ

.ה"בקה ידסח םיטרופמ תואהמ לחה

הדובע

:הלאה תויתואב םיבותכה םידסחב ונייעו רודיסה תא וחתפ
.'ש ,'ר ,'ק ,'צ ,'פ ,'ע ,'ס ,'ט ,'ח
:םכתשגרה יפל םתוא וכרע .דחוימב םילודג םכל םיארנה םידסח השולש ורחב
.םכירבח םע וושה .'וכו ישילשה , ינשה וירחאו רתויב לודגה חבשה הליחת
.םתוא ואצמ .יח לכל ןוזמ קפסמ ה"בקה דציכ םיראתמ "ירשא"מ םיקוספ ינש

יח לכל ןתונ ה"בקה יכ ייניעב יתיאר ינא :רמא 'ד התיכמ יכדרמ
יעלות ,םכל עודיכ .ישמ יעלות יתלדיג הנשה :"ותעב םלכוא תא"
םילע אוה ןהלש ןוזמהו ,תולחוז ןהרשאכ קרו ךא תולכוא ישמה
,םיציבה ךותמםילחזה ועקבש ןמזה ותואב ,הנהו .תותה ץע לש
םילחוזל היהו ,םילעב תוסכתהלו בלבלל ונלש תותה ץע לחה
.ותעב קוידב ,עפשב ןוזמ ילש

ןתנ ,הנטקה יתוחא הדלונשכ .ךכ יתשגרה ינא םג :תור הרמא
םיאתמ ןוזמב התוא קינהל הלכי ימאו ,ותעבהלכוא תא ה"בקה
.ותעב קוידב ,םייניש תרסחו תנופצפ תקוניתל

'הש יתעדי דימת ."ןוצר" הלימה תא השיגרמ ינאו :הוודח הפיסוה
אוה ,ןוצרל אוה ,עיבשמ קר אל ונלש לכואה ךא ,"יח לכל עיבשמ"
;םינולימו םיחיטבא שי ,םיאמצשכ ,ץיקב .ןיעל םיענו ךיחל םיעט
תואמגוד םכל שי םאה .ןוצרל שממ שממ ,םיזופתו תוננב שי ףרוחב
"ןוצר יח לכל עיבשמו ךדי תא חתופ" םיקוספב רמאנש המל תופסונ
?"ותעב םלכוא תא םהל ןתונ התאו ,(ווקי ,וכחי) ורבשי ךילא לכ יניע"ו
.תויתוא יתש תב תחא הלימ קוספ לכב טעמכ תרזוח 'ת-'ט תויתואה לש םיקוספב
תא ורחב .הבושתל תויורשפא 3 םכינפל ?הבישמ איה הלאש וזיא לע ?הלימה יהמ
:הנוכנה הבושתה
?וידסח תא ןתונ 'ה יתמ (1
?'ה ידסחל םיכוזה םישנאה םהימ (2
?ה"בקה לש וידסחל םישנאה םיכוז ןכיה (3

ירכנהו ידוהיה ורמא ךכ ,"יתליפתב ותוא רמול הצור ינא ;יל םיאתמ הזה רומזמה"
?ךכ םירובס םלוכ עודמ .השיאהו שיאה ,ןקזהו דליה ,'הב ןימאמה

התוא אוצמל וסנ ."ירשא" בש 'ב-'אה תויתואמ המלענ 'נ תואהש בל םתמש יאדווב
'מע ,ד ףד תוכרב) ארמגה ךותמ דמלנ ךכ לע ?'נ -ה הרתתסה עודמו .ךומסה קוספב
:(ב
?ירשאב 'נ רמאנ אל המ ינפמ :ןנחוי 'ר רמא"
".לארשי לש ןתלפמל זמר הב שיש ינפמ
"לארשי תלותב םוק לכות אל הלפנ" קוספה יפ לע
.(ב קוספ ,ה קרפ סומע)
ןכש ,םוקת איה ,לארשי הלפנ םא םג :רמאו ,'נ-ב ךמת אוה ?ךלמה דוד השע המ
.("ירשא") "םילפונה לכל 'ה ךמוס"

:"ירשא"ב תאבחתמ 'נ-ה עודמ הלאשה לע תרחא ךרדב בישמ שריה ברה
,ינא םכח !יתחלצה ואר" :םירמוא םישנאה החלצה תעשב ללכ ךרדב
?השעא המ" ?םירמוא םה המ ןולשיכ תעשבו ".יתחלצה ןכלו ,ינא ץורח
ןולשיכה וליאו ,ילש איה החלצהה :רמולכ". לשכאש הצר ה"בקה
,ןכ אל :ךלמה דוד ונתוא דמלמ ךכ לע .'ה תאמ - הלעמלמ אב
האבה ליפנהש רמאת לא .םדאה תויועט לש האצות איה הליפנה
."םילפונה לכל 'ה ךמוס" יכ ,'המ ךל
:רומזמב המוקמב הניא 'נ-הש ךכל םירבסה ינש ונדמל
.זמרב וליפא ,לארשי לש םתליפנ תא הליפתב ריכזהל אל ידכ (1
.ה"בקהמ ייתוליפנ לכ :םדא רמאי אלש ידכ (2
?עודמ ?ךיניעב רתוי הפי רבסה הזיא

הדובע

יתשפיח :'ב-ה הבישה ?'נ-ה ןכיה :'א-ה הרמא :ןהיניב תוחחושמ 'ב-'אה תויתוא
תמלענה 'נ-ה לע חחושלו ףרטצהל תולוכי תויתואה ראש ...יתאצמ אלו יתשפיחו
.הליפתל םיאתמה רחא אשונ לכ לע וא

"דודל הליהת" ,ה"מק רומזמה לש ותובישח
תויתואה .רתויב בושח רומזמל בשחנ 'ב-'אה תויתוא יפל םיכורע ויקוספש רומזמ
אוה ןלוכ תויתואה לכמ יונבה רומזמ .ללפתהלו רמזל ,חבשל ,רבדל ונלש םילכה ןה
לכב ה"בקה לש וחבש רפסל בושח :ונימכח ונתוא ודמילש ומכ ,בושחו הלועמ
("תצבוקמ הטיש"ה לעב יזנכשא לאלצב 'ר י"פע) .ןלוכ תויתואה

וא הרצ לש העשב :"דודל הליהת" רומזמה תא דוד רש יתמ :םעפה םג לאשנו ואוב
ילילצב רומזמה תא הוויל םאה ?הלילב וא םויב ?ךלמכ וא רענכ ?החמש תעשב
.תורעשה הנייהת תובושתה לכ .החוטב הבושת בישהל לכונ אל ?רוניכ

"םימשה ןמ 'ה תא וללה"


:הרמזד יקוספב ללכנש ףסונ רומזמ דמלנ
.םימשה ןמ 'ה תא וללה ,היוללה
.ודבל ומש בגשנ יכ ,'ה םש תא וללה
.םימשו ץרא לע ודוה
ה י ו ל ל ה
,םימורמב והוללה ,םימשה ןמ 'ה תא וללה
,ויאבצ לכ והוללה ,ויכאלמ לכ והוללה
,חריו שמש והוללה
...רוא יבכוכ לכ והוללה
,'ה םש תא וללהי
,וארבנו הוויצ אוה יכ
.רובעי אלו ןתנ קוח ,םלועל ,דעל םדימעיו

.ץראה ןמ 'ה תא וללה
,תומוהת לכו םינינת
,רוטיקו גלש ,דרבו שא
.ורבד השוע הרעס חור
,תועבג לכו םירהה
,םיזרא לכו ירפ ץע
,ףנכ רופיצו שמר ,המהב לכו היחה
,םימואל לכו ץרא יכלמ
,ץרא יטפושו םירש
,תולותב םגו םירוחב
םירענ םע םינקז
.ודבל ומש בגשנ יכ ,'ה םש תא וללהי
,םימשו ץרא לע ודוה
,וידיסח לכל הליהת ,ומעל ןרק םריו
,ובורק םע לארשי ינבל
.היוללה
:ובתכו ריואמה רומזמב ונייע
?םתנבה אל המ ?םכיניעב ןח אצמ המ ?םתמשרתה הממ

אטבתמ םהלש ללהה ?(רוא יבכוכו חרי ,שמש) םימשה אבצ 'ה תא םיללהמ דציכ
רסחו אלמ חרי ;םנמזב העיקשו החירז :םהל עבק 'הש םיקוחל םיתייצמ םהש ךכב
:קוחכ קיודמ קחרמ לע םירמוש םיבכוכה ;שדוחה רוזחמ יפ לע
,וארבנו הוויצ אוה יכ 'ה םש תא וללהי
,םלועל ,דעל םדימעיו
.רובעי אלו ןתנ קוח
.ץראה לע רשא םדאה ינב ןכ אל

הדובע

תרתוככ קוספה תא בותכל ולכות .'ה תא םיללהמ םדאה ינב ובש קוספה תא ואצמ
איהש הזב 'ה תא תללהמ איהו ,תרבדמ הניאש הצובק שי ץראה ינפ לע םג .רומזמל
?ץראה ןמ "ורבד השוע" םהש ולא ןיב וללכת המ תאו ימ תא ."ורבד השוע"

תומש העבראב קוספה ותואב םירכזנ ונחנא .לארשי ,ונחנא םירכזנ ןורחאה קוספב
בר דובכ ונל ןתונהו רתויב ונל אימחמה םשה והזיא ונייצו ,תומשה תא ובתכ .םינוש
.רתויב
ושקיב וליא .ץראב אלו םימשב אל ץבושמ וניא אוה .דרפנב בותכ לארשי לש קוספה
?םתוא םיצבשמ םתייה ןכיה ,רומזמב לארשי ינבל םוקמ אוצמל םכמ
!םיקוספ ופיסוהו ,ונממ תונומת וא רומזמה תא ורייצ

.םהמ םיינש ונדמל ונחנא .םילהת ירומזמ השיש םה לוחה ימיב הרמזד יקוספ
וא ותיעצמאב ,םילהת רפס ףוסב :םיקרפה ןכיה ואצמו םילהת רפסב ונייע
.ותליחתב

,קוספה תא ואצמ .בע רומזממ קוספ ופיסוה הרמזד יקוספ לש ןורחאה רומזמל
.הז קוספ ופיסוה עודמ תורעשה ולעהו

תאו "דוד תכרב" תא רמול ונל ורוה םימכח .הרמזד יקוספ תא ונמייס אל ןיידעו
קוספו דוד תכרבמ קוספ וקיתעה .ףוס םי דיל לארשי ינבו השמ ורשש הרישה
.ה"בקל חבשו "הרמזד יקוספ" םה םגש ,םיה תרישמ

:הרעה
לודגה ללהה םהיניב ,םיפסונ םילהת יקרפ םירמוא םיבוט םימיבו תותבשב
."תבשה םויל ריש רומזמ"ו ("ודסח םלועל יכ")

"חבתשי"

הרמזד יקוספ תא תמייסמה הכרבה


.הרמזד יקוספ תא חתופה רעשה איה "רמאש ךורב" תכרב
.םתוא רגוסה רעשה איה "חבתשי" תכרב
החיתפ תולימ םהיניבש לולסמב ובתכו ,ורחבתש הרוצב םירעשה תא ורייצ
.םכלש רודיסב ורזעיה .םירמאנה םיקרפה לש

חבתשי תכרב

,ץראבו םימשב שודקהו לודגה ךלמה לקה ,ונכלמ דעל ךמש חבתשי
(דעו םלועל) וניתובא יקולאו וניקולא 'ה ,האנ ךל יכ
יזנכשאה רודיסב
ריש .1
החבשו .2
ללה .3
הרמזו .4
זוע .5
הלשממו .6
חצנ .7
הלודג .8
הרובג .9
הליהת .10
תראפתו .11
השודק .12
תוכלמו .13
תוכרב .14
,םלוע דעו התעמ תואדוהו .15

ידרפסה רודיסב
ריש .1
החבשו .2
ללה .3
הרמזו .4
זוע .5
הלשממו .6
חצנ .7
הלודג .8
הרובג .9
הליהת .10
תראפתו .11
השודק .12
תוכלמו .13
לודגה ךמשל תואדוהו תוכרב
.ל-א התא םלוע דעו םלועמו שודקהו
ללוהמו לודג ךלמ) 'ה ,התא ךורב
ןודא ,תואדוהה ל-א ,(תוחבשתב
,תומשנה לכ ארוב) תואלפנה
ירישב רחובה (םישעמה לכ ןוביר
.םימלועה יח ל-א דיחי ךלמ ,הרמז

יזנכשאה רודיסב ?המ וא ימ דגנכ 13 .ה"בקל חבש תולימ 13 םינומ ידרפסה רודיסב
?המ וא ימ דגנכ 15 .ה"בקל חבש תולימ 15 םינומ
.15 וא 13 םניינמש םיאשונ םכינפל הנה
:יזנכשאה וא ידרפסה רודיסל ומיאתיש ןפואב ,םמוקמב םתוא ונגרא

לארשי תרזעל םישנה תרזעמ ולע ןהבש שדקמה תיבב (תוגרדמה) תולעמה -

ונתוא ןד אוה ןהבש ,ה"בקה לש דסחה תודימ -

תיבב תוגרדמה לע ודמעשכ ורש םייוולהשו ךלמה דוד רביחש תולעמה יריש -
שדקמה _

.םינהוכ תכרבב הכרבה תולימ רפסמ -

:םוכיסל
_________ דגנכ ןה "חבתשי"ב ה"בקל חבשה תולימ 13

_________ דגנכ ןה "חבתשי"ב ה"בקל חבשה תולימ 15

הדובע

הכרבה םויס - המיתחה
."תוחבשתב ללוהמ ךלמ" :םימתוח ונחנא "רמאש ךורב" תכרב תא
."הרמז ירישב רחובה" :םימייסמ ונחנא "חבתשי"ב

.ריבסהל וסנ !םינוש ךא ,םימוד םימויסה
?הרמז יקוספב תוברהל ונתוא תדדועמ תומיתחה יתש ךותמ המיתח וזיא

ךרבת יח לכ תמשנ" ךיא הב רפוסמ .תבחרתמ "חבתשי" תכרב םידעומבו תבשב
:'ה לש וחבש לודג המ רואית ונינפלו ,"וניקולא
,םיכ הריש אלמ וניפ וליא
,וילג ןומהכ הניר וננושלו
,עיקר יבחרמכ חבש וניתותפשו
,חריכו שמשכ תוריאמ וניניעו
,םימש ירשנכ תוסורפ ונידיו
,תולייאכ תולק ונילגרו
...וניקולא 'ה ,ךל תודוהל םיקיפסמ ונחנא ןיא

הדובע

ןמ םיקוספ וקיתעה .וב רמאנה תא רייצל ונתוא ןימזמ הזה (הליפת ריש=) טויפה
םידימלתה דחא :תונומת ןודיח התיכב וכרע :תפסונ העצה .םירויא ופיסוהו טויפה
קוספ ומיאתי ,תועמשמה תא והזי םידימלתהו ,טויפה ךותמ יומיד חולה לע רייצי
.יומידל לשמנה תא וריבסיו ,רויצל

הרמזד יקוספ םויס
:ךלמה דוד שקבמ םילהתב א"ס רומזמב
,םימלוע ךילהואב הרוגא"
".הלס ךיפנכ רתסב
יח תויהל ךלמה דוד לש ותעד לע הלע יכו :(קוספל םיליהת שרדמ) שרדמה לאוש
?םימלועל

?דוד לש ותשקב תמייקתמ דציכ :ובישה

שידקה
רמוא הרמזד יקוספ םויס םע יכ ,ואצמתו רודיסב ונייע
;"הליפתל הרמזד יקוספ ןיב קיספהל" ידכ תאזו ,"שידק" ןזחה
יקוספ לש הביטחה ןיב (ןמז קספ) הקספה רוציל ידכ ,רמולכ
.הדימעה תליפתו עמש תאירק ןיבל הרמזד

שידקה לע
קרו ךא רמאנ שידק .רוביצה חילש לש הליפת אוה שידקה
הביטח לכ םייסמ רוביצה חילש .הרשע לש ןיינמב ,רוביצב
רמוא םויה תוליפת שולש ךשמב .שידק תרימאב הליפתב
םויב עבש" :קוספב רמאנכ ,שידק םימעפ 7 תוחפל ןזחה
שידקה ןכות .תימראב רמאנ שידקה .(טיק םילהת) "ךיתללה
הנועו לודגה חבשל ףרטצמ רוביצה .ה"בקל לודג חבש אוה
".אימלע ימלעלו םלועל ךרבמ אבר המש אהי ,ןמא" :ןזחל
הרוגשה שידקה תליפת .תירבעל הז טפשמ םגרתל וסנ
."שידק יצח" תארקנ רתויב

םותי שידק
,דואמ בורק החפשמ ןב לע וא וירוהמ דחא לע לבאש ימ
םלשה שידקה ."םותי שידק" םג ארקנה ,םלש שידק רמוא
איה םג ,השקב חבשל תפסונו ,(שידק יצח) לודגה חבשה אוה
שידקה רמוא .("...אבר אמלש אהי") םולשה לע ,תימראב
םילבא ."'וכו וימורמב םולש השוע" ,תירבעב קוספב םייסמ
רחאל ןכו ,"חבשל ונילע" רחאל םהלש שידקה תא םירמוא
דואמ םיצמאתמ םילבא .ןיינמב םילהת ירומזמ תרימא
ינפל שידקה תרימאל ,תוליפתה שולשל תסנכה תיבל עיגהל
לודגה חבשה תא רמוא החפשמה בורקש העשב .רוביצה
הבר המש אהי" רמול ולוכ רוביצה תא ררועמ אוה ,'ה ינפל
.ורטפנש החפשמה בורקל וא באל הלודג תוכז יהוזו ,"...ךרבמ


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח