"םלוע תבהא" תכרב."עמש תאירק" ינפל הנושארה הכרבה איה "רוא רצוי" תכרב
.םיכאלמה תא ארובו רואה רצויכ ,םלועה ארובכ ה"בקה לא ונינפ הנושארה הכרבב
."הרותה ןתונ" ה"בקה לא םינופ ונחנא "עמש תאירק" ינפל היינשה הכרבב
."הבהא" תכרב וא "הרותה תכרב" תארקנ הכרבה

"םלוע תבהא" וא "הבר הבהא"
."הבהאב לארשי ומעב רחובה"ב תמייסמו "הבהא" הלימב תחתופ הכרבה
?ימ תא בהוא ימ :בל ומיש .תופסונ םימעפ 5-4 הכרבב תרזוח "הבהא" הלימה

,לארשי תא בהוא ה"בקהש םהב רמאנש םיקוספ דחא עבצב םכיתורבחמב ובתכ
.'ה תא םיבהוא לארשיש םהב רמאנש םיקוספ רחא עבצבו

הרותה תכרב
לע םירפסמה םיקוספ ואצמו הכרבבב ונייע .הרותה תכרב םג איה "הבהא" תכרב
.תובר םילימ תללוכ תחא השקב .הרותה
.תוגרדמ וא םלוס תרוצב םכיתורבחמב התוא בותכל ולכות

וא םיבלש עבצב ונמס ?הרטמה יהמ ?םילוע ןאל ?תוגרדמה וא םלוסה םיליבומ ןאל
תושקב ואצמו ,רודיסב ונייע .הרטמל ךרדב דואמ םיבושח םכל םיארנה תוגרדמ
;תוגרדמל םתאצמש תושקבה תא ףיסוהל ולכות .הרותה דומילל רשקב תופסונ
תונבל וא ,הטמ יפלכ וא הלעמ יפלכ תוגרדמה תא וא םלוסה תא ךיראהל ולכות
.תוליבקמ ,תופסונ תוגרדמ

ץראל הרושק השקבה :זמר) הרותה דומילל הרושק הניאש ,תפסונ השקב הכרבב שי
.(לארשי

.הבהאב ךדחיילו ךל תודוהל :רמאנ הכרבב

."עמש תאירק"ל ונתוא תוליבומ ולא םילימ
."עמש תאירק" תא דמלנשכ ,אבה רועישב ולגת תאז ?רשקה המ ?דציכ

.המויס תאו הכרבה תחיתפ תא וקדב .עמש ינפל היינשה הכרבה תא דומלל ונמייס
.וחיכוה ?הרצק וא הכורא איה הכרבה םאה

(ד הנשמ ,א קרפ תוכרב) הנשמב בותכ ךכו
הינפל םייתש ךרבמ רחשב
:הירחא תחאו
("רוא רצוי") הכורא תחא הינפל
.("םלוע תבהא") הרצק תחאו

"לארשי עמש"."עמש תאירק" לא ,"הכלמה" לא ונעגה ףוס ףוס

.שמוחה ןמ תוישרפ שולש תללוכ "עמש תאירק"

(ט-ד םיקוספ ,ו קרפ םירבד שמוח)
(אכ-גי םיקוספ ,אי קרפ םירבד שמוח)
.(אמ-זל םיקוספ ,וט קרפ רבדמב שמוח)

לארשי עמש
עומש םא היהו
רומאל השמ לא 'ה רמאיו

:הנושאר השרפ
:היינש השרפ
:תישילש השרפ
;םויב םיימעפ עמש תאירק תורקל הרותה ןמ השע תווצמ
.(י הווצמ ,ם"במרל תווצמה ןיינמ) ךמוקבו ךבכשב :רמאנש
לכ הוולמ "לארשי עמש" לש ןושארה קוספה "לארשי עמש" ,הנושארה השרפה
םירש קוספה תא ;ידוהי לכ לש תלדה לע אצמנ אוה ;תירבה םויב לארשיב קונית
:ובישה .םלועה ןמ דרפנש םדא דיל רמאנ אוהו ,הרותה רפס תאצוה ןמזב

?"עמש" תשרפ תאצמנ ונתיב תלדב ןכיה (1
?הרותה רפס תאצוה ןמזב "לארשי עמש" רש ימ (2
?"לארשי עמש" תא "תירבה" תעשב רמוא ימ (3

.הזה בושחה קוספה ונל רמוא המ ררבנ

. דחא 'ה וניהול-א 'ה !לארשי , עמש
ךלמה אוה ;ונלש םיקולאה אוה 'ה :לארשי לכ ,ועמש :ונלש הזרכהה יהוז הנה
!םלועב דיחיהו דחאה ךלמה אוה ;ונלש

- םימש תוכלמ לוע תלבק יהוז
.םלועב דיחי ךלמכ ונילע 'ה תא םילבקמ ונחנאש הזרכה
ךכו שמוחב םג תובותכ ןה ךכ ;השגדהבו הטלבהב קוספב תובותכ תויתוא יתש
,ונלש הרהצהל דע אצמנ ,תויתואה יתש תא ףרצנ םא .רודיסבו ןיליפתב ,הזוזמב
.ונילע ךלמל 'ה תא ונלביקש דיעמש דע

ונלש לגדה
לע םיבר םירופיס ונמע תורוקב .לגד ומכ ונל אוה "עמש" לש ןושארה קוספה
תאו םמע ינב תא ואצמ הלא םידוהי .םייוגה ןיב ודבאו ומלענש םידוהי
םבל לע קוקח ראשנש קוספ - "לארשי עמש" קוספה תועצמאב םהיתוחפשמ
.םידודנה תונש לכב

םיבס וא םירוה לואשל יוצר .התיכב ותוא ורפס ,הזכ רופיס םיריכמ םתא םא
.םהיפמ עומשלו

'ר לודגה םכחה והירה ,"לארשי עמש" לש לגדה יאשונמ דחא תא שוגפנ ואוב
הווצמ לע רעטצמ היהו ,הרותב הווצמו הווצמ לכ םייקל חמש אביקע 'ר .אביקע
'ה תא תבהאו" :עמש תשרפב הבותכש הווצמ ,התוא םייקל לוכי היה אלש תחא
,תוומה תעשב םג ,בצמ לכב 'ה תא בוהאל רמולכ "...ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקולא
.ושפנ תא ונממ חקול 'הש עדוי םדאה רשאכ םג
רוסאש ורזג םה ,לארשי ץראב םיעשרה םיאמורה וטלשש ןמזבש ,תרפסמ ארמגה
,הרות דומיל ילב םייקתי אל לארשי םעש עדי אביקע 'ר .הרות דומלל םידוהיל
:ב"ע ,אס ףד תוכרב תכסמב רפוסמ ךכו .םיברב הדמללו הרות דומלל ךישמהו
:(םימכח ודמל=) ןנבר ונת
,הרותב לארשי וקסעי אלש (םיאמורה) העשרה תוכלמ הרזג תחא םעפ
.הרותב קסועו םיברב תוליהק ליהקמ היה אביקע 'רו
אביקע 'רל והוספתש דע ,םיטעומ םימי ויה אל
.םירוסאה תיבב והושבחו
,םילודג םירוסייב הגירהל אביקע 'ר תא ואיצוהש העשב
,היה "עמש תאירק" ןמז
.("עמש" לש ןושאר קוספ ארוק) םימש תוכלמ לוע וילע לבקמ היהו
??ןאכ דע ,ונבר :וידימלת ול ורמא
(?"עמש תאירק" ארוק התא םיארונ םירוסייב םג ,ךכ ידכ דע)
- הז קוספ לע רעטצמ יתייה יימי לכ :םהל רמא
,"ךשפנ לכב"
- ךשפנ לטונ אוה וליפא
!?ונמייקא אל ,ידיל אבש ,וישכעו
."דחא"ב ותמשנ האציש דע ,"דחא" (תרימאב) ךיראמ היהו
:הרמאו (םימשה ןמ) לוק תב האצי
;"דחא"ב ךתמשנ האציש ,אביקע 'ר ,ךירשא
.אבה םלוע ייחל ןמוזמ התאש ,אביקע 'ר ,ךירשא

הדובע

;וירוסייב אביקע 'ר תא םיאור םתא .אביקע 'ר לש וידימלתמ םתאש םכל וראת
לבקמ אוהשכ אביקע 'רב םיננובתמו םיניזאמ םתא ;םילאושה םידימלתה ןיב םתא
,םישיגרמ ,םיבשוח םתא המ .לוקה תב תעמשנ ךכ רחאו ,םימש תוכלמ לוע וילע
?בלב םירמוא וא ,הזל הז םירמוא
.םיניבמ םניא ,הפ ירועפ םה .םיימור םילייח םידמוע אביקע 'ר לש וידימלת ביבס
תא םיימורה םילייחה םילאושש תולאש 3 תוחפל ובתכ .םילאושו םילאוש םה
.אביקע 'ר ידימלת

ובתכ
:תועצהה יתשמ תחא ורחב
...רפסמו ותיבל בש אביקע 'ר לש דימלת -
....ולש דקפמל בתוכ ימור לייח -

(וכ ,מ והיעשי) םכיניע םורמ ואש

:(פ 'מע םהרדובא) עמש תאירק לש הנושארה הלימל תודחוימ תוירטמיג ואצמ םימכח
לוע
תוכלמ
םימש

םכילע ולבקו

ידש
ךלמ
ןוילע

?ימל

תירחש
החנמ
תיברע

?יתמ

ואש
םורמ
םכיניע
(הלעמ יפלכ ולכתסה = םורמ ואש)

?"עמש" לש ןושארה קוספה תא אורקל שי דציכ

,הנווכה תא ררועל ידכ ,םר לוקב ןושארה קוספה תא אורקל םיגהונ
רבד םושב לכתסי אלש ידכ ,םייניעה לע ןימי די ןתיל םיגהונו
,"דחא" לש 'דב ןווכיו .הנווכה עירפהל יושעה
.םימשה תוחור 'ד -ב לשומו ומלועב דיחי ה"בקהש בושחיו

(ד ףיעס ,אס ןמיס הרורב הנשמ)
(גי ףיעס ,די קרפ םייח רוקמ)
ןופצ

ברעמ חרזמ

םורד

"עמש" תרימאב ונל םיעייסמ םר לוקב הרימאהו םייניעה יוסיכ םאה ?םכתעד המ
?הנווכב

ותוכלמ דובכ םש ךורב


תשרפב ונייע .שחלב רמאנו תונטק תויתואב בותכ "לארשי עמש"ל ךומסה קוספה
?שמוחב הז קוספ םתאצמ םאה .(ט-ד םיקוספ ,ו קרפ םירבד) שמוחב "עמש"
?רודיסב ךכ לכ דבוכמ םוקמל קוספה עיגה דציכ
םש ךורב" קוספה תא ותריטפ תעשב וניבא בקעי דמיל ךיא רפוסמ אמוחנת שרדמב
:"דעו םלועל ותוכלמ דובכ
:וינבל רמוא ליחתה ,בקעי לש ותטימ דיל וינב לכ ופסאתהשכ
.ייתובאו ינא והונדביכש םשכ ה"בקל םידבכמ ווה ,םכמ השקבב
ונא םיעדוי :ול ורמאו ,ששוחו גאוד םהיבאש בקעי ינב ואר
"!דחא 'ה וניקולא 'ה ,לארשי ,עמש" :םלוכ ונע .ךבלב המ
,"הטימה שאר לע לארשי וחתשיו" דימ ,ךכ םהמ עמשש ןוויכ
."דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" שחלב רמוא ליחתהו
(ח יחיו תשרפ ,אמוחנת שרדמ יפ לע)
וליא .בקעי תא םיעיגרמ םינבה ?וניבא בקעי ששח הממ :תורעשה ולעהו ובשח
אוה ימל ."...ךורב" רמוא בקעי ?בקעי תא תוחמשמו תועיגרמ םינבה לש םילימ
?שחלב תאז רמוא אוה עודמ ?תאז רמוא

"ותוכלמ דובכ םש ךורב" רמול םא םינד םימכח יכ רפוסמ ,םיחספ תכסמב ,ארמגב
:הליפתב
?השענ המ :ורמא .םימכח ונד
?"...ותוכלמ דובכ םש ךורב" קוספה תא רמאנ
!הרותב ורמא אל ונבר השמ ירהו
!ורמא וניבא בקעי ירהו ?ותוא רמאנ אל
(שחלב=) .יאשחב ותוא םירמוא ויהיש וניקתה
(א"ע ,ונ ףד םיחספ)
הנוע רוביצה היה ,'ה םש תא רמוא לודגה ןהוכה היהשכ ,שדקמה תיבב םג
,רקוב לכב ןכו ,(םירופיכה םוי תדובע רדס) "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב"
,"עמש תאירק" םיארוק םינהוכה תא םיעמוש ויהשכ ,הרזעב לארשי ודמעשכ
."...םש ךורב" םירמואו םינוע ויה
םיריהצמ ונחנא ,םימש תוכלמ לוע ונילע ונלביקש רחאל :ונא םיגהונ ךכל המודב
".דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" :םישחולו ,דעו םלועל איה 'ה לש תוכלמהש


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח